26.09.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.7)

1. § Par Priekules novada vēlēšanu komisijas izveidošanu

 Priekules novada pašvaldības domes noteiktajā termiņā (līdz 2013.gada 13.septembrim) pieteikumu (reģ.Nr.3-13/1157 no 11.09.2013.) par kandidātu izvirzīšanu Priekules novada vēlēšanu komisijai iesniedzis Nacionālās apvienības Tēvzemei un Brīvībai/LNNK deputāts Ainars Cīrulis. Deputāta Ainara Cīruļa izvirzītie kandidāti:

1.      Iveta Juškeviča  - personas kods [:], adrese: [:], amats: Priekules novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;

2.      Anita Tetere - personas kods [:], adrese:[:], amats: Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēkas vadītāja.

3.      Inese Vītoliņa - personas kods [:], adrese:[:], amats - Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktore;

4.      Daiga Egle - personas kods [:], adrese:[:], amats: Priekules novada pašvaldības tūrisma organizatore;

5.      Indra Zvirbule - personas kods [:], adrese:[:], amats: Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktores vietniece;

6.      Modra Runte - personas kods [:], adrese: [:] amats: Priekules novada pašvaldības grāmatvede;

7.      Ainars Judvaitis - personas kods [:], adrese:[:], amats: Priekules vidusskolas direktores vietnieks.

Atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktajam deputāta A.Cīruļa pieteikumam par kandidātu izvirzīšanu Priekules novada vēlēšanu komisijai pievienots katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.

Visi izvirzītie kandidāti atbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta pirmajā daļā vēlēšanu komisijas locekļiem noteiktajām prasībām par pilsonību, izglītības līmeni un latviešu valodas prasmēm, kā arī uz viņiem nav attiecināmi šī līkuma 6.panta otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi.

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu un 10.panta otro daļu:

 

1. Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli Ivetu JUŠKEVIČU.

 

2. Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli Anitu TETERI.

 

3. Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli Inesi VĪTOLIŅU.

 

4. Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli Daigu EGLI.

 

5. Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli Indru ZVIRBULI.

 

6. Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli Modru RUNTI.

 

7. Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli Ainaru JUDVAITI.

 

8.      Uzskatīt, ka Priekules novada vēlēšanu komisija ievēlēta šādā sastāvā:

8.1. Iveta JUŠKEVIČA;

8.2. Anita TETERE;

8.3. Inese VĪTOLIŅA;

8.4. Daiga EGLE;

8.5. Indra ZVIRBULE;

8.6. Modra RUNTE;

8.7. Ainars JUDVAITIS.

 

9.      Uzdot lietvedības nodaļas vadītājai Santai Mikālei piecu dienu laikā pēc vēlēšanu komisijas ievēlēšanas atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 10.panta piektajā daļā noteiktajai kārtībai nosūtīt paziņojumu Centrālajai vēlēšanu komisijai par vēlēšanu komisijas izveidošanu un tās sastāvu.

 

2. § Par Priekules novada pašvaldības domes deputāta M.Mikāla deputāta pilnvaru izbeigšanu

 Jautājums netiek izskatīts, jo 2013.gada 26.septembrī saņemts Mārtiņa Mikāla iesniegums, reģ.Nr.3-13/1234, ar kuru viņš atsauc savu 2013.gada 30.augusta iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu.

3. § Par Priekules novada pašvaldības domes deputāta A.Šteina pilnvaru izbeigšanu

 Priekules novada domē 2013.gada 3.septembrī saņemts Priekules novada pašvaldības domes deputāta Arta Šteina iesniegums (reģ.Nr.3-13/1088) par atbrīvošanu no deputāta pienākumu veikšanas, jo viņa pamata darbavieta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aizliedz savienot deputāta amatu ar amatu dienestā.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, un 3.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes deputāta Arta Šteina deputāta pilnvaras izbeidzas ar 2013.gada 26.septembri.

2.      Pašvaldības domes priekšsēdētājai nosūtīt Priekules novada vēlēšanu komisijai rakstveida informāciju par pašvaldības domes deputāta Arta Šteina pilnvaru izbeigšanos.

