30.08.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.10)

1.§ Par grozījumiem 2012.gada 28.jūnija Priekules novada domes lēmumā Nr.8 5.§ Par kredītu projekta Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/026 „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Priekules pašvaldībā” realizācijai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,   Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Izteikt  Priekules novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmuma (prot. Nr.8;5.§) „Par kredītu projekta Nr.3.DP/5.1.1.0/08//IPIA/VIDM/026 „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Priekules pašvaldībā”  realizācijai” 1. punktu sekojošā redakcijā:

 

„1. Lai nodrošinātu projekta Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/026  „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Priekules pašvaldībā” realizāciju, ņemt kredītu Valsts Kasē Ls 44 128.00 (Četrdesmit četri tūkstoši viens simts divdesmit astoņi lati) vai ekvivalentā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu.

            Kredīta summu Ls 44 128 (Četrdesmit četri tūkstoši viens simts divdesmit astoņi lati) novirzīt  SIA „Priekules pakalpojumi”, reģ. Nr.42103018992,  pamatkapitāla palielināšanai”.

 

2.§ Par SIA „PRIEKULES PAKALPOJUMI”, reģ.Nr. 42103018992, pamatkapitāla palielināšanu.

Lai sekmētu SIA „PRIEKULES PAKALPOJUMI”, reģ. Nr.42103018992, saimniecisko darbību, nepieciešams palielināt kapitālsabiedrības pamatkapitālu.

Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

Patreizējais pamatkapitāla lielums ir LVL 544 469;

Pamatkapitāls tiek palielināts par LVL 44 128. Priekules novada domei veicot naudas iemaksu pamatkapitālā. Tādējādi pamatkapitāla lielums būs LVL 588 597.

Pamatojoties uz  likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42. un 43.pantu un Komerclikuma 196., 197., 198.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.Palielināt SIA „PRIEKULES PAKALPOJUMI”, reģ. Nr.42103018992,  pamatkapitālu par LVL 44 128 (četrdesmit četri tūkstoši viens simts divdesmit astoņi lati), Priekules novada domei veicot naudas iemaksu pamatkapitālā. Noteikt SIA „PRIEKULES PAKALPOJUMI” jaunā pamatkapitāla lielumu pēc tā palielināšanas LVL 588 597 (pieci simti astoņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit septiņi lati).

 

2.Uzdot SIA „PRIEKULES PAKALPOJUMI” valdes loceklim I[:] O[:] sagatavot visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar pamatkapitāla palielināšanu un iesniegt tos reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

 

3.§ Par pašvaldības kapitālsabiedrību minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un tās iemaksas kārtību pašvaldības budžetā attiecībā uz SIA „PRIEKULES NAMI”.

SIA „PRIEKULES NAMI”, reģ. Nr.42103020465, adrese: Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules novads, 2011.gadā saimniecisko darbību pabeidza ar Ls 1016,08 (viens tūkstotis sešpadsmit lati un 8 santīmi) lielu tīro peļņu.

2012.gada 15.augustā ar reģ.Nr.3-06/694 Priekules novada domē saņemta SIA „PRIEKULES NAMI” 15.08.2012.vēstule Nr.15 „Par SIA „Priekules nami” 2011.gada pārskata peļņas veidošanos un izlietojumu”.

  Vēstulē norādīts, ka kapitālsabiedrības peļņa veidojusies tādējādi, ka dzīvojamo māju apsaimniekošanai, remontiem un uzturēšanai iedzīvotāji veic iemaksas un veido uzkrājumus, lai varētu veikt dzīvojamā fonda sakārtošanu par sakrātajiem līdzekļiem. 

SIA „Priekules nami” lūdz nenoteikt minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, kas būtu iemaksājama pašvaldības budžetā, ņemot vērā situāciju ar peļņas veidošanos.

Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības dome nosaka pašvaldības kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Priekules novada domes kapitālsabiedrībai SIA „Priekules nami”, reģ. Nr.42103020465, adrese: Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules novads, 2011.gadā saimnieciskās darbības rezultātā gūtās tīrās peļņas minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa, kas būtu iemaksājama pašvaldības budžetā, tiek noteikta 5% (pieci procenti).

 

4.§ Par papildus mērķdotācijas pašvaldību ielām un autoceļiem sadali Priekules novada pašvaldībā.

2012.gada jūlija mēnesī Priekules novada dome saņēma papildus mērķdotāciju LVL 21600 apmērā pašvaldību ielu un autoceļu uzturēšanai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Apstiprināt  LVL 21600 papildus mērķdotācijas pašvaldību ielām un autoceļiem sadali Priekules novada pašvaldībā sekojoši:

1.1. Priekules pilsētai -                        LVL  4104;

1.2. Bunkas pagastam -                       LVL  4536;

1.3. Gramzdas pagastam -                   LVL  3888;

1.4. Kalētu pagastam -                        LVL  2376;

1.5. Priekules pagastam -                    LVL  3672;

1.6. Virgas pagastam -                        LVL  3024.

 

2.                  Piešķirtie līdzekļi izmantojami 2012.gadā pašvaldības ielu un autoceļu neatliekamiem uzturēšanas darbiem.

 

3.                  Par lēmuma izpildi atbildīgs novada domes izpilddirektors A[:] R[:].

5.§ Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas”.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi  par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Apstiprināt sekojošas ēdināšanas pakalpojuma maksas Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas” ar 2012.gada 01. septembri –

 

1. Ēdināšanas pakalpojums audzēkņiem vecumā no 1 līdz 3 gadu vecumam Ls 1,00 dienā t.sk.:

1.1.            brokastis          Ls 0,20;

1.2.            pusdienas        Ls 0,50;

1.3.            launags            Ls 0,30.

 

2. Ēdināšanas pakalpojums audzēkņiem vecumā no 4 līdz 7 gadu vecumam Ls 1,20 dienā t.sk.:

2.1.      brokastis          Ls 0,25;

2.2.      pusdienas        Ls 0,60;

2.3.      launags            Ls 0,35.

 

 

3. Norēķinus par ēdināšanas pakalpojumiem audzēkņu vecāki un darbinieki veic pēc grāmatvedības sastādītiem sarakstiem, naudu iemaksājot Priekules novada domes kasē vai bankas kontā.

