30.08.2018. domes sēde (protokols Nr. 11)

30.08.2018. domes sēdes audioieraksts
30.08.2018. domes sēdes protokols Nr. 11
356. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas “Gravnieki”, kadastra apzīmējums 6498 003 0078, Virgas pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.356            

          (protokols Nr.11,  1.punkts)

 

Par pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas “Gravnieki”, kadastra apzīmējums 6498 003 0078, Virgas pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Izskatot jautājumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Gravnieki” 3,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0078, Virgas pagastā, Priekules novadā, tika konstatēts, ka:

Zemes vienība “Gravnieki“ 7,55 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0078, Virgas pagastā, pieder pašvaldībai. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

Iepriekšējais zemes nomnieks miris.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-Noteikumi) 32.punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Noteikumu 30.4.apakšpunktā noteikts, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā […], uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem […], nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto , t.i. 28 euro gadā).[…].

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 5.punktu- nomas maksa pārējos gadījumos noteikta 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā [..].

Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienības „Gravnieki” 7,55 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0078, Virgas pagastā, kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. ir 2494 EUR . Zemesgabala 1 ha nomas sākumcena ir: 2494 EUR : 7,55 ha= 330,33 EUR x 5%= 16,52 EUR (bez PVN). Nomas tiesības piešķiramas pretendentam, kurš nosolījis augstāko nomas maksu par zemes gabalu.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Zemes vienība nododama nomā bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.

     Lai nodrošinātu informācijas plašāku pieejamību, informācija par izsoli tiks izvietota Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu, Priekules novada pašvaldības 26.09.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”,  atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izsludināt pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas “Gravnieki” 3,9 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0078, Virgas pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 16,52 EUR bez PVN (sešpadsmit euro un piecdesmit divi centi).

3. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

4. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

5. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.

6.  Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.      

- nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska 

 

357. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-30, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.357            

          (protokols Nr.11,  2.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-30, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

 

Ar 25.01.2018. Priekules novada pašvaldības lēmumu Nr.51, protokols nr.1 nekustamais īpašums Liepājas iela 1-30, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 900 0341  tika nodots atsavināšanai.

          14.08.2018. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Liepājs iela 1, dzīvokļa nr.30, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0314, tirgus vērtība uz 2018. gada 5. martu (apsekošanas datumu) ir 2740,00 EUR  (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2960,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

1)      noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 2740,00 EUR  (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro un 00 centi);

2)      izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 84,70 EUR (astoņdesmit četri  euro un septiņdesmit centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3)      izdevumi par dzīvokļa īpašuma izveidi – 114,40 EUR (viens simts četrpadsmit euro un četrdesmit centi) saskaņā ar Valsts zemes dienesta izrakstīto rēķinu;

4)      izdevumi par dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā – 21,34 EUR (divdesmit viens euro un trīsdesmit četri centi) saskaņā ar maksājuma uzdevumu par kancelejas nodevu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu,atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošādzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1, dz.30, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0341, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 2960,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi).

2.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1, dz.30, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0341, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3.       Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

4.       Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;      

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei .

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

358. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-33, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.358            

          (protokols Nr.11,  3.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-33, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

 

Ar 25.01.2018. Priekules novada pašvaldības lēmumu Nr.51, protokols nr.1 nekustamais īpašums Liepājas iela 1-33, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 900 0341  tika nodots atsavināšanai.

          14.08.2018. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Liepājs iela 1, dzīvokļa nr.33, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr.6415 900 0342, tirgus vērtība uz 2018. gada 5. martu (apsekošanas datumu) ir 2855,00 EUR  (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 3075,00 EUR (trīs tūkstoši  septiņdesmit pieci euro un 00 centi), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

1)      noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 2855,00 EUR  (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro un 00 centi);

2)      izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 84,70 EUR (astoņdesmit četri  euro un septiņdesmit centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3)      izdevumi par dzīvokļa īpašuma izveidi – 114,40 EUR (viens simts četrpadsmit euro un četrdesmit centi) saskaņā ar Valsts zemes dienesta izrakstīto rēķinu;

4)      izdevumi par dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā – 21,34 EUR (divdesmit viens euro un trīsdesmit četri centi) saskaņā ar maksājuma uzdevumu par kancelejas nodevu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošādzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1, dz.33, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0342, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 3075,00 EUR (trīs tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 00 centi).

2.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1, dz.33, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0342, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3.       Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā Īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

4.       Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;      

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei .

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

359. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Garozas”, Kalētu pagasts, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.359            

          (protokols Nr.11,  4.punkts)

 

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Garozas”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2018. gada 29. marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.147 nekustamais īpašums “Garozas”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6464 005 0006 (turpmāk – nekustamais īpašums)  nodots atsavināšanai.

Ar 2018. gada 31. maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.281 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 29 510,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti desmit euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

2018. gada 15. augusta izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti trīs dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 – SIA “LASKANA – MEŽS”, reģ.Nr.42103022771, juridiskā adrese, Brīvostas iela 20, Liepāja, LV-3405, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 43 560,00 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2018. gada 15. augusta Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Garozas”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 43 560,00 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi)

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. “LASKANA – MEŽS” pārstāvim;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

360. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA “Dāmas zivju audzētava”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.360            

          (protokols Nr.11, 5.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA “Dāmas zivju audzētava”

 

1.      02.02.2016. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr.16-2563” par SIA “Dāmas zivju audzētava” piederošo nekustamo īpašumu NOMALES, Gramzdas pagastā un nosūtīts uz juridisko adresi Toma iela 56/58-29, Liepāja,        LV-3401.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 30.08.2018. SIA “Dāmas zivju audzētava” nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      30.08.2018. SIA “Dāmas zivju audzētava”, reģ.nr. 42103034357, nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu NOMALES, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 002 0009, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 6672) par laiku 01.04.2014. – 31.12.2016.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 105,90;

nokavējuma nauda līdz 30.08.2018. –            EUR 43,95;

KOPĀ                                                             EUR 149,85;

 

par ēku īpašumu NOMALES, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 002 0009, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 15771) par laiku 01.04.2014. – 31.12.2016.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 8,21;

nokavējuma nauda līdz 30.08.2018. –            EUR 3,41;

KOPĀ                                                             EUR 11,62.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA “Dāmas zivju audzētava”, reģ.nr.42103034357,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu NOMALES, Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kad. nr. 6458 002 0009), par laiku 01.04.2014. – 31.12.2016. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 114,11;

nokavējuma nauda līdz 30.08.2018. –            EUR 47,36;

KOPĀ                                                            EUR 161,47

(Viens simts sešdesmit viens euro, 47 centi).

 

  1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

  1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 16.septembrim.

 

  1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 17.septembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

  1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

  1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

  1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. SIA “Dāmas zivju audzētava”, Toma iela 56/58-29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

361. Par parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.361            

          (protokols Nr.11,  6.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Priekules novada pašvaldības domes (turpmāk Dome) rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      XX dēls XX, personas kods XX, laika periodā 01.09.2014. – 31.05.2015. (vienā mācību programmā) un 01.09.2015. – 31.05.2016. (divās mācību programmās) bija Kalētu Mūzikas un mākslas skolas audzēknis.

 

2.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Domes 28.11.2013. lēmumu „Par vecāku līdzfinansējumu Priekules novada Mūzikas un mākslas skolās” (sēdes protokols Nr. 9, 8.paragrāfs) vecāku līdzfinansējums Kalētu Mūzikas un mākslas skolā vienam audzēknim ir 7,00 EUR/mēnesī par vienu izglītības programmu.

 

3.      Rēķini par vecāku līdzfinansējumu Kalētu Mūzikas un mākslas skolā XX tika nosūtīti uz viņas norādīto elektroniskā pasta adresi XX.

 

4.      Pēdējais maksājums par vecāku līdzfinansējumu Kalētu Mūzikas un mākslas skolā no XX saņemts 02.06.2015. EUR 7,00 apmērā.

 

5.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 30.08.2018. XX ir šādi neapmaksāti rēķini par vecāku līdzfinansējumu Kalētu Mūzikas un mākslas skolā:

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

KA0045-2015-04

30.04.2015.

15.05.2015.

7,00

7,00

KA0045-2015-05

31.05.2015.

15.06.2015.

7,00

7,00

KA0045-2015-09

30.09.2015.

15.10.2015.

10,50

10,50

KA0045-2015-10

31.10.2015.

15.11.2015.

10,50

10,50

KA0045-2015-11

30.11.2015.

15.12.2015.

10,50

10,50

KA0045-2015-12

31.12.2015.

15.01.2016.

10,50

10,50

KA0045-2016-01

31.01.2016.

15.02.2016.

10,50

10,50

KA0045-2016-02

29.02.2016.

15.03.2016.

