28.06.2018. domes sēde (protokols Nr.9)

28.06.2018. domes sēdes audioieraksts
286. Par Priekules novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.286            

          (protokols Nr.9,  1.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis); PRET -  2 (Inese Meļķe, Arnis Kvietkausks); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu.

 Pielikumā: Priekules novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats.

287. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra lēmumā (protokols Nr.5, 9.§) „Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu”

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.287            

          (protokols Nr.9, 2 .punkts)

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra lēmumā (protokols Nr.5, 9.§) „Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu”

       Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu un pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 25. janvāra lēmumu Nr.8 (protokols Nr.1, 8.punkts), atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

     Veikt šādus grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra lēmumā (protokols Nr.5, 9.§) „Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums):

lēmuma pielikumu „Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” nolikums” papildināt ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

 

51. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas:

51.1. Dzirnavu iela 2, Priekulē, Priekules novads, LV 3434;

51.2. Skolas iela 4, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV 3486.

 

Lēmums izsūtāms- Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas" un lietvedības nodaļai.

288. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-2, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.288            

          (protokols Nr.9,  3.punkts)

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-2, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-2, Priekules pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2017.gada 30.maijā pašvaldībā tika saņemts dzīvokļu Nr.1 un Nr.5 īpašnieka XX iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli nr.2 “Senči”, Priekules pag., Priekules nov., tā kā īpašnieks vēlas izbeigt kopīpašumu ar Priekules novada pašvaldību.

Priekules novada pašvaldības dome 2017.gada 30.novembrī ar lēmumu “Par dzīvojamās mājas “Senči”, Priekules pagastā, Priekules novadā sadalīšanu un dzīvokļa īpašumu izveidošanu, adreses precizēšanu un piešķiršanu” (protokols Nr.8, 573.) nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu (daudzdzīvokļu māju un zemi).

Nekustamais īpašums 2018.gada 22.janvārī reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000361290 2

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 7. punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu .

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 1606 EUR (viens tūkstotis seši simti seši eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas 21.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) “Senči”-2, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 900 0067.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) „Senči”-2, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6482 900 0067, nosacīto cenu 1606 ( viens tūkstotis seši simti seši eiro).

 

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

6. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

 Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

289. Par nekustamā īpašuma „ Jaunie Kārsgaļi” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.289            

          (protokols Nr.9, 4 .punkts)

Par  nekustamā īpašuma „ Jaunie Kārsgaļi” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (Nr.2.1.4/ 18/1154-S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunie Kārsgaļi”, kadastra Nr.6482 008 0120, Priekules pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Jaunie Kārsgaļi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 008 0120, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 257 uz XX vārda.

Nekustamais īpašums „Jaunie Kaņūti” 27,40 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6482 008 0120 sastāv no 3 (trīs) atsevišķām zemes vienībām –zemes vienība 9,70 ha, kadastra apzīmējums 6446 0001 0078, zemes vienība  3,80 ha, kadastra apzīmējums 6446 001 0079 un zemes vienība  13,90 ha, kadastra apzīmējums 6482 008 0120 .

Īpašniece vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunie Kārsgaļi”, kadastra Nr. 6482 008 0120 atdalot zemes vienību 13,90 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 008 0120, piešķirot jaunu nosaukumu  „Kerijas” , atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, ( NĪLM kods- 0501).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunie Kārsgaļi”, kadastra Nr.6482 008 0120, Priekules pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6482 008 0120, saskaņā ar Pielikumu- zemes robežu skici.
  2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0120 piešķirt nosaukumu „Kerijas”, noteikt NĪLM - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods-0501
  3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6446 001 0078 un 6446 001 0079 atstāt nosaukumu „Jaunie Kārsgaļi”.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

-XX.

PIELIKUMS

290. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 26.04.2018. lēmumā Nr. 160 “Par nekustamā īpašuma “Gramzdas pamatskola” Gramzdas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu SIA “Studiums”

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.290            

          (protokols Nr.9, 5.punkts)

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 26.04.2018. lēmumā Nr. 160 “Par  nekustamā īpašuma “Gramzdas pamatskola” Gramzdas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu SIA “Studiums” ”

 

Priekules novada pašvaldībā 18.06.2018. saņemts SIA “Studiums”, reģ.Nr.42103076562, juridiskā adrese Alejas iela 13-4, Liepāja, valdes locekles Svetlanas Skrīveres, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/1165-S, ar lūgumu iznomāt daļu no Gramzdas pamatskolas ēkas ilglaicīgas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra izveidei uz laiku 30 gadi.

Iesniegums pamatots ar to, ka finanšu piesaistei Valsts attīstības finanšu institūcija “ALTUM” lūdz nodrošināt ilgāku nomas telpu līguma termiņu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis,  Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  1 (Arnis Kvietkausks); ATTURAS -  1 (IneseMeļķe); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izteikt Priekules novada pašvaldības domes 26.04.2018. lēmuma Nr.160 “Par nekustamā īpašuma “Gramzdas pamatskola” Gramzdas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu SIA “Studiums” ” 2.punktu šādā redakcijā:

 

“2. Iznomāt SIA “Studiums”, reģ.Nr.42103076562, daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Gramzdas pamatskola”, kadastra Nr. 6458 001 0208, adresē Skolas iela 4, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kas sastāv no zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0208 un ēkas daļas ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0208 001 uz laiku līdz 30 (trīsdesmit) gadiem, ilglaicīgās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes darbībai.”

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms: 1)SIA “Studiums”, Alejas iela 13-4, Liepāja, 2)nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai; 3)finanšu nodaļai; 4)juristei I.Avotiņai.

291. Par parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.291            

          (protokols Nr.9, 6 .punkts)

 Par parāda piedziņu no XX

 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Priekules novada pašvaldības domes (turpmāk Dome) rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      XX meitai XX laika periodā 01.02.2017. – 31.05.2018. Gramzdas pamatskolā tika sniegts ēdināšanas pakalpojums.

 

2.     Maksa par ēdināšanas pakalpojumu tika aprēķināta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Domes 26.03.2015. lēmumu „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs” (sēdes protokols Nr. 5, 21.paragrāfs).

 

3.      Rēķini par sniegto ēdināšanas pakalpojumu tika personīgi nodoti XX.

 

4.      Pēdējais maksājums par ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā no XX saņemts 27.03.2018.

 

5.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 28.06.2018. XX ir šādi neapmaksāti rēķini par ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā:

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

G0091-2017-09

30.09.2017.

15.10.2017.

17.02

17.02

G0091-2017-10

31.10.2017.

15.11.2017.

18.83

18.83

G0091-2017-11

30.11.2017.

15.12.2017.

17.28

17.28

G0091-2017-12

31.12.2017.

15.01.2018.

10.30

10.30

G0091-2018-01

31.01.2018.

15.02.2018.

6.62

6.62

G0091-2018-02

28.02.2018.

15.03.2018.

12.02

12.02

G0091-2018-03

31.03.2018.

15.04.2018.

8.49

8.49

G0091-2018-04

30.04.2018.

15.05.2018.

10.81

10.81

G0091-2018-05

31.05.2018.

15.06.2018.

17.82

17.82

KOPĀ

119.19

 

6.      23.04.2018. XX tika nosūtīta vēstule (Nr.2.1.7/18/427-N) ar informāciju par parāda esamību un lūgumu parādu samaksāt līdz 31.05.2018.

Līdz 28.06.2018. parāds nav pilnībā samaksāts.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu un Finanšu komitejas 21.06.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par ēdināšanas pakalpojuma parāda piedziņu no XX, personas kods XX, par viņa meitai XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā par laiku 01.09.2017. – 31.05.2018.   EUR 119,19  (Viens simts deviņpadsmit euro, 19 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 31.08.2018. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei.

292. Par parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.292            

          (protokols Nr.9,  7.punkts)

 Par parāda piedziņu no XX

 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Priekules novada pašvaldības domes (turpmāk Dome) rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      XX bērniem XX un XX laika periodā 01.06.2017. – 31.05.2018. Gramzdas pamatskolā tika sniegts ēdināšanas pakalpojums.

 

2.     Maksa par ēdināšanas pakalpojumu tika aprēķināta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Domes 26.03.2015. lēmumu „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs” (sēdes protokols Nr. 5, 21.paragrāfs).

 

3.      Rēķini par sniegto ēdināšanas pakalpojumu tika nosūtīti uz XX norādīto elektroniskā pasta adresi XX.

 

4.      Pēdējais maksājums par ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā no XX saņemts 01.06.2018.

 

5.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 28.06.2018. XX ir šādi neapmaksāti rēķini par ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā:

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

G0037-2017-07

31.07.2017.

15.08.2017.

15.27

13.03

G0037-2017-08

31.08.2017.

15.09.2017.

21.76

21.76

G0037-2017-09

30.09.2017.

15.10.2017.

13.93

13.93

G0037-2017-10

31.10.2017.

15.11.2017.

18.18

18.18

G0037-2017-11

30.11.2017.

15.12.2017.

21.21

21.21

G0037-2017-12

31.12.2017.

15.01.2018.

17.97

17.97

G0037-2018-01

31.01.2018.

15.02.2018.

16.16

16.16

G0037-2018-02

28.02.2018.

15.03.2018.

18.18

18.18

G0037-2018-03

31.03.2018.

15.04.2018.

9.09

9.09

G0037-2018-04

30.04.2018.

15.05.2018.

19.19

19.19

G0037-2018-05

31.05.2018.

15.06.2018.

18.98

18.98

G0040-2017-07

31.07.2017.

15.08.2017.

15.27

15.27

G0040-2017-08

31.08.2017.

