04.10.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.12)

1.§ Par saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Priekules novada domes budžetu 2012.gadam””.

 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem: „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu 2012.gadam”, Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” -  9 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.      Apstiprināt Priekules novada saistošos noteikumus Nr.10  „Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Priekules novada domes budžetu 2012.gadam””.

 

2.      Uzdot kancelejai apstiprinātos saistošos noteikumus 3 dienu laikā pēc to parakstīšanas  elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

 

Pielikumā:

1.      Priekules novada Domes pamatbudžeta ieņēmumi 2012.g. pielikums Nr.1

2.      Priekules novada Domes pamatbudžeta izdevumi 2012.g. pielikums Nr.2

3.      Priekules novada Domes finansēšanas sadaļa 2012.gadam, pielikums Nr.3

4.      Priekules novada Domes saistību apmērs 2012. gadā, pielikums Nr.4

5.      Pedagogu mērķdotāciju sadalījums 2012.gada septembrim - novembrim, pielikums Nr.5.

6.      Priekules novada Domes speciālais budžets 2012.gadam, pielikums Nr.6

7.      Priekules novada ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums, pielikums Nr.7

8.      Priekules novada Domes ziedojumu un dāvinājumu  budžets 2012.gadam, pielikums Nr.8

 

 

2.§ Saistošie noteikumiem Nr.11 „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Atzīt par pilnībā neizstrādātiem un atlikt Priekules novada saistošo noteikumu Nr.11 „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” izskatīšanu uz nākošo novada domes sēdi.

 

2. A.B[:] organizēt atprecizēto saistošo noteikumu  „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” projekta apspriešanu novada finanšu komitejas sēdē un apstiprināšanu Priekules novada domes sēdē 25.oktobrī.

3.§ Saistošie noteikumi Nr.11 „Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā”.

2011.gada 1.jūlijā Priekules novada domē saņemts iesniegums ar lūgumu apstiprināt saistošos noteikumus „Par atbalsta sniegšanu  izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu  veicināšanai Priekules novadā”.

            Saistošo noteikumu projekts no 2011.gada augusta pieejams Priekules novada mājas lapā www.priekulesnovads.lv

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5.,6.punktam pašvaldības autonomās funkcijas ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Pašvaldībām, lai tās nodrošinātu savu funkciju izpildi, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, ir tiesības likumā noteiktos gadījumos izdot saistošos noteikumus,    Priekules novada dome, atkāti balsojot „par – 9 deputāti - Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt  Priekules novada domes saistošos noteikumus Nr.11 „Par atbalsta sniegšanu  izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu  veicināšanai Priekules novadā”.

 

2. Uzdot  Priekules novada domes kancelejas vadītājai triju dienu laikā  pēc šo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt novada pašvaldības laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

4. Uzdot  Priekules novada pagasta pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Priekules novada pašvaldības pagastu pārvalžu ēkās.

 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Priekules novada ziņas”

4.§ Par „Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikums” apstiprināšanu.

2012.gada 2maijā Priekules novada domē saņemts A.P[:] iesniegums ar lūgumu apstiprināt „Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu  sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu”.

            Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta  2.punktu, Pašvaldības dome pieņem  iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par – 9 deputāti -  Modris Baumanis, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Neapstiprināt  „Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu  sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu” sakarā ar to, ka tas nav izskatīts novada finanšu komitejas sēdē.

 

2.                  A.P[:] organizēt atprecizēto saistošo noteikumu „Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu  sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikums” projekta apspriešanu novada finanšu komitejas sēdē un apstiprināšanu Priekules novada domes sēdē 25.oktobrī.

5.§ Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai.

Sakarā ar deputātu nespēju vienoties par pieņemtāko sadales kārtības modeli, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,   Vija Jablonska,   Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Pārcelt šī jautājuma izskatīšanu uz šīs sēdes beigām, kad izskatīti pārējie jautājumi.

 

            Sakarā ar to, ka plkst.15.30 veselības stāvokļa dēļ sēdi pamet deputāts Modris Baumanis un plkst. 1613  no sēdes  darba apstākļu dēļ (jābrauc ar savu vadīto Mūzikas skolas kolektīvu sniegt koncertu kaimiņvalstī Lietuvā) aiziet deputāte Inita Rubeze, kvoruma nepietiekamības dēļ jautājums tiek pārlikts uz nākošo domes sēdi.