 

4. Par ēdināšanas pakalpojumu maksā katru mēnesi līdz 25.datumam.

 

5. Ar 2012. gada 01.septembri spēku zaudē 27.08.2009. Priekules novada domes sēdes (prot.Nr.6) 32.§ „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas”.

 

6. Par lēmuma izpildi atbild Priekules pirmsskolas izglītības iestādes Dzirnaviņas vadītāja I[:] D[:].

6.§ Par Priekules novada domes 2009.gada 27.augusta lēmuma (prot. Nr.6) 31.§ „Par vecāku maksas apstiprināšanu Priekules novada Kalētu pamatskolas pirmsskolas grupu audzēkņiem” atcelšanu.

 

Pamatojoties uz Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas A.D[:] 13.08.2012. iesniegumu Nr.3-49/43, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Atcelt Priekules novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumu (prot. Nr.6)  31.§ „Par vecāku maksas apstiprināšanu Priekules novada Kalētu pamatskolas pirmsskolas grupu audzēkņiem”.

 

 

7.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes lēmumā Nr.11 (protokols Nr.5) par līdzfinansējumu projektam „Brīvā laika pavadīšanas centra aprīkojuma iegāde” Virgas pagastā.

Saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas iesniegums, kurā lūgts grozīt Priekules novada domes 26.04.2012. lēmumu, sakarā ar to, ka Lauku atbalsta dienests ir veicis projekta izvērtēšanu, kurā lūgts precizēt iesniegto projekta tāmi, jo:

-          projektā paredzētie priekšmeti (mūzikas centrs, DVD atskaņotājs, printeris, novusa galds, dārts) maksā mazāk nekā noteikts Priekules novada domes Nolikumā par pamatlīdzekļiem;

-          izraksts no nolikuma par pamatlīdzekļiem: „1.1. noteikt pamatlīdzekļu vērtību sākot ar Ls 150,01. Neizdarīt izmaiņas uzskaitē līdz 2008.gada 1.janvārim iegādātajiem pamatlīdzekļiem.”;

-          pamatojoties uz MK noteikumu Nr.764; 54.1 apakšpunktu, attiecināmas ir izmaksas „jaunu pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana”, līdz ar to minēto priekšmetu iegāde ir neattiecināmas izmaksas;

-          pašvaldībai ir jāsedz arī PVN summa par iegādāto inventāru;

-          pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmām izmaksām.

 

Veicot izmaiņas projekta tāmē, noteikt, ka:

                        Projekta kopējais budžets ir                LVL 2576,66;

                        ELFLA finansējums ir                        LVL 1834,99;

                        Pašvaldības līdzfinansējums ir            LVL   925,17.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izteikt Priekules novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes lēmumā Nr.11 (protokols Nr.5) „Par līdzfinansējumu projektam „Brīvā laika pavadīšanas centra aprīkojuma iegāde” Virgas pagastā” 2.punktu šādā redakcijā:

„2.Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu LVL 925.17”.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

8.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 24.maija sēdes lēmumā Nr.3 (protokols Nr.6) par līdzfinansējumu projektam „Kalētu muižas un mežaparka „Priediens” papildināšana ar jauniem objektiem un inventāru”.

Saņemts Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas iesniegums, kurā lūgts grozīt Priekules novada domes 24.05.2012.  lēmumu, sakarā ar to, ka Lauku atbalsta dienests ir veicis projekta izvērtēšanu, kurā lūgts precizēt iesniegto projekta tāmi, jo:

-          Projekta C10 sadaļā izmaksu postenis slēpošanas inventārs neatbilst domes nolikumam par pamatlīdzekļu uzskaiti;

-          izraksts no nolikuma par pamatlīdzekļiem: „1.1. noteikt pamatlīdzekļu vērtību sākot ar Ls 150,01. Neizdarīt izmaiņas uzskaitē līdz 2008.gada 1.janvārim iegādātajiem pamatlīdzekļiem.”;

-          pamatojoties uz MK noteikumu Nr.764; 54.1 apakšpunktu, attiecināmas ir izmaksas „jaunu pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana”, līdz ar to minēto priekšmetu iegāde ir neattiecināmas izmaksas;

-          pašvaldībai ir jāsedz arī PVN summa par iegādāto inventāru;

-          pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmām izmaksām.

Veicot izmaiņas projekta tāmē, noteikt, ka:

                        Projekta kopējais budžets ir                LVL 10404,86;

                        ELFLA finansējums ir                        LVL   6750,35;

                        Pašvaldības līdzfinansējums ir            LVL   3654,51.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izteikt Priekules novada domes 2012.gada 24.maija sēdes lēmumā Nr.3 (protokols Nr.6) „Par līdzfinansējumu projektam „Kalētu muižas un mežaparka „Priediens” papildināšana ar jauniem objektiem un inventāru”  2.punktu šādā redakcijā:

 

„2.Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu LVL 3654.51”.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

9.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

1 M[:] B[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meita E[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt  [:], Swedbank.

 

2. L[:] Ž[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas N[:] A[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:] Swedbank.

 

3. I[:] B[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla K[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:], Swedbank..

 

4. Z[:] M[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla K[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:], SEB UNIBANKA.

 

5.  R[:] L[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas P[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

6. M[:] M[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla K[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

7.  S[:] T[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla O[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:], Swedbanka.

 

8. G[:] A[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta].. Iesniegumam pievienota meitas K[:] K[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:], Swedbanka.

 

9. N[:] T[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas N[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

10.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu šādās Priekules novada domes struktūrvienībās un iestādēs:

1.1. Attīstības plānošanas nodaļa,

1.2. Sociālais dienests,

1.3. Krotes Kronvalda Ata pamatskola;

1.4. Virgas pamatskola.

 

2. Grozījumi attīstības plānošanas nodaļā, Krotes Kronvalda Ata pamatskolā  un Virgas pamatskolā stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

 

3. Grozījumi sociālajā dienestā stājas spēkā ar 2012.gada 1.oktobri.

 

4. Grozījumus attīstības plānošanas nodaļā finansēt no Priekules novada pašvaldības budžeta (no struktūrvienības 04.0000 koda 1100 – Ls 288 un koda 1200 – Ls 70).

 

5. Grozījumus sociālajā dienestā finansēt no Priekules novada pašvaldības budžeta (no struktūrvienības 10.9001 koda 1100 – Ls 1050 un koda 1200 – Ls 253).

 

6. Grozījumus Virgas pamatskolā finansēt no Virgas pamatskolas budžeta (no struktūrvienības 09.2106 koda 1100 – Ls 800 un kods 1200 – Ls 193).

 

Pielikumā: Grozījumu Nr.5 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam projekts uz 2 lpp.

11.§ Par AS LAUMA LINGERIE ziedojumu.

Pamatojoties uz 2012.gada 8.augustā noslēgto ziedojuma līgumu starp Priekules novada domi  un AS LAUMA LINGERE  par ziedojumu Priekules novada domei, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt noslēgto ziedojuma līgumu un pieņemt ziedojumu natūrā – izšuvumu audumu lentas 6 kastes un elastīgo trikotāžas adījumu 7 ruļļus par kopējo summu Ls 2621,73. Saņemtos materiālus nodot Priekules novada domes Ikara svētku noformējumam, Priekules Mūzikas un mākslas skolas un novada interešu pulciņu atbalstam.

 

2. Par lēmuma izpildi atbildīga galvenā grāmatvede A[:]Ķ[:].

12.§ Par piemaksas noteikšanu Purmsātu speciālās internātpamatskolas skolotājai G.L[:].

Pamatojoties uz MK 2009.gada 28. jūlija  noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”  26. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atcelt Priekules novada domes 26.01.2012. (prot.Nr.1) 16.§ „Par piemaksas noteikšanu Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktora vietniecei A.Š[:]”, ar 01.09.2012.

 

2.      Noteikt Purmsātu speciālās internātpamatskolas skolotājai G[:] L[:] piemaksu par papildus darbu 20% apmērā no pedagoga darba algas likmes (Ls 280 – divi simti astoņdesmit lati) veicot projekta vadītāja asistenta pienākumus Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā” projektā Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Purmsātu speciālā internātpamatskolā (Vienošanās Nr.2011/0048/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/128), projekta darbības laikā no 2012. gada 1. septembra līdz 2013. gada 31.decembrim.

13.§ Dzīvokļu jautājumi.

 

13.1.

D[:] S[:]

 

1. 2012.gada 20.jūlijā Priekules novada domē saņemts D[:]S[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli [dzīvesvieta], sakarā ar dzīves biedra J[:] Ķ[:] nāvi ([:]).

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas beztermiņa īres līgums [dzīvesvieta] 1998.gada 28.decembrī noslēgts ar J[:] Ķ[:].

2.2. D[:]S[:] minētajā dzīvoklī deklarējusi savu dzīvesvietu 06.06.2005. un dzīvo deklarētajā adresē.

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”14.panta 4.daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt D[:] S[:] beztermiņa īres tiesības uz divistabu dzīvokli [dzīvesvieta]  ar kopējo platību 41,00m², tai skaitā apdzīvojamā platība 27,20m².

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3. D[:] S[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi” par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā D[:] S[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

13.2.

SIA „MAILEKS”

 

1. 2012.gada 30.jūlijā Priekules novada domē saņemts SIA „MAILEKS” valdes priekšsēdētāja I[:] Š[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokļiem Nr.57; 58; 60; 61; 63; 64; 66; 67; 69; 70, Dārza ielā 18, Priekulē, Priekules novadā, lai nodrošināt SIA „MAILEKS” darbiniekus ar dzīvojamām telpām.

 

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. SIA „MAILEKS” apņemas saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos remontdarbus, kas saistās ar dzīvojamo telpu uzturēšanu tehniskā un dzīvošanai derīgā kārtībā, kā arī veikt ieguldījumus centralizētās apkures sistēmas montāžai visā korpusā, kur atrodas minētie dzīvokļi.

2.2. Pamatojoties uz Priekules pilsētas atvieglotajiem noteikumiem īres tiesību iegūšanā, ja īrnieks remontē dzīvojamo telpu Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 saviem līdzekļiem, SIA „MAILEKS” var piešķirt īres tiesības uz dzīvokļiem Dārza ielā 18 dz. 57; 58; 60; 61; 63; 64; 66; 67; 69; 70.

 

 

Istabu

Kopēja

Apdzīv.

Īres

Komun.

Adrese

skaits

platība

platība

maksa

maksa

 

 

 

 

 

bez skaitītāja

Dārza iela 18 dz.57

2

50,80

32,10

12,40 + atkritumi

3,56

Dārza iela 18 dz.58

3

62,90

42,7

15,35 + atkritumi

3,56

Dārza iela 18 dz.60

1

33,50

18,70

8,17 + atkritumi

3,56

Dārza iela 18 dz.61

2

49,70

31,10

12,13 + atkritumi

3,56

Dārza iela 18 dz.63

1

33,50

18,80

8,17 + atkritumi

3,56

Dārza iela 18 dz.64

2

50,20

31,60

12,25 + atkritumi

3,56

Dārza iela 18 dz.66

1

33,70

19,10

8,22 + atkritumi

3,56

Dārza iela 18 dz.67

2

50,00

31,40

12,20 + atkritumi

3,56

Dārza iela 18 dz.69

1

33,20

18,70

8,10 + atkritumi

3,56

Dārza iela 18 dz.70

2

50,30

31,70

12,27 + atkritumi

3,56

 

2.3. Minētie dzīvokļi vairāk, kā 10 (desmit) gadus ir neapdzīvoti, kā rezultātā dzīvojamā ēka kopumā zaudē savu vērtību, tās tehniskais stāvoklis pasliktinās un 4 (četrām) ģimenēm šajā korpusā ir pazemināts komforta stāvoklis dēļ tukšo dzīvokļu neapkurināšanas ziemas laikā un nevēdināšanas vasarā.

2.4. SIA „PRIEKULES NAMI” sakarā ar to, ka ir neizīrēti dzīvokļi cieš zaudējumus neiegūto līdzekļu apmērā, kas ir Ls.1311,12 (viens tūkstotis trīs simti vienpadsmit lati un 12 santīmi) gadā un, kas būtu izmantojami dzīvojamās ēkas uzturēšanai un apsaimniekošanai kopumā.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, komiteja uzskata, ka minētie dzīvokļi ir jāapsaimnieko lietderīgi, atļaujot uzņēmumam tos sakārtot un tādējādi radot iespējas dzīvokļos dzīvot vispirms jau uzņēmuma darbiniekiem, noslēdzot attiecīgus apakšīres līgumus.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt SIA „MAILEKS” īres tiesības uz dzīvokļiem Nr. 57; 58; 60; 61; 63; 64; 66; 67; 69; 70. Dārza ielā 18, Priekulē, Priekules nov.

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

            Lietotājam tiek piešķirtas tiesības pēc lietošanas līguma noslēgšanas, noslēgt līgumus ar saviem darbiniekiem par dzīvojamo telpu apakšīri, attiecīgi saskaņojot apakšīres līgumus ar SIA „Priekules nami”

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. SIA „MAILEKS” lietošanas līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā SIA „MAILEKS” vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

                                                         

 

 13.3.

   I[:]R[:]

 

1. 2012.gada 1.augustā Priekules novada domē saņemts I[:]R[:]iesniegums ar lūgumu samainīt dzīvokli [dzīvesvieta] ar kopējo platību  49,50 m² pret dzīvokli  Nr.2 Liepājas ielā 11A,  ar kopējo platību 38,20m².

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.I[:] R[:]2003.gada 17.jūlijā noslēgusi Dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA ”Priekules nami”, divistabu dzīvoklim [dzīvesvieta], ar kopējo platību 49,50m².

2.2. Dzīvoklī  [dzīvesvieta] ir krāsns apkure, aukstais ūdens, kanalizācija un asenizācija.

2.3. Vienistabas dzīvoklī  Nr.2, Liepājas ielā 11A ar kopējo platību 38,20 m² ir vietējā centrālapkures katla apkure, sanitārais mezgls, aukstais ūdens un kanalizācija.

 

3. Saskaņā ar Priekules novada domes SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM Nr.16

„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” -

12. Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu

12.1. Palīdzības saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu reģistrē personas, kuras vēlas Priekules novada domei īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu apmainīt pret citu īrējamu Priekules novada domei īpašumā vai valdījumā esošu dzīvojamo telpu, ar mazāku dzīvojamo platību, vai zemāku labiekārtojuma līmeni.

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut I[:] R[:] mainīt divistabu dzīvokli [dzīvesvieta], ar kopējo platību 49,50 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 29,50m², pret vienistabas dzīvokli Nr.2, Liepājas ielā 11A, Priekule, Priekules nov. ar kopējo platību 38,20m², tai skaitā apdzīvojamā platība 17,10m².

 

2. Piešķirt I[:] R[:]  beztermiņa īres tiesības dzīvoklim Nr.2, Liepājas ielā 11A, Priekule, Priekules nov.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. I[:] R[:]īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem, līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā I[:] R[:]vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4.

Z[:]J[:],

A[:] M[:]

 

1. 2012.gada 31.jūlijā Priekules novada domē saņemti Z[:]J[:], dzīvo [dzīvesvieta] un A[:]M[:], dzīvo [dzīvesvieta], iesniegumi ar lūgumu atļaut apmainīt dzīvojamās telpas (dzīvokļus) [:] un [:].

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas īres līgums [dzīvesvieta 2010.gada 6.aprīlī noslēgts ar Z[:] J[:].

2.2. Dzīvojamās telpas īres līgums [dzīvesvieta] 2012.gada 23.aprīlī noslēgts ar A[:] M[:].

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”15.pantu:

15. pants. Dzīvojamās telpas apmaiņas nosacījumi un kārtība
Īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs.”

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut dzīvojamo telpu apmaiņu Z[:]J[:], dzīvokli [dzīvesvieta] (divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 46,60 m²) mainīt pret dzīvokli [dzīvesvieta] (vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 33,80m²) un A[:] M[:] dzīvokli [dzīvesvieta] (vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 33,80m²) mainīt pret dzīvokli [dzīvesvieta] (divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 46,60m²)

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3. Z[:]J[:] dzīvoklim [dzīvesvieta] un A[:] M[:] [dzīvesvieta],  īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi” par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgumi netiek noslēgti noteiktajā termiņā Z[:]J[:] vai A[:] M[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvojamo telpu apmaiņu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

13.5.

V[:] A[:]

 

1. 2012.gada 1.augustā Priekules novada domē saņemts V[:]A[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt īres tiesības dzīvoklim Nr.4, Zviedru vārtu iela 3, Priekule, Priekules novads. Kā nepieciešamība uzņemt dzīvokļu uzskaites rindā norādīts iemesls, ka ir domas nodibināt ģimeni.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. V[:]A[:] deklarējis savu dzīvesvietu [dzīvesvieta], kopš 2000.gada 27.jūlija.

2.2. V[:]A[:] 2011.gada 4.jūlijā noslēdzis apakšīres līgumu ar V[:] S[:], [dzīvesvieta], līdz 2012.gada 7.jūlijam. Apakšīres līgums un tā termiņi nevar būt par iemeslu uzņemšanai Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā un dzīvojamās telpas īres tiesību iegūšanai.

2.3. V[:] A[:] neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošiem noteikumiem Nr. 16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noraidīt V[:] A[:] 2012.gada 1.augusta iesniegumu ar lūgumu piešķirt īres tiesības dzīvoklim Nr.4, Zviedru vārtu iela 3, Priekule, Priekules novads.

 

2. Balstoties uz Priekules pilsētas domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Priekulē, Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18, piedāvāt V[:] A[:] iespējas iegūt īres tiesības uz kādu no minētajās adresēs esošajiem brīvajiem dzīvokļiem, ar nosacījumu, ka dzīvokļa remontdarbi tiek veikti par īrnieka līdzekļiem un V[:] A[:] var uzrādīt pietiekošus ienākumus, lai segtu īres un komunālos maksājumus.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

13.6.

L[:] P[:]

 

1. 2012.gada 1.augustā Priekules novada domē saņemts L[:] P[:]iesniegums ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā. Kā nepieciešamība uzņemt dzīvokļu uzskaites rindā norādīts iemesls, ka esošajā dzīvoklī [dzīvesvieta], ziemas laikā ir auksts un aizsalst ūdens. Dzīvojamā māja [dzīvesvieta] nav pašvaldības īpašums.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. L[:] P[:] deklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta] kopš 1991.gada 25.marta.

2.2. L[:] P[:] neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošiem noteikumiem Nr. 16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

2.3. L[:] P[:] 22.08.2012. ar vēstuli Nr.3-06/1075 tika uzaicināta piedalīties 30.08.2012. Priekules novada domes sēdē, kurā viņa nepiedalījās.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noraidīt L[:] P[:] 2012.gada 1.augusta iesniegumu ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

 

2. Balstoties uz Priekules pilsētas domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Priekulē, Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 piedāvāt L[:]P[:] iespējas iegūt īres tiesības uz kādu no minētajās adresēs esošajiem brīvajiem dzīvokļiem, ar nosacījumu, ka dzīvokļa remontdarbi tiek veikti par īrnieka līdzekļiem un L[:]P[:] var uzrādīt pietiekošus ienākumus, lai segtu īres un komunālos maksājumus.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

13.7.

V[:]L[:]

 

1. 2012.gada 7.augustā Priekules novada domē saņemts V[:] L[:], pers.kods [:],iesniegums ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā. Kā nepieciešamība uzņemt dzīvokļu uzskaites rindā norādīts iemesls, ka V[:] L[:]un viņas meita dzīvo kopā ar mammu un māsu mājā, kurā ir divas istabas [dzīvesvieta].

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. V[:] L[:]deklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta], kopš 2012.gada 5.jūlija. Dzīvojamā māja [dzīvesvieta] nav pašvaldības īpašums. V[:] L[:] 2012.gada 5.jūlijā piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. Deklarācija privātā mājā un trūcīgas ģimenes statuss nevar būt par iemeslu uzņemšanai Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

2.2. V[:] L[:]neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošiem noteikumiem Nr. 16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

2.3. V[:] L[:] 22.08.2012. ar vēstuli Nr.3-06/1076 tika uzaicināta piedalīties 30.08.2012. Priekules novada domes sēdē, kurā viņa nepiedalījās.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noraidīt V[:] L[:], pers. kods [:],2012.gada 7.augusta iesniegumu ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

 

2. Balstoties uz Priekules pilsētas domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Priekulē, Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18, piedāvāt V[:] L[:]iespējas iegūt īres tiesības uz kādu no minētajās adresēs esošajiem brīvajiem dzīvokļiem, ar nosacījumu, ka dzīvokļa remontdarbi tiek veikti par īrnieka līdzekļiem un V[:] L[:]var uzrādīt pietiekošus ienākumus, lai segtu īres un komunālos maksājumus.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

14.§ Par izmaiņām Priekules novada domes pedagoģiski-medicīniskās komisijas sastāvā.

Dome iepazīstas ar 08.08.2012., reģ. Nr.3-13/687, Priekules novada pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekles A[:] Š[:] iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekļa pienākumiem ar 08.08.2012., sakarā ar Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktora pienākumu veikšanu un viņas rekomendāciju novada pedagoģiski-medicīniskās komisijas sastāvā iekļaut Purmsātu speciālās internātpamatskolas skolotāju B[:] F[:], kā arī speciālā pedagoga  B[:]F[:]  10.08.2012.iesniegumu, reģ. Nr.3-13/692, ka viņa piekrīt veikt Priekules novada pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekļa pienākumus.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbrīvot A[:] Š[:] no Priekules novada domes pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekļa pienākumiem.

 

2. Apstiprināt Purmsātu speciālās internātpamatskolas skolotāju, speciālo pedagogu B[:] F[:] par Priekules novada domes pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekli.

 

15.§ Par vienošanās noslēgšanu par 04.01.2010 nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 3-39/6-2010 pirmstermiņa izbeigšanu ar A[:] Z[:] zemnieku saimniecību.

 

 

Ar 2012.gada 24.maijā Priekules novada dome lēmumu (prot.Nr.6) 20.§ ”Par 04.01.2010.nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.3-39/6-2010 Aizputes iela 16, Priekulē, uzteikumu „A.Z[:] zemnieku saimniecība””, nolemts izbeigt pirms termiņa 2010.gada 4.janvārī nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.3-39-6-2010, kas noslēgts ar A.Z[:] zemnieku saimniecība”, reģistrācijas [:], īpašnieku A[:]Z[:], noteicot nomas līguma izbeigšanu 2012.gada 1.oktobri.   

Uzteikums tika pieņemts ņemot vērā  2012.gada 23.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemto A.Z[:] zemnieku saimniecības īpašnieka A[:] Z[:] iesniegumu (turpmāk – iesniegums), kurā minēts, ka zemes īpašnieks kategoriski atsakās dot atļauju rakšanas darbu veikšanai ēkai Aizputes ielā 16, Priekulē, kanalizācijas trases izbūvei, līdz ar to neredz iespēju atjaunot kafejnīcas „Lotoss” darbību.

A.Z[:] iesniegumam pievienojis rakšanas darbu atļauju Nr.11/2012, izdotu 2012.gada 18.aprīlī. Atļauja ir saskaņota ar šādām institūcijām - SIA „Lattelekom”, AS „Sadales tīkli” Rietumu reģions, SIA „Priekules pakalpojumi”. Nav saskaņojuma ar zemes Aizputes iela 16, Priekule, īpašnieku A.R[:], bet ir  zemes īpašnieka A.R[:] atteikums (adresētu A[:] Z[:] Z/S [:] uz atļauju Nr.11/2012 Zemes rakšanas darbu uzsākšanai Priekules pilsētā Priekules novads, Aizputes ielā 16.), par to, ka nepiekrīt zemes rakšanas darbu uzsākšanai. A.R[:] norāda, ka zemes gabals tiks izmantots jaunas komercēkas celtniecībai. Veiktie rakšanas darbi kanalizācijas izbūvei traucēs projekta īstenošanu. 

2010.gada 4.janvārī starp Priekules novada domi, reģistrācijas Nr.90000031601, un A[:] Z[:] zemnieku saimniecību reģistrācijas Nr.[:], tika noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.3-39/6-2010, par telpu ēkā Aizputes iela 16, Priekule, Priekules nov., nomu  kafejnīcas un ziedu veikala vajadzībām. Nomas līgums tika noslēgts līdz 2014.gada 31.decembrim.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noslēgt Vienošanos ar A[:] Z[:] zemnieku saimniecības, reģistrācijas Nr.[:], īpašnieku A[:] Z[:] par 04.01.2010 nedzīvojamo  telpu nomas līguma Nr.3-39/6-2010  pirmstermiņa izbeigšanu (pielikumā vienošanās projekts).

 

2. Noteikt atbildīgo par šī lēmuma izpildi    (izlemt deputātiem).

 

3. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.

 

16.§ Par biogāzes koģenerācijas stacijas jaudas palielināšanu īpašumā „Nodegu skola” Priekules pagastā, Priekules novadā.

           Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 22. maija noteikumiem Nr.331 Par būves publisko apspriešanu, būves ierosinātājs SIA „CHARNEL” (reģistrācijas Nr.42103045892), saskaņojot ar Priekules novada domi Priekules novada domes telpās, laikā no 2012.gada 2.jūlija līdz 3.augustam veica iedzīvotāju aptauju par biogāzes koģenerācijas stacijas jaudas palielināšanu līdz 2 MW nekustamajā īpašumā "Nodegu skola", Priekules pagastā, Priekules novadā. Iecere publicēta Priekules novada mājas lapā un laikraksta „Kurzemes Vārds” 17.jūlija numurā.

20. jūlijā Priekules novada domes telpās notika publiskās apspriešanas prezentācijas pasākums, par biogāzes koģenerācijas stacijas jaudas palielināšanu līdz 2 MW nekustamajā īpašumā "Nodegu skola", Priekules pagastā.  Apspriešanas rezultātā  saņemtas 33 pozitīvas un divas negatīvas atsauksmes par projekta īstenošanu. Viena anketa neitrāla un nedod ne pozitīvu ne negatīvu atsauksmi.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Atļaut SIA „CHARNEL”, reģ. Nr. 42103045892, biogāzes koģenerācijas stacijas jaudas palielināšanu līdz 2 MW īpašumā „Nodegu skola”,  Priekules pagastā, Priekules novadā.    .

17.§ Par Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu atradnē „Jekstes”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

Priekules novada dome izskatīja AS „Latvijas valsts meži” 30.07.2012.  iesniegumu Nr.3-06/652  ar lūgumu izsniegt Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnei „Jekstes”, kas atrodas Priekules novada Gramzdas pagastā Dienvidkurzemes mežsaimniecības Krīvukalna meža iecirkņa 291.kvartāla 1., 3., 4., 8.-10.,12-15. nogabalā 3,6 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 001 0092.

Konstatēja, ka smilts-grants atradnei „Jekstes” ir saņemta Derīgo izrakteņu atradnes pase un derīgo izrakteņu ieguves limits, saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 4. panta piekto daļu, ir nepieciešama bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauja, ko izsniedz pašvaldība.

Saskaņā ar esošo Gramzdas pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2011. gada 24. februāra lēmumu (sēdes prot.Nr.3;3.§.) zemes vienībai smilts-grants atradnei „Jekstes” plānotā (atļautā) izmantošana noteikta kā derīgo izrakteņu ieguves teritorija.

Atradnei ir veikta ģeoloģiskā izpēte un tās detalitāte atbilst A kategorijas derīgo izrakteņu krājumiem.

Saskaņā ar 2005. gada 18. oktobrī Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras noteikto Derīgo izrakteņu ieguves limitu, derīgo izrakteņu atradnē „Jekstes” licences laukumā drīkst iegūt 201,2 tūkst.m³ smilts-grants.

Nepieciešamie dokumenti atļaujas saņemšanai Priekules novada pašvaldībā ir iesniegti

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 11. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu un 47. panta pirmo daļu., likuma „Par zemes dzīlēm” 4. panta piekto daļu, 06.09.2011.MK noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26., 27., 32., 33. punktu, 19.12.2006.MK noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4. punktu, Administratīvā procesa likuma 70. pantu un 79. panta pirmo daļu, un saskaņā ar Gramzdas pagasta teritorijas plānojumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izsniegt akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281, Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants atradnei „Jekstes”, kas atrodas Priekules novada Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Krīvukalna meža iecirkņa 291. kvartāla 1., 3., 4., 8.-10.,12-15. nogabalā, 3,6 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 001 0092.

 

2. Izsniedzot atļauju, pieprasīt akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” pilnvarotajam pārstāvim dokumentu, kas apstiprina, ka samaksāta valsts nodeva par Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 100 Ls apmērā, kas ieskaitāma Priekules novada pašvaldības Vides aizsardzības speciālajā budžetā.

 

3. Apstiprināt Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.DI-2-2012 (pielikumā) ar trīs pielikumiem – 1. pielikums „Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”, 2. pielikums „Atradnes „Jekstes” atļaujas laukuma plāns”, 3. pielikums „Derīgo izrakteņu ieguves limits ”atradnēs „Jekstes”, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

4. Atļauja izsniegta līdz 2015.gada 17.oktobrim.

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja; 3400, viena mēneša laikā no     tā spēkā   stāšanās dienas. 

18.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošas zemesgabala „Jaunkalni”, Bunkas pag., Priekules nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar nomas tiesību ieguvēju.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmo daļu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47., 51. punktu, ņemot vērā 2012.gada 8.augustā notikušās nomas tiesības izsoles rezultātus  (Izsoles protokols Nr.5), ar Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumu (protokola Nr. 9; 67.§) apstiprināto „Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala „Jaunkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 007 0054, 3,9 ha platībā, Nomas tiesību izsoles noteikumi” 15.,34.,un 39.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt  Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala „Jaunkalni”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 007 0054,  3,9 ha platībā, izsoles rezultātus, kura notika 2012.gada 8.augustā,  Priekules novada pašvaldības administratīvajā ēkā.

 

2. Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam E.D[:] un zemes lietu speciālistei I.L[:]) 7 darba dienu laikā, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dome sēdē, parakstīt  zemes nomas līgumu ar nomas tiesību ieguvēju - Liepājas rajona Durbes pilsētas zemnieku saimniecību „Pīlādži”, reģistrācijas numurs 42101002696, juridiskā adrese „Pīlādži”, Durbes pagasts, Durbes novads, par Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala „Jaunkalni”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 007 0054, 3,9 ha platībā nomu, nosakot:

            2.1. nomas līguma termiņu līdz 2017.gada 31.augustam,

2.2. nomas maksu par 2012.gada 8.augustā nomas tiesību izsolē nosolīto nomas maksu gadā LVL 124, 57 (viens simts divdesmit četri lati un 57 santīmi) (šī lēmuma 1.punkts). Papildus noteiktai nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei. 

 

3. Nomas tiesību izsoles komisijai divu darba dienu laikā ,pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdē, publicēt informāciju pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv  par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un pretendentu, kurš ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. 

 

4. Lēmumu nosūtīt Bunkas pagasta pārvaldei, Priekules novada pašvaldības nomas tiesību izsoles komisijai.

 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.R[:]..

 

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401.

19.§ Par grozījumiem 02.08.2010 zemesgabala nomas līgumā Nr. 3-38/37-2010 ar SIA „CHARNEL”.

2012.gada 6.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „CHARNEL”, vienotais reģistrācijas numurs 42103045897, juridiskā adrese Aizpriežu iela 1, Rīga, iesniegums par 2010. gada 02. augusta Zemesgabala nomas līguma Nr.3-38/37-2010 grozījumiem. Iesniegumā norādīts, ka ņemot vērā objektīvus apstākļus, kuru rezultātā SIA “CHARNEL” nav iespējas korekti izpildīt 2010. gada 02. augusta Zemesgabala nomas līguma Nr.3-38/37-2010 pielikuma - 2011. gada 28. septembra Vienošanās Nr.3-38/16-2011 par grozījumiem 02.08.2010. Zemesgabala nomas līgumā Nr.3-38/37-2010 noteikumus. Priekules novada domes nekustamā īpašuma speciāliste V.R[:] lūdz akceptēt SIA “CHARNEL” lūgumu un pieņemt lēmumu par 2010. gada 02. augustā parakstītā (noslēgtā) līguma 1.1., 5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3. punktu grozījumiem, - grozīt Līguma 1.1. punktu, un turpmāk izteikt to jaunā, sekojošā redakcijā: 1.1. Iznomātājs iznomā Nomniekam daļu no nekustama īpašuma “Nodegu skola” ar kadastra numuru 6482 006 0187, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā,  adrese: “Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., 1,5 ha platībā (pirms uzmērīšanas), ar apbūves tiesībām, turpmāk – Īpašums, biogāzes koģenerācijas stacijas ar jaudu 2 MW, turpmāk tekstā – Stacijas, darbības vajadzībām.”; grozīt Līguma 5.1.1. punktu, un turpmāk izteikt to jaunā, sekojošā redakcijā:

5.1.1. Nomnieks apņemas izstrādāt un saskaņot būvvaldē Īpašumā būvējamās Stacijas projektu līdz 2011. gada 19. septembrim.”; grozīt Līguma 5.1.2. punktu, un turpmāk izteikt to jaunā, sekojošā redakcijā:

“ 5.1.2. Nomnieks apņemas nodot ekspluatācijā Īpašumā uzbūvēto Stacijas 1. kārtu līdz 2012. gada 21. jūnijam, Stacijas 2. kārtu – līdz 2013. gada 17. septembrim.” un grozīt Līguma 5.1.3. punktu, un turpmāk izteikt to jaunā, sekojošā redakcijā:

“ 5.1.3. Nomnieks apņemas līdz 2015. gada 30. novembrim, padot siltumu SIA “Priekules nami” apsaimniekotajā Priekules pilsētas Liepājas mikrorajona tīklā.”.

            2010.gada 2.augustā starp Priekules novada domi, reģistrācijas numurs 90000031601, (Iznomātājs) un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „CHARNEL”, vienotais reģistrācijas numurs 42103045897, tika noslēgts Zemesgabala nomas līgums Nr.3-38/37-2010 (turpmāk tekstā - līgums) par daļu no nekustamā īpašuma „Nodegu skola”, kadastra numurs 6482 006 0187, kas atrodas Priekules pag., Priekules nov., 1,5 ha platībā (pirms uzmērīšanas) – biogāzes elektrostacijas darbības vajadzībām.

2011.gada 28.septembrī starp Priekules novada domi, reģistrācijas numurs 90000031601 un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) „CHARNEL”, vienotais reģistrācijas numurs 42103045897, tika noslēgta Vienošanās  Nr.3-38/16-2011 par grozījumiem 02.08.2010. Zemesgabala nomas līgumā Nr. 3-38/37-2010 (turpmāk vienošanās), izdarot grozījumus :

- 2.punkta 2.1.apakšpunktā pagarinot termiņu no 31.12.2020. uz      31.12.2021.

- 5.punkta 5.11. apakšpunktā, pagarinot termiņu no 01.03.2011 uz  01.10.2012.

- 5.punkta 5.1.2. apakšpunktā, pagarinot termiņu no 01.11.2011. uz  01.06.2012.

- 5.punkta 5.1.3 apakšpunktā termiņu no 01.10.2011. uz  01.06.2012.

 

SIA „CHARNEL” lūdz grozīt Līguma un Vienošanās 1.punkta 1.1.apakšpunktu un 5.punkta 5.1.1.,5.1.2.5.1.3.apakšpunktus:

1.punkta  1.1. apakšpunktu izteikt to jaunā, sekojošā redakcijā “ 1.1. Iznomātājs iznomā Nomniekam daļu  no nekustama īpašuma “Nodegu skola” ar kadastra numuru 6482 006 0187, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā,  adrese: “Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., 1,5 ha platībā (pirms uzmērīšanas), ar apbūves tiesībām, turpmāk – Īpašums, biogāzes koģenerācijas stacijas ar jaudu 2 MW, turpmāk tekstā – Stacijas, darbības vajadzībām.

 5.punkta 5.1.1.apakšpunktu izsakot jaunā, sekojošā redakcijā: “ 5.1.1. Nomnieks apņemas izstrādāt un saskaņot būvvaldē Īpašumā būvējamās Stacijas projektu līdz 2011. gada 19. septembrim.”;

-          esošā redakcija Nomnieks apņemas izstrādāt un saskaņot būvvaldē zemesgabalā būvējamās bioloģiskās gāzes ražotnes projektu līdz 2012.gada 1.oktobrim;

5.punkta 5.1.2. apakšpunktu izsakot jaunā, sekojošā redakcijā : 5.1.2. Nomnieks apņemas nodot ekspluatācijā Īpašumā uzbūvēto Stacijas 1. kārtu līdz 2012. gada 21. jūnijam, Stacijas 2. kārtu – līdz 2013. gada 17. septembrim.”;

            - esošā redakcija Nomnieks apņemas nodot ekspluatācijā uz zemesgabala izbūvēto bioloģiskās gāzes ražotni līdz 2012.gada 1.jūnijam;

5.punkta  5.1.3.apakšpunktu izsakot jaunā ,sekojošā redakcijā: 5.1.3. Nomnieks apņemas līdz 2015. gada 30. novembrim, padot siltumu SIA “Priekules nami” apsaimniekotajā Priekules pilsētas Liepājas mikrorajona tīklā.”.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, SIA „CHARNEL”, VRN 42103045897, iesniegumu, 2012.gada 16.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt 2010.gada 2.augusta starp Priekules novada domi, reģistrācijas numurs 90000031601, (Iznomātājs) un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „CHARNEL”, vienotais reģistrācijas numurs 42103045897, noslēgtajā  Zemesgabala nomas līguma Nr. 3-38/37-2010 (turpmāk tekstā - Līgums) par daļu no nekustamā īpašuma „Nodegu skola”, kadastra numurs 6482 006 0187, kas atrodas Priekules pag., Priekules nov., 1,5 ha platībā (pirms uzmērīšanas) – biogāzes elektrostacijas darbības vajadzībām un 2011.gada 28.septembrī  starp Priekules novada domi, reģistrācijas numurs 90000031601,   un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „CHARNEL”, vienotais reģistrācijas numurs 42103045897,  noslēgtajā  Vienošanās Nr.3-38/16-2011  par grozījumiem 02.08.2010. Zemesgabala nomas līgumā  Nr.3-38/37-2010 (turpmāk Vienošanās) Līguma un Vienošanās 1.punkta 1.1.apakšpunktā  un 5.punkta 5.1.1.,5.1.2.5.1.3.apakšpunktā šādus grozījumus:

1.

1.punkta 1.1. apakšpunktu izteikt to jaunā, sekojošā redakcijā: 

„1.1. Iznomātājs iznomā Nomniekam daļu  no nekustama īpašuma “Nodegu skola” ar kadastra numuru 6482 006 0187, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā,  adrese: “Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., 1,5 ha platībā (pirms uzmērīšanas), ar apbūves tiesībām, turpmāk – Īpašums, biogāzes koģenerācijas stacijas ar jaudu 2 MW, turpmāk tekstā – Stacijas, darbības vajadzībām”.

            5.punkta 5.1.1.apakšpunktu izsakot jaunā, sekojošā redakcijā:

„5.1.1. „Nomnieks apņemas izstrādāt un saskaņot būvvaldē Īpašumā būvējamās Stacijas projektu līdz 2011. gada 19. Septembrim;”

5.punkta 5.1.2. apakšpunktu izsakot jaunā, sekojošā redakcijā :

„5.1.2. Nomnieks apņemas nodot ekspluatācijā Īpašumā uzbūvēto Stacijas 1. kārtu līdz 2012. gada 21. jūnijam, Stacijas 2. kārtu – līdz 2013. gada 17. septembrim.”;

            5.punkta  5.1.3. apakšpunktu izsakot jaunā, sekojošā redakcijā:

„5.1.3. Nomnieks apņemas līdz 2015. gada 30. novembrim padot siltumu SIA “Priekules nami” apsaimniekotajā Priekules pilsētas Liepājas mikrorajona tīklā.”.

 

2. Aizstāt 02.08.2010. Zemesgabala nomas līguma Nr.3-38/37-2010  un 28.09.2011. Vienošanās Nr.3-38/16-2011 tekstā vārdus „Priekules nami” ar vārdiem „Priekules pakalpojumi”.

 

3.Pārējie 02.08.2010. Zemesgabala nomas līguma Nr.3-38/37-2010  un 28.09.2011. Vienošanās Nr.3-38/16-2011 nosacījumi netiek grozīti.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] sagatavot  atbilstošu  vienošanos  šī lēmuma 1.punktam.   

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A[:] R[:].

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā  Lielā ielā 4,  Liepājā, LV-3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

20.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu T.G[:] zemes vienībai „Gundegas”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 27.06.2012. vēstuli Nr.2-04/2825  par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012. Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saņemto  atbildi (09.08.2012. Nr.3-06/676) no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” par personām, kas ir noslēgušas pirkuma  līgumus līdz 2011. gada 30. decembrim, konstatēts:

T[:] G[:] nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2011. gada 30. decembrim par zemes vienību „Gundegas”, Gramzdas pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 003 0208, 10,82 ha platībā. Uz zemes gabala ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai, personai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011.gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.un 2¹ daļā  noteiktajam, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņas lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas  pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas dienas ( 2012. gada 31 decembrim).

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1. punktu, zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības T[:] G[:] uz zemes vienību „Gundegas”, Gramzdas pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 003 0208, 10,82 ha platībā, ar 2011. gada 31. decembri.

 

2. Piešķirt T[:] G[:] zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību „Gundegas”, Gramzdas pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 003 0208, 10,82 ha platībā, līdz 2012. gada 31. decembrim.

 

3. Zemes vienībai „Gundagas”, Gramzdas pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 003 0208,  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un T[:]G[:], [dzīvesvieta].

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā  Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.