29.11.2018. domes sēde (protokols Nr. 15)

29.11.2018. domes sēdes audioieraksts
29.11.2018. domes sēdes protokols Nr. 15
515. Par Priekules novada pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.12/18 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Par pašvaldības nodevām Priekules novadā” apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr. 515            

          (protokols Nr.15,  1.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.12/18 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Par pašvaldības nodevām Priekules novadā” apstiprināšanu

 

Saistošie noteikumi “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Par pašvaldības nodevām Priekules novadā”” tiek papildināti.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2.,4.,7., punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12/18 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Par pašvaldības nodevām Priekules novadā” ”.

 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska


Saistošie noteikumi Nr. 12/18 

516. Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra lēmumā „Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.516            

          (protokols Nr.15, 2 .punkts)

 

Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra lēmumā „Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

            Šā gada oktobra mēnesī notika iedzīvotāju sapulce Krasta ielas 3, Bunka, Bunkas pagasts mājas iedzīvotājiem, kurā pārvaldes vadītāja informēja par paveiktajiem darbiem mājai 2018.gadā. Tika izdiskutēti arī darbi, kas mājai nepieciešami veikt tuvākajos gados, lai māju padarītu energoefektīvāku. Lai šos darbus ātrāk varētu veikt, mājas iedzīvotāji ierosināja pacelt apsaimniekošanas maksu. Šobrīd tā ir 0.28 euro bez PVN. Pēc notikušās iedzīvotāju sapulces ir pieņemts lēmums apsaimniekošanas maksu pacelt par 0.05 euro bez PVN, kas būtu 0.33 euro bez PVN ar 2019.gada 1.janvāri.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b un g apakšpunktiem,  atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Izdarīt grozījumus 2017.gada 26.janvāra lēmumā (protokols Nr.1) „Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos.”, izsakot lēmuma 1.pielikuma 1.sadaļu „Bunkas pagasts” 1.2. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Dzīvojamā māja

Īres maksa EUR/m2

Apsaimniekošanas maksa EUR/m2 bez PVN

1.

Bunkas pagasts

 

 

1.2.

Krasta iela 3

0.10

0.33

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.

Lēmums nosūtāms: Bunkas pagasta pārvalde, Finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

517. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.517            

          (protokols Nr.15, 3 .punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam

 

Ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos, pamatskolas slēgšanu Gramzdas pagastā, kā arī pēdējos gados ieviestos IT risinājumus, kas iedzīvotājiem atvieglo un paātrina pašvaldības pakalpojumu saņemšanu un maksājumu veikšanu attālināti, nepieciešams veikt darbinieku noslodzes optimizēšanu pagastu pārvaldēs. Līdz ar to veicamas izmaiņas Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018. gadam.                                                    

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2.       Grozījumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.

 

 

Pielikumā: Grozījumi Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam uz 1 lp.

 

Lēmums paziņojams elektroniski: finanšu nodaļas vadītājai; personāla vadības speciālistei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

                       

Pielikums 

518. Par atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.518            

          (protokols Nr.15, 4.punkts)

 

 

Par atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai

 

Deputāte Rigonda Džeriņa, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Priekules novada dome ir izskatījusi biedrības „BRĪNUMPASTALIŅAS”, adrese: Aizputes iela 25 – 2, Priekule, Priekules novads, reģistrācijas numurs 40008181443 iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju tirdzniecībai ar suvenīriem ar Priekules novada, Priekules pilsētas, novada pagastu un novadu raksturojošo simboliku – fotogrāfijām, magnētiņiem, krūzītēm, traukiem,  piekariņiem, grāmatzīmēm, maisiņiem, krekliņiem, jakām, svecēm, bižutēriju, piespraudēm un citām precēm, kas popularizē Priekules novadu.

Izvērtējot novada domes  rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:

Biedrība „BRĪNUMPASTALIŅAS” ir tiesīga nodarboties ar mazumtirdzniecību, tai skaitā suvenīru tirdzniecību, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Tirdzniecība tiek veikta uz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu darījuma kvīšu pamata.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu un 10.punktu un 2018.gada 22.ferbuāra saistošo noteikumu Nr.2/18 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Priekules novadā ” 16. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izsniegt biedrībai „BRĪNUMPASTALIŅAS”, adrese Aizputes iela 25 – 2, Priekule, Priekules novads, reģistrācijas numurs 40008181443 atļauju tirdzniecībai ar pašu izgatavotiem daiļamatniecības izstrādājumiem un mākslas priekšmetiem - suvenīriem ar Priekules novada, Priekules pilsētas, novada pagastu un novadu raksturojošo simboliku – fotogrāfijām, magnētiņiem, krūzītēm, traukiem, piekariņiem, grāmatzīmēm, maisiņiem, krekliņiem, jakām, svecēm, bižutēriju, piespraudēm un citām precēm, kas popularizē Priekules novadu.

2. Tirdzniecību atļaut veikt šādās vietās Priekules novadā:

2.1.Priekules novada Tūrisma informācijas centrā, adrese: Saules ielā 1, Priekulē;

2.2.Priekules daudzfunkcionālā sporta hallē, adrese: Aizputes iela 1A, Priekulē;

2.3.Priekules pilsētas kultūras namā, adrese: Peldu ielā 1, Priekulē;

2.4.Priekules Zviedru vārtos, adrese: Zviedru vārti, Priekulē;

2.5.Gramzdas senlietu krātuvē, adrese: Skolas ielā 4, Gramzdā;

2.6.Kalētu Priedienā, adrese: Kalētu Meža parks Priediens, Kalētu pagasts;

2.7.Purmsātu senlietu krātuvē, adrese: Purmsātu muiža, Purmsāti, Virgas pagasts;

2.8.Virgas bibliotēka, adrese: Liepsalas, Virgas pagasts;

2.9.Krotes senlietu krātuve, adrese: Krotes bibliotēka, Krote, Bunkas pagasts;

3. Tirdzniecību atļauts veikt laika periodā no 2018.gada 1.decembra līdz 2019.gada 30.novembrim dažādu novada pasākumu laikā un tūristu un novada viesu ciemošanās laikā.

 

 

Izsūtāms:1)Biedrība “BRĪNUMPASTALIŅAS”, 2) Finanšu nodaļa

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

519. Par piemaksas noteikšanu par kultūras darba organizatora pienākumu izpildi

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.519            

          (protokols Nr.15,  5.punkts)

 

 

Par  piemaksas noteikšanu par kultūras darba organizatora pienākumu izpildi

 

            2018.gada 15.novembrī pašvaldībā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas D.Egles iesniegums par radušos situāciju, ka Virgas pagastā no 2018. gada 6. novembra izveidojusies kultūras darba organizatora vakance, bet gada kultūras kalendārā iekļautie sarīkojumi (LV 100 sarīkojums Purmsātos un Virgā; simtgades filmu demonstrācijas organizēšana; ziemassvētku sarīkojumi bērniem, Kārļa Kazāka koncerts un virdzenieku aizlūgums Virgas baznīckalnā) nav atceļami. D.Egle iesniegumā izteikusi vēlmi īslaicīgi  un paralēli savam pamatdarbam veikt arī kultūras darba organizatora pienākumus.

            Virgas pagasta pārvaldes vadītājai Daigai Eglei ir maģistra grāds kultūras vadībā un pilnīga izpratne par organizatoriskajiem darbiem kultūras sarīkojumos.

Atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes vadītājai Daigai EGLEI veikt papildus darbu – Virgas pagasta kultūras darba organizatora pienākumu pildīšanu no 2018.gada 6.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

            2. Par papildus veicamo darbu noteikt piemaksu 20% apmērā no D.Eglei noteiktās mēnešalgas.    

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

520. Par debitoru parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.520            

          (protokols Nr.15,  6.punkts)

 

Par debitoru parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites

 

Deputāte Inese Meļķe, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

            Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļa veikusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu inventarizāciju un lūdz norakstīt pielikumā uzskaitītos parādus.

 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts sekojošais:

 

1.                  Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.”.

 

2.                 Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 26.maija sēdes lēmumā (protokols Nr.10, 1.§) apstiprināto noteikumu “Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” 28.punkts nosaka: “Nodokļu administrators sagatavo informāciju un iesniedz pašvaldības domei jautājuma izlemšanai par parādu/pārmaksu dzēšanu, iestājoties kādam ārējā normatīvā aktā noteiktajam apstākļu kopumam un tas ir iestādes iekšējs lēmums, kas vērsts uz iestādes iekšējās organizācijas sakārtošanu (nav nedz fakstiskā rīcība, nedz administratīvs akts) […]”

 

3.                 Civillikuma 1895.pants nosaka: Visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.

 

4.                 Civillikuma 705.pants nosaka: […] Uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas dzēš, izdodot mantojuma apliecību vai Eiropas mantošanas apliecību vai taisot aktu par mantojuma lietas izbeigšanu.

 

5.                 Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestais prim punkts „Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro”.

 

6.                 Saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra interneta vietnē www.ur.gov.lv sniegto informāciju, šī lēmuma Pielikumā minētie uzņēmumi ir likvidēti un izslēgti no Uzņēmumu reģistra.

 

7.                 Saskaņā ar LR Iedzīvotāju reģistra datiem, šī lēmuma Pielikumā minētās personas ir mirušas.

 

Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, 26.05.2016. noteikumu “Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā”  28. punktu, LR Iedzīvotāju reģistra informāciju, Civillikuma 705. un 1895.pantu un Finanšu komitejas 22.11.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                  Atzīt Pielikumā minēto personu parādus un ar tiem saistītās nokavējuma naudas par bezcerīgiem un izslēgt tos no grāmatvedības uzskaites.

 

2.                  Uzdot Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai veikt attiecīgas korekcijas grāmatvedības uzskaitē.

 

3.                  Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms: 1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

521. Par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.521            

          (protokols Nr.15,  7.punkts)

 

 

Par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu

 

15.11.2018. Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi Liepājas rajona sporta skolas  iesniegumu ar lūgumu atbalstīt un apstiprināt sadarbību ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu un piešķirt finansējumu administratīviem izdevumiem un administrācijas atalgojumam 2019. gadā  4067 eiro apmērā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Atbalstīt un apstiprināt sadarbību ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu un piešķirt finansējumu administratīviem izdevumiem un administrācijas atalgojumam 2019. gadā  4067 eiro apmērā.

 

Lēmums izsniedzams: Finanšu nodaļai; Liepājas rajona Sporta skolai; M.Mikālam.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

522. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Virgas pagastā, Priekules nov.

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.522            

          (protokols Nr.15,  8.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Virgas pagastā, Priekules nov.

 

2018.gada 13.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/2056-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu ”Zelmeņi”, Virgas pagastā un Liepājas iela 5A-11, Priekulē, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr. 6400397 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā ”Zelmeņi” 10.0 ha kopplatībā, kadastra Nr.6498 001 0277, Virgas pagastā, 8.0 ha zemes ir iznomāta ( tiek veikta saimnieciskā darbība). Pārējā īpašuma daļā saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamie īpašumi ir iesniedzējai piederoši.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas,, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2019.gadā XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par  nekustamiem īpašumiem:

1.1.  ”Zelmeņi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 001 0277, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0277- 2.0 ha platībā un ēkām;

1.2. Liepājas iela 5A-11, Priekulē, kadastra Nr.6415 900 0327.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

Lēmums 1 eks.izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska 

523. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.523            

          (protokols Nr.15,  9.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, 12.11.2018.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/2050-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu ”Dzintari”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6401266 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā ”Dzintari” ar kadastra Nr.6458 001 0251, Gramzdas pagastā, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0251-8.60 ha platībā, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums ir iesniedzējas īpašumā.

    Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2019.gadā XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu ”Dzintari”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6458 001 0251, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējum 6458 001 0251- 8.60 ha un būvēm, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

524. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Priekulē, Priekules nov.

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.524            

          (protokols Nr.15,  10.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Priekulē, Priekules nov.

 

2018.gada 08.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu Liepājas iela 7-2, Priekulē, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr. 6400651 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā Liepājas iela 7-2, Priekulē, kadastra Nr.6415 900 0099, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums ir iesniedzējai īpašumā.           