6.§ Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2012.gada septembra līdz decembrim.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par – 9 deputāti - Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2012.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

 

Darba samaksai Ls

 

                                            peda-                admini-     MA        8%           kopā         Kopā ar

                                            gogiem              nistrā-       vadītā-    pie-                           VSAOI

                                                                     cijai          cijai        maksa

 

Priekules vidusskola            11 663              1 762        150        53            13 628      16 910,99

Gramzdas pamatskola         2 886                361                                          3 247          4 029,20

Kalētu pamatskola               4 403                581           50                           5 034          6 246,69

Krotes Kronvalda

Ata pamatskola                    4 114                536           50          67             4 767          5 915,37

Virgas pamatskola               3 422                445                                          3 867          4 798,56

KOPĀ                                                                                                                          37 900,80

Valsts budžetā plānots                                                                                                 38 109,00

Paliek rezervei 0,55%                                                                                                       208,19

 

2.                  Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2012.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

                                                                           Darba samaksai   Novada             Kopā

                                                                                                       Metodiķim        VSAOI

 

PII Dzirnaviņas                                                  Ls  1 394,00        Ls   25          Ls  1 760,84

Gramzdas pamatskola                                        Ls     241,00                             Ls     299,06

Kalētu pamatskola                                             Ls     820,00                             Ls     017,54

Krotes Kronvalda Ata pamatskola                    Ls     590,00                             Ls     732,13

Virgas pamatskola                                              Ls     375,00                             Ls     465,34

Kopā                                                                                                                    Ls   4 274,91

Valsts budžetā plānots                                                                                         Ls   4 145,00

No algu ekonomijas izmanto                                                                                Ls      129,91

7.§ Par interešu izglītības programmu apstiprināšanu no 2012.gada septembra līdz decembrim.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par – 9 deputāti - Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Noraidīt sagatavoto lēmuma projektu par Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu apstiprināšanu katrai skolai, jo šo uzdevumu sekmīgi realizē pašvaldības speciāli izveidota komisija. Domes pārapstiprinājums nav nepieciešams.

8.§ Par valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2012.gada septembra līdz decembrim.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par – 9 deputāti - Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2012.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

                                          Stundu skaits

                                          nedēļā            Darba samaksai           VSAOI                     Kopā

Priekules vidusskola          44,5              593,33 Ls                 142,93 Ls              Ls    736,26

Gramzdas pamatskola          9                120,00 Ls                   28,91 Ls              Ls    148,91

Kalētu pamatskola             14,5              193,33 Ls                   46,57 Ls              Ls    239,90

Krotes Kronvalda Ata

pamatskola                         13,5              180,00 Ls                   43,36 Ls              Ls    223,36

Virgas pamatskola             11,5              153,33 Ls                   36,94 Ls              Ls    190,27

Kalētu Mūzikas

un mākslas skola                  2                   26,67 Ls                     6,42 Ls              Ls      33,09

Priekules Mūzikas

un mākslas skola                  6                   80,00 Ls                   19,27 Ls              Ls      99,27

Kopā                                 101                                                                               Ls 1 671,06

Valsts budžetā plānots                                                                                          Ls 1 678,67

Paliek rezervei                                                                             0,45%                Ls       7,61

9.§ Par iestādes vadītāju darba samaksas finansēšanu Priekules novada izglītības iestādēs no 2012.gada septembra līdz decembrim.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par – 6 deputāti - Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija,  „pret”- nav, „atturas” – nav (Ainars Cīrulis un Inita Rubeze, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1.      Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju darba likmes un darba algas no valsts budžeta mērķdotācijas no 2012.gada septembra līdz decembrim:

 

 

 

Direktora

likme

Darba alga par direktora darbu Ls

Darba alga par pedagoģisko darbu Ls

 

1.1.Gramzdas pamatskola

H[:] Ķ[:]

0,73

361

  81,44

1.2. Krotes Kronvalda Ata pamatskola

I[:]V[:]

0,6

301,80

160,00

1.3. Kalētu pamatskola

I[:] K[:]

0,75

377,25

  91,11

1.4. Priekules vidusskola

A[:] C[:]

1

625

  80,95

1.5. Virgas pamatskola

 

K[:] C[:]

0,7

 

344,40

 

160,00

1.6. Purmsātu speciālā internātpamatskola

A[:] Š[:]

1

652,80

184,00

1.7. PII „Dzirnaviņas”

I[:] D[:]

 

 

  25,00

 

2.      Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju darba likmes un darba algas no pašvaldības budžeta no 2012.gada septembra līdz decembrim:

 

 

Direktora

likme

Darba alga par direktora darbu Ls

 

 

Gramzdas pamatskola

H[:] Ķ[:]

0,27

132,84

 

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

I[:] V[:]

0,4

201,20

 

Kalētu pamatskola

I[:]K[:]

0,25

125,75

 

Virgas pamatskola

 

K[:] C[:]

0,3

 

147,60

 

Priekules mūzikas un mākslas skola

I[:]R[:]

1

518,00

 

Kalētu mūzikas un mākslas skola

O[:] M[:]

0,9

442,80

 

PII „Dzirnaviņas”

I[:] D[:]

1

503,00