05.12.2013.ārkārtas domes sēdes lēmums (protoklols Nr. 10)

1.§ Par projekta „Kultūras mantojuma Priekules Zviedru vārti saglabāšana” īstenošanu

 Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030 un Priekules novada attīstības programmā 2013-2019 norādīts uz nepieciešamību veikt rekonstrukciju Priekules zviedru vārtos, ar mērķi izveidot tūrisma informācijas centru. Šī mērķa sasniegšanai SIA „V Projekts” 2011.gadā sagatavoja tehnisko projektu un 2013.gadā aktualizēja projekta izmaiņas ŪKT un ŪK tīkliem, kā arī izmaksu sadaļai.

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par" – 12 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa,  Ilgonis Šteins, Mārtiņš Mikāls „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1. Iesniegt projekta iesniegumu „Kultūras mantojuma Priekules Zviedru vārti saglabāšana” Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” ietvaros par projekta kopējām attiecināmām izmaksām 270 658,51 euro (divi simti septiņdesmit tūkstoši sešsimts piecdesmit astoņi euro un piecdesmit viens cents) un apņemas nodrošināt projekta īstenošanai līdzfinansējumu 13 532,93 euro (trīspadsmit tūkstoši piecsimts trīsdesmit divi euro un deviņdesmit trīs centi) apmērā.

  Pašvaldības līdzfinansējumu 13 532,93 euro (trīspadsmit tūkstoši piecsimts trīsdesmit divi euro un deviņdesmit trīs centi) apmērā attiecināmo izmaksu segšanai plānot no pašu līdzekļiem.

 

2. Apstiprināt Kultūras mantojuma valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa (aizsardzības Nr.6430) „Priekules Zviedru vārtu attīstības stratēģija  2014. - 2021.”