15.09.2017.

24.27

24.27

G0040-2017-09

30.09.2017.

15.10.2017.

5.05

5.05

G0040-2017-10

31.10.2017.

15.11.2017.

22.22

22.22

G0040-2017-11

30.11.2017.

15.12.2017.

21.21

21.21

G0040-2017-12

31.12.2017.

15.01.2017.

8.88

8.88

G0040-2018-01

31.01.2018.

15.02.2018.

16.16

16.16

G0040-2018-02

28.02.2018.

15.03.2018.

17.02

17.02

G0040-2018-03

31.03.2018.

15.04.2018.

3.03

3.03

G0040-2018-04

30.04.2018.

15.05.2018.

14.14

14.14

G0040-2018-05

31.05.2018.

15.06.2018.

6.06

6.06

KOPĀ

340,99

 

6.      23.04.2018. XX tika nosūtīta vēstule (Nr.2.1.7/18/436-N) ar informāciju par parāda esamību un lūgumu parādu samaksāt līdz 31.05.2018.

Līdz 28.06.2018. parāds nav pilnībā samaksāts.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu un Finanšu komitejas 21.06.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par ēdināšanas pakalpojuma parāda piedziņu no XX, personas kods XX, par viņas bērniem XX un XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā par laiku 01.07.2017. – 31.05.2018.   EUR 340,99  (Trīs simti četrdesmit euro, 99 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 31.08.2018. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei.

293. Par parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.293            

          (protokols Nr.9,  8.punkts)

 Par parāda piedziņu no XX

 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Priekules novada pašvaldības domes (turpmāk Dome) rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      XX bērniem XX laika periodā 01.09.2014. – 31.05.2015. un XX laika periodā 01.09.2015. – 31.05.2016. PII „Dzirnaviņas” tika sniegts ēdināšanas pakalpojums.

 

2.     Maksa par ēdināšanas pakalpojumu tika aprēķināta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Domes 26.03.2015. lēmumu „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs” (sēdes protokols Nr. 5, 21.paragrāfs).

 

3.      XX meita XX laika periodā 01.09.2015. – 31.05.2016. bija Priekules Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk Priekules MMS) audzēkne.

 

4.      Vecāku līdzfinansējums par izglītību Priekules MMS tika aprēķināts saskaņā ar Domes 28.11.2013. lēmumu „Par vecāku līdzfinansējumu Priekules novada Mūzikas un mākslas skolās” (sēdes protokols Nr. 8, 8.paragrāfs).

 

5.      Rēķini par XX un XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu un XX vecāku līdzfinansējumu Priekules MMS tika nosūtīti uz XX norādīto elektroniskā pasta adresi XX.

 

6.      Pēdējais maksājums no XX par ēdināšanas pakalpojumu PII „Dzirnaviņas” saņemts 14.04.2016., par vecāku līdzfinansējumu Priekules MMS – 11.05.2016.

 

7.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 28.06.2018. XX ir šādi neapmaksāti rēķini par ēdināšanas pakalpojumu PII „Dzirnaviņas” un vecāku līdzfinansējumu Priekules MMS:

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

DZ0079-2015-03

31.03.2015.

15.04.2015.

25.65

25.65

DZ0079-2015-04

30.04.2015.

15.05.2015.

30.78

30.78

DZ0079-2015-05

31.05.2015.

15.06.2015.

29.07

29.07

DZ0050-2016-04

30.04.2016.

15.05.2016.

32.49

32.49

DZ0050-2016-05

31.05.2016.

15.06.2016.

30.78

30.78

P0166-2016-05

31.05.2016.

15.06.2016.

8.50

8.50

KOPĀ

130.63

 

8.      02.05.2018. XX tika nosūtīta vēstule (Nr.2.1.7/18/487-N no 27.04.2018.) ar informāciju par parāda esamību un lūgumu parādu samaksāt līdz 31.05.2018.

Līdz 28.06.2018. parāds nav pilnībā samaksāts.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu un Finanšu komitejas 21.06.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par ēdināšanas pakalpojuma parāda un vecāku līdzfinansējuma parāda piedziņu no XX, personas kods XX, par viņas bērniem XX un XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu PII „Dzirnaviņas” par laiku 01.03.2015.-31.05.2015. un 01.04.2016. – 31.05.2016. un XX izglītību Priekules MMS par laiku 01.05.2016. – 31.05.2016.   EUR 130,63  (Viens simts trīsdesmit euro, 63 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 31.08.2018. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam;

1 eks. PII Dzirnaviņas.

294. Par parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.294           

          (protokols Nr.9,9.punkts)

 Par parāda piedziņu no XX

 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Priekules novada pašvaldības domes (turpmāk Dome) rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      XX un viņas meitai XX laika periodā 01.09.2017. – 31.05.2018. Krotes Kronvalda Ata pamatskolā tika sniegts ēdināšanas pakalpojums.

