30.03.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.3)

30.03.2017. Domes sēdes protokols Nr.3
80. Par Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                               

Nr.80

                                                                                                   (protokols Nr.3,1.punkts)

 

Par Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā

 Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktora amata pretendentu izvērtēšanai tika izveidota komisija un tika izsludināts konkurss, kurā dokumentu iesniegšanas termiņš bija 28.februāris. Tika saņemti 2 pretendentu iesniegumi. Komisija atbilstoši „ Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atlases konkursa nolikumam”, kas apstiprināts 2017.gada 26.janvārī,  ir izvērtējusi 2 kandidātus un izvirza apstiprināšanai amatā Gitu Spiģeri.

            Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 3 daļas 2.punktam novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

            Atbilstoši „Vispārējās izglītības likuma” 11. pantam, vispārējās izglītības iestādes vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba attiecīgās izglītības iestādes dibinātājs.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, „Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.397 (2015.gada 14.jūlijā) Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktora amatā Gitu Spiģeri.

2. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no LR Izglītības un zinātnes ministrijas “Izglītības likumā” noteiktajā kārtībā.

3. Desmit darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā, iesniegt lēmumu Izglītības kvalitātes valsts dienestā izmaiņu veikšanai izglītības iestāžu reģistrā.

 

Lēmums nosūtāms - A.Purviņai, G.Spiģerei, I.Juškevičai

81. Par “Kārtības, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Priekules novadā” apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                

Nr.81

                                                                                                   (protokolsNr.3,2.punkts)

 

Par “Kārtības, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Priekules novadā” apstiprināšanu

 

 

2011.gada aprīlī apstiprinātā Interešu izglītības programmu izvērtēšanas kārtība ir novecojusi, nepieciešams izstrādāt un apstiprināt jaunu kārtību.

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt  “Kārtību, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Priekules novadā”.

2.      Kārtība stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums nosūtāms - A.Purviņai, mājas lapas administratoram, visām deviņām Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēm.

 

 Pielikums: ''Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Priekules novadā''

 

82. Par “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikuma” apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                     

   Nr.82

                                                                                                           (protokolsNr.3,3.punkts)

 

Par “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikuma” apstiprināšanu

2013.gada 29.augusta domes sēdē tika apstiprināts “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikums”, taču šo gadu laikā ir radusies nepieciešamība aktualizēt šo kārtību, tāpēc izstrādāta jauna kārtība.

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt  “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikumu”.

2.      Nolikums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums nosūtāms - A.Purviņai, mājas lapas administratoram

 

Pielikums: ''Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikums''

83. Par “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības” apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                         

Nr.83

                                                                                                           (protokolsNr.3,4.punkts)

 

 

Par “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības” apstiprināšanu

 

28.07.2011 2011.gada 28.jūlija domes sēdē tika apstiprināts ““Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, taču šo gadu laikā ir radusies nepieciešamība aktualizēt šo kārtību, tāpēc izstrādāta jauna kārtība.

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt  “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”.

2.      Kārtība stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums nosūtāms - A.Purviņai, mājas lapas administratoram

 

Pielikums: ''Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība''

84. Par Priekules novada pašvaldības 2017.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.17/3 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Priekules novadā” apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                 

    Nr.84

                                                                                                           (protokolsNr.3,5.punkts)

Par Priekules novada pašvaldības 2017.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.17/3 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Priekules novadā” apstiprināšanu

 

Saistošie noteikumi “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Priekules  novadā” ir izstrādāti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

             Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto daļu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 39.1.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17/3 ’’Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Priekules novadā ”.

 

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.       

 

Pielikumi: Saistošie noteikumi Nr.17/3    

                 Saistošo noteikumu Nr.17/3 pielikums                                                          

86. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām sastāvā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                  

   Nr.86

                                                                                                           (protokolsNr.3,7.punkts)


Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības komisijas  sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām sastāvā

                 Priekules novada pašvaldībā 2017.gada 28.februārī saņemts Līgas Svaras iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/17/605-S) ar lūgumu izslēgt no komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām sastāva.

Priekules novada pašvaldības 29.08.2013.g. komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām nolikuma 2.punkts nosaka, ka šo komisiju izveido, tās skaitlisko sastāvu ne mazāk kā 5  locekļu sastāvā un personālsastāvu nosaka, veic izmaiņas tās sastāvā un izbeidz tās darbību ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Priekules novada pašvaldības 29.08.2013.g. komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām nolikuma 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izslēgt Līgu SVARU no Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām sastāva.

 

 

Izsūtāms:1 eks. I.Juškevicai, 1 eks. komisijai sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām,

1 eks. L.Svarai

87. Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu kultūras un izglītības darbiniekiem sakarā ar 660.gadadienu kopš Purmsātu vietas apzināšanas

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                  

   Nr.87

                                                                                                           (protokolsNr.3,8.punkts)

 

Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu kultūras un izglītības darbiniekiem sakarā ar 660.gadadienu kopš Purmsātu vietas apzināšanas

 

            Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu (14.03.2017. komitejas sēdes protokols nr.4, 6.p.), atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GODA RAKSTS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 75.00):

 

1.1. Dzidrai VARANAUSKAI – par Purmsātu senlietu krātuves dibināšanu un vadīšanu 22 gadu garumā,  par pamatekspozīcijas radīšanu un sakarā ar Purmsātu senlietu krātuves 30 gadu jubileju.

 

1.2. Dairai ŠALMAI,  par neatslābstošu darbošanos Purmsātu iedzīvotāju labā, par finansu līdzekļu piesaisti dažādu projektu realizācijā, kas ļāvuši būtiski uzlabot Purmsātu  bērnu un jauniešu dzīves kvalitāti un sakarā ar sabiedriskā labuma biedrības “Rumula” piecu gadu jubileju.

 

1.3. Ievai ŠTEINBERGAI – par iniciatīvu un radošām izpausmēm jaunu ekspozīciju veidošanā,  pārņemot vadību Purmsātu senlietu krātuvē, par tūrisma veicināšanu, kas ļāvis popularizēt Purmsātu vārdu aiz novada robežām un sakarā ar Purmsātu senlietu krātuves 30 gadu jubileju.

88. Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                     

Nr.88

                                                                                                           (protokolsNr.3,9.punkts)

Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā

            Veicot Priekules novada pašvaldības īpašumu (zemes īpašumu, ēku un būvju īpašumu, mežaudžu) inventarizāciju ir konstatēts, ka pamatlīdzekļu sastāvā nav iekļauta manta, kas faktiski pieder Priekules novada pašvaldībai uz dažādu juridisku dokumentu pamata – Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, zemesgrāmatu apliecību un citu dokumentu pamata. Veicot Priekules novada pašvaldības īpašumu inventarizāciju, kurā salīdzināti dati ar Valsts zemes dienesta datu bāzi, Valsts Meža dienesta datu bāzi, ir konstatēts, ka pamatlīdzekļu sastāvā ir iekļauti īpašumi, kas faktiski nepieder pašvaldībai. Līdz ar to šie īpašumi ir jāizslēdz no pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva.

            Pamatojoties un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un likuma „Par grāmatvedību” 2.panta 1. un 2.daļu un Priekules novada pašvaldības noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Iekļaut Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā uz 31.12.2016. sekojošus zemes īpašumus:

N.p.k.

Īpašuma nosaukums VZD datos

Kadastra apzīmējums/

Kadastra Nr.

Platība  ha, VZD

Uzskaites vērtība EUR

Paskaidrojums

1

Zeme ,Tirgoņu iela 1, Priekule

6415003019564150030196

0.25

1380

Atdalīts no zemes īpašuma Raiņa iela 15,lēm.Nr.18,27.10.2016.

2

Zeme ,, Gaiļi''

6458002010864580020108

31.1

19188

Ieraksts par zemes piekritību pašvaldībai 28.10.2016.

3

Zeme

"Zītari", Priekules pagasts

6482003009664820030097

0.28

1596

Atdalīts no zemes īpašuma Priekules pagasts. Palīgsaimn.

apbūve,lēm.Nr.14,28.07.2016.

4

Zeme,

Aizputes iela 

6415006009564150010303

0.1654

116

Sadalīts ceļš pa posmiem

 

KOPĀ:

 

31.7954

22 280

 

 

2.      Iekļaut Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā uz 31.12.2016. sekojošas mežaudzes:

N.p.k.

Nosaukums

Kadastra Nr.

Platība ha

Valsts Meža dienesta dati

1

Mežaudze “Līči''

64580010162

1.31

ir veikta kadastrālā uzmērīšana, un ir ierakstīti Zemesgrāmatā

2

Mežaudze ''Gaiļi''

64580020108

4.36

ir veikta kadastrālā uzmērīšana, un ir ierakstīti Zemesgrāmatā

3

Mežaudze ''Alejas''

64640010363

5.16

ir veikta kadastrālā uzmērīšana, un ir ierakstīti Zemesgrāmatā

4

Mežaudze ''Gravnieki''

64980030077

1.32

ir veikta kadastrālā uzmērīšana, un ir ierakstīti Zemesgrāmatā

5

Mežaudze ''Gravenieku Mežs''

64980030146

1.29

ir veikta kadastrālā uzmērīšana, un ir ierakstīti Zemesgrāmatā

 

3.      Iekļaut Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā uz 31.12.2016. sekojošus kultūras pieminekļus:

N.p.k.

Nosaukums

Atrašanās vieta/ Pagasts

1.

 

Vārtu plastiskā apdare un cilnis

Ģerbonis

 

Priekule

2.

Priekules pils vārti

Priekule

3.

Straujenieku pilskalns

Gramzda

4.

Aizvīķu pilskalns un  senkapi

Gramzda

5.

Diždāmas pilskalns

Gramzda

6.

Upīšu senkapi

Gramzda

 

4.      Iekļaut Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā uz 31.12.2016. sekojošas ēkas:

N.p.k.

Nosaukums VZD datos

Kadastra apzīmējums / Kadastra Nr.

Platība VZD

Vērtība  EUR VZD

Paskaidrojuma teksts

1

Rotaļu nojume,

Dzirnavu iela 2,Priekule

64150060059003

64150060107

34.4

88

Inventarizācijā atrasts

2

Rotaļu nojume,

Dzirnavu iela 2,Priekule

64150060059003

64150060107

34.4

88

Inventarizācijā atrasts

3

Rotaļu nojume,

Dzirnavu iela 2,Priekule

64150060059003

64150060107

34.4

88

Inventarizācijā atrasts

4

Rotaļu nojume,

Dzirnavu iela 2,Priekule

64150060059003

64150060107

34.4

88

Inventarizācijā atrasts

5

Rotaļu nojume,

Dzirnavu iela 2,Priekule

64150060059003

64150060107

34.4

88

Inventarizācijā atrasts

6

Rotaļu nojume,

Dzirnavu iela 2,Priekule

64150060059003

64150060107

34.4

88

Inventarizācijā atrasts

7

Kūts ar šķūni, Saulaine,

Graudu ielā 1,Priekules pag.

64820060001002

64820060001

257.4

714

Inventarizācijā atrasts

8

Kūts ar šķūni, Saulaine,

Graudu ielā 1,Priekules pag.

64820060001003

64820060001

351.1

1124

Inventarizācijā atrasts

9

Garāža, Saulaine,

Graudu ielā 1,Priekules pag.

64820060001004

64820060001

150.9

1460

Inventarizācijā atrasts

10

Šķūnis, Saulaine,

Graudu iela 1,Priekules pag.

64820060001005

64820060001

107.2

248

Inventarizācijā atrasts

 

KOPĀ:

 

1073

4074

 

 

5.      Iekļaut Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā uz 31.12.2016. sekojošas būves:

N.p.k.

Nosaukums VZD datos

Kadastra apzīmējums / Kadastra Nr.

Platība VZD

Vērtība  EUR VZD

Paskaidrojuma teksts

1

Ūdens urbuma ēka. Priekules pag.

64820070092001

64820070005

24

461

Ieraksts kadastra reģistrā

2

Ūdens urbuma ēka. Priekules pag.

64820090119000

64820070005

7.5

144

Ieraksts kadastra reģistrā

 

KOPĀ:

 

31.5

605

 

 

6.      Iekļaut Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā uz 31.12.2016. sekojošas būves:

N.p.k.

Nosaukums

Uzskaites vērtība EUR

Paskaidrojuma teksts

1.

Ūdensvads Dzirnavu ielā

7592.9

Līdz šim nebija uzskaitē, izbūvēts 2016.gadā.

2.

Ūdensvads Brīvības ielā

6337.04

Līdz šim nebija uzskaitē, izbūvēts 2016.gadā.

3.

Ūdensvads Mazdzērves -Purmsātu internātskola

3397.1

Līdz šim nebija uzskaitē, izbūvēts 2016.gadā.

 

 Kopā

17327.04

 

 

 

 

 

7.      Izslēgt no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva uz 31.12.2016. sekojošus ēku un būvju īpašumus:

N.p.k.

Nosaukums

Kadastra Nr.

Atlikusī  vērtība

EUR

Paskaidrojuma teksts

1

Dzīvojamā māja ''Mednieki''

64580020177

3994.91

Pirkuma līg.20.09.2002.,ieraksts zemesgrām.lēm.09.03.2016.

A.Eidejum

2

Zeme ''Mednieki''

64580020177

873.64

Pirkuma līg.20.09.2002.,ieraksts zemesgrāmatā lēm.09.03.2016.,A.Eidejam

3

Kūtiņas Krasta iela-3

64460050227

1935.11

Ievadīts datos 2 reizes

 

8.      Izslēgt no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva uz 31.12.2016. sekojošus ēku un būvju īpašumus:

N.p.k.

Nosaukums grāmatvedībā

Kadastra apzīmējums/ Kadastra Nr.

Grāmatvedībā (ha)

Uzskai-tes vērtība EUR

Paskaidrojuma teksts

1

Zeme ''Veckārsgaļi''

64460010080

64460010080

1.8771

776.89

Sēdes lēm.Nr.15, par pievienošanu īpašumam ''Kārsgaļi''

2

Zeme ''Vecie Kārsgaļi''

64460010082

64460010082

1.0785

776.89

Sēdes lēm.Nr.15 ,par pievienošanu īpašumam ''Kārsgaļi''

3

Zeme ''Jaunkārsgaļi

64460010083

64460010083

1.4

776.89

Sēdes lēm.Nr.15, par pievienošanu īpašumam ''Kārsgaļi''

4

Zeme ''Kārsgaļi Jaunie''

64460010373

64460010373

1.3

721.4

Sēdes lēm.Nr.15 ,par pievienošanu īpašumam ''Kārsgaļi''

5

Zeme zem ēkām Jaunā degvielas noliktava''

64580010407

64580010407

0.0572

179.28

Sēdes lēm.Nr.4 ,par pievienošanu īpašumam ''Līči''

 

9.      Par lēmuma izpildi atbild galvenā grāmatvede A.Ķipste.

 

Lēmums nosūtāms- Finanšu nodaļai

89. Par kredītu projekta “Administratīvās ēkas sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Priekulē, Saules ielā 1” īstenošanai

  LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                     

 Nr.89

                                                                                                           (protokolsNr.3,10.punkts)

 

Par kredītu projekta “Administratīvās ēkas sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Priekulē, Saules ielā 1” īstenošanai

 

Apstiprinot 2017.gada pašvaldības budžetu projekts „Administratīvās ēkas sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Priekulē, Saules ielā 1” tika noteikts kā 2017.gada prioritārais projekts pašvaldībā ar plānoto summu EUR 40 800.00.

Priekules novada pašvaldības ēka Saules ielā 1, Priekulē būvēta 1976.gadā. Ēkas kanalizācijas sistēma 40 gadu laikā tehniski un morāli ir novecojusi, jo nespēj veikt savu funkciju. Iespējama kanalizāciju ūdeņu infiltrēšanās grunts slāņos. Tādēļ ir paredzēts demontēt veco sistēmu un izveidot ēkas pieslēgumu pilsētas centrāliem kanalizācijas tīkliem. Šie darbi jāveic pirms paredzētās “Ģimenes dārza” projekta realizācijas vasarā, lai netiktu traucēta tā būvniecība (stāvlaukuma izbūve, elektrokabeļu ieklāšana), kas notiks pa Saules ielu, Priekulē.

Projekta mērķis ir uzlabot un sakārtot sadzīves kanalizācijas sistēmas darbību Saules ielas 1 administratīvai ēkai. Realizējot projektu tiks novērsta ēkas notekūdeņu noplūšana caur veco septiķu sistēmu gruntī. Darbi tiks veikti vienā kārtā. Būvdarbu laikā paredzēts demontēt vecās kanalizācijas akas un to vietas aizbērt ar smilts/hlora maisījumu. Demontēto tīklu un aku būvgružus nogādāt uz atkritumu izgāztuvi. Projektētos sadzīves kanalizācijas tīklus izbūvēs no PVC gludsienu kanalizācijas caurulēm D=160-200mm un betona grodu akām D=1,0m.Pēc caurules ieguldīšanas tiks veikta digitālā uzmērīšana atklātā tranšejā. Tīklam tiks veikta pārbaude ar TV inspekciju. Visi ceļi, ietves un zālāji pēc kanalizācijas izbūves tiks atjaunoti iepriekšējā stāvoklī. 2015.gada aprīlī tika izstrādāts un apstiprināts būvprojekts "Kanalizācijas pieslēguma būvniecība administratīvai ēkai Saules iela1, Priekule, Priekules novads”.2017.gada 23. februārī tika izsludināts iepirkums šiem būvdarbiem. Līgums ar būvnieku tiks slēgts pēc finansējuma piešķiršanas. Būvniecības ilgums-4 (četras) nedēļas no līguma slēgšanas brīža.   

Iepirkumā „Administratīvās ēkas sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Priekulē, Saules ielā 1” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2017/6) līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “Grobiņas SPMK” par līgumcenu 26 801,89 EUR (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti viens eiro un 89 centi). PVN 21% EUR 5628.40. Kopējā projekta summa EUR 32430.29.

Projekta realizācijai nepieciešams aizņēmums EUR 32430.00

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt projektu „Administratīvās ēkas sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Priekulē, Saules ielā 1” kā pašvaldības prioritāro projektu 2017.gadā.

2.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2017.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 32 430.00 (trīsdesmit divi tūkstoši četri simti trīsdesmit euro) Valsts Kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi

3.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

4.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

5.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2018. gada janvāri.

6.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms: 1 eks. finanšu nodaļai

 

90. Par kredītu būvprojekta "Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai" izstrādei

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                    

  Nr.90

                                                                                                           (protokolsNr.3,11.punkts)

 

                                           Par kredītu būvprojekta "Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai" izstrādei

               Priekules novada pašvaldībai piešķirts finansējums Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" grants ceļu atjaunošanai lauku ceļiem. Šajā pasākumā paredzēts atbalstīt pašvaldības lauku grants ceļu izbūvi un pārbūvi atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajam rīcības plānam, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību.

Priekules novada pašvaldība projektā plāno atjaunot 22.179 km grants ceļu novadā, kas sadalās pa teritorijām - 6,488 km Gramzdas pagastā, 4,25 km Priekules pagastā, arī viens tilts,  4,440 km Bunkas pagastā,  3,461 km Kalētu pagastā un  3,54 km Virgas pagastā, arī viens tilts. Novadam piešķirtā kvota ir 1 600 000 euro. Kvota jāapgūst līdz 01.12.2019.

Lai sāktu projektēšanas darbus, pašvaldība izsludināja iepirkumu tehnisko projektu izstrādei un autoruzraudzībai. Viss iepirkums tika sadalīts četrās daļās.

Iepirkumu komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesībasiepirkumā “Būvprojekta „Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” izstrāde un autoruzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2016/25) SIA „BT projekts”, jo tā iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu konkursa 3.un 4.daļā.

Iepirkuma komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesībasiepirkumā “Būvprojekta „Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” izstrāde un autoruzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2017/4) SIA „Projekts EAE”, jo tās iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu konkursa 1.un 2.daļā.

Būvprojekta izstrāde:

1.daļa SIA “Projekts EAE” - 25 948,39EUR

2.daļa SIA “Projekts EAE” - 25 999,68 EUR

3.daļa SIA “BT projekts” - 15 000,00 EUR

4.daļa SIA “BT projekts” - 11 000,00 EUR

Kopā - 77 948,07 EUR

PVN - 16 369,09

Summa ar PVN  - 94 317,16 EUR

Būvprojektu izstrādei nepieciešamais aizņēmums EUR 94 300.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2017.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 94 300 (deviņdesmit četri tūkstoši trīs simti euro) Valsts Kasē uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2018. gada janvāri.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms: 1eks. finanšu nodaļai

91. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Brālīts māsu dancot veda” un līdzfinansējuma piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                   

 Nr.91

                                                                                                           (protokolsNr.3,12.punkts)

 

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Brālīts māsu dancot veda” un līdzfinansējuma piešķiršanu

 

Priekules novada pašvaldība 2017.gada 17.februārī saņēmusi Priekules vidusskolas direktores Irinas Tiesneses iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu “Brālīts māsu dancot veda” piešķirot tā realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu. Projekta pieteikums tiks iesniegts Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesnieguma konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP 2014.-2020.) apakš pasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (LEADER). Projekta izmaksu noteikšanai Priekules vidusskola ir veikusi cenu aptauju.

Realizējot projektu tiks iegādāti tautastērpi Priekules vidusskolas 1.-2.klašu deju kolektīvam. Šobrīd kolektīvā aktīvi dejo 30 audzēkņi. Kolektīvs regulāri un aktīvi piedalās dažāda veida un mēroga pasākumos taču esošie tērpi ir nolietojušies un vairs nav reprezentabli. Lai turpinātu pilnvērtīgi piedalīties dažāda veida un mēroga pasākumos un startētu dažādās bērnu deju skatēs, nepieciešams atjaunot un papildināt tautisko tērpu komplektus. Kopumā pilnvērtīgai 1.-2.klašu deju kolektīva darbības nodrošināšanai ir nepieciešami 16 meiteņu un 8 zēnu tautastērpu komplekti un 24 pāri pastalu.

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:                                    3 972,00 euro

Priekules novada pašvaldības finansējums:                            1 017,62 euro

t.sk.      noteiktais 10% līdzfinansējums:                     328,26 euro

neattiecināmās izmaksas (PVN 21%):            689,36 euro

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:                                                2 954,38 euro

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

       1.        Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Brālīts māsu dancot veda”.

        2.     Apstiprināt projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:                                    3 972,00 euro

Priekules novada pašvaldības finansējums:                            1 017,62 euro

t.sk.      noteiktais 10% līdzfinansējums:                     328,26 euro

neattiecināmās izmaksas (PVN 21%):            689,36 euro

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:                                                2 954,38 euro

 

3.                   Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

4.                   Atbildīgo par projekta realizāciju noteikt Priekules vidusskolas direktori.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Pielikumā Priekules vidusskolas direktores iesniegums ar pielikumu.

Lēmums nosūtams: Priekules vidusskolas direktorei, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un Finanšu nodaļas vadītājai.

92. Par līdzfinansējumu biedrībai “Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa” projekta “ES ESMU LATVIJA! - Kalētnieku veltījums nākotnei!” realizācijai

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                    

 Nr.92

                                                                                                           (protokolsNr.3,13.punkts)

 

Par līdzfinansējumu biedrībai “Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa” projekta “ES ESMU LATVIJA! - Kalētnieku veltījums nākotnei!” realizācijai

 

Priekules novada pašvaldība 2017.gada 3.martā saņēmusi biedrības “Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa” (turpmāk- “Kalētu VIG”) iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projekta “ES ESMU LATVIJA! - Kalētnieku veltījums nākotnei!” realizēšanai. Projekta pieteikums ir iesniegts projektu konkursā Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem “Iesaisties Kurzemē!” atbalstāmās darbības jomā “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100”. No 46 projektu pieteikumiem šajā jomā apstiprināti tika seši projektu pieteikumi, to skaitā “Kalētu VIG” projekts “ES ESMU LATVIJA! - Kalētnieku veltījums nākotnei!”, bet projektam nav piešķirts finansējums 100% apmērā, kā tas sākotnēji ticis plānots saskaņā ar konkursa nolikumu. Projektu konkurss tiek finansēts no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas NVO atbalsta programmas.

Projekta mērķis ir Kalētu pagasta iedzīvotāju dzīves stāstu saglabāšana nākamajām paaudzēm. Tā īstenošanas periods ir no 2017.gada 15.marta līdz 1.decembrim. Projektā ir plānotas tādas aktivitātes kā  Kalētu pamatskolas audzēkņu tikšanās ar intervējamām personām, biedrības “Kalētu VIG” tikšanās ar simtgadnieci un “Aizputes TV” video stāsta sagatavošana. Projekta pamatā ir fakts, ka Latvijā un Kurzemes reģionā nav daudz iedzīvotāju kuru mūža garums būtu līdzvērtīgs Latvijas  valsts simtgadei. Nav daudzi, kuri varētu sniegt personīgi vēsturiskās  liecības par Latviju un dzīvi tajā, kopš tās dibināšanas. Pēc 2015. gada Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes datiem, valstī dzīvo 37 iedzīvotāji, kuri šogad svinēs savu 100  gadu jubileju, to skaitā ir arī Priekules novada Kalētu pagasta iedzīvotāja. Iesaistot projektā skolēnus vēsturisko datu vākšanā, tiks  stiprināta paaudžu saikne, veicināta interese un izpratne par pagātnes notikumiem pagastā un Latvijā. Projekta aktivitātes  palīdzēs sasniegt Latvijas valsts simtgades virs mērķi; “Stiprināt Latvijas sabiedrības valsts gribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”.

Piešķirtais finansējums:                       775,00 euro

Pašvaldības līdzfinansējums:              116,00 euro

Projekta kopējās izmaksas:              891,00 euro

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

       1.      Atbalstīt biedrības “Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa” projektu “ES ESMU LATVIJA! - Kalētnieku veltījums nākotnei!”, piešķirot līdzfinansējumu 116,00 euro apmērā.

       2.      Līdzfinansējums tiek ieskaitīts biedrības kontā pēc vienošanās noslēgšanas.

       3.      Par lēmuma izpildi atbild Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

Pielikumā biedrības iesniegums ar pievienotu projekta pieteikumu.

Lēmums nosūtams - biedrībai “Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa”, Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un Finanšu nodaļas vadītājai.

93. Par līdzfinansējumu projektam „ Publisko aktivitāšu dažādošana Kalētu mežaparkā ”Priediens” ”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                     

Nr.93

                                                                                                           (protokolsNr.3,14.punkts)

Par līdzfinansējumu projektam „ Publisko aktivitāšu dažādošana Kalētu mežaparkā ”Priediens” ”

1. Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

2. Kalētu pagasta pārvalde ir izstrādājusi projektu „Publisko aktivitāšu dažādošana Kalētu mežaparkā”Priediens” ” kurā plānots atjaunot esošo dabas objektus, papildināt ar jaunām kartēm, informācijas centru, galda spēlēm brīvā dabā, lai organizētu un dažādotu aktivitātes mežaparkā “Priediens”.

Projekta kopējās izmaksas ir 18888.20 EUR.

Pašvaldības finansējums ir 2739.09 EUR, kas sastāv no PVN summas 1124.09 EUR un līdzfinansējuma 1615.00 EUR.

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt līdzfinansējumu projektam „Publisko aktivitāšu dažādošana Kalētu mežaparkā ”Priediens”” 2739.09 EUR apmērā.

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa .

94. Par finansējuma piešķiršanu vides projekta realizācijai Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                     

Nr.94

                                                                                                           (protokolsNr.3,15.punkts)

 

Par finansējuma piešķiršanu vides projekta realizācijai Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 2017.gada 21.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/814-S, ar lūgumu piešķirt finansējumu no dabas resursu nodokļa vides projekta realizācijai Gramzdā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Gramzdas pagastā izstrādāts vides projekts. Projektā paredzēts izbūvēt gājēju celiņu 1,95 km garumā un divus laukumus ar lapenēm 30 cilvēkiem. Sīkāka informācija pielikumā.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

             Piešķirt finansējumu 24 000 eiro apmērā no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem vides izglītības projekta realizācijai Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā.

 

Lēmums izsūtāms - 1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei, Finanšu nodaļai.

 

95. Par atbalstu projektam ’’Papildus zivju resursu kontroles un aizsardzības līdzekļu iegāde Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvei”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                     

 Nr.95

                                                                                                           (protokolsNr.3,16.punkts)

Par atbalstu projektam  ’’Papildus zivju resursu kontroles un aizsardzības līdzekļu iegāde Priekules novada  Prūšu ūdenskrātuvei”

 

             Virgas pagasta pārvalde ir sagatavojusi projekta pieteikumu ‘’Papildus zivju resursu kontroles un aizsardzības līdzekļu iegāde Priekules novada  Prūšu ūdenskrātuvei”, iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā Zivju fondā  pasākumu programmā  ‘’Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība’’ par laivas transportēšanas piekabes un binokļa iegādi, brīvprātīgo zivju inspektoru darba organizēšanai.

           

Projekta kopējās izmaksas EUR 1249,99

Zivju fonda finansējums EUR 937,49

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 312,50

 

Projekta gaitā paredzēts iegādāties laivas transportēšanas piekabi (laiva ar aprīkojumu un motors tika iegādāti 2016.gada ar Zivju fonda minētās programmas atbalstu) un binokli (darba instrumentu brīvprātīgajiem zivju inspektoriem) Prūšu ūdenskrātuvē.

Projekta pieteikums jāiesniedz Zivju fondā līdz 2017.gada 31.martam.

Projektu vadīs Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piedalīties Zivju fonda programmas pasākumā ‘’Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība’’ ar projektu ‘’Papildus zivju resursu kontroles un aizsardzības līdzekļu iegāde Priekules novada  Prūšu ūdenskrātuvei
  2. Piešķir līdzfinansējumu EUR 312,50 .
  3. Līdzfinansējumu nodrošināt no dabas resursu nodokļa.
  4. Apstiprināt par projekta vadītāju Virgas pagasta pārvaldes vadītāju Daigu Egli.

 

Lēmumam nepieciešami 2eksemplāri – 1 jāpievieno projektam, 1 Virgas pārvaldei.

96. Par automašīnas iegādi

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                    

Nr.96

                                                                                                           (protokolsNr.3,17.punkts)

Par automašīnas iegādi

1.2017.gada 20.februārī  Priekules novada pašvaldībā saņemta ROBUST E SIA sagatavotā tāme automašīnas Opel Zafira EJ 9226 remontdarbu veikšanai.Tāmes summa ir 2436.60 EUR.

2.Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Automašīna Opel Zafira ir sliktā tehniskā stāvoklī un no tehniskās apskates vietas tika nogādāta autoservisā izmantojot evakuatoru. TA tika konstatēti nozīmīgi automašīnas bojājumi (bremžu sistēmas bojājums,stiprību ietekmējoši korozijas bojājumi nesošajās konstrukcijās,aizmugurējā tilta bojājums, ātrumkārbas nozīmīgs bojājums u.c.).

2.2.Automašīnas izlaiduma gads ir 2000.gads.

2.3.Automašīnas nobraukums ir 514568 km.

2.4.Automašīnas atlikusī bilances vērtība ir 0.00 EUR.

2.5.Atsavinot nekustamo īpašumu “Lauki” Kalētu pagasta budžetā ir iegūti līdzekļi 19487.00 EUR apmērā, no kuriem  līdz 10 000.00 novirzīt jaunas automašīnas iegādei.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts Arnis Kvietkausks; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Iegādāties automašīnu Kalētu pagasta pārvaldes vajadzībām, paredzot līdzekļus līdz 10 000 EUR apmērā bez PVN.

2.Ievērojot likumu par iepirkumiem Kalētu pagasta pārvaldei veikt tirgus izpēti un nepieciešamās procedūras automašīnas iegādei.

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa .

97. Par Priekules novada pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa FORD TRANSIT ar reģ. Nr.CK 2715, noņemšanu no uzskaites un realizēšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                     

Nr.97

                                                                                                        (protokolsNr.3,18.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai  piederošā transportlīdzekļa  FORD TRANSIT ar reģ. Nr.CK 2715, noņemšanu no uzskaites un realizēšanu

             Priekules novada pašvaldības īpašumā ir autobuss pasažieru FORD TRANSIT, šasijas Nr.WFOEXXGBVETK33573, izlaiduma gads 1996., reģistrācijas Nr.CK 2715, par kuras īpašnieku Ceļu satiksmes drošības direkcijā ir reģistrēta Priekules novada dome, transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība AE 0978886, izdota 20.08.2009.

            Autobuss pasažieru atradās Priekules vidusskolas lietošanā  ar inventāra nr. 1231 - 2853 ar atlikušo vērtību EUR 0.00

            Autobusam pasažieru 28.02.2017.  ir beigusies tehniskā apskate un autobuss nav vairs izmantojams saimnieciskajā darbībā un remontējams, nav izmantojams  pašvaldības funkciju nodrošināšanai, līdz ar to autobuss ir noņemams CSDD no uzskaites un realizējams metāllūžņos.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 2.punktu; 6.panta 2.un 3.daļu; 37.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Noņemt no uzskaites automašīnu FORD, modelis TRANSIT ar reģ.Nr.CK 2715, 1996.gada izlaidums, atlikusī vērtība EUR 0.00, kas reģistrēta CSDD uz Priekules novada domes vārda.

 

2.Pēc automašīnas noņemšanas no uzskaites nodot to licencētam metāla pārstrādes uzņēmumam par brīvu cenu.

3. Saņemtos finanšu līdzekļus par  pārdošanu ieskaitīt Priekules novada pašvaldības budžetā un izmantot Priekules pilsētas saimniecisko jautājumu risināšanai.

 

4.Par lēmuma izpildi atbildīgs Priekules pilsētas un pagasta saimnieciskās daļas vadītājs Edgars Rubezis.

 

5.Par lēmuma kontroli atbildīgs Priekules novada izpilddirektors Andris Razma.

 

     Izsūtāms:1 eks. Finanšu nodaļai, 1 eks. Priekules pilsētas un pagasta saimnieciskās daļas vadītājam Edgaram Rubezim.

98. Par kustamas mantas – transporta līdzekļa marka UAZ modelis 3303, ar reģistrācijas Nr. AT 4608 un traktortehnikas marka DT – 75, ar reģistrācijas Nr. T6229LF nodošanu īpašumā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “VĀRTAVA”, reģ.Nr. 40008110099

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.martā                                                                                                   

  Nr.98

                                                                                                        (protokolsNr.3,19.punkts)

Par kustamas mantas – transporta līdzekļa marka UAZ modelis 3303, ar reģistrācijas Nr. AT 4608 un traktortehnikas marka DT – 75, ar reģistrācijas Nr. T6229LF nodošanu īpašumā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “VĀRTAVA”, reģ.Nr. 40008110099

2017.gada 16.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “VĀRTAVA”, reģ.Nr.40008110099 iesniegums ar lūgumu nodot bez atlīdzības 1988.gada izlaiduma transporta līdzekli marka UAZ modelis 3303, ar reģistrācijas Nr. AT 4608 un 1988.gada izlaiduma traktortehniku marka DT – 75, ar reģistrācijas Nr. T6229LF.

Lūguma mērķis - lai saglabātu Bunkas pagasta un tuvākās apkārtnes vēstures mantojumu un papildinātu biedrībai piederošo ekspozīciju.

                Biedrība iesniegumā norāda, ka tehnika tiks ievietota esošajā ekspozīcijā ar mērķi saglabāt tehniskās vērtības un iepazīstināt ar tām jaunatni un interesentus.

           Biedrība “VĀRTAVA”, reģ.Nr.40008110099,  reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 09.01.2007., sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts 24.01.2017. ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu Nr. 30.6-8.2/4388.

            Pašvaldībai piederošā 1988.gada izlaiduma transporta līdzekļa marka UAZ modelis 3303, ar reģistrācijas Nr. AT 4608, atlikusī vērtība ir EUR 0.00, saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaites kartīti Nr.1195, inventāra Nr. 1231-1195.

Pašvaldībai piederošās 1988.gada izlaiduma traktortehnikas marka DT – 75, ar reģistrācijas Nr. T6229LF atlikusī vērtība ir EUR 0.00, saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaites kartīti Nr.3465, inventāra Nr. 1231-3465.

            1988.gada izlaiduma transporta līdzeklis marka UAZ modelis 3303, ar reģistrācijas Nr. AT 4608 un 1988.gada izlaiduma traktortehnika marka DT – 75, ar reģistrācijas Nr. T6229LF nav nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai un ilgstoši netiek izmantota.

            Saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 42.panta trešo daļu – publiskas personas mantu var nodot bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijai.

 

            Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu, 42.panta trešo daļu,  atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Atsavināt – nododot bez atlīdzības, 1988.gada izlaiduma transporta līdzekli marka UAZ modelis 3303, ar reģistrācijas Nr. AT 4608, atlikusī vērtība EUR 0.00 un 1988.gada izlaiduma traktortehniku marka DT – 75, ar reģistrācijas Nr. T6229LF, atlikusī vērtība EUR 0.00 sabiedriskā labuma organizācijai -  biedrībai “VĀRTAVA”, reģ.Nr.40008110099, adrese: RŪĶĪŠI, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, turpmākai izmantošanai esošajā vēsturiskā mantojuma ekspozīcijā.

2.Par transportlīdzekļa un  traktortehnikas atsavināšanu noformējams pieņemšanas – nodošanas akts.

3.Noteikt, ka visus maksājumus, kas saistīti ar transportlīdzekļa un traktortehnikas  nodošanu biedrībai, sedz biedrība “VĀRTAVA”.

4.Par lēmuma izpildi, automašīnas atsavināšanu un dokumentu noformēšanu atbild Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis.

 

Lēmums izsūtāms:     

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei ,

1 eks. Finanšu nodaļai,

1 eks. biedrībai “Vārtava”.