 

4. § Par atļauju V.Jablonskai savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem

 2013. gada 06. septembrī Priekules novada pašvaldības domē saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas V. Jablonskas iesniegums, kurā lūgts atļaut savienot Priekules novada domes priekšsēdētājas amatu ar šādiem citiem amatiem:

Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.- 2020. uzraudzības komitejas locekļa, Zemkopības ministrijas Starpinstitūciju darba grupas locekļa, Kurzemes plānošanas reģiona sabiedriskā transporta komisijas locekļa amatu, kuros viņa apstiprināta vai ievēlēta ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumiem.

Izskatot V. Jablonskas iesniegumu Priekules novada pašvaldības dome konstatēja, ka:

1.      Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas amatā V. Jablonska iecelta ar 14.06.2013 lēmumu „Priekules novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas” (protokols Nr. 1, 2. §). Darba laika organizācija un amata pienākumi domes priekšsēdētājai noteikti saskaņā ar Priekules novada domes nolikumu un Likuma „Par pašvaldībām” 62. pantu.

2.      Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 14. punktu, kurš nosaka, ka valsts amatpersonas ir pašvaldības domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks, kā arī pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs novada pašvaldībā un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.

3.      Likums „Par pašvaldībām” 38.pants nosaka, ka pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, deputāta, izpilddirektora un viņa vietnieka, kā arī pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un to ierobežojumu izpildes kārtību, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

4.      Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6. pants, kurš nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.

5.      Iesniedzēja V. Jablonska apliecina, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitē valsts tiešo valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Kā arī, ka par darbu komitejā atalgojums saņemts netiks.

6.      Atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektās daļas 4.punktam, pašvaldību domju priekšsēdētājiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldību institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi vai ievēlējusi amatā.

7.      Atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 8.1 panta trešajai daļai valsta amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ar citu amatu ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu. Savukārt šā panta piektā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot iesniegumu ar lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.

8. Saskaņā ar likumu par "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Ar 04.09.2013. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes lēmuma (Nr. 04/13, 1.§) 1.1.8. punktu V. Jablonska apstiprināta par Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.- 2020. uzraudzības komitejas locekli un ar 1.1.34. punktu par Zemkopības ministrijas Starpinstitūciju darba grupas locekli. Savukārt ar šā Lēmuma 1.7. punktu V. Jablonskai atļauts savienot Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.- 2020. uzraudzības komitejas locekļa, Zemkopības ministrijas Starpinstitūciju darba grupas locekļa un Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) sabiedriskā transporta komisijas locekļa un KPR Attīstības padomes locekļa amatus.

Priekules novada dome nesaskata šķēršļus augstāk minēto amatu savienošanā, jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

             

Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 14. punktu, 7. panta piektās daļas 4. punktu, kā arī, izskatot un izvērtējot Priekules novada domes priekšsēdētājas V. Jablonskas iesniegumā sniegto informāciju, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti  (Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Atļaut Vijai Jablonskai Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas amatu savienot ar: Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.- 2020. uzraudzības komitejas locekļa, Zemkopības ministrijas Starpinstitūciju darba grupas locekļa un Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) sabiedriskā transporta komisijas locekļa amatu.

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

5. § Par saistošo noteikumu ‘’Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību’’ projektu

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas a) un b)apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldība nosaka nomas maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus), 2013.gada 18.septembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pieņemt iesniegto Saistošo noteikumu projektu Nr.9 ‘’Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” un sagatavot to parakstīšanai saskaņā ar pielikumu.

 

2.      Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.

3.      Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā vai bezmaksas izdevumā un tie ir brīvi pieejami Priekules novada pašvaldības domes ēkā, pagasta pārvaldēs un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

 

6. § Par saistošo noteikumu ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.7 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’’’ projektu

 2013.gada 25.jūlijā Priekules novada pašvaldības dome apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums”, kas stājās spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai saistošie noteikumi tika nosūtīti zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM).

2013.gada 15.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemta VARAM vēstule Nr.18-6/7617 no 14.08.2013., kurā minēti šādi iebildumi:

„1) „lūdzam saistošo noteikumu l5.2.apakšpunktā aizvietot vārdus ,,banku iestādēs" ar vārdiem ,,kredītiestādēs" saskaņā ar normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju ;

2) lūdzam papildināt saistošos noteikumus ar atsevišķu nodaļu ,,Noslēguma jautājums", kurā ietvert normu, ka ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada domes 2009.gada 22.oktobra saistošie noteikumi ,,Priekules novada pašvaldības nolikums".

Priekules novada pašvaldība VARAM nosūtījusi vēstuli Nr.3-06/824 no 27.08.2013. ar lūgumu norādīt konkrētu normatīvo aktu, kas būtu par pamatu, lai aizstātu saistošo noteikumu 15.2.punktā vārdus „banku iestādēs” ar vārdiem „kredītiestādēs” un, lai saistošos noteikumus papildinātu ar atsevišķu nodaļu „Noslēguma jautājums”, norādot, ka VARAM iebildumi ir nepamatot un vienlaicīgi informējot, ka Priekules novada domes 25.07.2013. lēmuma (protokols Nr.3, 3.§) 3.punktu tika noteikts sekojošais: „Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu, atzīt par spēku zaudējušiem Priekules novada domes 2009.gada 22.oktobra saistošos noteikumus Nr.7 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’.”

2013.gada 5.septembrī pašvaldībā saņemta VARAM vēstule Nr.18-6/8338 no 05.09.2013., kurā norādīts, ka normatīvais akts, kurā ir skaidroti termini, kas attiecas uz finanšu pakalpojumiem, ir Kredītiestāžu likums. Kredītiestāžu likuma l.pantā ir dots termina ,,kredītiestāde" skaidrojums, proti, kredītiestāde ir kapitālsabiedrība, kas pieņem noguldījumus un citus atmaksājamus līdzekļus no neierobežota klientu loka, savā vārdā izsniedz kredītus un sniedz citus finanšu pakalpojumus. Augstāk minētais likums neparedz terminu ,,banku iestāde", jo ar 2010.gada 23.decembra likumu ,,Grozījumi Kredītiestāžu likuma, kas stājās spēkā 20ll.gada 2l,janvārī, vārds ,,banka" (attiecīgā locījumā) tika aizstāts ar vārdu ,,kredītiestāde" (attiecīgā locījumā).

Jautājumā par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem norādīts, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 ,,Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" l58.punktu spēkā esošus noteikumus par spēku zaudējušiem atzīst ar atsevišķiem noteikumiem vai ar citu noteikumu noslēguma jautājumu.

 

Ņemot vērā VARAM iebildumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, kā arī Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu,  atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu Nr.10 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums””.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums”” projekts uz 1 lp.

 

 

 

7. § Par Priekules novada teritorijas plānojuma 2014-2026 izstrādi

 Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojums apstiprināts ar Priekules novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 4 no 28.01.2010. protokols Nr.1  45§. Šis kopējais novada teritorijas plānojums sastāv no sešiem atsevišķiem iepriekšējo pašvaldību teritorijas plānojumiem, kuru līdzvērtīgi klasificējamie nosacījumi ir atšķirīgi katrā teritorijā, un līdz ar Ministru kabineta 2013.gada 31.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” spēkā stāšanos  vairs neatbilst normatīvo aktu regulējumam.

 

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu novada attīstību, atbilstoši valstī noteiktai plānošanas sistēmai, nepieciešams izstrādāt Priekules novada teritorijas plānojumu 2014-2026 gadiem. Projekta gaitā jāveic teritorijas organizācija atbilstoši izstrādātajām:

Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030;

Priekules novada Attīstības programma 2013-2019.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 15.panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Uzsākt Priekules novada teritorijas plānojuma 2014-2026 izstrādi.

2.      Apstiprināt Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Modri Baumani par Priekules novada teritorijas plānojuma 2014-2026 izstrādes vadītāju.

3.      Noteikt ka Priekules novada teritorijas plānojumu 2014-2026 izstrādā telpiskās attīstības plānotāja Daina Fomina.

4.      Apstiprināt darba uzdevumu Priekules novada teritorijas plānojuma 2014-2026 izstrādei (1.pielikums).

5.      Šo lēmumu divu nedēļu laikā elektroniski nosūtīt VARAM un Plānošanas reģionam.

6.      Šo lēmumu triju darba dienu laikā ievietot pašvaldības mājaslapā www.priekulesnovads.lv.

7.      Informāciju par šo lēmumu ievietot pašvaldības izdevumā „Priekules novada ziņas”.

8.      Elektroniskus paziņojumus par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu nosūtīt tām institūcijām un pašvaldībām, kuras var ietekmēt plānojuma risinājumi.

 

 Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums

8. § Par dabas lieguma ‘’Ruņupes ieleja’’ dabas aizsardzības plāna izstrādi

 Sakarā ar nepieciešamību uzsākt Priekules novada teritorijas plānojuma izstrādi un pamatojoties uz pamatojoties uz Priekules novada Attīstības programmu 2013-2019, kurā norādīts uz nepieciešamību saglabāt kvalitatīvu vides stāvokli, tai skaitā ierosināt NATURA 2000 teritorijas „Ruņupes ieleja” aizsardzības plāna izstrādi, lai teritorijas plānojumā noteiktu atļautās izmantošanas veidus un teritorijas.

 

Atbilstoši MK 09.10.2007. noteikumiem Nr. 686 „ Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”, kas izdoti saskaņā ar likuma „ Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 18.panta trešo daļu nosakāmas īpaši aizsargājamās teritorijas vai tās funkcionālās zonas dabas aizsardzības plāna saturs un izstrādes kārtība.

Fiziska vai juridiska persona (tai skaitā valsts vai pašvaldības iestāde) katru gadu līdz 1.novembrim var iesniegt Dabas aizsardzības pārvaldē Ministru kabineta izveidotās vai veidotās aizsargājamās teritorijas plāna izstrādes priekšlikumu. Plānu izstrādā nākamajā gadā par valsts budžeta līdzekļiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un MK 09.10.2007. noteikumiem Nr. 686 „ Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 2. punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iesniegt Dabas aizsardzības pārvaldē Ministru kabineta izveidotās aizsargājamās teritorijas dabas liegums „Ruņupes ieleja” plāna izstrādes priekšlikumu (2.pielikums).

 Dabas aizsardzības plāna izstrādes priekšlikums

9. § Par Priekules novada pašvaldības zemes komisijas nolikuma apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.panta trešo daļu, kā arī Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikuma” 13.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības zemes komisijas nolikumu (pielikumā).

2. Priekules novada pašvaldības zemes komisijas nolikums stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.

 

10. § Par Priekules novada pašvaldības zemes komisijas izveidošanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” 12.6.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti  (Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot Priekules novada pašvaldības zemes komisiju 5 locekļu sastāvā.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības zemes komisiju šādā sastāvā:

2.1. Gunta Briekmane komisijas priekšsēdētāja;

2.2.Vēra Rubeze komisijas priekšsēdētājas vietniece;

2.3. Vija Jablonska;

2.4. Modris Baumanis;

2.5. Ineta Gusta.

 

11. § Par Priekules novada pašvaldības sabiedrības veselības komisijas nolikuma apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.panta trešo daļu, kā arī Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikuma” 13.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības sabiedrības veselības komisijas nolikumu (pielikumā).

2. Priekules novada pašvaldības sabiedrības veselības komisijas nolikums stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.

