26.05.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.8)

1.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 23.12.2010. (prot. Nr.21) .

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt grozījumus Priekules novada domes 2010.gada 23.decembra lēmumā (prot.Nr.21,7.§) „Par limita noteikšanu darbiniekiem mobilo telefona lietošanai Priekules novada domes jautājumu risināšanai  2011.gadā” un noteikt šādus mēneša limitus mobilo telefona lietošanai sekojošiem Priekules novada domes darbiniekiem ar 2011.gada 1.jūniju:

 

Priekules novada dome:

46. E[:] D[:], sociālās palīdzības dienesta vajadzībām;                      

             Telefona Nr.26682158;                                                                                   Ls 10;

 

47. E[:] R[:],  kravas automašīnas vadītājam saimniecisko

      jautājumu risināšanai;      Telefona Nr.26411770                                                     Ls   5;

 

Kalētu pagastu pārvalde:

 17. E[:] J[:], lauksaimniecības speciālistei;                                 

 TelefonNr.28303698;                                                                    Ls      5.                                                                                                                            

 

2.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 23.12.2010. (prot. Nr.21).

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt šādus grozījumus  2010.gada 23.decembra lēmumā, prot.Nr.21,9.§ „Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”, noteicot  no 2011.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novada pašvaldības funkciju realizēšanai -

 

Virgas pagasta pārvalde:

 

18. Virgas pagasta pārvalde – Mersedes Benz Intouro

    (Virgas   pagasta pārvaldes skolēnu pārvadāšanai)                                            Ls 800.                                                                                          

 

3.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 23.12.2010. (prot. Nr.21).

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt šādus grozījumus Priekules novada domes  2010.gada 23.decembra lēmumā – prot.Nr.21, 8.§ „Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” -

 

1. Svītrot ciparu Ls „15” Kalētu pagasta pārvaldes 28.punktā.

 

2. Noteikt  no 2011.gada maija līdz 2011.gada 31.decembrim Kalētu pagasta pārvalde: 28.punktu šādā redakcijā –

 

Kalētu pagastu pārvalde:

28. M[:] S[:]  (Bāriņtiesas locekles darbam – pārbaužu, apsekošanu u.c.                                          nodrošināšanai, ārkārtas situācijām)                                                                                Ls 20. 

4.§ Par atbalstu projektam „Aktīvās atpūtas taku izveide.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6) punktu un 19.05.2011. Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Dz.Kuduma iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt Priekules novada domes 15.03.2011. lēmumu (prot.Nr.4) 4.§ „Par atbalstu projektam „Aktīvas atpūtas taku izveide Kalētu mežaparkā „Priediens”.

 

2. Atbalstīt Priekules novada domes projektu „Aktīvās atpūtas taku izveide Kalētu mežaparkā „Priediens””, ko paredzēts iesniegt biedrībā „Liepājas rajona partnerība”  LAD lauku attīstības „LEADER” programmas projektu konkursam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā un lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” -

 

2.1. Projekta kopējā summa                 Ls 11823,02;

2.2. Publiskais finansējums (LAD)         Ls   8721,90;

2.3. Pašvaldības līdzfinansējums            Ls   3101,12.

(t.sk.Ls 1919 no Kalētu pag. pārv.)

5.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes prot. Nr.3, 16.§, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu 2011.gadā –

 

 

1.      N[:] G[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas N[:] G[:], dzimušas [:]. dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

2.      M[:] S[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas N[:], dzimušas [:] dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

3.      N[:] K[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota dēla D[:], dzimuša [:] dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

 

4.      K[:] A[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota dēla T[:], dzimuša [:] dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

6.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu.

 

Priekules novada dome izskatīja I[:] L[:], dzīvo [:], 27.04.2011. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [:].

 

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka I[:]L[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā 10 gadus.

 

I[:] L[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā  [:].   

 

Pamatojoties uz likuma „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu I[:] L[:] par 50%, kā represētai personai īpašumam [:], 5,1 ha platībā, kadastra Nr. 64820080093.  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

7.§ Dzīvokļu jautājumi.

 

Dome iepazīstas ar I[:] K[:], dzīvojoša [:], 15.04.2011. iesniegumu, reģ. Nr.14-1/283, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Priekulē sakarā ar uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē.

 

Iesniegumam pievienoti:

1. Priekules novada bāriņtiesas 2011.gada 15.aprīļa  lēmums Nr.1-6/15 „Par I[:] K[:] uzturēšanās izbeigšanu R[:] L[:] audžuģimenē;

2. SIA „Priekules nami”, 2011.gada 3.maija rekomendācija I[:] K[:] iesniegumam par dzīvokļa piešķiršanu Priekulē;

3. Priekules novada pašvaldības 2011. 9.maija izziņa Nr.3-20/262 par deklarēto dzīvesvietu.

 

Iesniegums izskatīts 05.05.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē (prot. Nr.5;1.punkts), kura rekomendē uzņemt I[:] K[:] dzīvokļu uzskaites rindā..

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Uzņemt I[:] K[:], personas kods [:], Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

 

2. SIA „Priekules nami” piedāvāt I[:]K[;] izvēlēties kādu no Priekules novada pašvaldības rīcībā esošiem brīvajiem dzīvokļiem Priekules pilsētā, atbilstošu viņa vajadzībām un iesniegt attiecīgu rekomendāciju izskatīšanai novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas un apstiprināšanai nākošajā domes sēdē.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

7.1.– S[:] B[:]

Dome iepazīstas ar S[:] B[;], dzīvojošas [:], 2011.gada 19.aprīļa, reģ. Nr.14-1/316, iesniegumu, ar kuru viņa atsauc savu 2011.gada 28.marta iesniegumu par dzīvokļa Dārza ielā 18-27 piešķiršanu, sakarā ar to, ka šo dzīvokli iepriekšējais īrnieks nav atbrīvojis. S[:] B[:] lūdz piešķirt dzīvokli Dārza ielā 18-18, Priekulē, kurā apņemas par saviem   līdzekļiem veikt remontu.

 

Pie 2011.gada 28.marta iesnieguma bija pievienoti:

·        2011.gada 5.aprīļa izziņa Nr.3-20/178 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu;

·        2011.gada 15.marta izziņas Nr.2-03/56  par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

 

Iesniegums izskatīts 05.05.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē (prot. Nr.5;2.punkts), kura rekomendē piešķirt dzīvokli.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt S[:] B[;],  pers. kods [:], deklarētā dzīvesvieta [;], īres tiesības uz 1- istabas dzīvokli ar apdzīvojamo platību 25,5 m2 un 32,8 m2 kopējo platību, [:].

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar S[:] B[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.

 

4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā S.B[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.

 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 

7.2.– J[:] S[:]

Dome iepazīstas ar J[:]S[:],  dzīvojošas [:], 2011.gada 11.aprīļa iesniegumu, reģ. Nr.14-13/257, kurā lūgts rast iespēju piešķirt 2- istabu dzīvokli Priekulē. Pašreizējā dzīvoklī dzīvo kopā ar meitu I[:] un mazmeitu L[:]. Abas ar meitu ir 2.grupas invalīdes ar apgrūtinātu pārvietošanās iespēju. Māja, kurā dzīvo nav J.S[:] īpašums un ir sliktā stāvoklī, bet līdzekļu trūkuma dēļ nespēj tajā veikt remontu. Bieži ir jāapmeklē ārsts, bet nokļūšana pie tā no Priekules pagasta rada lielas grūtības.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        Priekules novada sociālā dienesta 03.05.2011. izziņa Nr.2-03/30 PA par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

·        Priekules novada domes 05.05.2011. izziņa Nr.3-20/256 par deklarēto dzīves vietu un ģimenes sastāvu.

·        Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieces Artas Braunas sagatavotais lēmuma projekts ar  ierosinājumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

 

Iesniegums izskatīts 05.05.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē (prot. Nr.5;3.punkts), kura rekomendē uzņemt J[:] S[:] dzīvokļu uzskaites rindā..

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Uzņemt J[:] S[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā. Ģimenē 3 cilvēki.

 

2.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 

 

7.3.–G[:] K[:]

Dome iepazīstas ar G[:] K[:], personas kods [:], dzīvojoša [:], 2011.gada 1.aprīļa iesniegumu, reģ. Nr.3-13/236, iesniegums ar lūgumu sakarā ar ģimenes paplašināšanos, piešķirt dzīvokli Kalētu pagastā. Pēc Priekules novada sociālā dienesta telefoniskas informācijas, neatbilst  trūcīgas personas (ģimenes) statusam. Nav dokuments, kas apliecinātu, ka ir izveidojusies ģimene (kura paplašinājusies, kā rakstīts iesniegumā), ar kuru G.K[;] dzīvo kopā.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        09.05.2011. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/263 par deklarēto dzīvesvietu.

·        05.05.2011. Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma lēmuma projekts, kurā viņš ierosina uzņemt G.K[:] dzīvokļu rindā un piešķirt kārtas Nr.3, apstiprinot Dz.Kudumu kā atbildīgo par lēmuma izpildi.

            Iesniegums izskatīts 05.05.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē (prot. Nr.5;4.punkts), kura rekomendē uzņemt G[:] K[:] dzīvokļu uzskaites rindā..

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Uzņemt G[:] K[:], pers.kods [:], Kalētu pagasta pārvaldes dzīvokļu uzskaites rindā ar Nr.3.

 

2. Noteikt Kalētu pagasta pārvaldes vadītāju Dzintaru Kudumu kā atbildīgo par lēmuma izpildi.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 

 

7.4.– A[:]J[:]

Domeiepazīstas ar 03.05.2011., reģ. Nr.3-24/130, SIA „Priekules nami” iesniegumu ar lūgumu nepagarināt īres tiesības uz dzīvokli [:], A[:] J[:], pers.kods [:],  jo īrnieks nav pildījis īres līguma saistības nemaksājot īres maksu. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.197 stājies spēkā tā parakstīšanas dienā 01.11.2010. un noslēgts līdz 30.04.2011.

            A.J[:] īres parāds uz 01.05.2011. ir Ls 28,51 (divdesmit astoņi lati un 51 santīms).

            Iesniegums izskatīts 05.05.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē (prot. Nr.5;7.punkts), kura, ņemot vērā A[:] J[;] veselības stāvokli,  rekomendē pagarināt viņam dzīvokļa īres tiesības līdz skolas beigšanai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt A[:] J[:] dzīvokļa [:] īres līgumu Nr.197 līdz 2011.gada 1.jūlijam (kad A[:] būs pabeidzis Purmsātu speciālo internātpamatskolu).

 

2. Uzdot Priekules novada sociālajam dienestam nozīmēt atbildīgo darbinieku, kurš palīdzētu sakārtot A[:] J[:] savus dzīves apstākļus un adaptēties patstāvīgas dzīves vidē.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

8.§ Par dzīvokļa īres parāda dzēšanu.

 

Izskata S[:] Z[:]-Z[:], personas kods [:], iesniegumu (02.05.2011., reģ.Nr.3-13/317) ar lūgumu par dzīvokļa īres parāda dzēšanu.

2011.gada 10.martā S[:] Z[:]-Z[:] noslēdza dzīvokļa maiņas līgumu ar Priekules novada domi, kuras rezultātā dome ieguva īpašumā S.Z[:]-Z[:] dzīvokli ar vērtību Ls 1552, bet S[:] Z[:]-Z[:] ieguva īpašumā Priekules novada pašvaldības dzīvokli ar vērtību Ls 1258. Summas starpība no dzīvokļu vērtības ir Ls 294.

S[:] Z[:]-Z[:] lūdz dzēst dzīvokļa īres parādu par šo summu [:]..

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Dzēst parādu par summu Ls 294 S[:] Z[:]–Z[:] par dzīvokļa īri [:].

 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Kalētu pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums.

9.§ Par naudas balvām Purmsātu speciālās internātpamatskolas darbiniekiem,sagaidot skolas 50 gadu jubileju.

 

Novada dome izskatīja Purmsātu speciālās internātpamatskolas 02.05.2011., iesniegumu Nr.1-12/42 „Par naudas balvu piešķiršanu”, 17.05.2011. Priekules novada Finanšu komitejas ieteikumu par Purmsātu speciālās internātpamatskolas darbinieku apbalvošanu un Purmsātu speciālās internātpamatskolas konsultatīvās padomes lēmumu par naudas balvu piešķiršanu visiem 78 skolas darbiniekiem, 5950 latu apmērā.

 

Pamatojoties uz  Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.punktu un Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.9.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Atteikt naudas balvas piešķiršanu Priekules novada Purmsātu speciālās internātpamatskolas darbiniekiem sakarā ar skolas 50 gadu jubileju, jo budžetā tam nav paredzēti līdzekļi un nav pareizi iestādes 50 gadu jubilejā ar naudas balvām apbalvot visus darbiniekus.

 

 

10.§ Par materiālu atbalstu Priekules novada sportistu startam.

 

Dome izskata 13.05.2011., reģ. Nr.3-13/343,  K.J[:], A.K[:], A.Š[:]  iesniegumu ar lūgumu pašvaldībai sniegt finansiālu atbalstu startam Eiropas čempionātā svara stieņa guļus spiešanā un pauerliftingā, Čehijā un  Priekules novada sporta metodiķa M.Mikāla ieteikumu atbalstīt sportistus.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Agrita Driviņa, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1.      Atbalstīt ar 335 latu finansējumu (185 lati dalības maksas un 150 lati viesnīcas izdevumu segšanai) 3 Priekules novada sportistu piedalīšanos Eiropas čempionātā svara stieņa guļus spiešanā un pauerliftingā 2011.gadā no 26.jūnija līdz 2.jūlijam Čehijā – Prāgā.

 

2.      Naudu piešķirt no novada sportam 2011.gadā ieplānotajiem līdzekļiem:

2.1.  08.1001. EKK – 2279     izdalīt                - 185 Ls;

2.2.  no EKK – 2279 novirzīt uz EKK 2120     - 150 Ls.

11.§ Par biedrības „Bunkas jauniešu klubiņš” projektu „Jaunieši – Priekules novada attīstībai”.

 

Dome izskata biedrības „Bunkas jauniešu klubiņš” 11.05.2011., reģ. Nr.3-24/135, iesniegumu ar lūgumu pašvaldībai atbalstīt ar 184 latu līdzfinansējumu projektu „Jaunieši – Priekules novada attīstībai”, kuru atbalsta arī biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Atbalstīt ar 184 latu līdzfinansējumu biedrības „Bunkas jauniešu klubiņš” projektu „Jaunieši – Priekules novada attīstībai”, no 2011.gadam Priekules novada pašvaldības  projektu atbalstam ieplānotajiem budžeta līdzekļiem.

 

 

12.§ Par SIA „Priekules pakalpojumi” iesnieguma izskatīšana par Priekules novada pašvaldības līdzekļu piešķiršanu uzņēmumam siltumapgādes nodrošināšanas organizēšanai Uzvaras ielas rajonā.

 

2011.gada 10.maijā (reģistrācijas Nr.3-24/133) Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Priekules pakalpojumi” valdes locekļa I.O[:] iesniegums, kurā lūgts pārskaitīt SIA „Priekules pakalpojumi” uzņēmuma kontā Ls 50 un  PVN.

Iesniegumā minēts, ka SIA „Priekules pakalpojumi” apkalpo Uzvaras ielas ārējās siltumpārvades trases, veic mēraparātu sertifikācijas, naudas iekasēšanas procedūras par patērēto elektroenerģiju, kura tika saņemta no SIA „Maileks” katlu mājas. Ar SIA „Maileks” tika noslēgts nomas līgums uz 10 gadiem, t.i., līdz 2016.gada 1.maijam. Līgumā paredzēts, ka SIA „Maileks” maksās nomas maksu 50,- Ls un PVN.

SIA „Priekules pakalpojumi” iesniegumā min, ka pēc Priekules novada domes 28.04.2011. lēmuma redzams, ka nomas līgums noslēgts ar SIA „GS Termo”. SIA „Priekules pakalpojumi” iesniegumā tiek minēts, ka ārējām siltumapgādes trasēm jāveic kapitālais remonts, siltuma zudumi sasniedz vairāk kā 20%, iedzīvotāji nenorēķinās par saņemto siltumu, atbrīvojušies dzīvokļi ar apkuri netiek savlaicīgi piešķirti īrniekiem, kā rezultātā uzņēmums cieš zaudējumus.

 

2006.gada 1.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules pakalpojumi” reģistrācijas Nr.42103018992, kuras vārdā rīkojās rīkotājdirektors (tagad valdes loceklis) I[:] O[:], pamatojoties uz 2004.gada 23.aprīļa patapinājuma līgumu un 2006.gada 1.maijā noslēgto vienošanos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) „Maileks”, tika noslēgts nomas līgums par to, ka „SIA „Priekules pakalpojumi” (Iznomātājs) nodod un SIA „Maileks” (Nomnieks) pieņem nomā katlu māju ar piederumiem (2 apkures katli ar apsaiti) (turpmāk - nomas objekts) atbilstoši nomas līguma 3.5. apakšpunktā minētajam uzdevumam – jānodrošina nepārtraukts siltumenerģijas ražošanas process un jānodod nomas objekts nepārtraucot ražošanas procesu. Nomas līgumā 2.punkta 2.1.apakšpunktā noteikts, ka nomnieks maksā iznomātājam par objekta iznomāšanu 50,00 Ls/mēnesī (piecdesmit lati un 00 santīmi mēnesī) un pievienotās vērtības nodokli (PVN), pārskaitot to uz iznomātāja norādīto kontu.

Ar Priekules novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu (prot. Nr.7) 24.§ ”Par nedzīvojamo telpu nomu Vaiņodes ielā 4A, Priekulē, Priekules nov., nomu SIA „GS Termo” par to, ka pašvaldība iznomās ēku (apzīmējums kadastrā 6415 007 0011 007) – kas ir katlu māja, ar lietderīgo platību 346,1 m²,  uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 0,35 Ls /m² . Nomas līgums paredz nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Augstāk minētajā lēmumā minēts, ka SIA „Priekules pakalpojumi” valdes loceklis zināja, ka  SIA „GS Termo” vēlas nomāt  katlu māju ar visiem tās piederumiem, siltumenerģijas ražošanai un nodrošināt siltumenerģijas piegādi patērētājiem un neiebilst pret to.

Ministru kabineta 08.06.2010 noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida noteikumiem” 56.punkts nosaka, ka Nomas maksu nosaka, tā lai pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā (t.i. apsaimniekošana, inženierkomunikāciju apkope, nekustamā īpašuma uzturēšana, plānotie izdevumu kārtējiem vai kapitāliem remontiem, nekustamā īpašuma apdrošināšana, zemes nomas maksa, administratīvie izdevumi u.c. izmaksas). Ministru kabineta noteikumi nenosaka, ka ar nomas maksu jāsedz zaudējumi, par iedzīvotāju savlaicīgu nenorēķināšanos par saņemto siltumu.

 

Pamatojoties uz nepieciešamību lēmuma projektu saskaņot ar juristiem, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākošo finanšu komitejas un novada domes sēdi.

 

2.      Priekules novada domes nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei kopīgi ar novada domes juristiem izstrādāt jaunu lēmuma projektu.

 

 

13.§ SIA „Priekules pakalpojumi” iesnieguma izskatīšana par Priekules novada pašvaldības daļēju zemes nomas maksas kompensāciju SIA „Priekules pakalpojumi”.

 

Izskata SIA “Priekules pakalpojumi” valdes locekļa I[:] O[:] iesniegumu (10.05.2011. reģ.Nr.3–24/133), kurā norāda, ka uzņēmuma  SIA “Priekules pakalpojumi” laukumā Vaiņodes ielā 6A kurā tika ievestas Priekules novada domes betona plāksnes no Brāļu kapiem un pilsētas iedzīvotāju lietotā sadzīves tehnika un mēbeles ir uz privātīpašnieku A.A.A[:] un M.I.P[:] zemes, par kuru no uzņēmuma tiek iekasēta nomas maksa 60 Ls mēnesī, tādēļ arī par daļēju tā izmantošanu, kas nav saistītas ar uzņēmuma saimniecisko darbību, aprēķināma nomas maksas daļēja kompensācija 25 Ls mēnesī bez PVN.

           

            Konstatē, ka SIA „Priekules pakalpojumi” iznomā no privātīpašniecēm A.A.A[:] un M.I.P[:] 1,2 ha zemes Vaiņodes ielā 6A, Priekulē, par kuru maksā nomu Ls 60 mēnesī (50 Ls par 1 ha), no kuras Priekules novada pašvaldība izmanto savām saimnieciskajām vajadzībām  0,315 ha, par ko kopā jāmaksā 19,22 Ls (0,315 ha x 50 Ls = 15,75 Ls + 22% PVN = 3,47 Ls, kopā 19,22 Ls).

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Daļēji,  laikā no 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.decembrim, kompensēt SIA “Priekules pakalpojumi” zemes nomas maksu mēnesī Ls 19,22 apmērā ar 22% PVN, par Vaiņodes ielas 6A, Priekulē zemes gabala iznomāšanu, kura tiek nomāta no privātīpašniecēm A.A.A[:] un M.I.P[:] piederošas zemes, noslēdzot par to ar SIA „Priekules pakalpojumi” apakšnomas līgumu.

 

2. Finansējums Ls 134,54 no struktūrvienības 06.6001 EKK 2279.

 

 

14.§ Par maksas apstiprināšanu zemes vienības [:], pirkšanai.

 

2011.gada 12.maijā Priekules novada domē saņemts  A[:] A[:] A[:] un I[:] M[:] P[:] pilnvarotās personas D[:] K[:], dzīvojošas [:],  iesniegums, kurā piedāvāts nekustamā īpašuma [:], kadastra numurs [:],  pārdošanas cena – 2773,00 Ls, īpašuma platība 2716 m². (Pilnvaru  06.06.2006. izsniedzis un apliecinājis Kurzemes Apgabaltiesas  Zvērināts notārs A[:]B[:], iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.11995).

2010.gada 23.septembrī Priekules novada domē  ierosinājumu nekustamā īpašuma  [:] (atdalot no tās vienu zemes vienību ~ 3000 m² platībā) sadalīšanai iesniedza A[:] A[:] A[:] un I[:] M[:] P[:] pilnvarotā persona D[:] K[:], dzīvojoša [:]., un Priekules novada domes 15.10.2010. iesniegums, kurā ierosināts iegūt zemi pašvaldības īpašumā ēkas Zviedru vārti 2, Priekule, uzturēšanai. Ēka Zviedru vārti 2, kadastra numurs 6415 007 001 0002, ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Priekules pils vārti (pamatojums - LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Liepājas rajona galvenā valsts inspektora 07.12.2006. Nr.120. uzziņa  „Par kultūras pieminekļu apgrūtinājumu reģistrēšanu un valsts pirmpirkuma tiesībām, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Priekules pils vārti - aizsardzības Nr. 6430”.

Uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pilsētas nodalījuma Nr.128, reģistrēts nekustams īpašums Zviedru vārti 2, Priekule, kas sastāv no 2 -stāvu  2 dzīvokļu dzīvojamās ēkas, apzīmējums kadastrā  6415 507 001.

2010.gada 28.oktobrī Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.18) 27.§ ”Par zemesgabala [:] sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi”.

 

2011.gada 7.aprīlī VSIA „Latvijas valsts mērnieks” reģistrācijas Nr.40003783960, Dienvidkurzemes birojs veica zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 007 0028, adrese: Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Priekules nov., robežu uzmērīšanu, pēc uzmērīšanas zemes vienības platība  2716  m².

2011.gada 24.martā Priekules novada dome pieņēma lēmumu iegūt īpašumā daļu 2709 m² (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā) no zemesgabala, kadastra apzīmējums [:], [:] (prot. Nr.5) 19.§ ”Par zemesgabala [:] iegūšanu pašvaldības īpašumā”. Izdevumus, kas saistīti ar zemesgabala iegūšanu īpašumā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmo daļu, Saistošie noteikumi Nr.2/2011 ”Par Priekules novada domes budžetu 2011.gadam”, 2011.gada 17. maija Finanšu komitejas atzinumu, A[:] A[:] A[:],  un I[:] M[:] P[:] pilnvarotās personas D[:] K[:] 12.05.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes vienības, adrese  [:] kadastra apzīmējums [:],   2709 m² platībā  pirkuma summu  2773,00 Ls (divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs lati un 00 santīmi).

 

2. Noslēgt pirkuma līgumu ar A[:] A[:] A[;] (A[:]), dzim. [:], dzī­vojošas [:] un I[:] M[:] P[:] (P[:]), dzi­mu­šas [:], dzī­vo­jo­šas [:] pilnvaroto personu  D[:] K[:], dzīvojošu [:],  par nekustamā  īpašuma - zemes vienības, adrese: [:], apzīmējums kadastrā [:], platība  2716  m²,  pirkšanu par summu 2773,00 Ls (divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs lati un 00 santīmi) .

 

3. Pēc pirkuma līguma noslēgšanas, lūgt Zemesgrāmatu nodaļu apvienot nekustamu īpašumu, kadastra numurs 6415 507 001 (Priekules pilsētas nodalījuma Nr.128), kas sastāv no 2-stāvu 2 dzīvokļu dzīvojamās ēkas un nekustama īpašuma – zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 007 0028,  2716 m² platībā un dzēst Priekules pilsētas nodalījuma Nr.128 ierakstu.

 

4. Nekustama īpašuma iegādei (lēmuma 1.punkts) finansējums no Struktūrvienības 04.7401 pārvirzot 2773,00 Ls  no EKK 2239 uz  kodu 5217.

 

5. Uzdot Finanšu nodaļas vadītājai P.Andersonei veikt nepieciešamos grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.2/2011 ”Par Priekules novada domes budžetu 2011.gadam” .

 

6. Uzdot Priekules novada domes Attīstības plānošanas nodaļai organizēt pirkuma līguma noslēgšanu  (lēmuma 1.punkts).

 

7. Par pieņemto lēmumu informēt A[:] A[:] A[:]  un I[;] M[:] P[:] pilnvaroto personu D[:] K[:] un Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļu.

 

8. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76.,79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesas namā Lielā ielā 4, Liepājā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

15.§ Par telpu Bunkas kultūras namā nomas līguma pārtraukšanu biedrībai „Bunkas mežābele”.

 

2011.gada 18.aprīlī Priekules novada pašvaldībā reģistrēts biedrības „Bunkas mežābele” iesniegums, kurā lūgts ar 2011.gada 1.maiju pārtraukt nomas līgumu par telpu nomu Bunkas kultūras namā.

2010.gada 1.jūlijā starp Priekules novada domi un biedrību „Bunkas mežābele” reģistrācijas Nr.40008099904, tika noslēgts Telpu nomas līgums Nr.3-39/22-2010 par telpu Nr.13, Nr.14, Nr.15, kas atrodas „Bunkas kultūras namā” 1.stāvā, 81,5 m² platībā, nomu biedrības darbības nodrošināšanai.

 

Pamatojoties uz biedrības „Bunkas mežābele” priekšsēdētājas 18.04.2011. iesniegumu, 2010.gada 1.jūlija Telpu nomas līguma Nr.3-39/22-2010 6.punkta 6.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka līgumu var lauzt rakstiski un pusēm vienojoties un 6.6.apakšpunktu, kas nosaka, ka pārtraucot šo līgumu telpas jānodod ar pieņemšanas nodošanas aktu, 2011.gada 12.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2011.gada 26.maiju pārtraukt Telpu nomas līgumu Nr.3-39/22-2010, noslēgtu 2010.gada 1.jūlijā ar biedrību „Bunkas mežābele”, reģistrācijas Nr.40008099904, juridiskā adrese Bunkas kultūras nams, Bunkas pag., Priekules nov., par  telpu Nr.13, Nr.14, Nr.15 nomu ēkas Bunkas kultūras nams 1.stāvā.

 

2. Nomniekam (Biedrībai „Bunkas mežābele”), telpas jānodod ar nodošanas-pieņemšanas aktu. Atbilstoši līguma nosacījumiem, Nomniekam telpas jāatbrīvo 10 dienu laikā no tā laušanas brīža.

3. Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Dargužim organizēt telpu (lēmuma 1.punkts)  nodošanu-pieņemšanu.

 

 

16.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu D.S[:].daudzfunkcionālajā sporta hallē Priekulē.

 

2011.gada 3.maijā (reģistrācijas Nr.3-13A/438) Priekules novada domē reģistrēts D[:] S[:], dzīvojošas [:],  03.05.2011. iesniegums, kurā lūgts pagarināt nomas līgumu medicīnas kabineta un procedūru kabineta telpām, Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē Aizputes ielā 1, kuras tiek izmantotas friziera pakalpojumu sniegšanai.

2009.gada 28.aprīlī starp Priekules pilsētas domi un D[:] S[:], personas kods [:], tika noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums par divu telpu - medicīnas un procedūru kabineta nodošanu frizētavas un masāžas kabineta ierīkošanai, Aizputes ielā 1, Priekulē (daudzfunkcionālajā sporta hallē).

Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas Zemesgrāmatu nodaļā reģistrēta ēka (daudzfunkcionālā sporta halle) Aizputes ielā 1, Priekulē, nodalījuma numurs 1000 0043 5046.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2011.gada 12.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, D[:] S[:] 03.05.2011, iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Pagarināt 2009.gada 28..aprīļa Telpu nomas līgumu Nr.3/2009 ar D[:] S[:], personas kods [:], par telpām , kas atrodas daudzfunkcionālajā sporta hallē, Aizputes ielā 1, Priekulē, 25,2 m² platībā, nosakot :

1.1. nomas maksu 0,35 Ls/m², pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļu likmei;

1.2. nomas termiņu – uz laiku līdz 2013.gada 31.maijam.

 

2. D[:] S[:] viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt vienošanos par telpu nomas līguma pagarināšanu. Ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā nomnieka vainas dēļ, lēmums zaudē spēku.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu vienošanos (lēmuma 1.punkts).

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai  un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas,  Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.

 

 

17.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu SIA „Geiko”, Aizputes ielā 6, Priekulē.

 

2011.gada 18.aprīlī  SIA „Geiko”, reģistrācijas Nr.42102000550, juridiskā adrese Kūrmājas prospekts 23/25, Liepāja,  direktors Priekules novada domē iesniedza iesniegumu (19.04.2011. reģ. Nr. 3-13/289) ar lūgumu pagarināt telpu nomas līguma darbības termiņu.

2009.gada 2.novembrī Priekules novada  dome noslēdza Nedzīvojamo telpu nomas līgumu (turpmāk - līgums) ar SIA „Geiko” par telpas Aizputes ielā 6, Priekulē nomu 35,6  m² platībā, līdz 2010.gada 31.oktobrim.

SIA „Geiko” līdz  18.04.2011. iesniegumam ar lūgumu  par līguma termiņa pagarinājumu,  turpina telpas izmantot.

 

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, 7.punktu, kas nosaka, ka  Lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs un 9.punktu, kas nosaka, ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. SIA „Geiko”, reģistrācijas Nr.42102000550, juridiskā adrese Kūrmājas prospekts 23/25, Liepāja,  2011.gada 18.aprīļa iesniegumu, 2011.gada 12.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA „Geiko” reģistrācijas Nr.42102000550, juridiskā adrese – Kūrmājas prospekts 23/25, Liepāja,  ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē (apzīmējums kadastrā 6415 006 0056 001)  par telpas Nr.5, 2.stāvā  35,6 m² platībā  nomu, šūšanas ceha vajadzībām, nosakot :

1.1. nomas maksu 0,35 Ls/m² mēnesī, pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļu likmei;

1.2. nomas termiņu līdz 2011. gada 31.decembrim.

 

2. Nomniekam (SIA „Geiko”)  viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt vienošanos par telpas nomas līguma pagarināšanu. Ja vienošanās netiek noslēgta minētajā termiņā nomnieka vainas dēļ, lēmums zaudē spēku.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu vienošanos (lēmuma 1.punkts).

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai  un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas,  Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.

 

 

18.§ Par ceļa būvniecību U.I[:] piederošā īpašumā [:].

 

Priekules novada dome izskatīja U[:] I[:]  (22.02.2011., reģ.Nr.3-13/129), iesniegumu par esošā servitūta ceļa pārcelšanu citā vietā īpašumā [:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais  īpašums [:] pieder U[:] I[:], pamatojoties uz zemesgrāmatu apliecību (žurnāla Nr.300002874212, lēmuma datums 07.07.2010.).

Projektētais servitūta ceļš atradīsies uz I[:] U[:] piederoša īpašuma [:], uz zemes vienības ar kadastra Nr. [:], 49,3 ha platībā.

Saskaņā ar Priekules pagasta teritorijas plānojumu (apstiprinātu, ar Priekules novada domes sēdes protokolu Nr.16;45.§, 29.12.2009.) zemes izmantošanas veidam –lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas īpašumā  [:] (zemes vienība ar kadastra Nr. [:];  49,3 ha platībā) galvenais izmantošanas veids ir lauksaimnieciska, mežsaimnieciska, amatnieciska darbība un lauku sēta, bet atļautā izmantošana ir publiskā apbūve.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pēc esošajam ceļam līdzvērtīga servitūta ceļa būvniecības, atļaut veikt servitūta ceļa pārcelšanu īpašumā [:], zemes vienībā ar kadastra Nr. [:], saskaņā ar pielikumu, zemes robežu plānu.

 

2. Priekules novada pašvaldība neieguldīs finansējumu ceļa būvniecības projekta realizācijā īpašumā [:]..

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400)

 

19.§ I. A[:] iesnieguma izskatīšana par trases „Vārtājas senleja”, Bunkas pag., Priekules nov., attīstību.

 

Izskata I[:] A[:] iesniegumu (reģ.Nr.3–13/253 no 08.04.2011.), kurā lūdz izskatīt jautājumu par trases “Vārtājas senleja” attīstību.

            Šī jautājuma sakarā saņemts  Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Edgara Darguža atzinums par trasi “Vārtājas senleja”. Pārvaldes vadītājs atbalsta trases izveidošanu kā ideju esošās “Vārtājas karjeras” izmantošanai. Pārvaldes vadītājs iesaka I[:] A[:] pašam uzņemties biedrības dibināšanu, zemes iznomāšanu, trases legalizēšanu un uzturēšanu. Pielikumā Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja atzinums.

            Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomās funkcijās ir noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu.

             Atbilstoši Bunkas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu (prot.Nr.1; 45.§) grafiskajam pielikumam zemes vienība „Vārtājas senleja” atrodas Tūrisma apbūves teritorijā. Teritorijas atļautā izmantošana ir vasaras sezonas mājiņas (kempingi), infrastruktūras objekti, kas saistīti ar atpūtu, saimnieciska rakstura būves (automašīnu nojumes, noliktavas, šķūnīši, dziļurbums).

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Bunkas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves kārtību,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ieteikt I[:] A[:] organizēt biedrības dibināšanu, zemes iznomāšanu un mototrases “Vārtājas senleja” legalizēšanu un uzturēšanu.

 

2. Iedzīvotāju veselības un drošības nodrošināšanai, līdz mototrases izveidei un reģistrācijai, aizliegt izmantot “ Vārtājas karjeru” kā  mototrasi treniņu vajadzībām.

 

3. Par lēmuma izpildi atbild Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis.

 

20.§ Par ēku/būvju un zemes vienības „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., atsavināšanu.

 

2011.gada 3.maijā Priekules novada domē saņemts G[:] O[:], dzīvojoša  [:] (03.05.2011.) iesniegums, kurā lūgts atsavināt pašvaldībai piederošu ēku „Zeidaki”, Priekules pagastā, likumā noteiktā kārtībā.

Dzīvojamā ēka „Zeidaki”, Priekules pag., Priekules nov. atrodas uz zemes vienības, kadastra numurs 6482 001 0043. Ēka atrodas pašvaldības bilancē un nav ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu (prot.Nr.14) 47.§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” (saraksta 26.punkts) zemes vienība ar nosaukumu „Apbūvētās zemes”, Priekules pagastā, kadastra numurs 6482 001 0043; 2,5 ha platībā (pirms uzmērīšanas) ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša.

Atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2009. Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”4.2.3.  Priekules novada dome 28.04.2011.pieņēma lēmumu (prot. Nr.7) 54.§ ”Par adrešu sakārtošanu adresācijas objektiem Priekules pag., Priekules nov.” 2.punkts - Saglabāt adresi „Zeidaki”, Priekules pag., Priekules nov.,

Atbilstoši Priekules pagasta teritorijas plānojuma (Apstiprināts ar Priekules novada domes  28.01.2010 lēmumu (prot. Nr.1;45.§) grafiskajam pielikumam nekustams īpašums „Zeidaki”, Priekules pag., Priekules nov., atrodas Lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”, 2011.gada 12.maija Tautsaimniecības komitejas atzinumu, G[:] O[:] 03.05.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Ierakstīt zemesgrāmatā ēkas/būves un zemes vienību ar nosaukumu „Zeidaku māja”, Priekules, pag, Priekules nov., kadastra numurs 6482 001 0043, 2,5 ha platībā (pirms uzmērīšanas) uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai sagatavot nepieciešamos dokumentus ēkas/būves un zemes vienību ar nosaukumu „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 001 0043 ierakstīšanai zemesgrāmatā (lēmuma 1.punkts).

 

3. Nodot atsavināšanai ēkas/būves un zemes vienību ar nosaukumu „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov.,  pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā (lēmuma 1.punkts).

 

4. Uzdot atsavināšanas procesu (lēmuma 3.punkts) organizēt Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai.

 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot priekšsēdētājas vietniecei Artai Braunai.

 

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai  un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas,  Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.