 

2.     Maksa par ēdināšanas pakalpojumu tika aprēķināta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Domes 26.03.2015. lēmumu „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs” (sēdes protokols Nr. 5, 21.paragrāfs).

 

3.      XX meita XX laika periodā 01.09.2015. – 31.05.2016. bija Priekules Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk Priekules MMS) audzēkne.

 

4.      Vecāku līdzfinansējums par izglītību Priekules MMS tika aprēķināts saskaņā ar Domes 28.11.2013. lēmumu „Par vecāku līdzfinansējumu Priekules novada Mūzikas un mākslas skolās” (sēdes protokols Nr. 8, 8.paragrāfs).

 

5.      Rēķini par XX un XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu un XX vecāku līdzfinansējumu Priekules MMS tika personīgi nodoti XX.

 

6.      Pēdējais maksājums no XX par ēdināšanas pakalpojumu Krotes Kronvalda Ata pamatskolā saņemts 08.01.2018., par vecāku līdzfinansējumu Priekules MMS – 03.05.2016.

 

7.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 28.06.2018. XX ir šādi neapmaksāti rēķini par ēdināšanas pakalpojumu Krotes Kronvalda Ata pamatskolā un vecāku līdzfinansējumu Priekules MMS:

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

P0140-2015-11

30.11.2015.

15.12.2015.

8.50

8.00

P0140-2015-12

31.12.2015.

15.01.2016.

8.50

8.50

P0140-2016-01

31.01.2016.

15.02.2016.

8.50

8.50

P0140-2016-02

29.02.2016.

15.03.2016.

8.50

8.50

P0140-2016-03

31.03.2016.

15.04.2016.

8.50

8.50

P0140-2016-04

30.04.2016.

15.05.2016.

8.50

8.50

P0140-2016-05

31.05.2016.

15.06.2016.

8.50

8.50

K0153-2017-10

31.10.2017.

15.11.2017.

5.60

3.35

K0153-2017-11

30.11.2017.

15.12.2017.

12.65

12.65

K0153-2017-12

31.12.2017.

15.01.2018.

9.60

9.60

K0153-2018-01

31.01.2018.

15.02.2018.

12.15

12.15

K0153-2018-02

28.02.2018.

15.03.2018.

13.25

13.25

K0153-2018-03

31.03.2018.

15.04.2018.

8.60

8.60

K0153-2018-04

30.04.2018.

15.05.2018.

11.55

11.55

K0153-2018-05

31.05.2018.

15.06.2018.

9.75

9.75

K0064-2018-01

31.01.2018.

15.02.2018.

5.00

5.00

K0064-2018-02

28.02.2018.

15.03.2018.

2.50

2.50

K0064-2018-03

31.03.2018.

15.04.2018.

4.10

4.10

K0064-2018-04

30.04.2018.

15.05.2018.

7.10

7.10

K0064-2018-05

31.05.2018.

15.06.2018.

6.60

6.60

KOPĀ

165.20

 

8.      25.04.2018. XX tika nosūtīta vēstule (Nr.2.1.7/18/445-N no 24.04.2018.) ar informāciju par parāda esamību un lūgumu parādu samaksāt līdz 31.05.2018.

Līdz 28.06.2018. parāds nav pilnībā samaksāts.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu un Finanšu komitejas 21.06.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par ēdināšanas pakalpojuma parāda un vecāku līdzfinansējuma parāda piedziņu no XX, personas kods XX, par XX un viņas meitai XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu Krotes Kronvalda Ata pamatskolā par laiku 01.10.2017. – 31.05.2018. un XX izglītību Priekules MMS par laiku 01.11.2015. – 31.05.2016. EUR 165,20  (Viens simts sešdesmit pieci euro, 20 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 31.08.2018. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam;

1 eks. Krotes Kronvalda Ata pamatskolai;

1 eks. Priekules MMS.

295. Par parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.295            

          (protokols Nr.9, 10.punkts)

 Par parāda piedziņu no XX

 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Priekules novada pašvaldības domes (turpmāk Dome) rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      XX bērniem XX laika periodā 01.09.2014. – 31.05.2015. un XX laika periodā 01.09.2014. – 31.05.2015. Krotes Kronvalda Ata pamatskolā tika sniegts ēdināšanas pakalpojums.

 

2.     Maksa par ēdināšanas pakalpojumu tika aprēķināta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Domes 26.03.2015. lēmumu „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs” (sēdes protokols Nr. 5, 21.paragrāfs).

 

3.      Rēķini par XX un XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu tika personīgi nodoti XX.

 

4.      Pēdējais maksājums par ēdināšanas pakalpojumu Krotes Kronvalda Ata pamatskolā no XX saņemts 30.01.2015.

 

5.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 28.06.2018. XX ir šādi neapmaksāti rēķini par ēdināšanas pakalpojumu Krotes Kronvalda Ata pamatskolā:

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

K0037-2015-01

31.01.2015.

15.02.2015.

11.70

9.90

K0037-2015-02

28.02.2015.

15.03.2015.

12.45

12.45

K0037-2015-03

31.03.2015.

15.04.2015.

8.45

8.45

K0037-2015-04

30.04.2015.

15.05.2015.

13.30

13.30

K0037-2015-05

31.05.2015.

15.06.2015.

9.10

9.10

Aprēķins par 2014.gada decembri K.R.Vircavam

31.12.2014.

15.01.2015.

2.75

2.75

K0055-2015-01

31.01.2015.

15.02.2015.

10.40

10.40

K0055-2015-02

28.02.2015.

15.03.2015.

11.65

11.65

K0055-2015-03

31.03.2015.

15.04.2015.

11.50

11.50

K0055-2015-04

30.04.2015.

15.05.2015.

8.75

8.75

K0055-2015-05

31.05.2015.

15.06.2015.

6.50

6.50

KOPĀ

104.75

 

6.      24.04.2018. XX tika nosūtīta vēstule (Nr.2.1.7/18/460-N) ar informāciju par parāda esamību un lūgumu parādu samaksāt līdz 31.05.2018.

Līdz 28.06.2018. parāds nav pilnībā samaksāts.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu un Finanšu komitejas 21.06.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par ēdināšanas pakalpojuma parāda piedziņu no XX, personas kods XX, par viņas bērniem XX un XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu Krotes Kronvalda Ata pamatskolā par laiku 01.12.2014. – 31.05.2015.   EUR 104,75  (Viens simts četri euro, 75 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 31.08.2018. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam;

1 eks. Krotes Kronvalda Ata pamatskolai.

296. Par parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.296            

          (protokols Nr.9, 11.punkts)

 Par parāda piedziņu no XX

 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Priekules novada pašvaldības domes (turpmāk Dome) rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      XX bērniem – Gramzdas pamatskolas izglītojamajiem – XX un XX laika periodā 01.01.2015. – 31.05.2017. Gramzdas pamatskolā tika sniegts ēdināšanas pakalpojums.

 

2.     Maksa par ēdināšanas pakalpojumu tika aprēķināta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Domes 26.03.2015. lēmumu „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs” (sēdes protokols Nr. 5, 21.paragrāfs).

 

3.      Rēķini par sniegto ēdināšanas pakalpojumu tika nosūtīti uz XX norādīto elektroniskā pasta adresi XX.

 

4.      Pēdējais maksājums par ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā no XX saņemts 25.06.2018.

 

5.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 28.06.2018. XX ir šādi neapmaksāti rēķini par ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā:

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

G0067-2015-01

31.01.2015.

15.02.2015.

23.21

12.21

G0067-2015-02

28.02.2015.

15.03.2015.

21.00

21.00

G0067-2015-03

31.03.2015.

15.04.2015.

14.95

14.95

G0067-2015-04

30.04.2015.

15.05.2015.

21.85

21.85

G0067-2015-05

31.05.2015.

15.06.2015.

13.80

13.80

G0044-2016-01

31.01.2016.

15.02.2016.

16.00

15.68

G0044-2016-02

29.02.2016.

15.03.2016.

14.00

14.00

G0044-2016-03

31.03.2016.

15.04.2016.

15.00

15.00

G0044-2016-04

30.04.2016.

15.05.2016.

19.00

19.00

G0044-2016-05

31.05.2016.

15.06.2016.

18.00

18.00

G0044-2016-09

30.09.2016.

15.10.2016.

13.65

13.65

G0044-2016-10

31.10.2016.

15.11.2016.

10.40

10.40

G0044-2016-11

30.11.2016.

15.12.2016.

13.65

13.65

G0044-2016-12

31.12.2016.

15.01.2017.

8.45

8.45

G0044-2017-01

31.01.2017.

15.02.2017.

12.35

12.35

G0044-2017-02

28.02.2017.

15.03.2017.

11.05

11.05

G0044-2017-03

31.03.2017.

15.04.2017.

10.40

10.40

G0044-2017-04

30.04.2017.

15.05.2017.

9.75

9.75

G0044-2017-05

31.05.2017.

15.06.2017.

12.35

12.35

KOPĀ

267.54

 

6.      23.04.2018. XX tika nosūtīta vēstule (Nr.2.1.7/18/433-N) ar informāciju par parāda esamību un lūgumu parādu samaksāt līdz 31.05.2018.

Līdz 28.06.2018. parāds nav pilnībā samaksāts.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu, un Finanšu komitejas 21.06.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par ēdināšanas pakalpojuma parāda piedziņu no XX, personas kods XX, par viņas bērniem XX un XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā par laiku 01.01.2015. – 31.05.2015. un 01.01.2016. – 31.05.2017. EUR 267,54  (Divi simti sešdesmit septiņi euro, 54 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 31.08.2018. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

              1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei.

 

297. Par parāda piedziņu no XX

  LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.297            

          (protokols Nr.9,  12.punkts)

 Par parāda piedziņu no XX

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Priekules novada pašvaldības domes (turpmāk Dome) rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      XX dēlam XX laika periodā 01.09.2017. – 31.05.2018. Gramzdas pamatskolā tika sniegts ēdināšanas pakalpojums.

 

2.     Maksa par ēdināšanas pakalpojumu tika aprēķināta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Domes 26.03.2015. lēmumu „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs” (sēdes protokols Nr. 5, 21.paragrāfs).

 

3.      XX dēls XX laika periodā 01.09.2017. – 31.05.2016. bija Priekules Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk Priekules MMS) audzēknis.

 

4.      Vecāku līdzfinansējums par izglītību Priekules MMS skolā tika aprēķināts saskaņā ar Domes 28.11.2013. lēmumu „Par vecāku līdzfinansējumu Priekules novada Mūzikas un mākslas skolās” (sēdes protokols Nr. 8, 8.paragrāfs), Domes 31.08.2017. lēmumu „Par vecāku līdzfinansējumu Priekules novada mūzikas un mākslas skolās” un Priekules novada pašvaldības 31.08.2017. Saistošajiem noteikumiem Nr.17/7 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Priekules novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolās”.

 

5.      Rēķini par XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu tika nosūtīti uz Gramzdas  pamatskolu un personīgi nodoti XX. Rēķini par vecāku līdzfinansējumu Priekules MMS tika nosūtīti uz XX norādīto elektroniskā pasta adresi XX.

 

6.      Līdz pat 28.06.2018. XX nav veikusi nevienu maksājumu par ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā. Pēdējais maksājums par vecāku līdzfinansējumu Priekules MMS no XX saņemts 26.01.2018.

 

7.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 28.06.2018. XX ir šādi neapmaksāti rēķini par ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā un vecāku līdzfinansējumu Priekules MMS:

 

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

G0050-2017-09

30.09.2017.

15.10.2017.

15.59

15.59

G0050-2017-10

31.10.2017.

15.11.2017.

14.60

14.60

G0050-2017-11

30.11.2017.

15.12.2017.

19.30

19.30

G0050-2017-12

31.12.2017.

15.01.2017.

12.81

12.81

G0050-2018-01

31.01.2018.

15.02.2018.

15.61

15.61

G0050-2018-02

28.02.2018.

15.03.2018.

18.16

18.16

G0050-2018-03

31.03.2018.

15.04.2018.

11.07

11.07

G0050-2018-04

30.04.2018.

15.05.2018.

16.97

16.97

G0050-2018-05

31.05.2018.

15.06.2018.

15.99

15.99

P0169-2017-09

30.09.2017.

15.10.2017.

8.00

5.75

P0169-2017-10

31.10.2017.

15.11.2017.

8.00

8.00

P0169-2017-11

30.11.2017.

15.12.2017.

4.00

4.00

P0169-2017-12

31.12.2017.

15.01.2018.

4.00

4.00

P0169-2018-01

31.01.2018.

15.02.2018.

4.00

4.00

P0169-2018-02

28.02.2018.

15.03.2018.

4.00

4.00

P0169-2018-03

31.03.2018.

15.04.2018.

4.00

4.00

P0169-2018-04

30.04.2018.

15.05.2018.

4.00

4.00

P0169-2018-05

31.05.2018.

15.06.2018.

4.00

4.00

KOPĀ

181.85

 

8.      24.04.2018. XX tika nosūtīta vēstule (Nr.2.1.7/18/432-N) ar informāciju par parāda esamību un lūgumu parādu samaksāt līdz 31.05.2018.

Līdz 28.06.2018. parāds nav pilnībā samaksāts.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu un Finanšu komitejas 21.06.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par ēdināšanas pakalpojuma un vecāku līdzfinansējuma parāda piedziņu no XX, personas kods XX, par viņas dēlam XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā par laiku 01.09.2017. – 31.05.2018. un izglītību Priekules MMS par laiku 01.09.2017. – 31.05.2018. EUR 181,85 (Viens simts astoņdesmit viens euro, 85 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 31.08.2018. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei;

1 eks. Priekules MMS.

298. Par parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.298            

          (protokols Nr.9, 13.punkts)

Par parāda piedziņu no XX

 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Priekules novada pašvaldības domes (turpmāk Dome) rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      XX bērniem XX laika periodā 01.09.2014. – 31.07.2016. un XX laika periodā 01.09.2014. – 31.05.2017. Gramzdas pamatskolā tika sniegts ēdināšanas pakalpojums.

 

2.     Maksa par ēdināšanas pakalpojumu tika aprēķināta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Domes 26.03.2015. lēmumu „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs” (sēdes protokols Nr. 5, 21.paragrāfs).

 

3.      Rēķini par XX un XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu tika nosūtīti uz XX elektroniskā pasta adresi XX.

 

4.      Pēdējais maksājums par ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā no XX saņemts 31.05.2018.

 

5.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 28.06.2018. XX ir šādi neapmaksāti rēķini par ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā:

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

G0014-2015-12

31.12.2015.

15.01.2016.

20.20

5.98

G0014-2016-01

31.01.2016.

15.02.2016.

20.20

20.20

G0014-2016-02

29.02.2016.

15.03.2016.

18.98

18.98

G0014-2016-03

31.03.2016.

15.04.2016.

18.12

18.12

G0014-2016-04

30.04.2016.

15.05.2016.

21.00

21.00

G0014-2016-05

31.05.2016.

15.06.2016.

17.11

17.11

G0014-2016-06

30.06.2016.

15.07.2016.

20.05

20.05

G0014-2016-07

31.07.2016.

15.08.2016.

2.67

2.67

G0056-2017-02

28.02.2017.

15.03.2017.

11.85

11.81

G0056-2017-03

31.03.2017.

15.04.2017.

18.18

18.18

G0056-2017-04

30.04.2017.

15.05.2017.

16.54

16.54

G0056-2017-05

31.05.2017.

15.06.2017.

12.98

12.98

KOPĀ

183.62

 

6.      23.04.2018. XX tika nosūtīta vēstule (Nr.2.1.7/18/439-N) ar informāciju par parāda esamību un lūgumu parādu samaksāt līdz 31.05.2018.

Līdz 28.06.2018. parāds nav pilnībā samaksāts.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu un Finanšu komitejas 21.06.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par ēdināšanas pakalpojuma parāda piedziņu no XX, personas kods XX, par viņas bērniem XX un XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā par laiku 01.12.2015. – 31.05.2017.   EUR 183,62  (Viens simts astoņdesmit trīs euro, 62 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 31.08.2018. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei.

299. Par daļu no zemes “Ūdenstornis Bunkas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. un ūdens torņa daļas iznomāšanu SIA “GP Systems”

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.299            

          (protokols Nr.9,  14.punkts)

Par daļu no zemes “Ūdenstornis Bunkas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. un ūdens torņa daļas iznomāšanu SIA “GP Systems”

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “GP Systems” projekta vadītāja  XX iesniegums reģistrācijas nr. 2.1.4/18/1168-S ar lūgumu iznomāt ūdenstorņa daļu un daļu no zemes “Ūdenstornis Bunkas”,  Bunkas  pag., Priekules nov., kadastra apz. 6446 005 0213  6 m2 platībā SIA “Latvijas Mobilais Telefons” bāzes stacijas būvniecības vajadzībām.       

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu , protokols Nr.10 zemes vienība “Ūdens tornis Bunkas” ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0213, Bunkas pag., Priekules nov., 0,0817 ha platībā ieskaitītas pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

SIA “GP Systems” kā SIA “Latvijas Mobilais Telefons” sadarbības partnerim nepieciešama vieta uz ūdenstorņa jumta un pie torņa 6 m2 platībā, radio bāzes stacijas būvniecībai, kvalitatīvai 3G, 4G un nākotnes 5G interneta un sarunu sakaru nodrošināšanai.

SIA “GP Systems” piedāvātā nomas maksa mēnesī – 150 EUR.

           Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pantu 1.punktu- Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem .

           Pašvaldībai piederošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.11, 5.§) 4. punktu- uz zemesgabaliem, kuri paredzēti komercdarbības objektu ekspluatācijas nodrošināšanai- 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,20 EUR/m².

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. un 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.             Iznomāt SIA “GP Systems”, reģ.nr.40003760328, juridiskā adrese Apiņu iela 7, Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas novads, ar apbūves tiesībām daļu zemes vienības “Ūdenstornis Bunkas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā, ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0213, 6 m2 platībā (1.Pielikums), SIA “Latvijas Mobilais Telefons” bāzes stacijas būvniecībai un antenu izvietošanai ūdenstornī.

 

Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

2.             Noteikt :

2.1.       nomas līguma termiņu – 12 gadi (01.07.2018.-30.06.2030.);

2.2.       nomas maksa – 150 EUR / mēnesī;

2.3.       iznomājamai zemes vienības daļai 0.0006 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- kods 0908, pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve;

 

3.             Elektrības pieslēguma jautājuma risināšanai SIA “GP Systems” jāvēršas ar iesniegumu pie SIA “Latvenergo” pēc nomas līguma noslēgšanas.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :          

 Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

SIA “GP Systems”: info@gpsystems.lv

Finanšu nodaļai ( I.Sokolovskai )

PIELIKUMI

300. Par izpilddirektora aizvietošanu ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.300            

          (protokols Nr.9, 15.punkts)

Par izpilddirektora aizvietošanu ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā

 

            Priekules novada pašvaldības izpilddirektors saskaņā ar apstiprināto atvaļinājuma grafiku lūdzis izskatīt jautājumu par tā aizvietošanu ikgadējā atvaļinājuma laikā.

Saskaņā ar ikgadējo atvaļinājuma grafiku izpilddirektors ikgadējā atvaļinājumā atradīsies no 06.08.2018. – 31.08.2018.

            Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu un 68.pantu izpilddirektoru amatā ieceļ pašvaldības dome.

            Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 33.panta pirmo daļu iestādes vadītāju aizvieto nākamā zemākā amatpersona, ja normatīvajā aktā nav noteikts citādi. Iestādes vadītājs apstiprina pārvaldes amatpersonu aizvietošanas kārtību.

            Pašvaldībās, kurās ar domes lēmumu izpilddirektors ir iecelts amatā, viņa prombūtnes laikā izpilddirektora pienākumus veic izpilddirektora vietnieks vai cita administrācijas amatpersona. Par šo amatpersonu pieņemams attiecīgs pašvaldības domes lēmums saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu.

            Izpilddirektors par izpilddirektora pienākumu izpildītāju atvaļinājuma laikā ierosinājis apstiprināt pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāju.

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu šādu amatu savienošanai saņemama tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.

            Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 33.panta pirmo daļu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt pašvaldības izpilddirektora ikgadējā atvaļinājuma laikā par izpilddirektora pienākumu izpildītāju pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāju laikā no 06.08.2018. – 31.08.2018.

2.      Atļaut lēmuma 1.punktā minētajai amatpersonai savienot valsts amatpersonas amatu ar pašvaldības izpilddirektora pienākuma izpildītāja amatu uz lēmuma 1.punktā minēto laiku.

301. Par nekustamā īpašuma Upes iela 3, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.301            

          (protokols Nr.9,  16.punkts)

Par nekustamā īpašuma Upes iela 3, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Upes iela 3, Priekulē nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

           Ar 2018.gada 25.janvāra pašvaldības lēmumu Nr.15, protokols Nr.1, nekustamais īpašums Upes ielā 3, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 005 0044, nodots atsavināšanai.

            2018.gada 10.aprīlī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Upes iela 3,  Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 005 0044, tirgus vērtība uz 2018.gada 18.janvāri ir EUR 19 882 (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit divi euro).

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir EUR 20 148 (divdesmit tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1) noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – EUR 19 882 (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit divi euro);

2) izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – EUR 266.20 (divi simti sešdesmit seši euro un divdesmit euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Upes iela 3, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 005 0044,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu EUR 20 148 (divdesmit tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 3, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 005 0044, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- SIA “BIG DREAM”, Tirgoņu iela 3, Priekule, Priekules novads, LV – 3434;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;           

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMI

302. Par nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.302            

          (protokols Nr.9,  17.punkts)

Par nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekulē nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

           Ar 2018.gada 25.janvāra pašvaldības lēmumu Nr.50, protokols Nr.1, nekustamais īpašums Upes ielā 5, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 005 0046, nodots atsavināšanai.

            2018.gada 10.aprīlī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Upes iela 5,  Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 005 0046, tirgus vērtība uz 2018.gada 18.janvāri ir EUR 8818 (astoņi tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit euro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir EUR 9084 (deviņi tūkstoši astoņdesmit četri euro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1) noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – EUR 8818 (astoņi tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit euro);

2) izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – EUR 266.20 (divi simti sešdesmit seši euro un divdesmit euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 005 0046,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu EUR 9084 (deviņi tūkstoši astoņdesmit četri euro).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 005 0046, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- SIA “BIG DREAM”, Tirgoņu iela 3, Priekule, Priekules novads, LV – 3434;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;      

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMI

303. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā Brīvības iela 3, Priekule, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.303            

          (protokols Nr.9,  18.punkts)

Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā Brīvības iela 3, Priekule, Priekules nov.

Izskatot jautājumu par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā Brīvības iela 3, Priekule, Priekules novads tika konstatēts, ka:

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu Brīvības iela 3, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr.6415 502 0009, nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000558767.

Nekustamais īpašums sastāv no divstāvu dzīvojamās ēkas ar 4 dzīvokļiem.

Dzīvokļi Nr.1,2.3.4 privatizēti, nav izveidoti dzīvokļu īpašumi un ierakstīti zemesgrāmatā. Dzīvokļi atrodas pašvaldības bilancē.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu pirmo daļu dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu- pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums,6.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

         1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā Brīvības iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0079 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas :  

1.1. dzīvoklis Nr.1- 29,4 m² - 294/889;

1.2. dzīvoklis Nr.2- 26,9 m²- 269/889;

1.3. dzīvoklis Nr.3- 21,1 m²- 211/889;

1.4. dzīvoklis Nr.4- 11,5 m²- 115/889;

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,  finanšu nodaļai, XX.