03.04.2017. ārkārtas domes sēdē pieņemtais lēmums (protokols Nr.4)

Svarīga INFORMĀCIJA UN PAZIŅOJUMI saistībā ar ārkārtas situāciju Latvijā!

 Aicinām novada iedzīvotājus iepazīties ar aktuālo ārkārtas informāciju:

 

     

 

                 

30.12.2020. domes sēdes audioieraksts
30.12.2020. domes sēdes audioieraksts

30.12.2020. domes sēdes audioieraksts

30.12.2020. domes sēdes audioieraksts
27.08.2020. domes sēdes audioieraksts
27.08.2020. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
03.04.2017. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
03.04.2017. ārkārtas domes sēdes protokols Nr.4
148. Par projekta "Priekules novada "Ģimeņu dārza" labiekārtošanas 1.kārta" realizācijai nepieciešamo papildus līdzfinansējumu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 03.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.148                   

          (protokolsNr.4, 1.punkts)

 Par projekta "Priekules novada "Ģimeņu dārza" labiekārtošanas 1.kārta" realizācijai nepieciešamo papildus līdzfinansējumu

2016.gada 16.maijā Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP 2014.-2020.) apakš pasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (LEADER) ar projektu "Priekules novada "Ģimeņu dārza" labiekārtošanas 1.kārta". 2016.gada 8.augustā pašvaldība saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta par projekta apstiprināšanu. Projekta kopējās plānotās izmaksas 46 977,16 euro, tajā skaitā PVN 21%, kas sastāda 8118,35 euro, pašvaldības obligātais līdzfinansējums 10% apmērā, kas sastāda 3 885,88 euro un programmas finansējums 90% apmērā, kas sastāda 34 972,93 euro. Uz projekta iesniegšanas brīdi būvprojekts nebija izstrādāts, to izdarīt bija paredzēts projekta realizācijas laikā.

2017.gada 28.martā pašvaldībā tika iesniegts izstrādātais būvprojekts, kuru apstiprināja arī būvvalde. Izstrādātajā būvprojektā ir iekļauti precīzi veicamo darbu apjomi, to skaitā ir arī šajā projektā paredzētie Priekules novada "Ģimeņu dārza” labiekārtošanas darbi, kā arī tā realizācijas laikā pievienotie papildus darbi, kā piemēram ietves bruģēšana gar Galveno ielu no veikala Top līdz Sociālā atbalsta centram. Pēc būvprojektam pievienotā izmaksu aprēķina tāmēm tā realizācijai nepieciešams 326 084,31 euro, tajā skaitā PVN 21%, kas sastāda 56 593,14 euro un izmaksas bez PVN, kas sastāda 269 491,16 euro.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze); PRET -  1 deputāts Arnis Kvietkausks; ATTURAS -  1 deputāts Ilgonis Šteins ; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Turpināt projekta "Priekules novada "Ģimeņu dārza" labiekārtošanas 1.kārta" realizāciju saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.

2.      Nepieciešamo finansējumu projekta realizācijai piesaistīt ņemot aizņēmumu Valsts Kasē.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums nosūtams: Priekules novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītājam, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un Finanšu nodaļas vadītājai.