10,50

10,50

KA0045-2016-03

31.03.2016.

15.04.2016.

10,50

10,50

KA0045-2016-04

30.04.2016.

15.05.2016.

10,50

10,50

KA0045-2016-05

31.05.2016.

15.06.2016.

10,50

10,50

KOPĀ

108,50

 

6.      25.06.2018. XX tika nosūtīta vēstule (Nr.2.1.7/18/775-N) ar informāciju par parāda esamību un lūgumu parādu samaksāt līdz 31.07.2018.

Līdz 30.08.2018. parāds nav pilnībā samaksāts.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu un Finanšu komitejas 23.08.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par vecāku līdzfinansējuma parāda piedziņu no XX, personas kods XX, par viņas dēlam XX sniegto izglītību Kalētu Mūzikas un mākslas skolā par laiku 01.04.2015. – 31.05.2015. un 01.09.2015. – 31.05.2016.   EUR 108,50  (viens simts astoņi euro, 50 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 31.10.2018. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam;

1 eks. Kalētu Mūzikas un mākslas skolai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

362. Par parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.362            

          (protokols Nr.11,  7.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Priekules novada pašvaldības domes (turpmāk Dome) rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      XX, personas kods XX, bērniem XX, personas kods XX, laika periodā 01.09.2016. – 31.05.2017. un 01.09.2017. – 30.09.2017., XX, personas kods XX, laika periodā 01.09.2016. – 31.05.2017. un 01.09.2017. – 31.10.2017. un XX, personas kods XX, laika periodā 01.09.2017. – 31.10.2017. pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas” tika sniegts ēdināšanas pakalpojums.

 

2.      Maksa par ēdināšanu tika aprēķināta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 26.03.2015. lēmumu „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs” (sēdes prot.nr.5; 21.§).

 

3.      Rēķini par ēdināšanu PII Dzirnaviņas XX tika nosūtīti uz viņas norādīto elektroniskā pasta adresi ogisss@inbox.lv.

 

4.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 30.08.2018. XX ir šādi neapmaksāti rēķini par ēdināšanas pakalpojumu PII Dzirnaviņas:

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

DZ0038-2017-04

30.04.2017.

15.05.2017.

30,78

30,78

DZ0038-2017-05

31.05.2017.

15.06.2017.

22,23

22,23

DZ0038-2017-09

30.09.2017.

15.10.2017.

30,78

30,78

DZ0021-2017-05

31.05.2017.

15.06.2017.

23,94

4,01

DZ0021-2017-09

30.09.2017.

15.10.2017.

20,52

20,52

DZ0021-2017-10

31.10.2017.

15.11.2017.

29,07

29,07

DZ0180-2017-10

31.10.2017.

15.11.2017.

29,07

29,07

KOPĀ

166,46

 

5.      02.05.2018. XX tika nosūtīta vēstule (Nr.2.1.7/18/488-N) ar informāciju par parāda esamību un lūgumu parādu samaksāt līdz 31.05.2018.

Līdz 30.08.2018. parāds nav pilnībā samaksāts.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu un Finanšu komitejas 23.08.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par ēdināšanas pakalpojuma parāda piedziņu no XX, personas kods XX, par viņas bērniem XX, XX un XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu PII Dzirnaviņas par laiku 01.04.2017. – 31.05.2017. un 01.09.2017. – 31.10.2017.   EUR 166,46  (Viens simts sešdesmit seši euro, 46 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 31.10.2018. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam;

1 eks. PII Dzirnaviņas.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

363. Par parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.363            

          (protokols Nr.11,  8.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Priekules novada pašvaldības domes (turpmāk Dome) rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      XX meita XX, personas kods XX, laika periodā 01.09.2015. – 31.05.2016. bija Priekules Mūzikas un mākslas skolas audzēkne.

 

2.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Domes 28.11.2013. lēmumu „Par vecāku līdzfinansējumu Priekules novada Mūzikas un mākslas skolās” (sēdes protokols Nr. 9, 8.paragrāfs) vecāku līdzfinansējums Priekules Mūzikas un mākslas skolā vienam audzēknim ir 8,50 EUR/mēnesī par vienu izglītības programmu.

 

3.      Rēķini par vecāku līdzfinansējumu Priekules Mūzikas un mākslas skolā XX tika nosūtīti uz viņas norādīto elektroniskā pasta adresi XX.

