29.03.2019. domes sēde (protokols Nr.3)

29.03.2019. domes sēdes protokols
128. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019.gadam

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 128          

          (protokols Nr.3, 1.punkts)

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019.gadam

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, dome nosaka atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu.

Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019.gadam nepieciešams veikt grozījumus novada pašvaldības domes deputātiem norādītajā samaksā par deputāta pienākumu pildīšanu un svītrot paredzēto atlīdzību domes komiteju priekšsēdētājam, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019. gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2.      Grozījumi stājas spēkā ar 2019. gada 01. martu.  

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

Pielikums

129. Par apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanu pašvaldībai piederošos īpašumos

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 129            

          (protokols Nr.3, 2.punkts)

 

Par apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanu pašvaldībai piederošos īpašumos

 

            No SIA “Priekules nami” šā gada 12. martā saņemts iesniegums ar lūgumu segt apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu izdevumus par sekojošiem pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem, kuri netiek izīrēti vai nodoti atsavināšanai:

1)      01.02.2019. mirusi dzīvokļa īrniece Uzvaras ielā 2-5;

2)      21.02.2019. mirusi dzīvokļa īrniece Uzvaras ielā 2-4.

 

Ņemot vērā to, ka pašvaldība ir dzīvokļu īpašniece (tiesiskā valdītāja) un dzīvokļa īpašnieka pienākums ir segt apsaimniekošanas izdevumus un norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 2. un 3. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Segt izdevumus pēc SIA “Priekules nami” iesniegtā rēķina par apsaimniekošanu un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem dzīvokļiem Uzvaras ielā 2-5, Priekule no 01.02.2019. un Uzvaras ielā 2-4, Priekule no 21.02.2019.

2.      Noteikt, ka maksājumi veicami, līdz dzīvokļu atsavināšanas procesa pabeigšanai vai līdz dzīvokļu nodošanai īrē. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

130. Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 130           

          (protokols Nr.3, 3.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu

no amata

 

Priekules novada bāriņtiesas locekle XX 2019.gada 28.februārī pārtraukusi pildīt Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles amata pienākumus.

XX pildīja Priekules novada bāriņtiesas locekles amata pienākumus kopš 2009.gada 25.septembra (Priekules novada domes lēmums protokols Nr.10  40.§).

Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka bāriņtiesas locekli  atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās.

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punkts nosaka, ka dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbrīvot XX no Priekules novada bāriņtiesas locekles amata.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

131. Par nekustamā īpašuma “Pagasta mežs”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 131           

          (protokols Nr.3, 4.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Pagasta mežs”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Pagasta mežs”, Gramzdas pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums “Pagasta mežs” 13,8447 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6458 003 0114, Gramzdas pagastā, (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), sastāv no piecām atsevišķām zemes  vienībām ar kadastra apzīmējumiem:

1.      6458 001 0358 – 1,69 ha;

2.      6458 002 0139 – 2,32 ha;

3.      6458 003 0090 – 0,5947 ha;

4.      6458 003 0114 – 7,31 ha;

5.      6458 003 0132 – 1,93 ha.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000569943 uz pašvaldības vārda.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-PPMAL) 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un otrajā daļā, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums ierosina nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības un Gramzdas pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

    2019.gada 08.martā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.41703000843, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 8-10, Rīga, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Pagasta mežs”, t.sk. mežaudzes, Gramzdas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6458 003 0114, tirgus vērtība uz 2019.gada 02.martu ir 44 800 EUR (četrdesmit četri tūkstoši astoņi simti eiro)., t.sk. mežaudzes vērtība ir 35 900 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi simti eiro).

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 45196 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit seši eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1) Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 44 800 EUR;

2) Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 360 EUR, saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) kancelejas nodeva par nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā- 35,57 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu—attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu[...],atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pagasta mežs”, Gramzdas   pag., Priekules nov., kadastra Nr.6458 003 0114, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Pagasta mežs”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6458 003 0114,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 45196 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit seši eiro) .

3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pagasta mežs”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6458 003 0114, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

 

Pašvaldības domes                                                      V.Jablonska

 

 

APSTIPRINĀTI

ar Priekules novada pašvaldības domes

29.03.2019.sēdes lēmumu Nr. 131

(prot.Nr.3. 4 punkts)

 

 

Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Pagasta mežs”, kadastra numurs 6458 003 0114, Gramzdas pagasts, Priekules novads,

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu.

 

1. Vispārīgie jautājumi

 

1. Ziņas par atsavināmo objektu:

1.1. Nekustamais īpašums “Pagasta mežs” 13,8447 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6458 003 0114, Gramzdas pagastā, (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums),  sastāv no piecām atsevišķām zemes  vienībām ar kadastra apzīmējumiem:

·         6458 001 0358 – 1,69 ha, t.sk. meža zeme 1,49 ha platībā ar mežaudzi;

·         6458 002 0139 – 2,32 ha, t.sk. meža zeme 2,22 ha platībā ar mežaudzi;

·         6458 003 0090 – 0,5947 ha, t.sk. meža zeme 0,52 ha platībā ar mežaudzi;

·         6458 003 0114 – 7,31 ha, t.sk. meža zeme 7,13 ha platībā ar mežaudzi;

·         6458 003 0132 – 1,93 ha, t.sk. meža zeme 1,78 ha platībā ar mežaudzi.

 

1.2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000569943.

1.3. Nekustamā īpašuma – izsoles sākumcena 45 196 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit seši eiro).

1.4. Nekustamā īpašuma iespējamais lietošanas veids – saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu-  mežu teritorija:

1.4.1.Lietošanas mērķis, saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmas datiem –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

1.5. Maksāšanas līdzekļi noteikti euro.

1.6. Izsoles mērķis – pārdot nekustamu īpašumu  mutiskā  izsolē  ar augšupejošu soli (turpmāk – tekstā izsole).

1.7. Izsoles solis 200 EUR.

1.8. Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas 4519,60 EUR jāieskaita Priekules novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, norēķinu kontā: AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts: LV30HABA0551018598451. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā vai iemaksāta kasē.

1.9. Izsoles rīkotājs – Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk – izsoles komisija).

 

2. Informācijas publicēšanas kārtība

2.1. Pēc nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanas, tiek izsludināta nekustamā īpašuma – atsavināšana. Sludinājums par izsoli publicējams oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”  un Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv, ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām. Atsavināšanas paziņojums var tikt ievietots arī citos informācijas avotos.

2.2. Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka sludinājumā norādītajā termiņā.

2.3. Ja izsludinātājā termiņā ir saņemts pirmpirkumu tiesību izmantošanas pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības un kura nav minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā, tā var iegūt objektu par izsolē nosolīto augstāko cenu. Šai personai 10 dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas jāpaziņo izsoles rīkotājam par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz pirkuma līgums un jāsamaksā augstākā nosolītā cena, ja izsoles noteikumos nav paredzēta citāda samaksas kārtība.  

2.4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas uzaicina viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu par objekta pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.

2.5. Ja pieteikumu par objekta pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas, tiek rīkota izsole starp šīm personām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

2.6. Ja izsludinātajā termiņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas nav iesniegušas pieteikumu par izsolāmā objekta pirkšanu noteiktajā kārtībā vai iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas ir tiesīgas iegādāties objektu vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotas izsoles vai nosacītā cena tiek pazemināta.

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība

 

3.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

3.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019.gada 17.maijam, plkst.13.00

3.3. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Priekules novada pašvaldībā Saules ielā 1, Priekulē, Priekules nov., darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un 12.45 līdz 17.00. (piektdienās līdz plkst.15.30).

3.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekiem jāiemaksā Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē, 1.8.punktā noteiktā nodrošinājuma nauda.

Maksājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā vai iemaksāta kasē.

3.5. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības iegūt Latvijas Republikā nekustamo īpašumu un kuras pieteikušās izsolei šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Pretendentiem līdz ar pieteikumu jāiesniedz šādi dokumenti:

3.5.1. Fiziskām personām:

3.5.1.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par piedalīšanos nekustamā īpašuma ( atsavināmā objekta) atsavināšanas izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.1.2. Jāuzrāda pase vai personas apliecība;

3.5.1.3. Noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē  (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) – ja to pārstāv cita persona;

3.5.1.4. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma samaksu.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz fizisku personu pārbaudīs informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.5.2. Juridiskām personām:

3.5.2.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par piedalīšanos nekustamā īpašuma (atsavināmā objekta)  atsavināšanas izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.2.2. attiecīgās institūcijas pilnvarojums iesniegt pieteikumu dalībai izsolē un pilnvarojums pārstāvībai izsolē (ja to nedara pārvaldes institūcija (amatpersona);

3.5.2.3. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz juridisku personu pārbaudīs informāciju:

-  par attiecīgo juridisko personu, pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, iegūstot izziņu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes;

- par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.5.3. Ārvalsts juridiskām personām:

3.5.3.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par piedalīšanos nekustamā īpašuma (atsavināmā objekta) atsavināšanas izsolē  saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.3.2. to apkalpojušās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību;

3.5.3.3. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Ārvalstīs izsniegtie dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošo starptautisko līgumu noteikumiem.

3.6.  Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.

3.7. Izsoles rīkotājs sastāda to izsoles dalībnieku sarakstu, kuri izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, norādot šādas ziņas:

3.7.1. izsoles dalībnieka kārtas numuru;

3.7.2. izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskas personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, pilnvarotas personas (pārstāvja) vārdu, uzvārdu, personas kodu;

3.7.3. izsoles dalībnieka deklarēto dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi;

3.7.4. atzīme par nodrošinājuma iemaksu un iesniegtajiem pieteikuma dokumentiem.

3.8. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība (2.pielikums).

3.9. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

3.10. Izsoles dalībnieki netiek reģistrēti:

3.10.1. ja vēl nav iestājies vai jau ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

3.10.2. ja nav iesniegti noteikumu 3.punkta 3.5.apakšpunktā minētie dokumenti;

3.10.3. rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles

noteikumiem;

3.10.4. saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem nav tiesību piedalīties izsolē.

3.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus.

3.12. Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, tas jāpaziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.

3.13. Pirmpirkuma tiesīgā persona iesniedz pieteikumu, kurā tiek norādīts pirmpirkuma tiesību pieteikšanās fakts un pamats, uz kura šādas tiesības tiek pieteiktas un jāiesniedz pirmpirkuma tiesību apliecinošus dokumentus:

3.13.1. īpašuma tiesību apliecinošus dokumentu kopijas;

3.13.2. zemes robežu plāna kopiju;

3.13.3. citi dokumenti, kas apliecina pirmpirkuma tiesības.

 

4. Izsoles process

4.1. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.

4.2. Izsoles organizētāja un rīkotāja atbildīgās amatpersonas, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt mantas pārdošanā izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā. 
4.3. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.

4.4. Ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībniekstad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem.

4.5. Dalībniekam, kurš nav ieradies uz izsoli vai atteicies no dalības izsolē, nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.

4.6. Reģistrētiem dalībniekiem, kuri nenosola izsoles objektu, atmaksā nodrošinājumu naudu 7 (septiņu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

 

5. Izsoles norise

 

 5.1. Izsole notiks 2019. gada 22.maijā plkst. 10.00 Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

5.2. Izsoli vada izsoles komisijas norīkota persona – izsoles komisijas priekšsēdētājs vai tā vietnieks.

5.3. Izsoles komisijas priekšsēdētāja vai tā vietnieka prombūtnes laikā:

5.3.1. izsoli var pārcelt, paziņojot par to dalībniekiem, kuri jau reģistrēti izsolei un ievietojot šādu paziņojumu pašvaldības mājas lapā vismaz vienu dienu pirms izsoles norises dienas;

5.3.2. izsoli var novadīt cita Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja norīkota persona.

5.4. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk.

5.5. Ja vairāk kā puse no komisijas sastāva attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties uz izsoli, komisijas priekšsēdētājs pārceļ izsoli un par to paziņo visiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles norises dienai. Ja paziņošana vairs nav iespējama, komisijas priekšsēdētājs informāciju par izsoles pārcelšanu paziņo izsoles dienā.

5.5.1. Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājs var nozīmēt citas personas, kas tiesīgas aizvietot komisijas locekļus, kuri uz izsoli nav ieradušies;

5.6. Atklājot izsoli, izsoles vadītājs klātesošos iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par  izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

5.7. Izsoles vadītājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo izsoles sākuma cenu, kā arī izsoles soli – cenu, par kādu izsoles sākuma cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

5.8. Izsoles gaitu protokolē. Izsoles protokolā tiek fiksēta izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

5.9. Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas nosolīšanas process.

5.10. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ”Kurš sola vairāk?”

5.11. Izsoles dalībnieki, kuri sola vairāk par izsolē noteikto soli, paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un pēc trešo reizi atkārtotās cenas fiksē un paziņo dalībnieka kārtas numuru un nosolīto cenu.

5.11.1. Izsoles dalībnieks, kurš nepārsola sākumcenu, tālāk izsolē nepiedalās.

5.12. Dalībnieka reģistrācijas numurs un cena tiek fiksēti protokolā.

5.13. Dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu pēc nosolīšanas uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

5.14. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet neparakstās protokolā, tādejādi atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, īpašums tiek pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu.

5.15. Izsoles protokols un iesniegtie dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā. Nosolītājam, pēc viņa lūguma,  tiek izsniegts protokola noraksts, izraksts vai kopija.

5.16. Pēc dalībnieka, kurš nosolījis nekustamo mantu, lūguma izsoles komisija sagatavo un izsniedz izziņu par izsolē iegūto īpašumu (4.pielikums)Izziņā tiek norādīta izsolē iegūtā manta, nosolītā cena, un samaksas kārtība.

5.17. Nodrošinājums tiek atmaksāts šādos gadījumos:

5.17.1. tiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu;

5.17.2. ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ.

5.18. Dalībniekiem, kuri uz izsoli ir reģistrējušies, bet nav ieradušies, kā arī dalībniekiem,

kuri uz izsoli ir ieradušies, bet neveic solīšanu vispār, nodrošinājums atmaksāts netiek.

 

6. Samaksas kārtība

 

6.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

6.2. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, ja Priekules novada pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nav nolēmusi nodrošinājuma pilnīgu vai daļēju atmaksu.

6.3. Ja nosolītājs līdz 6.1. punktā minētajam datumam nav samaksājis nosolīto summu, komisija ir tiesīga piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.

6.4. Pārsolītajam pircējam ir tiesības 2 (divu) nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

6.5. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumu.

6.6. Ja pārsolītais pircējs atbildi sniedz, nokavējot noteikto termiņu ne ilgāk kā par 3 (trīs) dienām, lēmumu par līguma noslēgšanu ar pārsolīto pircēju pieņem Priekules novada pašvaldības dome.

6.7. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā noteiktajā termiņā.

6.8. Visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līguma slēgšanu un reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz pircējs.

 

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana

 

7.1. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles.

7.2. Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā kārtējā mēneša Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

7.3. Pirkuma līgums (3.pielikums) tiek sagatavots parakstīšanai 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

 

8. Nenotikusī izsole

 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

8.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

8.1.2. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;

8.1.3. neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nav samaksājis nosolīto cenu.

8.1.4. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

8.1.5. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

8.1.6. izsoles objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

8.1.7. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst  laikrakstos publicētajai informācijai;

8.1.8. nav ievēroti izsoles noteikumi.

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem  Priekules novada pašvaldības dome.

 

 

  1. Izsoles komisijas lēmuma pārsūdzēšana

 

9.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Priekules novada pašvaldības domei par komisijas darbu 5 (piecu) dienu laikā no izsoles dienas.

9.2. Ja komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu 7.1. un 7.2.punktā noteiktais izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanas termiņš.

                                                                                   

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V. Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pielikums

Priekules novada pašvaldībai piederoša

nekustamā īpašuma “Pagasta mežs”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā,

kadastra numurs 6458 003 0114, atsavināšanas izsoles noteikumiem

 

 

Priekules novada pašvaldībai

Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā

 

__________________________________________

fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods

juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs

 

___________________________________________________

fiziskas personas deklarētā dzīvesvieta

juridiskas personas juridiskā adrese

 

___________________________________________________

pilnvarotas personas (pārstāvja) vārds, uzvārds, personas kods

 

__________________________________________

                                                                           e-pasta adrese

 

__________________________________________

                                                                       tālruņa numurs

 

PIETEIKUMS

dalībai nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar izsoles noteikumiem un piekrītu tā nosacījumiem, tie ir saprotami un iebildumu un pretenziju nav.

Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka, esmu informēts/-ta, ka Priekules novada pašvaldība apstrādā manus personas datus informācijas sistēmās, datu bāzēs, saglabā manus personas datus, kā arī piekļūst tiem, lai iegūtu pārbaudei nepieciešamo informāciju. Papildus apliecinu, ka sniedzu tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju. Informācija par datu apstrādi Priekules novada pašvaldības iestādēs atrodama timekļa vietnes www.priekulesnovads.lv sadaļā “Privātuma politika”.

 

___________________________________                                              _______________________________       

/pieteikumu sagatavošanas vieta un datums/                               /paraksts un tā atšifrējums/

*Šajā pieteikumā jānorāda visa nepieciešamā un pretendenta rīcībā esošā informācija, atbilstoši izsoles noteikumu 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3.punktam.


2.pielikums

Priekules novada pašvaldībai piederoša

nekustamā īpašuma “Pagasta mežs”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā,

kadastra numurs 6458 003 0114, atsavināšanas izsoles noteikumiem

 

 

Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas

 

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība Nr. ________

 

__________________________________________________________________________________

                                                fiziskām personām -  vārds, uzvārds un deklarētā dzīvesvietas adrese

 

__________________________________________________________________________________

juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pilnvarotas personas (pārstāvja) vārds, uzvārds

 

__________________________________________________________________________________

nekustamā īpašuma nosaukums, adrese, kadastra numurs

 

IZSOLEI

 

__________________________   __________________________________

izsoles datums                                                         izsoles vieta

 

 

Izsolāmā objekta sākotnējā cena EUR _________,_____ ____________________________

                                                                                summa cipariem                      summa vārdiem

 

 

 

 

 

 

 

Apliecība izdota 2019. gada____________________________

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                                                 I. Avotiņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pielikums

Priekules novada pašvaldībai piederoša

nekustamā īpašuma “Pagasta mežs”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā,

kadastra numurs 6458 003 0114, atsavināšanas izsoles noteikumiem

 

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

Nr.___________

 

Priekulē                                                                                   2019.gada___.__________

 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ.Nr.90000031601, juridiskā adrese Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, kuru uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta pirmās daļas 4.punktu un Priekules novada pašvaldības nolikuma pamata  pārstāv domes priekšsēdētāja V.Jablonska (turpmāk tekstā – Pārdevējs) no vienas puses un

________________________, personas kods/reģ.Nr.____________________ adrese ___________________________________, (turpmāk – Pircējs), pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada … lēmumu Nr.__ (prot.Nr.__) un Publiskas personas  mantas atsavināšanas likumu, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums)

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs  pērk nekustamo īpašumu “Pagasta mežs”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6458 003 0114 (turpmāk – nekustamais īpašums).

1.2. Nekustamais īpašums sastāv no piecām atsevišķām zemes  vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 6458 001 0358 – 1,69 ha; 6458 002 0139 – 2,32 ha; 6458 003 0090 – 0,5947 ha; 6458 003 0114 – 7,31 ha; 6458 003 0132 – 1,93 ha.

1.3. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000569943.

2. CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1.Nekustama īpašuma cena ir _______ EUR (summa vārdiem)

2.2. Puses vienojas, ka Pircējs ir veicis pilnu šā līguma 2.1.punktā minēto samaksu par Nekustamu īpašumu.

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pārdevējs garantē, ka ir nekustamā īpašuma vienīgais likumīgais īpašnieks un ir tiesīgs slēgt šo līgumu, un uzņemties tajā noteiktās saistības.

3.2. Pārdevējs pilnvaro Pircēju veikt visas nepieciešamās darbības, lai Zemesgrāmatā reģistrētu Pircēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu un pārstāvētu Pārdevēju Zemesgrāmatā.

3.3. Pircējs apņemas 2 (divu) mēnešu laikā no šā līguma parakstīšanas dienas nostiprināt īpašuma tiesības uz sava vārda Zemesgrāmatā;

3.4. Visus izdevumus, kas saistīti ar šā līguma reģistrēšanu Zemesgrāmatā, sedz Pircējs.

3.5. Pārdevējs neatbild par nekustamā īpašuma  nenozīmīgiem trūkumiem, kā arī par tādiem, kas ieguvējam bijuši zināmi vai, pievēršot visparastāko uzmanību, nevarētu palikt viņam apslēpti.

3.6. Visu risku par zaudējumiem, kurus nekustamais īpašums var radīt trešajām personām, no šā līguma spēkā stāšanās brīža (parakstīšanas) uzņemas Pircējs.

 

4. ATBILDĪBA

4.1. Puses ir pilnā mērā atbildīgas par uzņemto saistību pilnīgu izpildi LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

4.2. Par katru šā līguma pārkāpumu vainīgā puse ir atbildīga par otrai pusei radītajiem zaudējumiem.

4.3. Puses nav atbildīgas viena otrai par Līguma vai darījuma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tai par pamatu ir bijuši nepārvaramas varas apstākļi, ja vien Puses nevienojas citādi. Ar nepārvaramas varas apstākļiem šā Līguma izpratnē saprotamas – dabas stihijas, plūdi, dabas katastrofas, kara stāvoklis valstī vai citi apstākļi, ko Puses nespēja ne paredzēt, ne arī novērst.

4.4. Pārdevējs apņemas parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami šā līguma reģistrēšanai, apliecināšanai un nekustamā īpašuma reģistrēšanai Zemesgrāmatā, kā arī citus LR normatīvajos aktos paredzētos dokumentus, kas saistīti ar šā līguma izpildi uzreiz pēc Pirkuma līguma noslēgšanas.

 

5. LĪGUMA GROZĪŠANA UN PAPILDINĀŠANA

5.1. Visi papildinājumi un grozījumi pie šā līguma, izdarāmi rakstveidā, pusēm vienojoties un tie stāsies spēkā pēc tam, kad tos būs parakstījuši abas Puses vai Pušu pilnvarotie pārstāvji. Izdarītie grozījumi pievienojami Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

5.2. Pēc līguma parakstīšanas nekādas mutiskas vienošanās un norunas šā līguma izpildē nav uzskatāmas par saistošām.

 

6. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

6.1. Pircējs iegūst īpašuma tiesības uz Nekustamu īpašumu pēc to nostiprināšanas zemesgrāmatā.

6.2. Pirms šā Līguma noslēgšanas par nekustamo īpašumu nav strīda un tam nav uzlikts atsavināšanas aizliegums un nav nevienam citam atsavināts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām.

6.3. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

6.4. Pircējas, parakstot līgumu, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu, Pārdevējs apstrādā no Pircēja saņemtos personas datus Priekules novada pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros (t.sk. personas kodu).

6.5. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar nekustama īpašuma faktisko stāvokli, un piekrīt to pirkt tādā stāvoklī, kāds tas ir šā līguma noslēgšanas dienā. Pārdevējs un Pircējs apliecina, ka, noslēdzot šo līgumu, labi apzinās nekustamā īpašuma vērtību, pirkuma summu un samaksas kārtību, un atsakās celt cits pret citu prasību par šā līguma atcelšanu un pirkuma – pārdevuma summas maiņu pārmērīgu zaudējumu dēļ.

6.6. Attiecības, kas nav atrunātas šajā Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.7. Domstarpības, kas rodas pusēm par šī līguma izpildi, tiek risinātas savstarpēji vienojoties, ja puses nevar vienoties – tiesā.

6.8. Pirkuma līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses.

6.9. Līgums sastādīts uz ……. lapām, 3 (trīs) oriģinālos un identiskos eksemplāros, atrodas glabāšanā pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzējai pusei un viens – iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

Reģistrējot šo līgumu zemesgrāmatā, iesniedzami šādi dokumenti:

1. Nostiprinājuma lūgums;

2. Nekustamā īpašuma pirkuma līgums;

3. Priekules novada pašvaldības domes lēmumi (-s);

4. Kvīts par kancelejas nodevu;

5. Kvīts par valsts nodevas samaksu.

 

 

 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

 

PĀRDEVĒJS                                                                                    PIRCĒJS

PRIEKULES NOVADA  PAŠVALDĪBA                                

Reģ.Nr.90000031601                                                             

Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434                                  

Banka; AS Swedbank, SWIFT kods HABALV22                   

Konta Nr. LV30HABA0551018598451

                                                                                                 

 

_____________________________                                    ______________________

Domes priekšsēdētāja V. Jablonska

 

 

 

 4.pielikums

Priekules novada pašvaldībai piederoša

nekustamā īpašuma “Pagasta mežs”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā,

kadastra numurs 6458 003 0114, atsavināšanas izsoles noteikumiem

 

 

Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija

 

 

Priekulē                                                                       2019. gada ______________________

 

IZZIŅA

norēķinam par iegūto īpašumu

 

 

personas vārds uzvārds/nosaukums, pers.kods /reģ.Nr.

 

 

deklarētā dzīvesvieta/juridiskā adrese

 

2019. gada _________________ izsolē nosolīja augstāko cenu par nekustamo īpašumu “Pagasta mežs”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 003 0114

 

par summu _______ EUR (summa vārdiem)

Iemaksāts nodrošinājums 4519,60 EUR  (četri tūkstoši pieci simti deviņpadsmit euro un 60 centi)

 

Līdz 2019.gada .................... (ieskaitot) pirkuma summa jāieskaita Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā:

            Priekules novada pašvaldība

            Reģ. Nr. 90000031601

            Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV- 3434

            AS SWEDBANK, SWIFT kods: HABALV22

            Konta nr. LV30HABA0551018598451 vai jāiemaksā kasē.

 

Kopā apmaksai _________ EUR (summa vārdiem), iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta pirkuma summā.

 

Maksājuma uzdevuma mērķī norādot izsoles datumu un nekustamā īpašuma nosaukumu.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                                                 I. Avotiņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. pielikums

Priekules novada pašvaldībai piederoša

 nekustamā īpašuma “Pagasta mežs”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā,

kadastra numurs 6458 003 0114, atsavināšanas izsoles noteikumiem

 

 

Publicējamā informācija par izsoles objektu

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Pagasta mežs” 13,8447 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6458 003 0114, Gramzdas pagastā, kurš sastāv no piecām atsevišķām zemes  vienībām ar kadastra apzīmējumiem:

·         6458 001 0358 – 1,69 ha, t.sk. meža zeme 1,49 ha platībā ar mežaudzi;

·         6458 002 0139 – 2,32 ha, t.sk. meža zeme 2,22 ha platībā ar mežaudzi;

·         6458 003 0090 – 0,5947 ha, t.sk. meža zeme 0,52 ha platībā ar mežaudzi;

·         6458 003 0114 – 7,31 ha, t.sk. meža zeme 7,13 ha platībā ar mežaudzi;

·         6458 003 0132 – 1,93 ha, t.sk. meža zeme 1,78 ha platībā ar mežaudzi.

Īpašuma lietošanas veids – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

 

 Izsole notiks 2019.gada 22.maijā plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst.8.00 – 12.00 un 12.45 – 17.00 (piektdienās līdz plkst.15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019.gada 17.maijam plkst.13.00. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Izsoles sākumcena 45 196 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t.i. 4519,60 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


132. Par nekustamā īpašuma “Stūrīšu Krejotava”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

 

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 132           

          (protokols Nr.3, 5.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Stūrīšu Krejotava”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Stūrīšu Krejotava”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmumu Nr.89, protokols Nr.2, tika nodots atsavināšanai nekustamais īpašuma “Stūrīšu Krejotava”, kadastra Nr.6498 003 0054, Virgas pagastā. Atsavināšanas ierosinātājs- pirmtiesīgā persona.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-PPMAL) 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

2019.gada 07.martā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.41703000843, juridiskā adrese K.Valdemāra iela 8-10, Rīga, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Stūrīšu Krejotava”, Virgas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6498 003 0054, tirgus vērtība uz 2019.gada 01.03.2019. ir 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Apstiprinātnekustamā īpašuma “Stūrīšu Krejotava”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra  Nr. 6498 003 0054, nosacīto cenu 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro).

2.Nosūtītpaziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Priekules novada pašvaldības domes

29.03.2019. lēmumam Nr. 132 (prot.Nr.3,5.punkts)

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

Nr.___________

 

Priekulē                                                                                   2019.gada___.__________

 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ.Nr.90000031601, juridiskā adrese Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, kuru uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta pirmās daļas 3.punktu un Priekules novada pašvaldības nolikuma pamata  pārstāv domes priekšsēdētāja V.Jablonska (turpmāk tekstā – Pārdevējs) no vienas puses un

(pirmpirkuma tiesīgās personas vārds, uzvārds), personas kods____________________ adrese ___________________________________, (turpmāk – Pircējs), pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes (lēmumi) un Publiskas personas  mantas atsavināšanas likumu, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums)

1.      LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs  pērk nekustamo īpašumu “Stūrīšu Krejotava”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 003 0054 (turpmāk – nekustamais īpašums).

1.2. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst:

1.2.1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0054  0,41 ha platībā;

1.2.2. viendzīvokļa dzīvojamā māja  83,80 kvm. platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0054 001.

1.3. Pārdevēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir reģistrētas Virgas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000585615.

1.4. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu uz atsavināšanas brīdi pastāv un ir reģistrētas.

2.CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

 

2.1.Nekustama īpašuma cena ir 5000 EUR(pieci tūkstoši eiro).

2.2. Puses apliecina,ka līdz līguma parakstīšanai Pircējs ir veicis pilnu šā līguma 2.1.punktā minēto samaksu par Nekustamu īpašumu, iemaksājot to skaidras naudas maksājumā Priekules novada pašvaldības kasē Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā/Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā: AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts: LV30HABA0551018598451 vai

Pamatojoties uz atsevišķa iesnieguma pamata Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu par nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu*.

*Šis līguma punkts tiek labots, ja persona lūgusi noslēgt nomaksas pirkuma līgumu.

 

3.PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

3.1. Pārdevējs garantē, ka ir nekustamā īpašuma vienīgais likumīgais īpašnieks un ir tiesīgs slēgt šo līgumu, un uzņemties tajā noteiktās saistības.

3.2. Pārdevējs pilnvaro Pircēju veikt visas nepieciešamās darbības, lai Zemesgrāmatā reģistrētu Pircēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu un pārstāvētu Pārdevēju Zemesgrāmatā.

3.3. Pircējs apņemas 40 darba dienu laikā no šā līguma parakstīšanas brīža reģistrēt šo līgumu un nostiprināt īpašuma tiesības uz sava vārda Zemesgrāmatā.

3.4. Visus izdevumus, kas saistīti ar šā līguma reģistrēšanu Zemesgrāmatā, sedz Pircējs.

3.5. Pārdevējs neatbild par nekustamā īpašuma  nenozīmīgiem trūkumiem, kā arī par tādiem, kas ieguvējam bijuši zināmi vai, pievēršot visparastāko uzmanību, nevarētu palikt viņam apslēpti.

3.6. Visu risku par zaudējumiem, kurus nekustamais īpašums var radīt trešajām personām, no šā līguma spēkā stāšanās brīža (parakstīšanas) uzņemas Pircējs.

 

4. ATBILDĪBA

 

4.1. Puses ir pilnā mērā atbildīgas par uzņemto saistību pilnīgu izpildi LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

4.2. Par katru šā līguma pārkāpumu vainīgā puse ir atbildīga par otrai pusei radītajiem zaudējumiem.

4.3. Puses nav atbildīgas viena otrai par Līguma vai darījuma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tai par pamatu ir bijuši nepārvaramas varas apstākļi, ja vien Puses nevienojas citādi. Ar nepārvaramas varas apstākļiem šā Līguma izpratnē saprotamas – dabas stihijas, plūdi, dabas katastrofas, kara stāvoklis valstī vai citi apstākļi, ko Puses nespēja ne paredzēt, ne arī novērst.

4.4. Pārdevējs apņemas parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami šā līguma reģistrēšanai, apliecināšanai un nekustamā īpašuma reģistrēšanai Zemesgrāmatā, kā arī citus LR normatīvajos aktos paredzētos dokumentus, kas saistīti ar šā līguma izpildi uzreiz pēc Pirkuma līguma noslēgšanas.

 

5.      LĪGUMA GROZĪŠANA UN PAPILDINĀŠANA

 

5.1. Visi papildinājumi un grozījumi pie šā līguma, izdarāmi rakstveidā, pusēm vienojoties un tie stāsies spēkā pēc tam, kad tos būs parakstījuši abas Puses vai Pušu pilnvarotie pārstāvji. Izdarītie grozījumi pievienojami Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

5.2. Pēc līguma parakstīšanas nekādas mutiskas vienošanās un norunas šā līguma izpildē nav uzskatāmas par saistošām.

 

6.      PĀRĒJIE NOTEIKUMI

 

6.1. Pircējs iegūst īpašuma tiesības uz Nekustamu īpašumu pēc to nostiprināšanas zemesgrāmatā.

6.2. Pirms šā Līguma noslēgšanas par nekustamo īpašumu nav strīda un tam nav uzlikts atsavināšanas aizliegums un nav nevienam citam atsavināts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām.

6.3. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

6.4. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar nekustama īpašuma faktisko stāvokli, un piekrīt to pirkt tādā stāvoklī, kāds tas ir šā līguma noslēgšanas dienā. Pārdevējs un Pircējs apliecina, ka, noslēdzot šo līgumu, labi apzinās nekustamā īpašuma vērtību, pirkuma summu un samaksas kārtību, un atsakās celt cits pret citu prasību par šā līguma atcelšanu un pirkuma – pārdevuma summas maiņu pārmērīgu zaudējumu dēļ.

6.5. Attiecības, kas nav atrunātas šajā Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.6. Domstarpības, kas rodas pusēm par šī līguma izpildi, tiek risinātas savstarpēji vienojoties, ja puses nevar vienoties – tiesā.

6.7. Pirkuma līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses.

6.8. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām un 3 (trīs) lapaspusēm, 3 (trīs) oriģinālos un identiskos eksemplāros, atrodas glabāšanā pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzējai pusei un viens – iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Reģistrējot šo līgumu zemesgrāmatā, iesniedzami šādi dokumenti:

1. Nostiprinājuma lūgums;

2. Nekustamā īpašuma pirkuma līgums;

4. Priekules novada pašvaldības domes lēmumi (-s);

5. Kvīts par kancelejas nodevu;

6. Kvīts par valsts nodevas samaksu.

 

 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

 

PĀRDEVĒJS                                                                                    PIRCĒJS

PRIEKULES NOVADA  PAŠVALDĪBA                                         

Reģ.Nr.90000031601                                                             

Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434                                  

Banka; AS Swedbank, SWIFT kods HABALV22                   

Konta Nr. LV30HABA0551018598451

                                                                                                 

 

_____________________________                                    ______________________

Domes priekšsēdētāja V.Jablonska

 

 

 

 

133. Par nekustamā īpašuma “Straupnieki”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

 

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 133           

          (protokols Nr.3, 6.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Straupnieki”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Straupnieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.88, protokols Nr.2, nekustamais īpašums “Straupnieki” 4,54 ha platībā, kadastra Nr.6498 003 0198, Virgas pagastā nodots atsavināšanai. Atsavināšanas ierosinātājs- pirmtiesīgā persona.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.41703000843, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 8-10, Rīga, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 01.03.2019. ir 14 600 EUR ( četrpadsmit tūkstoši seši simti eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas 21.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprinātnekustamā īpašuma „Straupnieki”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.    6498 003 0198, nosacīto cenu 14 600 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti eiro).

2.Nosūtītpaziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Priekules novada pašvaldības domes

29.03.2019. lēmumam Nr. 133 (prot. Nr. 3, 6.punkts )

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

Nr.___________

 

Priekulē,                                                                                  2019.gada___.__________

 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ.Nr.90000031601, juridiskā adrese Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, kuru uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta pirmās daļas 3.punktu un Priekules novada pašvaldības nolikuma pamata  pārstāv domes priekšsēdētāja V.Jablonska (turpmāk tekstā – Pārdevējs) no vienas puses un

(pirmpirkuma tiesīgās personas vārds, uzvārds), personas kods____________________ adrese ___________________________________, (turpmāk – Pircējs), pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes (lēmumi) un Publiskas personas  mantas atsavināšanas likumu, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums)

1.      LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs  pērk nekustamo īpašumu “Straupnieki”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 003 0198 (turpmāk – nekustamais īpašums).

1.2. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0198  4,54 ha platībā;

1.3. Pārdevēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir reģistrētas Virgas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000585535.

1.4. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu uz atsavināšanas brīdi pastāv un ir reģistrētas.

 

2.CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

 

2.1.Nekustama īpašuma cena ir  14 600 EUR(četrpadsmit tūkstoši seši simti eiro).

2.2. Puses apliecina,ka līdz līguma parakstīšanai Pircējs ir veicis pilnu šā līguma 2.1.punktā minēto samaksu par Nekustamu īpašumu, iemaksājot to skaidras naudas maksājumā Priekules novada pašvaldības kasē Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā/Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā: AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts: LV30HABA0551018598451 vai

Pamatojoties uz atsevišķa iesnieguma pamata Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu par nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu*.

*Šis līguma punkts tiek labots, ja persona lūgusi noslēgt nomaksas pirkuma līgumu.

 

 

3.PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

3.1. Pārdevējs garantē, ka ir nekustamā īpašuma vienīgais likumīgais īpašnieks un ir tiesīgs slēgt šo līgumu, un uzņemties tajā noteiktās saistības.

3.2. Pārdevējs pilnvaro Pircēju veikt visas nepieciešamās darbības, lai Zemesgrāmatā reģistrētu Pircēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu un pārstāvētu Pārdevēju Zemesgrāmatā.

3.3. Pircējs apņemas 40 darba dienu laikā no šā līguma parakstīšanas brīža reģistrēt šo līgumu un nostiprināt īpašuma tiesības uz sava vārda Zemesgrāmatā.

3.4. Visus izdevumus, kas saistīti ar šā līguma reģistrēšanu Zemesgrāmatā, sedz Pircējs.

3.5. Pārdevējs neatbild par nekustamā īpašuma  nenozīmīgiem trūkumiem, kā arī par tādiem, kas ieguvējam bijuši zināmi vai, pievēršot visparastāko uzmanību, nevarētu palikt viņam apslēpti.

3.6. Visu risku par zaudējumiem, kurus nekustamais īpašums var radīt trešajām personām, no šā līguma spēkā stāšanās brīža (parakstīšanas) uzņemas Pircējs.

 

4. ATBILDĪBA

 

4.1. Puses ir pilnā mērā atbildīgas par uzņemto saistību pilnīgu izpildi LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

4.2. Par katru šā līguma pārkāpumu vainīgā puse ir atbildīga par otrai pusei radītajiem zaudējumiem.

4.3. Puses nav atbildīgas viena otrai par Līguma vai darījuma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tai par pamatu ir bijuši nepārvaramas varas apstākļi, ja vien Puses nevienojas citādi. Ar nepārvaramas varas apstākļiem šā Līguma izpratnē saprotamas – dabas stihijas, plūdi, dabas katastrofas, kara stāvoklis valstī vai citi apstākļi, ko Puses nespēja ne paredzēt, ne arī novērst.

4.4. Pārdevējs apņemas parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami šā līguma reģistrēšanai, apliecināšanai un nekustamā īpašuma reģistrēšanai Zemesgrāmatā, kā arī citus LR normatīvajos aktos paredzētos dokumentus, kas saistīti ar šā līguma izpildi uzreiz pēc Pirkuma līguma noslēgšanas.

 

5.      LĪGUMA GROZĪŠANA UN PAPILDINĀŠANA

 

5.1. Visi papildinājumi un grozījumi pie šā līguma, izdarāmi rakstveidā, pusēm vienojoties un tie stāsies spēkā pēc tam, kad tos būs parakstījuši abas Puses vai Pušu pilnvarotie pārstāvji. Izdarītie grozījumi pievienojami Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

5.2. Pēc līguma parakstīšanas nekādas mutiskas vienošanās un norunas šā līguma izpildē nav uzskatāmas par saistošām.

 

6.      PĀRĒJIE NOTEIKUMI

 

6.1. Pircējs iegūst īpašuma tiesības uz Nekustamu īpašumu pēc to nostiprināšanas zemesgrāmatā.

6.2. Pirms šā Līguma noslēgšanas par nekustamo īpašumu nav strīda un tam nav uzlikts atsavināšanas aizliegums un nav nevienam citam atsavināts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām.

6.3. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

6.4. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar nekustama īpašuma faktisko stāvokli, un piekrīt to pirkt tādā stāvoklī, kāds tas ir šā līguma noslēgšanas dienā. Pārdevējs un Pircējs apliecina, ka, noslēdzot šo līgumu, labi apzinās nekustamā īpašuma vērtību, pirkuma summu un samaksas kārtību, un atsakās celt cits pret citu prasību par šā līguma atcelšanu un pirkuma – pārdevuma summas maiņu pārmērīgu zaudējumu dēļ.

6.5. Attiecības, kas nav atrunātas šajā Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.6. Domstarpības, kas rodas pusēm par šī līguma izpildi, tiek risinātas savstarpēji vienojoties, ja puses nevar vienoties – tiesā.

6.7. Pirkuma līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses.

6.8. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām un 3 (trīs) lapaspusēm, 3 (trīs) oriģinālos un identiskos eksemplāros, atrodas glabāšanā pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzējai pusei un viens – iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Reģistrējot šo līgumu zemesgrāmatā, iesniedzami šādi dokumenti:

1. Nostiprinājuma lūgums;

2. Nekustamā īpašuma pirkuma līgums;

4. Priekules novada pašvaldības domes lēmumi (-s);

5. Kvīts par kancelejas nodevu;

6. Kvīts par valsts nodevas samaksu.

 

 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

 

PĀRDEVĒJS                                                                                    PIRCĒJS

PRIEKULES NOVADA  PAŠVALDĪBA                                         

Reģ.Nr.90000031601                                                             

Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434                                  

Banka; AS Swedbank, SWIFT kods HABALV22                   

Konta Nr. LV30HABA0551018598451

                                                                                                 

 

_____________________________                                    ______________________

Domes priekšsēdētāja V.Jablonska

 

 

 

 

 

134. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

 

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 134            

          (protokols Nr.3,7.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai

 

Nekustamais īpašums Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0146, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000516185 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašuma Brīvības iela 41, Priekule  kadastra numurs 6415 003 0146, sastāv no  vienas zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 0083 0146, 5431 m² platībā, ar būvēm: 6415 003 0146 001; 6415 003 0146 002; 6145 003 0146 004; 6415 003 0146 005.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā teikts, ka valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu , Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu    Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov.,  kadastra numurs 64150030146, kas sastāv no  vienas zemes vienības  zemes vienības (kadastra apzīmējums 6415 0083 0146), 5431 m² platībā un būves :

1.1.  būve (internāts) ar kadastra apzīmējumu 64150030146001;

1.2.  būve(sūkņu māja) ar kadastra apzīmējumu 64150030146002;

1.3.  būve(šķūnis) ar kadastra apzīmējumu 64150030146004;

1.4.  būve(garāža) ar kadastra apzīmējumu 64150030146005. 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

3. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

 

 

135. Par nekustamā īpašuma “Ustupi”, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

  

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 135           

          (protokols Nr.3, 8.punkts)

Par nekustamā īpašuma “Ustupi”, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts, XX, personas kods x, 12.03.2019. iesniegumu Nr.2.1.4/19/493-S  ar lūgumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu  “Ustupi”, Priekules pagasts , Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā  6482 002 0060.

Nekustamais īpašums “Ustupi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 002 0060 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 175 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašuma “Ustupi”, Priekules pagasts  kadastra numurs 6482 002 0060, sastāv no  vienas zemes vienības kadastra apzīmējums 6482 002 0060 , 0,47 ha platībā, ar vienstāvu trīs dzīvokļu dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0060 001.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā teikts, ka valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu , Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu    “Ustupi”, Priekules pagasts, Priekules nov.,  kadastra numurs 6482 002 0060, kas sastāv no  vienas zemes vienības  zemes vienības (kadastra apzīmējums 6482 002 0060), 0,47 ha platībā un būves :

1.1.  būve (dzīvojamā ēka ) ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0060 001;

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

3. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

 

 

136. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr. 4 un Nr.5 dzīvojamajā Uzvaras iela 2, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

 

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 136            

          (protokols Nr.3, 9.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr. 4 un Nr.5 dzīvojamajā Uzvaras iela 2, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

 

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Būvju īpašums Uzvaras iela 2, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 507 0003, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 123 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

            Dzīvokļiem Nr.4 un  Nr.5 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

Dzīvokļi nav izīrēti.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10.panta 3.punkts  nosaka - uzdodot pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums ir nodrošināt šā uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu.

Dzīvokli apsaimnieko SIA Priekules nami.

Priekules novada pašvaldībai jāsedz dzīvokļa apkures un apsaimniekošanas izdevumi, līdz dzīvokļa privatizācijai, vai izīrēšanai.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Uzvaras iela 2 , Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 007 0010 003, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklim  Nr.4  47,5 m² - 6/100;

1.2. dzīvoklim Nr. 5 40,4 m-5/100;

2. Pēc dzīvokļu īpašumu reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

137. Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam darbības termiņa pagarināšanu un jaunas attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu

 LĒMUMS

 

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 137          

          (protokols Nr.3,10.punkts)

 

Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam

darbības termiņa pagarināšanu un jaunas attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldībām, lai izpildītu savas funkcijas, ir pienākums izstrādāt teritorijas attīstības programmu un nodrošināt tās realizāciju. Ar Priekules novada 2013.gada 25.jūlija domes sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 6.punkts) ir apstiprināta Priekules novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam. Lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” noteikto, Priekules novada pašvaldības domei pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 74.punktu līdz jaunas attīstības programmas apstiprināšanai ir jāpagarina spēkā esošās darbības termiņš līdz jaunas attīstības programmas apstiprināšanai un jāuzsāk jauna termiņa (2020.-2026.gadam) attīstības programmas izstrāde.

Pamatojoties uz augstāk minēto, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, “Attīstības plānošanas sistēmas likums” 6.panta ceturto daļu un 10.pantu, “Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.panta pirmo daļu un 22.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 74.punktu, atklāti balsojotPAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Pagarināt Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam darbības termiņu līdz jaunās attīstības programmas apstiprināšanai.
  2. Uzsākt Priekules novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam (turpmāk- Programma) izstrādi.
  3. Par Programmas izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Unu Ržepicku.
  4. Noteikt, ka Programmas izstrādes dokumentu izvērtēšanu un procesa uzraudzību īsteno vadības grupa.
  5. Izveidot Programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:

5.1. Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja;

5.2. Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks;

5.3. Priekules novada pašvaldības izpilddirektors;

5.4. Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja;

5.5. Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs;

5.6. Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja;

5.7. Virgas pagasta pārvaldes vadītāja;

5.8. Attīstības plānošanas nodaļas projektu koordinators;

5.9. Finanšu nodaļas vadītāja;

5.10. Kultūras nodaļas vadītājs;

5.11. Izglītības vadītāja;

5.12. Sociālā dienesta vadītāja;

5.13. Novada sporta vadītājs;

5.14. Nekustamo īpašumu speciālistes;

5.15. Būvinženieris;

5.16. SIA “Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētāja.

  1. Apstiprināt darba uzdevumu Programmas izstrādei saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
  2. Paziņojumu par Programmas izstrādes uzsākšanu publicēt Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv .
  3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai piecu darba dienu laikā, pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot lēmumu par Programmas izstrādes uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

Pielikums: Priekules novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes darba uzdevums.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

138. Par grozījumu 2016.gada 31.marta „Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikumā” apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 138                     

 (protokols Nr.3, 11.punkts)

Par grozījumu 2016.gada 31.marta „Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikumā” apstiprināšanu

 

Pašvaldība 2016.gada 31.marta sēdē apstiprināja „Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikumu” (prot.Nr.5, 7.p.). 2019.gada 28.februārī jaunā redakcijā ir apstiprināts “Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”, kurā mainīts amatpersonai sakarā ar ģimenes locekļa nāvi izmaksājamā pabalsta apmērs. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pašvaldībā strādājošajiem, nepieciešams to mainīt arī pedagogu atlīdzības nolikumā, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt šādus grozījumus „Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikumā”:

1.      Nolikuma 36.punktā aizstāt skaitli 215,43 ar skaitli 230:

2.      Lēmums stājas spēkā ar 2019. gada 1.martu.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

141. Par finansējuma piešķiršanu “Priekules velomaratons 2019” organizēšanai

 LĒMUMS

 

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 141            

          (protokols Nr.3, 14.punkts)

 

Par finansējuma piešķiršanu “Priekules velomaratons 2019” organizēšanai

 

Deputāts Martiņš Mikāls, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Priekules novada pašvaldībā 2019.gada 20.martā saņemts biedrības “Priekules veloklubs” iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/19/554) ar lūgumu kā ik gadus atbalstīt sporta pasākuma “Priekules MTB velomaratons 2019” organizēšanu, piešķirot finansējumu. Priekules MTB velomaratons 2019 notiks 5.maijā. Iesniegumā norādīts, ka Priekules veloklubs ir šī pasākuma  iniciators un organizators jau devīto gadu.

Pašvaldības 2019.gada budžetā šim pasākumam paredzēts finansējums 2500  EUR apmērā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februārī saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Piešķirt biedrībai “Priekules veloklubs” finansējumu 2500 EUR apmērā sporta pasākuma “Priekules MTB velomaratons 2019” organizēšanai.

2.    Slēgt ar biedrību “Priekules veloklubs” vienošanos par piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību.

3.    Piešķirto finansējumu pārskaitīt uz biedrības “Priekules veloklubs” bankas kontu.

4. Biedrībai “Priekules veloklubs” iesniegt pārskatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu līdz 2019. gada 31. decembrim.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

142. Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai

 LĒMUMS

 

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 142          

          (protokols Nr.3,15.punkts)

Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai

2019. gada 19. martā Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Kanu Atvars” valdes priekšsēdētāja X, Priekules novads, (turpmāk – iesniedzējs) pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai 865 EUR apmērā dalības maksām pajūgu braukšanas sacensībās, LJF biedru naudas nomaksai, starptautisko zirgu FEI pases noformēšanai, lai varētu startēt starptautiska mēroga sacensībās, inventāra iegādei, dalībai starptautiskās sacensībās.

 

Izskatot pieteikumu konstatēts, ka:

[1] Iesniedzējs atbilst Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 2.1.punktā noteiktajai pretendentu kategorijai;

[2] Iesniegums  noformēts atbilstoši saistošo noteikumu 8.punktam.

[3] Iesniegumā pievienota atsauce (hipersaite) uz Latvijas Jātnieka federācijas tīmekļa profilu, kurā pieejama informācija par iesniedzēja panākumiem. Pārbaudot federācijas tīmekļa profilā publicētos sacensību rezultātus par 2018. gadu, konstatēts, ka iesniedzēja vairākās sacensībās ir ieguvusi godalgotas vietas un līdz ar to pieteikums šajā daļā atzīstams par atbilstošu saistošo noteikumu 6.1. un 9.punkta prasībām.

[4] Iesniedzējs pieprasīto finanšu apmēru pamatojis, pieteikumā norādot finansējuma izlietošanas izmaksu pozīcijas un to paredzamos apmērus, atbilstoši saistošo noteikumu 7.punktā minētajām prasībām.

            Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 6.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.                  Piešķirt biedrībai “Kanu Atvars” finansiālu atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai  426,86 EUR apmērā.

2.                  Noteikt, ka finansiālais atbalsts izlietojams pieteikumā norādīto mērķu sasniegšanai. Finansējuma saņēmējs atbildīgs par saistošo noteikumu 13.punktā minētās atskaites iesniegšanu. Atskaite par izlieto finansējumu iesniedzama līdz 2019.gada 31.decembrim.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

156. Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pag., Priekules nov. trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 156         

          (protokols Nr.3, 29.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 002 0265, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

Ar 2018. gada 26. jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.331 nekustamais īpašums “Akācijas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 002 0265 (turpmāk – nekustamais īpašums)  nodots atsavināšanai.

Ar 2018. gada 27. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.421 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 5760,00 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi).

Ar 2018. gada 29. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.527 apstiprināti nekustamā īpašuma otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un sākumcena 4608,00 EUR (četri tūkstoši seši simti astoņi euro un 00 centi).

Ar 2019. gada 31. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.18 apstiprināti nekustamā īpašuma trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un sākumcena 2304,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti četri euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks Skaidrīte Auza, deklarētā dzīvesvietas adrese, “Akācijas”-3, Virgas pagasts, Priekules novads,  LV-3433, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 2304,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti četri euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 002 0265, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rezultātus un izsoles protokolu.

1.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 2304,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti četri euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas saskaņā ar atliktā maksājuma grafiku (pielikums).

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Priekules novada pašvaldības domes 

29.03.2019. lēmumam Nr.157  (prot..Nr.3, 30.punkts)

 

Nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pagasts, Priekules novads, nomaksas pirkuma līguma

 atliktā maksājuma grafiks

Pirkuma summa EUR 2304,00. Pirmā iemaksa 10%, t.i. EUR 230,40

Samaksas
termiņš

Atlikusī
pamatsumma

Pamatsummas
maksājums

Atliktā maksājuma dienas

Likumiskie
procenti
(6% gadā)

Kopā
kārtējais maksājums

EUR

EUR

 

EUR

EUR

 1

2073,60

172,80

30

10,23

183,03

 2

1900,80

172,80

30

9,37

182,17

 3

1728,00

172,80

30

8,52

181,32

 4

1555,20

172,80

30

7,67

180,47

 5

1382,40

172,80

30

6,82

179,62

 6

1209,60

172,80

30

5,97

178,77

 7

1036,80

172,80

30

5,11

177,91

 8

864,00

172,80

30

4,26

177,06

 9

691,20

172,80

30

3,41

176,21

 10

518,40

172,80

30

2,56

175,36

 11

345,60

172,80

30

1,70

174,50

 12

172,80

172,80

30

0,85

173,65

KOPĀ

x

2073,60

 

66,47

2140,07

 

157. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 1-23, Priekule, Priekules nov.

 LĒMUMS

 

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 157         

          (protokols Nr.3, 30.punkts)

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 1-23, Priekule,  Priekules novads

Ar 2018. gada 31. maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 257 nekustamais īpašums Liepājas iela 1-23, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 900 0346 tika nodots atsavināšanai.

Ar 2019. gada 31. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.17 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2283,00 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2019. gada 13. marta izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 – XX, deklarētās dzīvesvietas adrese X, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 4233,00 EUR (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekule novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt 2019. gada 13. marta Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 1-23, Priekulē, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.

1.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 4233,00 EUR (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs euro un 00 centi). Pirkuma līgums jānoslēdz un jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 5 (piecu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

2.      Noteikt, ka izsoles uzvarētājam ar 2019.gada 1.aprīli jāveic apsaimniekošanas un komunālie maksājumu par dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 1-23, Priekulē, Priekules novadā saskaņā ar SIA “PRIEKULES NAMI” izsniegtajiem rēķiniem.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

 

158. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-6, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

 

Priekulē

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 158          

          (protokols Nr.3, 31.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-6, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-6, Priekules pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2019.gada 14.martā pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Priekules novada pašvaldības dome 2017.gada 30.novembrī ar lēmumu Nr.573 “Par dzīvojamās mājas “Senči”, Priekules pagastā, Priekules novadā sadalīšanu un dzīvokļa īpašumu izveidošanu, adreses precizēšanu un piešķiršanu” nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu (daudzdzīvokļu māju un zemi).

Nekustamais īpašums 2018.gada 22.janvārī reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000361290 1.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu ielā 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 440 EUR (četri simti četrdesmit euro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu [..],  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo daļu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un  Finanšu komitejas 21.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) “Senči”-6, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 900 0071.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-6, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 900 0071, nosacīto cenu 440 EUR (četri simti četrdesmit euro).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāko atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Priekules novada pašvaldības domes 

 

29.03.2019. lēmumam Nr.158  (prot..Nr.3, 31.punkts)

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS  (PROJEKTS)

 

Nr.____________________________

 

Priekulē                                                                              2019. gada__.______________

 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ.Nr.90000031601, juridiskā adrese Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, kuru uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta pirmās daļas 4.punktu un Priekules novada pašvaldības nolikuma pamata  pārstāv domes priekšsēdētāja Vija Jablonska (turpmāk tekstā – Pārdevējs) no vienas puses un

(pirmpirkuma tiesīgās personas vārds, uzvārds), personas kods_________________, adrese____________________, (turpmāk – Pircējs), pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes (lēmumi) un Publiskas personas  mantas atsavināšanas likumu, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs  pērk nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) “Senči”-6, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6482 900 0071 (turpmāk – nekustamais īpašums).

1.2. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 31.3 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 313/3528 domājamām daļām:

1.2.1. no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0223;

1.2.2. no būves ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0062 001;

1.2.3. no būves ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0062 002;

1.2.4. no būves ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0062 004;

1.3. Pārdevēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000361290 - 6.

2. CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Nekustamā īpašuma cena ir 440,00 EUR (četri simti četrdesmit euro un 00 centi).

2.2. Puses apliecina, ka līdz līguma parakstīšanai Pircējs ir veicis pilnu šā līguma 2.1.punktā minēto samaksu par Nekustamu īpašumu.

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pārdevējs garantē, ka ir nekustamā īpašuma vienīgais likumīgais īpašnieks un ir tiesīgs slēgt šo līgumu, un uzņemties tajā noteiktās saistības.

3.2. Pārdevējs pilnvaro Pircēju veikt visas nepieciešamās darbības, lai Zemesgrāmatā reģistrētu Pircēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu un pārstāvētu Pārdevēju Zemesgrāmatā.

3.3. Pircējs apņemas šā līguma noteiktajā kārtībā un termiņos pilnībā norēķināties par īpašumu.

3.4. Pircējs apņemas 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad veikta pilna samaksa par nekustano īpašumu, nostiprināt īpašuma tiesības uz sava vārda Zemesgrāmatā.

3.5. Visus izdevumus, kas saistīti ar šā līguma reģistrēšanu Zemesgrāmatā, sedz Pircējs.

3.6. Pārdevējs neatbild par nekustamā īpašuma  nenozīmīgiem trūkumiem, kā arī par tādiem, kas ieguvējam bijuši zināmi vai, pievēršot visparastāko uzmanību, nevarētu palikt viņam apslēpti.

3.7. Visu risku par zaudējumiem, kurus nekustamais īpašums var radīt trešajām personām, no šā līguma spēkā stāšanās brīža (parakstīšanas) uzņemas Pircējs.

4. ATBILDĪBA

4.1. Puses ir pilnā mērā atbildīgas par uzņemto saistību pilnīgu izpildi LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

4.2. Par katru šā līguma pārkāpumu vainīgā puse ir atbildīga par otrai pusei radītajiem zaudējumiem.

4.3. Puses nav atbildīgas viena otrai par Līguma vai darījuma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tai par pamatu ir bijuši nepārvaramas varas apstākļi, ja vien Puses nevienojas citādi. Ar nepārvaramas varas apstākļiem šā Līguma izpratnē saprotamas – dabas stihijas, plūdi, dabas katastrofas, kara stāvoklis valstī vai citi apstākļi, ko Puses nespēja ne paredzēt, ne arī novērst.

4.4. Pārdevējs apņemas parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami šā līguma reģistrēšanai, apliecināšanai un nekustamā īpašuma reģistrēšanai Zemesgrāmatā, kā arī citus LR normatīvajos aktos paredzētos dokumentus, kas saistīti ar šā līguma izpildi uzreiz pēc Pirkuma līguma noslēgšanas.

 

5. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

5.1. Visi papildinājumi un grozījumi pie šā līguma, izdarāmi rakstveidā, pusēm vienojoties un tie stāsies spēkā pēc tam, kad tos būs parakstījuši abas Puses vai Pušu pilnvarotie pārstāvji. Izdarītie grozījumi pievienojami līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

5.2. Pēc līguma parakstīšanas mutiskas vienošanās un norunas šā līguma izpildē nav uzskatāmas par saistošām.

6. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

6.1. Pircējs iegūst īpašuma tiesības uz nekustamu īpašumu pēc to nostiprināšanas zemesgrāmatā.

6.2. Pirms šā līguma noslēgšanas par nekustamo īpašumu nav strīda un tam nav uzlikts atsavināšanas aizliegums un nav nevienam citam atsavināts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām.

6.3. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

6.4. Pircējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu, Pārdevējs apstrādā no Pircēja saņemtos personas datus Priekules novada pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros (t. sk. personas kodu).

6.5. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar nekustama īpašuma faktisko stāvokli, un piekrīt to pirkt tādā stāvoklī, kāds tas ir šā līguma noslēgšanas dienā. Pārdevējs un Pircējs apliecina, ka, noslēdzot šo līgumu, labi apzinās nekustamā īpašuma vērtību, pirkuma summu un samaksas kārtību, un atsakās celt cits pret citu prasību par šā līguma atcelšanu un pirkuma – pārdevuma summas maiņu pārmērīgu zaudējumu dēļ.

6.6. Attiecības, kas nav atrunātas šajā Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.7. Domstarpības, kas rodas pusēm par šī līguma izpildi, tiek risinātas savstarpēji vienojoties, ja puses nevar vienoties – tiesā.

6.8. Pirkuma līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses.

6.9. Līgums sastādīts uz … (…) lapām, 3 (trīs) oriģinālos un identiskos eksemplāros, atrodas glabāšanā pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzējai pusei un viens – iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Reģistrējot šo līgumu zemesgrāmatā, iesniedzami šādi dokumenti:

1. Nostiprinājuma lūgums;

2. Nekustamā īpašuma pirkuma līgums;

3. Priekules novada pašvaldības domes lēmumi (-s);

4. Kvīts par kancelejas nodevu;

5. Kvīts par valsts nodevas samaksu.

 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

 

PĀRDEVĒJS                                                                    PIRCĒJS

PRIEKULES NOVADA  PAŠVALDĪBA                        

Reģ.Nr.90000031601                                         

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434            

Banka; AS Swedbank, SWIFT kods HABALV22               

Konta Nr. LV30HABA0551018598451                                

                                                                                                 

 

______________________________                              ______________________

Domes priekšsēdētāja V.Jablonska                                                

159. Par 2019. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajam nodoklim sadales kārtības apstiprināšanu

 LĒMUMS

 

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 159          

          (protokols Nr.3, 32.punkts)

 

         

Par  2019. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajam nodoklim sadales kārtības apstiprināšanu

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, Dziesmu un deju svētku likuma 9. panta otrās daļas 9. punktu, kas nosaka, ka valsts budžeta līdzekļi kārtējo Dziesmu un deju svētku starplaikā tiek izmantoti valsts mērķdotācijai kolektīvu vadītāju darba un sociālā nodokļa samaksai. Valsts mērķdotācijas apjoms 2019. gadā katrai pašvaldībai ir iekļauts likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” 10.pielikumā, Valsts mērķdotācija tiek aprēķināta un sadalīta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumiem Nr.649, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt šādu valsts 2019. gadam piešķirtās mērķdotācijas Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtību:

1.1.   valsts mērķdotācija tiek piešķirta Pašvaldības tautas mākslas kolektīviem, kuri uz valsts mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi ir iekļauti elektroniskajā datubāzē "Latvijas digitālā kultūras karte" un kuri:

1.1.1.      gatavo Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem atbilstošu repertuāru (koprepertuāru - kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri), piedalās novada un strapnovadu rīkotajos pasākumos, turpmāk – G1;

1.1.2.     saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, koklētāju ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) un 2018. gadā vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos, turpmāk - G2.

 

1.2.   Pašvaldība veic 2019. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Noteikumos noteiktā kārtībā, ņemot vērā:

1.2.1.   valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru Priekules Pašvaldībai 2019. gadam – 1915.00 eiro;

1.2.2.   G1 un G2 kolektīvu skaitu Pašvaldībā uz mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi;

1.2.3.   Gkolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients 2.

1.3.   Piešķirtā valsts mērķdotācija tiek izlietota Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

 

2.      veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi:

Kolektīvs

Kolektīvu skaits Pašvaldībā

Valsts piešķirtā mērķdotācija (M) kolektīviem

Bāzes finansējuma (B) 1 kolektīvam aprēķins

Bāzes finansējums 1 kolektīvam noteiktajā periodā

Mērķdotācija 1 kolektīvam mēnesī

G1

2

€ 1532,00

B=M/ ΣG1

€ 766,00

€ 63,84

G2

1

  € 383,00

B=M/ ΣG2

€ 383,00

€ 31,92

 

 

3.      Aprēķināt izmaksājamo daļu no valsts piešķirto mērķdotācijas (darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas) vienu reizi mēnesī tautas mākslas kolektīvu vadītājiem:

 

Kolektīva nosaukums

Mērķdotācijas saņēmējs

(amats)

Mērķdotācija mēnesī

(darba alga un VSAOI)

GPriekules k/n SIEVIEŠU koris

diriģente

€ 63,84

G1Priekules k/n vidējās paaudzes deju kolektīvs „DUVZARE”

vadītāja

 

€ 63,84

GKrotes folkloras kopa “TRAISTĒNI”

vadītāja

 

€ 31,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

166. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Kupsīši”, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 166           

          (protokols Nr.3, 39.punkts)

 

Par  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Kupsīši”, kadastra apzīmējums 6498 003 0119, Virgas pag., Priekules nov.,  uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda       

 

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Kupsīši”, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008.sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.10, 1.24.§ “Par pašvaldībai piekrītošajām zemēm” zemes vienībai “Pie Brūveru pļavas” ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0119 1,6 ha platībā noteikts statuss – pašvaldībai piekritīgā zeme.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 22.11.2012. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.15, 35.§, zemes vienībai “Pie Brūveru pļavas”, kadastra apzīmējums 6498 003 0119, precizēta platība no 1,6 ha uz 2,0 ha.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 31.01.2019. sēdes lēmumu Nr.55, protokols Nr.1, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0119 atdalīta no nekustamā īpašuma “Pie Brūveru pļavas”, kadastra Nr.6498 002 0180, Virgas pagastā un piešķirts jauns nosaukums “Kupsīši”.

 Zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu- zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, izņemot šā likuma 8.pantā minēto uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāmo zemi.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b) apakšpunkts nosaka, ka zemes starpgabals -publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Kupsīši” 2,0 ha lielā platībā (platība var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6498 003 0119, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda. 

1.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

2.       Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Virgas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

           

            Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska