13.01.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 1.)

1.§ Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām projekta „Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 15 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1.                  Apstiprināt SIA „PROFIN” izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu „Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība”.

 2.                  Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:

 

Rādītāji

LVL

%

Finansējums, kopā

280 121,42

 

t.sk.

Attiecināmām izmaksām

229 607,72

 

100%

 Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts)

34 441,17

15%

 ERAF finansējums

195 166,55

85%

Neattiecināmām izmaksām (PVN)

50 513,70

 

 Projekta iesniedzēja līdzekļi

50 513,70

 

 
3.                  Apstiprināt šādus investīciju projektā iekļautos pasākumus:

 

 

Pasākumi

Daudzums

U1

Jaunas artēziskās akas izbūve un esošās akas tamponēšana

1

k-ts

U2

Esošā ūdenstorņa renovācija

1

k-ts

U3

Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve (q=8 m3/h)

1

k-ts

U4

Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija

1340

m

K1

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas rekonstrukcija (Q=50 m3/dnn)

1

k-ts

K2

Kanalizācijas tīklu paplašināšana

670

m

 
4.                  Projekta finansēšanā nodrošināt Priekules novada domes ieguldījuma daļu 34417,17 latus, kas veido 15% no projekta kopējām tehniski ekonomiskajā pamatojumā aprēķinātajām projekta kopējām izmaksām.

 5.                  Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā (TEP) izstrādāto tarifu politiku.

 6.                  Nodrošināt projekta vajadzībām PVN nodokļa finansēšanu, izmantojot pašvaldības kā PVN nodokļa maksātāja spēju finansēt PVN atbilstoši likuma normai par PVN nodokli un par priekšnodokļa atskaitīšanu.

 

2.§ Par precizējumiem Priekules novada domes 2010. gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” .

Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 23.12.2010. vēstuli Nr.2.2-13/13710/7780 „Par saistošajiem noteikumiem”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 15 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

             Veikt šādus precizējumus Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību”:

 1.      Norādē uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti svītrot „Par pašvaldībām” 15.panta 9) punktu un ierakstīt „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu, 14.panta pirmās daļas 1.punkta „c” apakšpunktu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 24.panta pirmo daļu, kā arī likuma „par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām  mājām” 5.panta ceturto daļu, 9.panta ceturto daļu un 10.panta otro daļu”.

  1. Svītrot –

2.1. -          2.7.apakšpunktu;

2.2. -          5.2.2. apakšpunktu;

2.3.-           5.2.3. apakšpunktu;

2.4. -          5.2.9.apakšpunktā vārdus „izziņu par pēdējo deklarēto dzīvesvietu”, liekot punktu aiz vārda „oriģinālu”;

2.5. -          5.4. apakšpunktā  vārdus „saskaņā ar 1.pielikumu”, liekot punktu aiz vārda „aktu”;

2.6. - 9.1. apakšpunktā vārdus „saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.233 „Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām”, liekot punktu aiz vārda „dzīvokli”.

2.7. - 10.3. apakšpunktā vārdus „iepazīstina ar sociālā dzīvokļa lietošanas noteikumiem (2.pielikums);

2.8. -          12.2.2. apakšpunktu;

2.9. -          12.2.3. apakšpunktu;

2.10. -        12.3. apakšpunktā vārdus „pieņem lēmumu par personas reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt personu apmaiņas reģistrā” un to vietā ierakstīt „iesniedz lēmuma projektu domes sēdē lēmuma pieņemšanai par personas reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt personu apmaiņas reģistrā”.