 

4.      Pēdējais maksājums par vecāku līdzfinansējumu Priekules Mūzikas un mākslas skolā no XX saņemts 29.05.2015. EUR 34,00 apmērā.

 

5.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 30.08.2018. XX ir šādi neapmaksāti rēķini par vecāku līdzfinansējumu Kalētu Mūzikas un mākslas skolā:

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

P0132-2015-09

30.09.2015.

15.10.2015.

8,50

8,50

P0132-2015-10

31.10.2015.

15.11.2015.

8,50

8,50

P0132-2015-11

30.11.2015.

15.12.2015.

8,50

8,50

P0132-2015-12

31.12.2015.

15.01.2016.

8,50

8,50

P0132-2016-01

31.01.2016.

15.02.2016.

8,50

8,50

P0132-2016-02

29.02.2016.

15.03.2016.

8,50

8,50

P0132-2016-03

31.03.2016.

15.04.2016.

8,50

8,50

P0132-2016-04

30.04.2016.

15.05.2016.

8,50

8,50

P0132-2016-05

31.05.2016.

15.06.2016.

8,50

8,50

KOPĀ

76,50

 

6.      25.06.2018. XX tika nosūtīta vēstule (Nr.2.1.7/18/771-N) ar informāciju par parāda esamību un lūgumu parādu samaksāt līdz 31.07.2018.

Līdz 30.08.2018. parāds nav pilnībā samaksāts.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu un Finanšu komitejas 23.08.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par vecāku līdzfinansējuma parāda piedziņu no XX, personas kods XX, par viņas meitai XX sniegto izglītību Priekules Mūzikas un mākslas skolā par laiku 01.09.2015. – 31.05.2016. EUR 76,50  (septiņdesmit seši euro, 50 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 31.10.2018. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Andai Rupertei, anda.ruperte@inbox.lv;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam;

1 eks. Priekules Mūzikas un mākslas skolai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

364. Par parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.364            

          (protokols Nr.11,  9.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Priekules novada pašvaldības domes (turpmāk Dome) rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      XX (iepriekšējais uzvārds XX), personas kods XX, laika periodā 01.02.2015. – 31.05.2015. Gramzdas pamatskolā tika sniegts ēdināšanas pakalpojums.

 

2.      Maksa par ēdināšanas pakalpojumu tika aprēķināta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Domes 26.03.2015. lēmumu „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs” (sēdes protokols Nr. 5, 21.paragrāfs).

 

3.      XX dēls XX, personas kods XX, laika periodā 01.09.2014. – 31.05.2015. bija Priekules Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk Priekules MMS) audzēknis.

 

4.      Vecāku līdzfinansējums par izglītību Priekules MMS tika aprēķināts saskaņā ar Domes 28.11.2013. lēmumu „Par vecāku līdzfinansējumu Priekules novada Mūzikas un mākslas skolās” (sēdes protokols Nr. 8, 8.paragrāfs).

 

5.      Rēķini par XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu tika nosūtīti uz viņas norādīto elektroniskā pasta adresi XX Rēķini par vecāku līdzfinansējumu Priekules MMS tika nosūtīti uz XX norādīto elektroniskā pasta adresi XX.

 

6.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 30.08.2018. XX ir šādi neapmaksāti rēķini par ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā un vecāku līdzfinansējumu Priekules MMS:

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

G0081-2015-02

28.02.2015.

15.03.2015.

5,66

5,66

G0081-2015-03

31.03.2015.

15.04.2015.

21,24

21,24

G0081-2015-04

30.04.2015.

15.05.2015.

20,86

20,86

G0081-2015-05

31.05.2015.

15.06.2015.

18,50

18,50

P0001-2015-01

31.01.2015.

15.02.2015.

8,50

8,50

P0001-2015-02

28.02.2015.

15.03.2015.

8,50

8,50

P0001-2015-03

31.03.2015.

15.04.2015.

8,50

8,50

P0001-2015-04

30.04.2015.

15.05.2015.

8,50

8,50

P0001-2015-05

31.05.2015.

15.06.2015.

8,50

8,50

KOPĀ

108,76

 

7.      25.06.2018. XX tika nosūtīta vēstule (Nr.2.1.10/18/773-N) ar informāciju par parāda esamību un lūgumu parādu samaksāt līdz 31.07.2018.

Līdz 30.08.2018. parāds nav pilnībā samaksāts.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu un Finanšu komitejas 23.08.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par ēdināšanas pakalpojuma un vecāku līdzfinansējuma parāda piedziņu no XX, personas kods XX, par viņai sniegto ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā par laiku 01.02.2015. – 31.05.2015. EUR 66,26 apmērā un viņas dēlam XX sniegto izglītību Priekules MMS par laiku 01.01.2015. – 31.05.2015.  EUR 42,50 apmērā. Kopējā parāda summa EUR 108,76 (viens simts astoņi euro, 76 centi).

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 31.10.2018. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. XX;

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam;

1 eks. Priekules MMS.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

365. Par parāda piedziņu no XX

  

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.365            

          (protokols Nr.11, 10.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Priekules novada pašvaldības domes (turpmāk Dome) rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      XX, personas kods XX, bērniem XX, personas kods XX, laika periodā 01.09.2017. – 31.05.2018. un XX, personas kods XX, laika periodā 01.09.2017. – 31.05.2018. pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas” tika sniegts ēdināšanas pakalpojums.

 

2.      Maksa par ēdināšanu tika aprēķināta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 26.03.2015. lēmumu „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs” (sēdes prot.nr.5; 21.§).

 

3.      Rēķini par ēdināšanu PII Dzirnaviņas XX tika nosūtīti uz viņas norādīto elektroniskā pasta adresi XX.

 

4.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 30.08.2018. XX ir šādi neapmaksāti rēķini par ēdināšanas pakalpojumu PII Dzirnaviņas:

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

DZ0132-2017-11

30.11.2017.

15.12.2017.

25,65

13,46

DZ0132-2017-12

31.12.2017.

15.01.2018.

30,78

30,78

DZ0132-2018-01

31.01.2018.

15.02.2018.

27,36

27,36

DZ0132-2018-02

28.02.2018.

15.03.2018.

23,94

23,94

DZ0132-2018-03

31.03.2018.

15.04.2018.

8,55

8,55

DZ0132-2018-04

30.04.2018.

15.05.2018.

5,13

5,13

DZ0132-2018-05

31.05.2018.

15.06.2018.

1,71

1,71

DZ0208-2017-11

30.11.2017.

15.12.2017.

18,46

9,69

DZ0208-2017-12

31.12.2017.

15.01.2018.

24,14

24,14

DZ0208-2018-01

31.01.2018.

15.02.2018.

22,72

22,72

DZ0208-2018-02

28.02.2018.

15.03.2018.

14,20

14,20

DZ0208-2018-03

31.03.2018.

15.04.2018.

14,20

14,20

DZ0208-2018-04

30.04.2018.

15.05.2018.

1,42

1,42

DZ0208-2018-05

31.05.2018.

15.06.2018.

1,42

1,42

KOPĀ

198,72

 

5.      02.05.2018. XX tika nosūtīta vēstule (Nr.2.1.7/18/485-N) ar informāciju par parāda esamību un lūgumu parādu samaksāt līdz 31.05.2018.

Līdz 30.08.2018. parāds nav pilnībā samaksāts.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu un Finanšu komitejas 23.08.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par ēdināšanas pakalpojuma parāda piedziņu no XX, personas kods XX, par viņas bērniem XX un XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu PII Dzirnaviņas par laiku 01.11.2017. – 31.05.2018. EUR 198,72 (Viens simts deviņdesmit astoņi euro,  72 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 31.10.2018. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam;

1 eks. PII Dzirnaviņas.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

366. Par parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.366            

          (protokols Nr.11, 11.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Priekules novada pašvaldības domes (turpmāk Dome) rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      XX, personas kods XX, bērniem XX, personas kods XX, laika periodā 01.09.2017. – 31.05.2018. un XX, personas kods XX, laika periodā 01.09.2017. – 31.07.2018. pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas” tika sniegts ēdināšanas pakalpojums.

 

2.      Maksa par ēdināšanu tika aprēķināta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 26.03.2015. lēmumu „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs” (sēdes prot.nr.5; 21.§).

 

3.      Rēķini par ēdināšanu PII Dzirnaviņas XX tika nosūtīti uz viņas norādīto elektroniskā pasta adresi XX.

 

4.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 30.08.2018. XX ir šādi neapmaksāti rēķini par ēdināšanas pakalpojumu PII Dzirnaviņas:

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

DZ0013-2018-02

28.02.2018.

15.03.2018.

25,65

17,66

DZ0013-2018-03

31.03.2018.

15.04.2018.

17,10

17,10

DZ0013-2018-04

30.04.2018.

15.05.2018.

32,49

32,49

DZ0013-2018-05

31.05.2018.