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas,, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2019.gadā XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par  nekustamo īpašumu Liepājas iela 7-2, Priekulē, kadastra Nr.6415 900 0099.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

Lēmums 1 eks.izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

525. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Freimaņi” ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0048, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.525            

          (protokols Nr.15,  11.punkts)

 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Freimaņi” ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0048, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

 

Izskatot jautājumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Freimaņi” ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0048, Gramzdas pagastā, Priekules novadā tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums “Freimaņi”, kadastra Nr.6458 003 0049, Gramzdas pagastā, sastāv no divām zemes vienībām. Zemes vienībai “Freimaņi” ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0048  4,5 ha platībā, no tiem 4,4 ha mežs, Gramzdas pagastā noteikts un Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101.  Faktiskā lietošana ir meža zeme. Noteiktais zemes lietošanas veids neatbilst faktiskajai lietošanai.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu zemes vienība atrodas meža teritorijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi) 8. punktam- zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos.

Noteikumu 17.7 apakšpunkts nosaka, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām, t.i., 23.3.apakšpunktam- ja nav šo noteikumu 23.1. un 23.2.apakšpunktā minēto gadījumu - atbilstoši zemes likumīgajai izmantošanai (tai skaitā likumīgi noteiktajam lietošanas mērķim) vai pašreizējai izmantošanai, ja izmantošana (tai skaitā lietošanas mērķis) valsts vai pašvaldību institūciju lēmumā nav norādīta.

Noteikumu 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpaš­nieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.7. apakšpunktu, 18.punktu, 23.3.apakšpunktu, Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamā īpašuma “Freimaņi”, kadastra Nr.6458 003 0049, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64580030048  4,5 ha platībā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101 uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods – 0201.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmuma 1 eks.izsūtāms: XX, Valsts zemes dienestam, kurzeme@vzd.gov.lv ,nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

526. Par nedzīvojamo telpu Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.526            

          (protokols Nr.15,  12.punkts)

 

 

Par nedzīvojamo telpu Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 20.11.2018. elektroniski parakstīts iesniegums, kurš iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/2096-S,  ar lūgumu iznomāt brīvās telpas Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Miera iela 3”, Gramzdas pagastā  ir pašvaldībai piederošs. Īpašuma sastāvā ietilpst bērnu dārza ēka un zeme.

Iesniedzējs vēlas nomāt nedzīvojamās telpas Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17,18,19,29  139,60 m² platībā (pēc inventarizācijas plāna) bijušajā bērnu dārza ēkā Miera ielā 3, Gramzdā, lauksaimniecības produktu ražotnei un pārstrādei (saistībā ar biškopību).  Informācija par brīvām iznomājamām nedzīvojamām telpām tika ievietota pašvaldības mājas lapā. Telpas ir brīvas kopš 2017.gada 11.septembra. Citi pieteikumi uz telpu nomu nav saņemti.

 

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§):

·         5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

·         12.punktu – par pakalpojumiem- auksto ūdeni, siltumenerģiju, kanalizāciju, atkritumu izvešanu, elektroenerģiju nomnieks norēķinās patstāvīgi;

·         16.punktu – ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tad tiek piemēroti 1.pielikumā minētie Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi (noliktavas) – 0. 14 EUR/m². Papildus nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktie nodokļi.

Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamo telpu tehniskais stāvoklis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt XX, personas kods XX, nedzīvojamās telpas Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17,18,19,29 - 139,60 m² platībā bērnu dārza ēkā ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0209 001 nekustamajā īpašumā Miera ielā 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., lauksaimniecības produktu ražotnei un pārstrādei, saskaņā ar pielikumā pievienoto būves plānu (pielikums).

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.12.2028.;

2.2. nomas maksu mēnesī- 0,14 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

2.3. nomnieks patstāvīgi norēķinās par atkritumu izvešanu, elektroenerģiju, ūdeni;

2.4. nomniekam telpu pārbūves darbi, kā arī kapitālieguldījumi telpās jāsaskaņo ar pašvaldības izpilddirektoru.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 2.3.2/17/1258 atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekiem divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks.: izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai; XX, grāmatvedei Ilzei Sokolovskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska


527. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašumu “Akācijas”, Virgas pagasts, Priekules nov. pirmās mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.527            

          (protokols Nr.15, 13.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašumu “Akācijas”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 002 0265, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2018. gada 26. jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.331 nekustamais īpašums “Akācijas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 002 0265 (turpmāk – nekustamais īpašums)  nodots atsavināšanai.

Ar 2018. gada 27. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.421 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 5760,00 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 27.09.2018. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.421) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2018. gada 15. novembrim plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

            Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmo daļu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var:

1)      rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem;

2)      rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3)      ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 002 0265, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.

