13.05.2021. domes sēde (protokols Nr.8)

13.05.2021. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
13.05.2021. ārkārtas domes sēdes protokols

ārkārtas

SĒDES  PROTOKOLS

(elektroniskā vidē)

 

Nr.8

Priekules novadā                                                                                                

2021.gada 13.maijā                                                             

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Gatis Volkevičs

 

Sēdē nepiedalās- deputāts Vaclovs Kadaģis

 

Sēdē piedalās - juriste Ināra Avotiņa, SIA ‘’Priekules nami’’valdes locekle Arta Brauna, tehniskais direktors Rims Mickus, sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

Atklāti balsojot PAR – 14 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Gatis Volkevičs); PRET -  nav; ATTURAS -  nav;

                                    darba kārtība tiek apstiprināta

 

 

Darba kārtība:

1. Par iepirkuma līgumu par siltumapgādes nodrošināšanu pašvaldības iestāžu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vajadzībām Priekules pilsētā, Priekules novadā.

 

 

 

1.

Par iepirkuma līgumu par siltumapgādes nodrošināšanu pašvaldības iestāžu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vajadzībām Priekules pilsētā, Priekules novadā

 (lēmums Nr.312)

Ziņo: V.Jablonska,

 

Izsakās:

 

A.Brauna – SIA ‘’Priekules nami’’ vēlas veikt iepirkumu siltumapgādes piegādātājiem Priekules pilsētā, lai veicinātu siltumenerģijas ražošanas un pārvades pakalpojumu attīstību un modernizāciju Priekules pilsētā un ar mērķi samazināt apkures tarifu patērētājiem. Iepirkuma līgumu vēlamies slēgt uz 15 gadiem.

 

T.Ešenvalde –vai tarifu var piesaistīt uz 15 gadiem? Vai to atbalstīs Dienvidkurzemes novads?

 

A.Brauna- šis ir tikai iepirkums. Visi var startēt.

 

V.Jablonska- lai uzzinātu tarifu, obligāti jāveic iepirkums. Pašvaldība pašreiz investīcijas nevar veikt, tādēļ vairākus mēnešus strādāja darba grupa, konsultējās ar potenciālajiem apkures piegādātājiem, lai izvērtētu optimālāko variantu, kā nodrošināt kvalitatīvu apkuri Priekules pilsētas iedzīvotājiem.

 

T.Šteins- jebkurā gadījumā pēc iepirkuma veikšanas, līgums obligāti nav jāslēdz. Slēgt līgumu vajag uz 15 gadiem.

 

T.Ešenvalde- es turpināju sadarboties ar vietējo uzņēmēju un šos 2 mēnešus viss bija kārtībā.

 

A.Cīrulis- izslēgts jau nav neviens, iepirkumā var piedalīties visi. Slēdzot līgumu, iesaku slēgt uz 10 gadiem.

 

T.Ešenvalde- vai pie līguma izstrādes tika pieaicināti speciālisti?

 

G.Ķervija-vai ir pieejams līguma projekts?

 

R.Mickus –tas ir klasisks iepirkums-pēc sabiedrisko pakalpojumu un publisko iepirkumu likuma. Ja pretendentam būs iebildumi, var ierosināt mainīt līguma nosacījumus. Pirmdien vai otrdien būs publiski pieejams.

 

A.Rosvalds-neredzu vajadzību slēgt uz 15 gadiem. Varam slēgt uz 5 gadiem, pretējā gadījumā ļoti ilgā termiņā neko nevarēs mainīt.

 

R.Mickus- mūsu gadījumā balstīsimies tikai uz uzņēmēju investīcijām, kuras būs ne  mazākas kā 700 000 EUR.  Uzņēmējs ir ieinteresēts lai šīs investīcijas atmaksātos, bet 5 gados tas nav iespējams.

 

I.Meļķe- tie ir lieli ieguldījumi. Esmu par līguma slēgšanu uz 15 gadiem.

 

V.Jablonska- arī piekrītu, ka līgumu slēdz uz 15 gadiem.

 

G.Volkevičs- piekrītu, ka līgumu slēdz uz 15 gadiem.

 

A.Cīrulis- šajā gadījumā arī vietējam uzņēmējam ir iespējas piedalīties iepirkumā, pie tam viņam nav jāinvestē būvniecībā, atšķirībā no pārējiem pretendentiem.

 

I.Avotiņa –vēršu uzmanību, ka likums nosaka, ka šāda lēmuma pieņemšanai lēmuma projektā jābūt tehniskajam un ekonomiskajam pamatojumam. Uzskatu, ka lēmuma projekts ir nesagatavots un līdz ar to nepamatots.

 

R.Mickus- 29.aprīļa sēdē dome pieņēma lēmumu par iepirkuma procedūras organizēšanu siltumapgādes nodrošināšanai Priekules pilsētas 2.un 3.siltumtrases atzaros. Šodien deputāti lemj tikai par termiņu.

            Neuzskatu, ka šajā lēmumā atkal jāiekļauj ekonomiskie un tehniskie pamatojumi. Varam lēmumam pievienot iepriekš sagatavoto prezentāciju, kura tapusi pamatojoties uz potenciālo siltumpiegādātāju piedāvājumiem.

 

Deputāti atbalsta, ka lēmumam tiek pievienots pielikums ‘’Priekules pilsētas siltumenerģijas ražošanas un pārvades koncepcija’’ uz 5 lpp.

 

            Pamatojoties uz likuma „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” 65. panta ceturto daļas: “Iepirkuma līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu uz ilgāku laiku, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem”, 2. punktu: 2) tas ir būtiski nepieciešams iepirkuma līguma izpildes nodrošināšanai ar iepirkuma līguma priekšmetu tieši saistītu tehnisku vai ekonomisku apstākļu dēļ. Šajā gadījumā pirms iepirkuma uzsākšanas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kas ir tiešās pārvaldes iestāde, nepieciešams saņemt Ministru kabineta atļauju, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kas ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, — attiecīgās atvasinātas publiskās personas orgāna atļauju..

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Gatis Volkevičs); PRET -  1 deputāts (Andris Rosvalds); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      Atļaut  SIA “Priekules nami” iepirkuma līgumu par siltumenerģijas ražošanu un piegādi Priekules pilsētā, pašvaldības iestāžu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vajadzībām,  noslēgt uz 15 gadiem.

 

 

Sēdi slēdz plkst.9:40

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

312. Par iepirkuma līgumu par siltumapgādes nodrošināšanu pašvaldības iestāžu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vajadzībām Priekules pilsētā, Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 13.maijā                                                                 

Nr.312           

          (protokols Nr.8,  1.punkts)

 

Par iepirkuma līgumu par siltumapgādes nodrošināšanu pašvaldības iestāžu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vajadzībām Priekules pilsētā, Priekules novads

Lai veicinātu siltumenerģijas ražošanas un pārvades pakalpojumu attīstību un modernizāciju Priekules pilsētā, ar mērķi samazināt apkures tarifu patērētājiem, pamatojoties uz likuma „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” 65. panta ceturto daļas: “Iepirkuma līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu uz ilgāku laiku, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem”, 2. punktu: 2) tas ir būtiski nepieciešams iepirkuma līguma izpildes nodrošināšanai ar iepirkuma līguma priekšmetu tieši saistītu tehnisku vai ekonomisku apstākļu dēļ. Šajā gadījumā pirms iepirkuma uzsākšanas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kas ir tiešās pārvaldes iestāde, nepieciešams saņemt Ministru kabineta atļauju, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kas ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, — attiecīgās atvasinātas publiskās personas orgāna atļauju.,

atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  1 deputāts (Andris Rosvalds); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Atļaut  SIA “Priekules nami” iepirkuma līgumu par siltumenerģijas ražošanu un piegādi Priekules pilsētā, pašvaldības iestāžu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vajadzībām,  noslēgt uz 15 gadiem.

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Priekules nami”, Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

Priekules pilsētas siltumenerģijas  ražošanas un pārvades koncepcija