28.02.2019. domes sēde (protokols Nr. 2)

28.02.2019. domes sēdes audioieraksts
28.02.2019. domes sēdes protokols
72. Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2019.-2021.gadam apstiprināšanu.

  LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.72            

          (protokols Nr.2,  1.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2019.-2021.gadam apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana), Ministru kabineta 11.02.2008.noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību speciālo budžetu – ceļu un ielu fondu – izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidēja termiņa programmām (trijiem gadiem), atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2019.-2021.gadam.

2.      Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam finansējumam kārtējam gadam.

3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2019.-2021. gadam uz 1 lp.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

Pielikums

73. Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.73            

          (protokols Nr.2, 2 .punkts)

 

Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam

investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

 

Priekules novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam apstiprināta 2013.gada 25.jūlijā. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punkts nosaka, ka rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto Telpiskās attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS). Veicot investīciju plāna aktualizēšanu, ir jāievēro likuma „Par pašvaldībām”61.¹ panta trešajā daļā noteiktais, ka par budžetu publisko apspriešanu nerīko.

Investīciju plānā ir veikti projektu precizējumi, papildinājumi un labojumi, kā rezultātā ir pievienota informācija projektiem par izmaksām, to sadalījumu, sasniegtiem rezultātiem, precizēti to nosaukumi un realizācijas termiņi. Ņemot vērā to, ka ir sastādīts pašvaldības budžets 2019.gadam un novada pagasta pārvaldes un iestādes tajā ir iestrādājušas savus 2019.gada un tālākos plānus, investīciju plāns ir papildināts ar jauniem projektiem. Pēc veiktajām darbībām ir nepieciešams aktualizēt investīciju plānu.

 

Atklāti balsojot PAR – 8 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  1 (Toms Šteins); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības aktualizēto plānu.
  2. Apstiprināto Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

74. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam"

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr. 74           

          (protokols Nr.2, 3 .punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 7 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  2 (Inese Meļķe, Toms Šteins); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes dokumentu pārvaldības nodaļai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska


1. pielikums 

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

75. Par Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu

 LĒMUMS

 

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.75            

          (protokols Nr.2,  4.punkts)

Par Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), un 63.pantu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētāja amats ir algots un dome var noteikt citus domes algotus amatus, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.

2. Noteikt, ka nolikums stājas spēkā ar 2019.gada 1.martu.

 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 
Pielikums: Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

78. Par speciālās izglītības iestādes nosaukuma maiņu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.78            

          (protokols Nr.2, 7 .punkts)

 

Par speciālās izglītības iestādes nosaukuma maiņu

Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 51. panta otrajai un ceturtajai daļai speciālās internātskolas tiek izslēgtas no izglītības iestāžu tipoloģijas, speciālajā izglītībā kā izglītības iestāžu tipam paliekot speciālās izglītības iestādei, kurai var tikt piešķirts speciālās izglītības attīstības centra statuss. Izglītības likuma pārejas noteikumu 60. punkts nosaka, ka termins “internātskola” no Izglītības likuma tiks izslēgts ar 2019. gada 1. augustu. Ievērojot iepriekš norādīto, Izglītības un zinātnes ministrija aicina veikt izmaiņas attiecīgo speciālo internātskolu nosaukumos, veicot nepieciešamās darbības atbilstošu grozījumu izdarīšanai Izglītības iestāžu reģistrā. Vienlaikus IZM atgādina, ka izglītības iestādes, kas līdz šim tikušas klasificētas kā speciālās internātskolas, saglabās speciālās izglītības iestādes tipu, nodrošinot arī internāta pakalpojumus. Speciālās izglītības iestāžu, kas nodrošinās internāta pakalpojumus, uzturēšanas izdevumu, pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu finansēšana tiks turpināta no valsts budžeta mērķdotācijas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtību.

Ir saņemts Purmsātu speciālā internātpamatskolas direktores iesniegums ar lūgumu mainīt skolas nosaukumu uz Mežupes pamatskola. Šis lūgums tiek pamatots ar vēsturisku faktu, ka Purmsātu pagastā sākotnēji skola ir atradusies pie Mežupes.

 

Atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Mainīt nosaukumu izglītības iestādei -Purmsātu speciālā internātpamatskola (reģ. Nr. 4122901034) uz nosaukumu Mežupes pamatskola ar 2019.gada 10.jūniju.

2.      Ar 10.06.2019. atzīt par spēku zaudējušu Priekules novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumu (protokols Nr.20,3.) “Par Purmsātu speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu”.

3.      Apstiprināt Mežupes pamatskolas nolikumu, nosakot, ka tas stājas spēkā ar 2019.gada 10.jūniju.

4.      Uzdot Purmsātu speciālā internātpamatskolas direktorei Anitrai Šneiderei 10 darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas informēt Izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām, iesniedzot apliecinošus dokumentus.

5.      Uzdot direktorei Anitrai Šneiderei veikt nepieciešamo dokumentu nomaiņu un veikt izmaiņas visos izglītības iestādes iekšējos dokumentos līdz 2019.gada 1.septembrim.

6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izglītības vadītājai Agritai Purviņai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska
 

Mežupes pamatskolas nolikums 

 

87. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības “Klēts pie Zemturiem”, Bunkas pag. atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.87            

          (protokols Nr.2,  16.punkts)

 

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0021 , “Klēts pie Zemturiem”, Bunkas pag., Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)      Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);

2)      Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);

3)      publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*. xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0021  nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0021 0,20 ha platībā, “Klēts pie Zemturiem”, Bunkas pag., Priekules novadā, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. Par nekustamā īpašuma “Straupnieki”, Virgas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.88            

          (protokols Nr.2, 17 .punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Straupnieki”, Virgas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu

 

2019.gada 25.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums,  ar lūgumu atsavināt zemes vienību „Straupnieki”, Virgas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Straupnieki”, kadastra Nr.6498 003 0198, Virgas pagastā, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0198  4,54 ha platībā, pieder pašvaldībai. Īpašuma tiesības 2019.gada 21.janvārī nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000585535.

Ar iesniedzēju 2009.gada 16.martā tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums. Iesniedzēja ir pirmpirkuma tiesīgā persona.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 8.apakšpunkts nosaka, ka  atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Straupnieki”, kadastra Nr.6498 003 0198, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 003 0198– 4,54 ha platībā, Virgas pagastā, atsavinot par brīvu cenu.

            2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

89. Par nekustamā īpašuma “Stūrīšu Krejotava”, Virgas pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.89            

          (protokols Nr.2, 18 .punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Stūrīšu Krejotava”, Virgas pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

2019.gada 28.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX dzīvojošas XX, iesniegums, ar lūgumu atsavināt dzīvojamo māju un zemi “Stūrīši Krejotava”, Virgas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums “Stūrīšu Krejotava”, kadastra Nr.6498 003 0054, Virgas pagastā ir pašvaldībai piederošs īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000585615.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0054  0,41 ha platībā, viendzīvokļa dzīvojamā māja.

Ar Iesniedzēju noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosinātīrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

PPMAL 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Nekustamais īpašums “Stūrīšu Krejotava”, Virgas pagastā nav nepieciešams pašvaldības un Virgas pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Stūrīšu Krejotava”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 003 0054.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

90. Par nekustamā īpašuma Galvenā iela 25, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

  

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.90            

          (protokols Nr.2, 19 .punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  Galvenā iela 25, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību Galvenā iela 25, Priekule, Priekules nov., 2186 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 003 0032, Priekulē, Priekules novadā.                 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Galvenā iela 25, kadastra Nr.6415 003 0032 – 2186 m2 platībā, Priekulē, Priekules novadā, pieder Priekules novada pašvaldībai, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000527867.

Uz nekustamā īpašuma Galvenā iela 25, Priekule, Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka, kūts un šķūnis, ar adresi Galvenā iela 25, Priekule,  Priekules nov., kadastra nr. 6415 503 0007, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000529620 uz XX vārda.

Ar XX 30.09.2014. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 2.3.4/113, nomas līguma beigu termiņš 31.12 2023.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.           Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu Galvenā iela 25, Priekule, Priekules nov., kadastra  numurs 6415 003 0032, kurš sastāv no zemesgabala 2186 m2platībā, par nosacītu cenu. 

2.           Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

3.           Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

93. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 5, Priekule, Priekules nov.

 LĒMUMS

 

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.93            

          (protokols Nr.2,  22.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 5, Priekule,  Priekules novads

 

Ar 2018. gada 25. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 50 nekustamais īpašums Upes iela 5, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 005 0046  tika nodots atsavināšanai.

Ar 2018. gada 28. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.302 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 9084,00 EUR (deviņi tūkstoši astoņdesmit četri  euro un 00 centi).

Ar 2018.gada 27. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.469 atzīta pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināti otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un sākumcena 7267,20 (septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro un 20 centi).

 Ar 2018.gada 27. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.584 atzīta otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināti trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un sākumcena 3633,60 (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs euro un 60 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2019. gada 20. februāra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 – SIA “TOLMETS KURZEME”, reģ.Nr.42103080055, juridiskā adrese Kapsēdes iela 2D, Liepāja, LV-3414, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 8033,60 EUR (astoņi tūkstoši trīsdesmit trīs euro un 60 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2019. gada 20. februāra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekulē, Priekules novadā, trešās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 8033,60 EUR (astoņi tūkstoši trīsdesmit trīs euro un 60 centi). 

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

94. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 3, Priekule, Priekules nov.

  LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.94            

          (protokols Nr.2,  23.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 3, Priekule,  Priekules novads

 

Ar 2018. gada 25. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 15 nekustamais īpašums Upes iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 005 0044  tika nodots atsavināšanai.

Ar 2018. gada 28. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.301 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 20 148,00 EUR (divdesmit tūkstoši viens simti četrdesmit astoņi euro un 00 centi).

Ar 2018.gada 27. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.470 atzīta pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināti otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un sākumcena 16 118,40 (sešpadsmit tūkstoši viens simts astoņpadsmit euro un 40 centi).

 Ar 2018.gada 27. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.585 atzīta otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināti trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un sākumcena 8059,20 (astoņi tūkstoši piecdesmit deviņi euro un 20 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2019. gada 20. februāra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 – SIA “TOLMETS KURZEME”, reģ.Nr.42103080055, juridiskā adrese Kapsēdes iela 2D, Liepāja, LV-3414, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 18 059,20 EUR (astoņpadsmit tūkstoši piecdesmit deviņi euro un 20 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2019. gada 20. februāra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 3, Priekulē, Priekules novadā, trešās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 18 059,20 EUR (astoņpadsmit tūkstoši piecdesmit deviņi euro un 20 centi). 

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

101. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/19 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Priekules novadā” pieņemšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.101            

          (protokols Nr.2,  30.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/19 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Priekules novadā” pieņemšanu

 

            Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka vietējās pašvaldības pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.

Deleģējums pašvaldībai izdot saistošos noteikumus ir ietverts arī MK noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktā.

Atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā”(skat. pielikumā).

2.      Saistošos noteikumus nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.

3.      Pēc pozitīva atzinuma no LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemšanas, sagatavot līgumu ar SIA “PRIEKULES NAMI” par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu.

  

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

Pielikums: Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā”

Paskaidrojuma raksts 

 

102. Par noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.102            

          (protokols Nr.2,  31.punkts)

 

 

Par  noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” apstiprināšanu

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 14.§) tika apstiprināti Noteikumi “Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām”.

Šie noteikumi nenosaka vienotu kārtību pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanai.

2018.gada 01.jūlijā stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kurā ir noteikta jauna zemesgabalu iznomāšanas kārtība.

Lai nodrošinātu vienotu pieeju pašvaldības zemes iznomāšanā, nepieciešamas izdot iekšējo normatīvo aktu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Noteikumus “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība”.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules novada pašvaldības 31.10.2013. Noteikumus “Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām”.

3. Noteikumi stājās spēkā ar to pieņemšanas brīdi.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 


Noteikumui “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība

 

103. Par saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.103            

          (protokols Nr.2,  32.punkts)

 

Par  saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” apstiprināšanu

 

Priekules novada pašvaldībā ir izdoti saistošie noteikumi Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” ( apstiprināti ar domes 26.09.2013. sēdes lēmumu), kuri tika izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu ” 18.punktu.

2018.gada 01.jūlijā stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” turpmāk- noteikumi), kurā ir noteikta jauna nomas maksas noteikšanas kārtība.

Noteikumu 139.punkts nosaka, ka pašvaldība izvērtē saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu18. punktu izdotos pašvaldību saistošos noteikumus un, ja nepieciešams, […] izdod jaunus saistošos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai ir spēkā saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu18. punktu izdotie pašvaldību saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/19  “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” (skat.pielikumā).

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinumu sniegšanai likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajos termiņos un kārtībā.

3.  Publicēt saistošos noteikumus likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

5. Atcelt Priekules novada pašvaldības domes 26.10.2018. lēmumu Nr. 494. “Par saistošo noteikumu Nr.11/18 “Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība iznomā neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes” apstiprināšanu” un 27.12.2018. lēmumu Nr. 606. Par Priekules novada pašvaldības domes 26.10.2018. saistošo noteikumu Nr.11/18 “Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība iznomā neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes” precizēšanu.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

Pielikums: saistošie noteikumi Nr.3/19  “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu”

109. Par skolēnu pārvadājumu maršruta izmaiņām

  LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.109            

          (protokols Nr.2,  38.punkts)

 

Par skolēnu pārvadājumu maršruta izmaiņām

            Sakarā ar izglītojamo skaita palielināšanos maršrutā Asīte- Knīveri- Priekule, lai nodrošinātu laicīgu skolēnu ierašanos skolā, nepieciešams veikt korekcijas šajā maršrutā.

Atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Izdarīt grozījumus 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.464 ‘’Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2018./2019.mācību gadam’’ un apstiprināt maršrutu Nr.8 ‘’Asīte- Knīveri –Priekule’’ jaunā redakcijā.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

Pielikums

Priekules novada pašvaldības domes

28.02.2019.lēmumam Nr. (prot.Nr.2)

 

8. maršruts: ASĪTE- KNĪVERI -PRIEKULE

Pieturas nosaukums

Attālums no maršruta sākuma, km

Atiešanas laiks (st. min)

 

TURP (maršruts no rīta) (I-V):

Asīte

Maršruta sākums

7:40

 

Audari

3

7:45

 

Bamši

5

7:47

 

Priekules vidusskola/Dzirnaviņas

10

8:00

 

Ziņģenieki

15

8:10

 

Osteļi

18

8:15

 

Priekules vidusskola/ Dzirnaviņas

21

8:20

 

ATPAKAĻ (maršruts vakarā) (I-V):

Dzirnaviņas/Priekules vidusskola

2

16:40

 

Osteļi

3

16:50

 

Ziņģenieki

6

16.55

 

Bamši

12

17:00

 

Audari

14

17:05

 

Asīte

17

17:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120. Par atļauju izmantot Priekules novada un Priekules pilsētas ģerboni

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.120            

          (protokols Nr.2, 49 .punkts)

 

Par atļauju izmantot Priekules novada un Priekules pilsētas ģerboni

 

2019.gada 21.februārī saņemta vēstule no IK “Maremi”, reģ. Nr. 42102039145, adrese: Ceriņu iela 7, Priekule, ar lūgumu atļaut izmantot Priekules novada un Priekules pilsētas ģerboni suvenīru veidošanā.

Gerboņus plānots izmantot dažādu suvenīru izgatavošanā un veidošanā, lai veidotu novada un pilsētas atpazīstamību un tos varētu iegādāties gan iedzīvotāji, gan novada viesi.

 

Saskaņā ar Ģerboņu likuma 7.pantu, kas nosaka, ka ģerboņa īpašniekam, uz kura vārda reģistrēts ģerbonis, ir tiesības to lietot un nodot lietošanas tiesības citām personām, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut IK “Maremi”, reģ.Nr. 42102039145, adrese: Ceriņu iela 7, Priekule, izmantot Priekules novada un Priekules pilsētas ģerboni.

2.      Atļauja izsniegta uz laiku līdz 2020.gada 28.februārim.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

123. Par Piemiņas plāksnes uzstādīšanu Priekules brīvprātīgo rotai Latvijas armijas simtgadē

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.123            

          (protokols Nr.2, 52 .punkts)

 

            

Par Piemiņas plāksnes uzstādīšanu Priekules brīvprātīgo rotai

Latvijas armijas simtgadē

 

2019. gads Latvijā pasludināts par armijas simtgades gadu. Armijas veidošanās gaitā svarīga loma bija brīvprātīgajiem cīnītājiem. Par Latvijas armijas pamatu kļuva pirmās brīvprātīgo rotas: Neatkarības rota, Cēsu rota, Studentu rota un Priekules brīvprātīgo rota.

Priekules brīvprātīgo rotu dibināja 1919. gada 2. martā. Tās dibinātājs un pirmais komandieris bija  O.Kalpaka bataljona atsevišķās Studentu rotas virsleitnants Jānis Kalniņš. Rotā iestājās ap simts Priekules apkārtnes jaunekļu.

Lai varonība neizgaistu no cilvēku apziņas, novada pašvaldībai ir pienākums godināt Priekules brīvprātīgo rotas dalībnieku piemiņu. Ņemot vērā vēsturiskos faktus un labo gribu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Uzstādīt piemiņas plāksni ar sekojošu tekstu:

1919. – 2019.

1919.gada 2.martā dibināta

PRIEKULES BRĪVPRĀTĪGO ROTA,

kas piedalījās kaujās pie Grobiņas, Liepājas un Priekules

MŪŽĪGA SLAVA DROSMĪGAJIEM CĪNĪTĀJIEM PAR LATVIJAS VALSTI

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU !

2.       Plāksni uzstādīt Priekules ev.lut.baznīcā, piestiprinot to pie sienas ar četrām   skrūvēm. (rīcība saskaņota ar Priekules ev.lut.draudzi)

3.      Piemiņas plāksnes materiāls – granīts, izmēri: 60 cm x 90 cm

4.      Piemiņas plāksnes atklāšana BRĪVĪBAS svētku priekšvakarā -  2019.gada 3. maijā svinīgajā sarīkojumā.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V. Jablonska

125. Par grozījumiem Priekules novada medību koordinācijas komisijas sastāvā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.125            

          (protokols Nr.2, 54.punkts)

 

 

Par grozījumiem Priekules novada medību koordinācijas komisijas sastāvā

 

            Priekules novada pašvaldība saņēmusi biedrības “Zemnieku saeima” 25.02.2019. vēstuli  Nr.8, kurā norādīts, ka par Priekules novada medību koordinācijas komisijas locekli tiek deleģēts Aivars Ķeris.

 

            Aivars Ķeris ir piekritis pildīt komisijas locekļa pienākumus.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt AIVARU ĶERI, biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvi, par Priekules novada medību koordinācijas komisijas locekli ar 2019.gada 1.martu.

 

Domes priekšsēdētāja                                                                         V.Jablonska