2.      Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 002 0265, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

3.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 002 0265, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu - 4608,00 EUR (četri tūkstoši seši simti astoņi euro  un 00 centi ), kas ir,  pazeminājums ne vairāk kā par 20 procentiem no sākumcenas 5760,00 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi).

4.      Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu tuvākajā kārtējā Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

5.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 002 0265, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

6.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Virgas pagasta pārvaldei;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;           

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

528. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 8, Priekule, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.528            

          (protokols Nr.15, 14.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 8, Priekule,  Priekules novads

 

Ar 2016. gada 24. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.19 nekustamais īpašums Brīvības iela 8, Priekulē, Priekules novadā, (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2018. gada 27. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.420 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2269,00 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks XX, deklarētā dzīvesvietas adrese, XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 2269,00 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt 2018. gada 21. novembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 8, Priekulē, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 2269,00 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro un 00 centi).

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1.XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

529. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.529            

          (protokols Nr.15,  15.punkts)

 

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

 

1. Priekules novada pašvaldība izskatīja XX iesniegumu, kas saņemts 12.10.2018. Nr. 2.1.4/18/1872-S par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no dzīvokļa XX nedzīvojošo XX, kura minētāja adrese nedzīvo vairāk kā  5 gadus, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1.XX īpašuma tiesības nostiprinātas uz minēto īpašumu Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0010 0413, kadastra apzīmējums Nr.64980010164., žurnāls Nr.300002318663, lēmuma datums 04.12.2007.

 

2.2. XX dzīvojamās telpas īres līgumu ar XX nav slēdzis.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka: 

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas XX minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. XX ir deklarēta dzīvesvieta XX  no 1987. gada 29. maija.

 

2.7. XX pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2018. gada 21. novembrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu  nav veikusi.

2.8. XX 2018. gada 16. oktobrī, reģ. Nr. 2.9.1/18/1185-N, Priekules novada Virgas pagasta pārvalde nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr.RR559437775LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Termiņš līdz 09.11.2018.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka XX būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ‘’Senči”, Virgas pagasts, Priekules novadā XX, personas kodsXX, jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
  3. Lēmumu par deklarētas  dzīvesvietas anulēšanu nosūtīt XX, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai un Virgas pagasta pārvaldei.
  4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

530. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr. 530           

          (protokols Nr.15, 16.punkts)

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

 

1. Priekules novada pašvaldība izskatīja XX iesniegumu, kas saņemts 12.10.2018. Nr. 2.1.4/18/1872-S par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no dzīvokļa XX nedzīvojošo XX, kurš minētāja adresē nedzīvo jau 5 gadus, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1.XX īpašuma tiesības nostiprinātas uz minēto īpašumu Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0010 0413, kadastra apzīmējums Nr.64980010164., žurnāls Nr.300002318663, lēmuma datums 04.12.2007.

 

2.2. XX dzīvojamās telpas īres līgumu ar XX nav slēdzis.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka: 

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas XX minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. XX ir deklarēta dzīvesvieta XX  no 1985. gada 13. jūnija.

 

2.7.XX pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2018. gada 21. novembrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu  nav veicis.

 

2.8. XX 2018. gada 16. oktobrī, reģ. Nr. 2.9.1/18/1186-N, Priekules novada Virgas pagasta pārvalde nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR559437789LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Termiņš līdz 09.11.2018.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka XX būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu ‘’Senči”, Virgas pagasts, Priekules novadā XX, personas kods XX, jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
  3. Lēmumu par deklarētas  dzīvesvietas anulēšanu nosūtīt XX, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai un Virgas pagasta pārvaldei.
  4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

531. Par mirušo personu izslēgšanu no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.531           

          (protokols Nr.15, 17.punkts)

 

Par mirušo personu izslēgšanu no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta

 

             Priekules novada pašvaldībā 20.11.2018.saņemts SIA “Priekules nami” valdes locekles A.Braunas   iesniegums (reģ.Nr.1.11/103-N), kurā lūgts izslēgt no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta mirušās personas par kopējo debitoru parādu summu EUR 1664,01.

Pamatojoties uz informāciju  par personu miršanas reģistrācijas faktu, un faktu, pamatojoties uz likumu “Par grāmatvedību”, MK 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 “Par grāmatvedības uzskaiti un kārtošanu” un 06.05.2014. SIA ““Priekules nami” ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, prasību un saistību uzskaites kārtība”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izslēgt no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta un norakstīt mirušo personu parādus par dzīvokļa īri, apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem ar kopējo parādu summu EUR 1664,01:

1.1.   XX, “Altajs”- 1, Priekules pagasts, parāds EUR 70,20;

1.2.   XX, Aizputes iela 2-5, Priekule, parāds EUR 281,61;

1.3.   XX, Aizputes iela 18-7, Priekule, parāds EUR 126,29;

1.4.   XX, Aizputes iela 26-11, Priekule, parāds EUR 288,50;

1.5.   XX, Aizputes iela 4-2, Priekule, parāds EUR 874,15;

1.6.   XX, Raiņa 35-8, Priekule, parāds EUR 23,26.

 

2.      Par lēmuma izpildi atbild SIA “Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Priekules nami”

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

532. Par cerību pirkuma līguma slēgšanu nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules nov. iegādei pašvaldības vajadzībām

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr. 532          

          (protokols Nr.15, 18.punkts)

 

 

Priekules novada pašvaldība kā sadarbības partneris piedalās Kurzemes plānošanas reģiona projektā “Kurzeme visiem” (projekta Nr.9.2.2.1./15/I/004). Viena no projekta darbībām ir Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) plāna izstrāde. DI plānā paredzēts, ka Priekules novada pašvaldība izveido dienas aprūpes centru un specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Paredzēts, ka dienas aprūpes centru un specializētās darbnīcas varētu izveidot Sociālā atbalsta centra 2.stāvā, Ķieģeļu ielā 7, Priekulē.

Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.871) 40.punkts nosaka, ka finansējuma saņēmējs var pretendēt uz pasākuma atbalstu, ja infrastruktūra un nekustamais īpašums, kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, ir finansējuma saņēmēja vai citas publiskas personas īpašumā. Ja nekustamais īpašums ir citas publiskas personas īpašumā, tad finansējuma saņēmējam īpašuma faktiskā valdījuma tiesības un lietošanas tiesības ir uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no dienas, kad veikts projekta noslēguma maksājums finansējuma saņēmējam.

Būvju īpašums – Sociālā atbalsta centrs, kadastra nr. 6415 502 0004, iereģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000530915 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Zemes vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā.

Pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem nekustamais īpašums  Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 002 0062, 2485 m2 platībā atrodas XX 1/5 dom. daļa; XX 1/5 dom. daļas; XX 1/5 dom. daļas; XX 1/5 dom. daļas un XX 1/5 dom. daļas , tiesiskā valdījumā.

XX mirusi 22.07.2012.

XX miris 29.12.1998.

Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14. panta pirmās daļas 1.–4. punktā paredzētajos gadījumos ēkas (būves) īpašnieks lieto citai personai piederošu zemesgabalu vai tā daļu, pamatojoties uz likumu. Tādējādi minētās lietošanas attiecības pastāv neatkarīgi no zemes īpašnieka un ēkas (būves) īpašnieka gribas, respektīvi, tām ir piespiedu raksturs.

Sazinoties ar Labklājības ministriju pašvaldībai tika norādīts, ka projekta realizācijai nepieciešams noslēgt zemes nomas līgumu.

Priekules novada pašvaldības speciālisti sazinājās ar vienu no tiesiskajiem valdītājiem Zelmu Līviju Liepiņu un noskaidroja, ka dzīvi esošie tiesiskie valdītāji ir gatavi minēto zemi ar kadastra nr. 6415 002 0062 pārdot par kadastrālās vērtības summu, ja pašvaldība apņemas segt izdevumus nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Slēgt cerību pirkuma līgumu ar nekustama īpašuma (zemes kad.nr.6415 002 0062) tiesiskajiem valdītājiem par zemes vienības Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules nov. iegādi pēc tā ierakstīšanas zemesgrāmatā par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības summu uz pirkuma līguma slēgšanas brīdi.

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei veikt nepieciešamās darbības  nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai:

izpilddirektoram A.Razmam;

finanšu nodaļai;

sociālā dienesta vadītājai A.Valužei;

nekustamo īpašuma spec.I.Lācītei;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska