14.04.2016. ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums (protokols Nr.6)

14.04.2016. domes sēdes audioieraksts
1. Par projekta ‘’Skolas ēdnīcas atjaunošana Virgas pagastā, Purmsātos, ‘’Purmsātu muižā’’, īstenošanu

 Priekules novada pašvaldības dome ir saņēmusi Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores Anitras Šneideres iesniegumu, kurā lūgts atbalstīt projekta „Skolas ēdnīcas atjaunošana Virgas pagastā, Purmsātos, „Purmsātu muižā” ” realizāciju 2016.budžeta gadā.

Konsultējoties ar tehniskā projekta autoru, ir secināts, ka projekta realizēšana paaugstinās  ēkas energoefektivitāti un uzturēšanas ekonomisko izdevīgumu, vienlaikus nodrošinot skolēnu drošību un sadzīves apstākļu uzlabošanu.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atbalstīt tehniskā projekta „Skolas ēdnīcas atjaunošana Virgas pagastā, Purmsātos, „Purmsātu muižā” ” 1.kārtas realizāciju.

2.     Finansējumu nodrošināt no Purmsātu speciālās internātpamatskolas budžeta līdzekļiem un kredītlīdzekļiem, pašvaldībai ņemot aizdevumu Valsts kasē.

 

Lēmuma projekts izsniedzams:

 Iepirkumu komisijai, Purmsātu skolas direktorei, Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 1.pielikums- lēmums ‘’Par projekta ‘’Skolas ēdnīcas atjaunošana Virgas pagastā, Purmsātos, ‘’Purmsātu mužā’’, īstenošanu.