28.09.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.6)

28.09.2017. domes sēdes audioieraksts
28.09.2017. domes sēdes protokols Nr.6
430. Par saistošo noteikumu Nr.17/8 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”’’ apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.septembrī

Nr.430

(protokols Nr.6, 1.punkts)

 Par saistošo noteikumu Nr.17/8 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.17/1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 2.panta pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17/8 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.17/1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” (noteikumi pielikumā).

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17/8.

                      Pielikums Nr.1

                      Pielikums Nr.2

                      Pielikums Nr.3

                     

 

431. Par autogreidera iegādi

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.431

(protokols Nr.6, 2.punkts)

  Par autogreidera iegādi

            Priekules novada pašvaldībai piederošajam autogreiderim YTO RY 165C - 2, 2011.gada izlaidums, ar valsts reģ. nr. T3283LM,  šasijas nr. 64560422 ir sabojājies Cummins dzinējs (motors) un ir bojājumi ātrumkārbā. Autogreideris nostrādājis 4000 motorstundas.

Veicot aptauju par iespējamajām remonta izmaksām  - no trim aptaujātajiem uzņēmumiem ir saņemts tikai viens piedāvājums par iespējamo remonta summu EUR 13094.85 (EUR 10822.19  plus PVN EUR 2272.66).

            SIA GROBIŅAS HES ir informējis, ka nodod atsavināšanai izsolē autogreideri YTO PY165C-2, 2007.gada izlaidums, ar valsts reģ.nr.T7603LT, rūpnīcas nr.64220145, kas nostrādājis 2000 motorstundas un ir lietošanas kārtībā.

             Autogreideris novērtēts atsavināšanai izsolē par sākumcenu EUR 8000.-

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            1. Piedalīties SIA GROBIŅAS HES autogreidera YTO PY165C-2, 2007.gada izlaidums, ar valsts reģ.nr.T7603LT, rūpnīcas nr. 64220145 izsolē.

            2. Iegādāties minēto autogreideri, ja nosolītā summa nepārsniedz EUR 10 000 EUR (desmit tūkstošus euro, ieskaitot PVN).

 Lēmums izsūtāms: 1 eks. Izpilddirektoram, 1 eks. Finanšu nodaļai

432.Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2017. gadā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.432

(protokols Nr.6, 3.punkts)

 

 Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2017. gadā

 Pamatojoties uz 2016.gada 28.jūnija MK noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Priekules novada pašvaldība ir apstiprinājusi pašvaldības izglītības iestāžu 2016.gada izdevumus un aprēķinājusi viena izglītojamā izmaksas mēnesī, kuras jāņem vērā, slēdzot līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt viena izglītojamā izmaksas 2017. gadā Priekules novada izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu.

2.      Par lēmuma izpildi atbild Izglītības vadītāja Agrita Purviņa.

 

Lēmums nosūtāms:

Izglītības vadītājai Agritai Purviņai.

 

PIELIKUMS

433.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.433

(protokols Nr.6, 4.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      14.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/3631” par XX piederošo nekustamo īpašumu BRĪVĪBAS IELA 76, Priekulē un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojumi nav apstrīdēti. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 2.      22.11.2012. Priekules novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.15; 8.§) bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistīto nokavējuma naudu no XX par nekustamo īpašumu BRĪVĪBAS IELA 75, Priekulē (kad. Nr. 6415 005 0028) par laiku 2009.gads – 22.11.2012. LVL 2876,51 (EUR 4092,90) apmērā.

 3.      28.09.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu BRĪVĪBAS IELA 76, Priekulē (kad. Nr. 6415 005 0028, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 1811) par laiku 01.01.2013. – 30.09.2017.  ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 3096,70;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 3378,59;

KOPĀ                                                             EUR 6475,29.

   Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu BRĪVĪBAS IELA 76, Priekulē, Priekules novadā (kad.nr. 6415 005 0028) par laiku 01.01.2013. – 30.09.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 3096,70;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 3378,59;

KOPĀ                                                                        EUR 6475,29

(Seši tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci euro, 29 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

434. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.septembrī

Nr.434

(protokols Nr.6,  5.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      04.02.2011. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam Nr.11-2629” par XX iznomāto nekustamo īpašumu ĒRGĻI, Virgas pagastā un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietu XX.

29.01.2013. sagatavots un atkārtoti nosūtīts “Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam Nr.13-959” uz XX deklarēto dzīvesvietas adresi XX.

Maksāšanas paziņojumi nav apstrīdēti. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      28.09.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu “Ērgļi”, Virgas pagastā (kad.Nr. 6498 001 0251 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 17621) par laiku 01.01.2011. – 31.12.2011.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 1,76;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 1,76;

KOPĀ                                                             EUR 3,52;

 

-          par zemes īpašumu “Ērgļi”, Virgas pagastā (kad.Nr. 6498 001 0251, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 10656) par laiku 01.01.2009. – 31.12.2011.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 22,23;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 22,23;

KOPĀ                                                             EUR 44,46.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ĒRGĻI (kad.nr. 6498 001 0251), Virgas pagastā, Priekules novadā par laiku 01.01.2009. – 31.12.2011., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 23,99;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 23,99;

KOPĀ                                                                        EUR 47,98

(Četrdesmit septiņi euro, 98 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

435. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.435

(protokols Nr.6, 6.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      17.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/4167” par XX piederošo nekustamo īpašumu ĶIEĢEĻU IELA 24, Priekulē un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 2.      28.09.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 -          par ēku īpašumu ĶIEĢEĻU IELA 24, Priekulē (kad.Nr. 6415 003 0075, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 16573) par laiku 01.01.2013. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 14,04;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 5,63;

KOPĀ                                                             EUR 19,67;

 -          par zemes īpašumu ĶIEĢEĻU IELA 24, Priekule (kad.Nr. 6415 003 0075, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 271) par laiku 01.01.2013. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 361,90;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 144,96;

KOPĀ                                                             EUR 506,86.

   Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ĶIEĢEĻU IELA 24, Priekulē, Priekules novadā (kad.nr. 6415 003 0075) par laiku 01.01.2013. – 30.09.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 375,94;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 150,59;

KOPĀ                                                                        EUR 526,53

(Četrdesmit septiņi euro, 98 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

436. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.436

(protokols Nr.6,  7.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      17.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/4100” par XX piederošo nekustamo īpašumu GANĪBU IELA 24B, Priekulē un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 2.      28.09.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu GANĪBU IELA 24B, Priekulē (kad. Nr. 6415 004 0053, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 131) par laiku 01.07.2010. – 30.09.2017.  ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 251,61;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 143,52;

KOPĀ                                                             EUR 395,13.

 Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu GANĪBU IELA 24B, Priekulē, Priekules novadā (kad.nr. 6415 004 0053) par laiku 01.07.2010. – 30.09.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 251,61;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 143,52;

KOPĀ                                                                        EUR 395,13

(Trīs simti deviņdesmit pieci euro, 13 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

437. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.437

(protokols Nr.6,  8.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      10.12.2014. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam Nr.14-5614” un 08.02.2015. „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam Nr.15-4338” par XX iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem MAZKUPLĒNI un JOSTIŅI, Kalētu pagastā un nosūtīti uz viņa deklarēto dzīvesvietu “Zēliņi”, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484.

Maksāšanas paziņojumi nav apstrīdēti. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus.

 2.      28.09.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

-          par nekustamo īpašumu MAZKUPLĒNI, Kalētu pagastā (kad. Nr. 6464 003 0062, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 8221) par laiku 01.07.2010. – 31.12.2014.  

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 45,76;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 35,19;

KOPĀ                                                             EUR 80,95;

 -          par nekustamo īpašumu JOSTIŅI, Kalētu pagastā (kad. Nr. 6464 006 0014, personīgā konta nr. NINO sistēmā 31418) par laiku 01.04.2012. – 31.12.2015.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 142,92;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 82,66;

KOPĀ                                                                         EUR 225,58.

 Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem MAZKUPLĒNI (kad.nr. 6464 003 0062) un JOSTIŅI (kad. Nr. 6464 006 0014), Kalētu pagastā, Priekules novadā  par laiku 01.07.2010. – 31.12.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 188,68;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 117,85;

KOPĀ                                                                        EUR 306,53

(Trīs simti seši euro, 53 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

438. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.438

(protokols Nr.6,  9.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      24.01.2011. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadam Nr.11-468” par XX piederošo nekustamo īpašumu AUCENIEKI, Priekules pagastā un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 2.      28.09.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu AUCENIEKI, Priekules pagastā (kad. Nr. 6482 005 0008, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 10980) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2010.  ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 139,90;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 139,89;

KOPĀ                                                             EUR 279,79.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu AUCENIEKI, Priekules pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6482 005 0008) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2010., sekojoši:

    nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 139,90;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 139,89;

KOPĀ                                                                        EUR 279,79

(Divi simti septiņdesmit deviņi euro, 79 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

439. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.439

(protokols Nr.6,  10.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      18.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/4196” par XX piederošo ēku īpašumu un iznomāto zemes īpašumu PAPLAKAS IELA 11, Priekulē un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 2.      28.09.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

-          par ēku īpašumu PAPLAKAS IELA 11, Priekulē (kad. Nr. 6415 001 0047, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 16688) par laiku 01.01.2012. – 30.09.2017.  

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 33,11;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 15,12;

KOPĀ                                                             EUR 48,23;

 

-          par zemes īpašumu PAPLAKAS IELA 11, Priekulē (kad. Nr. 6415 001 0047, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 14038) par laiku 01.01.2010. – 30.09.2017. 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 145,61;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 78,78;

KOPĀ                                                             EUR 224,39.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu PAPLAKAS IELA 11, Priekulē, Priekules novadā (kad.nr. 6415 001 0047) par laiku 01.01.2010. – 30.09.2017., sekojoši:

  nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 178,72;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 93,90;

KOPĀ                                                                        EUR 272,62

(Divi simti septiņdesmit divi euro, 62 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

440. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.440

(protokols Nr.6,  11.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      08.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/2781” par XX piederošo nekustamo īpašumu KASPARI, Bunkas pagastā un nosūtīts uz viņas norādīto korespondences saņemšanas adresi XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      28.09.2017.XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

-          par ēku īpašumu KASPARI, Bunkas pagastā (kad. Nr. 6446 003 0137, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 15265) par laiku 01.07.2010. – 30.09.2017.  

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 65,61;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 37,39;

KOPĀ                                                             EUR 103,00;

 

-          par zemes īpašumu KASPARI, Bunkas pagastā (kad. Nr. 6446 003 0137, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 4324) par laiku 01.01.2008. – 30.09.2017. 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 214,41;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 126,50;

KOPĀ                                                             EUR 340,91.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu KASPARI, Bunkas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6446 003 0137) par laiku 01.01.2008. – 30.09.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 280,02;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 163,89;

KOPĀ                                                                        EUR 443,91

(Četri simti četrdesmit trīs euro, 91 cents).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

441. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.441

(protokols Nr.6, 12.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      13.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/3539” par XX iznomāto nekustamo īpašumu VECKALNIŅI, Bunkas pagastā un nosūtīts uz viņas norādīto korespondences saņemšanas adresi XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      28.09.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu VECKALNIŅI, Bunkas pagastā (kad. Nr. 6446 001 0205, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 5216) par laiku 01.01.2008. – 30.09.2017.ir sekojošs:

  

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 233,82;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 119,95;

KOPĀ                                                             EUR 353,77;

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu VECKALNIŅI, Bunkas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6446 001 0205) par laiku 01.01.2008. – 30.09.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 233,82;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 119,95;

KOPĀ                                                                        EUR 353,77

(Trīs simti piecdesmit trīs euro, 77 cents).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

442. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.442

(protokols Nr.6,  13.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      20.01.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/678” par XX iznomāto nekustamo īpašumu ĒRGĻI, Virgas pagastā un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      28.09.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

-          par ēku īpašumu ĒRGĻI, Virgas pagastā (kad. Nr. 6498 001 0251 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 17620) par laiku 01.01.2010. – 30.09.2017.

  

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 11,92;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 6,64;

KOPĀ                                                             EUR 18,56;

 

-          par zemes īpašumu ĒRGĻI, Virgas pagastā (kad. Nr. 6498 001 0251, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 10535) par laiku 01.01.2008. – 30.09.2017.

 nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 103,19;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 85,00;

KOPĀ                                                             EUR 188,19.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ĒRGĻI, Virgas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6498 001 0251) par laiku 01.01.2008. – 30.09.2017., sekojoši:

  nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 115,11;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 91,64;

KOPĀ                                                                        EUR 206,75

(Divi simti seši euro, 75 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

443. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.443

(protokols Nr.6,  14.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      31.01.2013. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam Nr.13-1345” un 25.01.2017. sagatavots “Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr. 2.6.48/17/1311” par XX iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem BRŪZIS un PIE LEJAS UPĪTĒM, Kalētu pagastā un nosūtīti uz viņas deklarēto dzīvesvietu “Brūzis”-9, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484.

Maksāšanas paziņojumi nav apstrīdēti. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus.

 

2.      28.09.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

-          par zemes īpašumu PIE LEJAS UPĪTĒM, Kalētu pagastā (kad. Nr. 6464 001 0361, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 12925) par laiku 01.07.2010. – 31.12.2013.  

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 35,70;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 29,58;

KOPĀ                                                             EUR 65,28;

 

-          par ēku īpašumu BRŪZIS, Kalētu pagastā (kad. Nr. 6464 001 0244 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 18194) par laiku 01.04.2017. – 30.09.2017. 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 1,94;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 0,09;

KOPĀ                                                             EUR 2,03;

 

-          par zemes īpašumu BRŪZIS, Kalētu pagastā (kad. Nr. 6464 001 0244, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 18193) par laiku 01.04.2017. – 30.09.2017. 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 1,56;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 0,07;

KOPĀ                                                             EUR 1,63.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem PIE LEJAS UPĪTĒM (kad. Nr. 6464 001 0361) un BRŪZIS (kad. Nr. 6464 001 0244), Kalētu pagastā, Priekules novadā par laiku 01.07.2010. – 30.09.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 39,20;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 29,74;

KOPĀ                                                                        EUR 68,94

(Sešdesmit astoņi euro, 94 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

444. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.444

(protokols Nr.6,  15.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      10.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/3218” par XX iznomāto nekustamo īpašumu NĀKOTNES IELA 10, Priekules pagastā un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 2.      28.09.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu NĀKOTNES IELA 10, Priekules pagastā (kad.Nr. 6482 007 0077, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 15031) par laiku 01.01.2010. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 35,40;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 26,28;

KOPĀ                                                             EUR 61,68;

 

-          par zemes īpašumu NĀKOTNES IELA 10, Priekules pagastā (kad.Nr. 6482 007 0077, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11365) par laiku 01.01.2008. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 17,08;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 8,26;

KOPĀ                                                             EUR 25,34.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu NĀKOTNES IELA 10, Priekules pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6482 007 0077) par laiku 01.01.2008. – 30.09.2017., sekojoši:

 nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 52,48;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 34,54;

KOPĀ                                                                        EUR 87,02

(Astoņdesmit septiņi euro, 02 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

445. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.445

(protokols Nr.6,  16.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      20.01.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/502” par XX iznomāto nekustamo īpašumu SARMAS, Virgas pagastā un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 2.      28.09.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu SARMAS, Virgas pagastā (kad.Nr. 6498 002 0123 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 51658) par laiku 01.07.2015. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 2,75;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 0,53;

KOPĀ                                                             EUR 3,28;

 

-          par zemes īpašumu SARMAS, Virgas pagastā (kad.Nr. 6498 002 0123, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 10108) par laiku 01.01.2008. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 51,83;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 34,00;

KOPĀ                                                             EUR 85,83.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu SARMAS, Virgas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6498 002 0123) par laiku 01.01.2008. – 30.09.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 54,58;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 34,53;

KOPĀ                                                                        EUR 89,11

(Astoņdesmit deviņi euro, 11 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

446. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.septembrī

Nr.446

(protokols Nr.6,  17.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      21.06.2010. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadam Nr.10-3125” par XX iznomāto nekustamo īpašumu LAUCIŅI, Virgas pagastā un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

07.03.2013. kā atgādinājums par parādu tika sagatavots un XX nosūtīts “Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadam Nr.13-4523”.

 

2.      28.09.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par mājokli LAUCIŅI, Virgas pagastā (kad.Nr. 6498 002 0499 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 17039) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2010.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 2,49;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 2,49;

KOPĀ                                                             EUR 4,98;

 

-          par zemes īpašumu LAUCIŅI, Virgas pagastā (kad.Nr. 6498 002 0499, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 10435) par laiku 01.10.2008. – 31.12.2010.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 10,84;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 10,84;

KOPĀ                                                             EUR 21,68.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu LAUCIŅI, Virgas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6498 002 0499) par laiku 01.10.2008. – 31.12.2010., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 13,33;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 13,33;

KOPĀ                                                                        EUR 26,66

(Divdesmit seši euro, 66 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

447. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.447

(protokols Nr.6, 18.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      20.01.2011. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadam Nr.11-146” un 24.01.2017. sagatavots “Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr. 2.6.48/17/1135” par XX piederošajiem nekustamajiem īpašumiem MEŽA GANIŅI, Virgas pagastā un GRANTIŅI, Gramzdas pagastā un nosūtīti uz viņas deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojumi nav apstrīdēti. Līdz pat 28.09.2017. O.Siksna nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus.

 

2.      28.09.2017. O.Siksnas nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

-          par zemes īpašumu MEŽA GANIŅI, Virgas pagastā (kad. Nr. 6498 002 0207, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 9572) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2010.  

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 19,88;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 19,88;

KOPĀ                                                             EUR 39,76;

 

-          par ēku īpašumu GRANTIŅI, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0126 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 15624) par laiku 01.01.2010. – 30.09.2017. 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 8,12;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 4,81;

KOPĀ                                                             EUR 12,93;

 

-          par zemes īpašumu GRANTIŅI, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0126, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 6172) par laiku 01.10.2010. – 30.09.2017. 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 203,76;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 110,64;

KOPĀ                                                             EUR 314,40.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem MEŽA GANIŅI, Virgas pagastā (kad. Nr. 6498 002 0207) un GRANTIŅI, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0126), Priekules novadā par laiku 01.01.2010. – 30.09.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 231,76;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 135,33;

KOPĀ                                                                        EUR 367,09

(Trīs simti sešdesmit septiņi euro, 09 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.