15.06.2018.

23,94

23,94

DZ0227-2018-02

28.02.2018.

15.03.2018.

29,07

21,25

DZ0227-2018-03

31.03.2018.

15.04.2018.

18,81

18,81

DZ0227-2018-04

30.04.2018.

15.05.2018.

17,10

17,10

DZ0227-2018-05

31.05.2018.

15.06.2018.

32,49

32,49

DZ0227-2018-06

30.06.2018.

15.07.2018.

18,81

18,81

DZ0227-2018-07

31.07.2018.

15.08.2018.

25,65

25,65

KOPĀ

225,30

 

5.      02.05.2018. XX tika nosūtīta vēstule (Nr.2.1.7/18/490-N) ar informāciju par parāda esamību un lūgumu parādu samaksāt līdz 31.05.2018.

Līdz 30.08.2018. parāds nav pilnībā samaksāts.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu un Finanšu komitejas 23.08.2018. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par ēdināšanas pakalpojuma parāda piedziņu no XX, personas kods XX, par viņas bērniem XX un XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu PII Dzirnaviņas par laiku 01.02.2018. – 31.07.2018. EUR 225,30 (Divi simti divdesmit pieci euro,  30 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 31.10.2018. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam;

1 eks. PII Dzirnaviņas.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

367. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Mazstrautiņi”, Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.367            

          (protokols Nr.11,  12.punkts)

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Mazstrautiņi”, Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 

2018.gada 16.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja administratores XX elektroniskā vēstule, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Mazstrautiņi”, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6464 005 0042, sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Mazstrautiņi” 17,24 ha kopplatībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6464 005 0042, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 005 0042, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā.

No zemes vienības plānots atdalīt vienu zemes gabalu. Pēc sadalīšanas izveidosies divas zemes vienības.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz īpašnieka pilnvarotās personas iesniegumu un Priekules novada pašvaldības 2018.gada 17.maijā izsniegtajiem “Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes vienībai “Mazstrautiņi”, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 64640050042”. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA “Latvijasmernieks.lv”, Dienvidkurzemes birojs Liepājā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1. apakšpunktu , atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja, izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienības “Mazstrautiņi”, kadastra apzīmējums 6464 005 0042, Kalētu pagastā, sadalīšanai divos zemes gabalos, saskaņā ar projekta grafisko daļu (pielikums).

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6464 005 0052, platība  8,79 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu “Lielie Strautiņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods-0101.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6464 005 0053, platība 8,45 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu “Mazstrautiņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods-0201.

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, kurzeme@vzd.gov.lv un SIA “Latvijasmernieks.lv”, liepaja@latvijasmernieks.lv,

 nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.368            

          (protokols Nr.11, 13 .punkts)

 

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu

 

            Pašvaldībā saņemts SIA “Pilsētvides serviss” (reģ.Nr.40003244831) 27.07.2018. iesniegums Nr.1-05-2018/179-e ar lūgumu grozīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu ar 2018.gada 1.septembri, nosakot to 10,50 EUR/m3 bez PVN līdzšinējo 9,15 EUR/m3 bez PVN vietā.

            Lūgums pamatots ar SIA “Liepājas RAS” vēstuli, kurā ir sniegta informācija par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 06.07.2018 Padomes sēdes lēmumu (Nr.88, prot. Nr. 30, 2.p.), saskaņā ar kuru tiek apstiprināti SIA “Liepājas RAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi. Kopējais poligona noglabāšanas tarifs (t.sk. DRN) sākot no 2018. gada 1. septembra tiek noteikts 49.25 EUR/tonnā bez PVN.   Atkritumu apglabāšanas izmaksas ir pieaugušas par 9,03 EUR/tonnā  vai 1,35 EUR/m3 bez PVN.

            Izskatot minēto iesniegumu, konstatēts sekojošais:

            Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā organizē atbilstoši Priekules novada domes 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā ”.

            Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Priekules administratīvajā teritorijā” ar identifikācijas Nr. PND/3013-10 rezultātiem starp Priekules novada pašvaldību un SIA “Vides pakalpojumu grupa” 08.01.2014. tika noslēgts  Līgums par tiesībām apsaimniekot fizisko un juridisko personu radītos sadzīves atkritumus Priekules novadā ar Nr.2.2.2/5 (turpmāk tekstā – Līgums).

            Saskaņā ar Līguma 3.3.punktu maksas izmaiņas ir pieļaujamas. Kā viena no maksas izmaiņu gadījumiem minēta situācija, kad tiek paaugstināts tarifs par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā, ko nosaka Līguma 3.3.3.punkts.

            Nosakot tarifu 10,50 EUR/m3 bez PVN, tarifs pieaug par 1,35 EUR/m3 bez PVN.

            Saskaņā ar SIA “Vides pakalpojumu grupa” un Priekules novada pašvaldības 05.03.2014. Līguma Nr. 5537-2014F “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 3.7.punktu, lēmumu par tarifu grozījumiem pieņem Priekules novada pašvaldības dome, paziņojot to elektroniski vienu mēnesi pirms to spēkā stāšanās. Pēc lēmuma spēkā stāšanās jaunie pakalpojuma tarifi kļūst saistoši.

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma  39.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas maksu Priekules novadā EUR/m3 10,50 (desmit euro un 50 centi par vienu kubikmetru) bez PVN ar 2018.gada 1.septembri.

 

2.      Lēmumu publicēt pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv un izdevumā “Priekules Novada Ziņas”.

3.      Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.

 

Izsūtāms: SIA “Pilsētvides serviss”, visām pārvaldēm, Finanšu nodaļai, SIA “Priekules nami”.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

369. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.369            

          (protokols Nr.11,  14.punkts)

 

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos

 

Atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir apstiprināts 2018.gada 30.augustā. Šobrīd izanalizējot esošo situāciju, pārskatot iedzīvotāju skaitu adresēs, konteineru skaitu ir secināts, ka daudzviet mainījušies iepriekšējā aprēķinā izmantotie sākotnējie dati. Līdz ar to ir nepieciešams veikt jaunus aprēķinus un noteikt jaunus apsaimniekošanas tarifus. Ar 2018.gada 30.augusta pašvaldības domes lēmumu Nr.368, 13.punkts, “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu” atkritumu apsaimniekošanas maksa Priekules novadā apstiprināta EUR/m3 10,50 (desmit euro un 50 centi par vienu kubikmetru) bez PVN no 2018.gada 1.septembra.

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Ar 2018.gada 1.septembri apstiprināt atkritumu apsaimniekošana tarifu

1.1.   Priekules novada Bunkas pagastā, EUR bez PVN:

1.1.1.      Lāčplēši                       0.56

1.1.2.      Krasta iela 3                1.03

1.1.3.      Kurši                           0.84

1.1.4.      Suvorova 31                0.72    

1.2.   Priekules novada Gramzdas pagastā, EUR bez PVN:

1.2.1.      Miera iela 4,5,7           0.88

1.2.2.      Skolas iela 6                1.00

1.2.3.      Uzvaras iela 4              0.83

1.2.4.      Miera iela 2                 0.83

1.2.5.      Meža iela 3                  1.44

1.2.6.      Liepas (Aizvīķi)          1.68

1.3.   Priekules novada Kalētu pagastā EUR bez PVN:

1.3.1.      Liepu aleja 2                0.94

1.3.2.      Liepu aleja 2a              0.94

1.3.3.      Liepu aleja 3                1.06

1.3.4.      Liepu aleja 3a              1.06

1.3.5.      Brūzis                          1.12

1.4.   Priekules novada Virgas pagastā EUR bez PVN:

1.4.1.      Sarmas, Blāzmas         0.96

1.4.2.      Vārtājas                       0.54

1.4.3.      Gaismas                       1.01

1.4.4.      Ērgļi                            1.26

1.4.5.      Zīlītes                          1.26

2.      Par lēmuma izpildi atbild pagastu pārvalžu vadītāji.

3.      Ar lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Priekules novada domes 2017.gada 28. decembra lēmums „Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” (protokols Nr.9, 11.punkts, lēmums Nr.601).

 

Lēmums nosūtāms:

1.      Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastu pārvaldēm;

2.      Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

370. Par nekustamā īpašuma (zemes) “Mazsanderi”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.370            

          (protokols Nr.11,  15.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (zemes) “Mazsanderi”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (zemes) “Mazsanderi”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 26.aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Mazsanderi”, kadastra Nr.6498 003 0060, Virgas pagastā nodošanu atsavināšanai. Atsavināšanas ierosinātājs- pirmtiesīgā persona.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.41703000843, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 8-10, Rīga, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 13.08.2018. ir 5300 EUR (pieci tūkstoši trīs simti eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma (zemes) „Mazsanderi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6498 003 0060, nosacīto cenu 5300 EUR (pieci tūkstoši trīs simti eiro).

2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371. Par nekustamā īpašuma “Jaunbērziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.371            

          (protokols Nr.11,  16.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Jaunbērziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Jaunbērziņi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2017.gada 19.decembrī pašvaldībā tika saņemts pirmpirkuma tiesīgās personas iesniegums ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu “Jaunbērziņi”, kadastra Nr.6458 003 0007, Gramzdas pagastā, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0205  0,7701 ha platībā, par kuru ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums.

Priekules novada pašvaldības dome 2017.gada 28.decembrī ar lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Jaunbērziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu” (protokols Nr.9, 631.) nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu.

Nekustamais īpašums 2018.gada 23.maijā reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000578462.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 8.apakšpunkts nosaka, ka  atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.41703000843, juridiskā adrese K.Valdemāra iela 8-10, Rīga, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 10.08.2018. ir 2300 EUR ( divi tūkstoši trīs simti eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas 23.08.2018. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaunbērziņi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6458 003 0007.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jaunbērziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6458 003 0007, nosacīto cenu 2300 EUR (divi tūkstoši trīs simti eiro).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

 Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372. Par nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 2, Priekulē iegādi Priekules novada pašvaldības īpašumā

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.372            

          (protokols Nr.11,  17.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma Vaiņodes  iela 2, Priekulē iegādi Priekules novada pašvaldības īpašumā

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2018.gada 16.augustā (reģ. nr. 2.1.4/18/1516-S)  Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, XX pilnvarotās personas XX, dzīvojošas XX, iesniegums, kurā piedāvāts Priekules novada pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu Vaiņodes iela 2, Priekule - zemes vienību 5398  m² platībā, par summu EUR 2000 (divi tūkstoši euro).

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 

Nekustamais īpašums Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 007 0037 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas  Priekules pilsētas  zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000497750 uz XX (½ dom.daļas) un XX (½ dom.daļas) vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0031, 5398 m2 platībā.

Uz zemesgabala Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules nov. ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0031 atrodas Priekules novada pašvaldībai piederoša divstāvu astoņu dzīvokļu dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 001 un trīs palīgēkas , kas reģistrēta zemesgrāmatā ar kadastra numuru 6415 507 0011, zemesgrāmatas nodalījuma numurs 127.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iegūt Priekules novada pašvaldības īpašumā zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0031 5398 m² platībā, noslēdzot pirkuma līgumu par summu EUR 2000,- (divi tūkstoši  euro un 00 centi), kas atrodas Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs  6415 007 0037, zemesgrāmatas nodalījuma numurs 100000497750 .

2. Pēc pirkuma līguma noslēgšanas, lūgt zemesgrāmatu nodaļu apvienot nekustamo īpašumu, kadastra numurs 6415 007 0037,  kas sastāv no  zemes vienības 5398 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0031 un ēku (būvju)  nekustamo īpašumu sastāvošu  no vienas būves  – kadastra numurs 6415 507 0011 ar kadastra apzīmējumu  6415 007 0011 001 un trīs palīgceltnēm un lūgt zemesgrāmatu nodaļu dzēst Priekules pilsētas nodalījuma Nr.127  ierakstu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības  juristei organizēt pirkuma līguma slēgšanu.

4. Pēc pirkuma līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā un Priekules novada pašvaldības vārda, nekustamo īpašumu iekļaut Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;

XX;

Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai ;

Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

Juristei I.Avotiņai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

373. Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu Priekules Mūzikas un mākslas skolai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.373            

          (protokols Nr.11,  18.punkts)

 

Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu Priekules Mūzikas un mākslas skolai

 

             2018.gada 9.augustā noslēgts ziedojuma līgums Nr.2.2.2./18/797 starp XX un  Priekules novada pašvaldību par dāvinājumu EUR 1000.00 apmērā Priekules Mūzikas un mākslas skolai mācību procesa pilnveidošanai.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,Priekules novada pašvaldības domesnolikumu “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2018.gada 9.augustā noslēgto ziedojuma līgumu Nr.2.2.2./18/797 starp Ēriku Ešenvaldu un Priekules novada pašvaldību par dāvinājumu EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro) apmērā Priekules Mūzikas un mākslas skolai mācību procesa pilnveidošanai.

 

2.      Par lēmuma izpildi atbild Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktore.

 

Lēmums nosūtāms:

Finanšu nodaļai, Priekules Mūzikas un mākslas skolai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska