13.10.2011. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 18)

1.§ Par darba līguma izbeigšanu ar Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītāju Dz.K[:].

 

Priekules novada dome 06.10.2011. saņēmusi Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Dz[:] K[:], pers.kods [:], iesniegumus (reģ.Nr.3-13/688;3-13/689) ar lūgumu atbrīvot no Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu pildīšanas un darba Priekules novada administratīvajā komisijā ar 14.10.2011., sakarā ar ievēlēšanu LR Saeimā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 69.pantu, 21.panta 1.daļas 24.punktu un Darba likuma 100.panta 1.daļu un 4.daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1.                  Izbeigt 2009. gada 3.augustā noslēgto darba līgumu ar Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītāju Dz[:] K[:], pers.kods [:], ar 2011.gada 14.oktobri.
 
2.                  Izslēgt D[:] K[:], pers.kods [:] no Priekules novada administratīvās komisijas sastāva ar 14.10.2011.
 
3.                  Uzdot Dz[:] K[:] ar pieņemšanas nodošanas aktu nodot A[:] D[:] viņam nodotās materiālās vērtības un lietvedībā esošos dokumentus pēc nomenklatūras/ lietvedības saraksta.
 
4.                  Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.
2.§ Par A.D[:] iecelšanu par Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītāju un viņas deputāta pilnvaru izbeigšanu.

 

Priekules novada dome 11.10.2011. saņēmusi A[:] D[:], pers.kods [:], iesniegumu (reģ. Nr.3-24/250) par Priekules novada deputāta pilnvaru nolikšanu un atbrīvošanu no Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieces, Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas, Finanšu komitejas locekles un Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekles amata pienākumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 69.pantu pirmo daļu, 21.panta 1.daļas 10.punktu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 1.punktu, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta 1.daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis; „pret” – nav, „atturas” – nav (Agrita Driviņa, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās) , nolemj:
 
1. Iecelt A[:] D[:], pers.kods [:] par Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītāju ar 2011.gada 19.oktobri.
 
2. Slēgt darba līguma grozījumus ar A[:] D[:], pers.kods [:] par Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu veikšanu ar 2011.gada 19.oktobri.
 
3. Atbrīvot A[:] D[:] pers.kods [:], no Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieces, Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas, Finanšu komitejas locekles un Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekles amata pienākumiem ar 2011.gada 18.oktobri.
 
4. Izbeigt A[:] D{;}, pers.kods [:], kā Priekules novada pašvaldības deputāta pilnvaras ar 2011.gada 18.oktobri.
3.§ Par saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Grozījumi 2009.gada 22.oktobra Priekules novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums””.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Priekules novada saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Priekules novada domes 2009.gada 22.oktobra (prot.Nr.12;1.§) saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums”” (Saistošie noteikumi pielikumā).
 
2.      Uzdot kancelejai apstiprinātos saistošos noteikumus trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
4.§ Par naudas balvas piešķiršanu Dz[:] K[:].

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.punktu un Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.9.punktu, kas nosaka, ka uz Domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata, apstiprinot to tuvākajā Domes sēdē, var tikt piešķirtas naudas balvas vienas minimālās mēnešalgas apmērā sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu notikumu (sasniegumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Piešķirt Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītājam Dz[:] K[:], personas kods [:], naudas balvu Ls 200,00 (divi simti latu un 00 santīmu) apmērā, ņemot vērā pārvaldes vadītāja ieguldījumu Kalētu pagasta attīstībā, piesaistot Eiropas Savienība finansējumu un sekmīgi realizējot projektus „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā”, „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” un „Aktīvās atpūtas taku izveide Kalētu mežaparkā ”Priediens””.