 

12. § Par Priekules novada pašvaldības sabiedrības veselības komisijas izveidošanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” 12.13.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot Priekules novada pašvaldības sabiedrības veselības komisiju 10 locekļu sastāvā.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības sabiedrības veselības komisiju šādā sastāvā:

2.1. Agrita Driviņa;

2.2.Gražina Ķervija;

2.3. Sarmīte Eidinta;

2.4. Ļoļa Bauže;

2.5. Liena Kaļiņina;

2.6. Mārīte Gertnere;

2.7. Arta Brauna;

2.8. Tatjana Ešenvalde;

2.9. Mārtiņš Mikāls;

2.10. Malda Andersone.

 

13. § Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā

 2013.gada 13.septembrī saņemts pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekles Dzintras Krūmiņas iesniegums (reģ.Nr.3-13/1177), kurā lūgts atbrīvot viņu no atsavināšanas komisijas darba sakarā ar lielo noslogotību un darbošanos arī vides uzraudzības komisijā.

Dzintra Krūmiņa ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 29.augusta lēmumu (protokols Nr.5, 5.§) apstiprināta Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot Dzintru KRŪMIŅU no Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2013.gada 30.septembri.

2. Ar 2013.gada 1.oktobri iekļaut Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā Priekules novada pašvaldības grāmatvedi Genovaiti VAIČEKAUSKU.

 

14. § Par projekta ‘’Skolas un internāta ēkas fasāžu renovācija, apkures sistēmas un siltumtrases rekonstrukcija Priekules novada Virgas pagastā, Purmsātos, Purmsātu muižā’’ realizāciju

 2013. gada 4.septembrī saņemts Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktora pienākumu izpildītājas R.Džeriņas iesniegums par nepieciešamību veikt Purmsātu internātpamatskolas rekonstrukcijas darbus pieejama finansējuma ietvaros. Finansējums pieejams izglītības iestādēm Valsts Kases kredīta veidā nepārsniedzot 250 000 Ls.

Nepieciešams veikt projekta „Skolas un internāta ēkas fasāžu renovācija, apkures sistēmas un siltumtrases rekonstrukcija Priekules novada Virgas pagastā, Purmsātos, Purmsātu muižā” pirmajā, trešajā un ceturtajā kārtā paredzētos darbus, lai nodrošinātu internāta ēkas aizsardzību pret atmosfēras apstākļu iedarbību, radītu kvalitatīvus sadzīves apstākļus audzēkņiem un novērstu nepamatotu energoresursu izlietojumu.

1.      1.kārta „Internāta ēkas galvenie energoefektivitātes paaugstināšanas un ar to saistītie pasākumi” ietver internāta ēkas jumta nomaiņu un bēniņu siltināšanu. Plānotās izmaksas Ls 56390 ar PVN.

2.      3.kārta „Ārējās siltumtrases rekonstrukcija” paredz novērst siltuma zudumus ārējā siltumtrasē, izbūvējot pazemes siltumtrasi no rūpnieciski izolētām caurulēm un uzstādīt atbilstošus siltummezglus. Plānotās izmaksas Ls 44255 ar PVN.

3.      4.kārta „Iekšējo siltumtīklu nomaiņa” paredz apkures sistēmas rekonstrukciju internātā, mācību korpusā un ēdnīcā Ls 150425 ar PVN.

2013.gada 8.augusta ārkārtas domes sēdē, protokols Nr.4  1.§ „Par Priekules novada domes līdzdalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā ‘’Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai’’ ar projektu ‘’Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules novada Purmsātu speciālajā internātpamatskolā’’tika pieņemts lēmums Neatbalstīt līdzdalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā konkursā ‘’Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai’’ ar projektu ‘’Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules novada Purmsātu speciālajā internātpamatskolā’’.

Sēdē tika norādīts uz to, ka  nepieciešams izskatīt iespēju veikt ēkas rekonstrukciju pa daļām (kārtām) bez KPFI finansējuma, veicot pašus nepieciešamākos darbus,  panākt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanos. Izvērtēt iespēju pašvaldībai ņemt aizdevumu valsts kasē.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                  Realizēt projekta „Skolas un internāta ēkas fasāžu renovācija, apkures sistēmas un siltumtrases rekonstrukcija Priekules novada Virgas pagastā, Purmsātos, Purmsātu muižā” pirmajā, trešajā un ceturtajā kārtā paredzētos darbus:

1.1.  internāta ēkas jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana;

1.2.  pazemes siltumtrases izbūve no rūpnieciski izolētām caurulēm;

1.3.  apkures sistēmas rekonstrukcija internātā, mācību korpusā un ēdnīcā.

2.                           Apstiprināt kopējo finansējuma apjomu Ls 251 071 ar PVN, ņemot aizdevumu Valsts kasē.

3.                           Par lēmuma izpildi atbild domes priekšsēdētāja Vija Jablonska

 

 

15. § Par drošības pasākumu veikšanu Aizputes ielā 7, Priekulē, sakarā ar SIA ‘’ARĀJS ABIM’’2013.gada 25.aprīļa lēmumu neizpildi

 Būves Aizputes ielā 7, apsaimnieko SIA „ARĀJS ABIM”, reģ. Nr. 42103027213, juridiskā adrese Aizputes iela 7, Priekule, Priekules novads, LV – 3434

Īpašuma tiesības uz nekustamo ēku un būvju īpašumu Aizputes ielā 7, Priekulē, Priekules novadā (kadastra Nr. 64155080008) sastāvošu no 12 ēkām  (turpmāk tekstā – objekts), saskaņā ar ierakstu Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 238 nostiprinātas uz SIA „ARĀJS ABIM” vārda.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Aizputes ielā 7, Priekule, Priekules novads (kadastra Nr. 64150080008) saskaņā ar ierakstu Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 256 nostiprinātas VAS „Privatizācijas aģentūra”. Nodalījumā ierakstīta atzīme, ka 2006. gada 05. aprīlī noslēgts valsts zemesgabala nomaksas pirkuma līgums, kur ir pircējs SIA „ARĀJS ABIM”.

2012. gada 02.maijā Priekules novada dome nosūtījusi SIA „ARĀJS ABIM” vēstuli Nr. 3-06/633 „par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 7, Priekulē, Priekules novadā sakārtošanu”.

2012.gada 04.jūnijā Priekules novada domē saņemta SIA „ARĀJS ABIM” atbilde, kurā savu vainu īpašnieks atzinis un uzņēmies par pienākumu veikt sakārtošanas darbus, bet lūdzis pagarināt teritorijas sakopšanas termiņu.

2013. gada 12. martā tika veikta pārbaude un sastādīts atzinums nr. 1.31.3/17, kurā konstatēts, ka ēku (būvju) īpašums netiek apsaimniekots atbilstoši Civillikuma 1084. panta prasībām. Īpašums ir pieejams nepiederošām personām, nav norobežots. Ēku (katlu māja ar kantora ēku un pienotava) ielas fasādes brūkošie elementi apdraud gājējus un transporta līdzekļus, ietve ir daļēji norobežota ar brīdinājuma lentām.

2013. gada 25. aprīlī Priekules novada dome atklātā sēdē (sēdes protokols Nr.6 ,11.§) nolēma un uzlika par pienākumu SIA „ARĀJS ABIM” divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās veikt šādas darbības: fasāžu nosegšanu ar aizsargtīklu, pagaidu gājēju tuneļa izbūvēšanu, teritorijas pilnīgu norobežošanu, brīdinājuma zīmju ar aizliegumu iekļūt un atrasties teritorijā izvietošanu.

2013. gada 24. maijā Priekules novada būvinženieris M. Markots sastādīja objekta Aizputes iela 7, Priekule, apsekošanas aktu objektā (ar kadastra nr. 64150080008001 un 64150080008002) un konstatēja, ka lēmums nav izpildīts. Par daļēji izpildītu tika atzīta prasība par teritorijas nožogošanu.

            Konstatēts, ka nav izpildīts 2013. gada 25. aprīļa lēmuma 1.2.punkts, ar kuru SIA „ARĀJS ABIM” tika uzlikts pienākums 6 nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas iesniegt Liepājas reģiona novadu būvvaldē sertificēta būvinženiera būvju tehniskās apsekošanas slēdzienu un iesniegumu par būvju nojaukšanas uzdevuma izsniegšanu vai plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu būvju renovācijai vai rekonstrukcijai, kā arī paziņot par to Priekules novada domei. Tāpat netika izpildīts arī lēmuma 2.1.punkts, kas nosaka, ka būvju nojaukšanas gadījumā nepieciešamā dokumentācija jāizstrādā un demontāžas darbi jāveic sešu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas un 2.2.punkts, kas nosaka, ka četru mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas būvju renovācijas un rekonstrukcijas gadījumā ir jāpabeidz būvju konservācija, bet 12 mēnešu laikā jābeidz nepieciešamās dokumentācijas izstrāde, jāizņem būvatļauja, jāuzsāk renovācijas un rekonstrukcijas darbi.

2013. gada 02. septembrī jautājums par drošības apsvērumiem un ēkas kritiskā stāvokļa uzlabojumiem tika apspriests Priekules novada domes ārkārtas sēdē, pēc kuras Priekules novada dome vienbalsīgi secināja, ka nepieciešams veikt drošības pasākumus Aizputes ielā 7, Priekulē, sakarā ar to, ka SIA „ARĀJS ABIM” nepilda ar Priekules novada domes 2013. gada 25. aprīļa lēmuma uzliktos pienākumus. Laikā no 2013. gada maija līdz 2013. gada septembrim ar SIA „ARĀJS ABIM” veiktas pārrunas, piemērotas administratīvās sankcijas, taču, kā apgalvoja SIA „ARĀJS ABIM” pilnvarotā pārstāve Vita Barakauska, (ģenerālpilnvara, reģ. Nr. 7850) īpašnieka rīcībā nav šādu naudas līdzekļu un materiālo resursu, lai spētu izpildīt ar lēmumu noteiktos drošības pasākumus.

            2013. gada 06. septembrī pēc Priekules novada pašvaldības administrācijas pieprasījuma SIA „Priekules nami” valdes loceklis Jānis Kaucis iesniedza cenu piedāvājumu aizsargtīkla montāžai ar kopējam darbaspēka un materiālo resursu izmaksām drošības pasākumu veikšanai objektā Aizputes iela 7, Priekulē. Saskaņā ar iesniegto cenu piedāvājumu Priekules novada pašvaldība veiks ēku fasāžu nosegšanu ar aizsargtīklu par kopējo summu LS 1054.34 (viens tūkstotis piecdesmit četri lati un trīsdesmit četri santīmi). Norādītā summa ir provizoriskās izmaksas uz lēmuma pieņemšanas brīdi. Šī summa var mainīties remontdarbu veikšanas laikā atkarībā no apstākļiem, kas uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi nav paredzami un novērtējami.

Izvērtējot situāciju kopumā, īpaši vēršot uzmanību uz objekta bīstamo stāvokli, kas apdraud garām gājējus, sabiedriskās satiksmes dalībniekus un tuvumā esošās ēkas un pamatojoties uz Būvniecības likuma 31. panta trešo daļu, kas nosaka, ka: „ja būves īpašnieks līdz noteiktajam laikam nav izpildījis pašvaldības lēmumu, pašvaldība organizē šīs būves savešanu kārtībā vai nojaukšanu. Ar savešanu kārtībā vai nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks” un Civillikuma 1084. panta trešo daļu, kas nosaka, ka: „ja būves īpašnieks vai valdītājs, pretēji attiecīgās varas pieprasījumam, nenovērš draudošās briesmas, tad attiecīgajai iestādei, raugoties pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai arī pavisam jānojauc uz īpašnieka rēķina”.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbalstīt 2013.gada 18.septembra finanšu komitejas lēmumu, ar kuru noteikts:

 

1. Veikt ēku fasāžu Aizputes ielā 7, Priekulē nekavējošu nosegšanu ar aizsargtīklu par Priekules novada pašvaldības līdzekļiem, lai novērstu sabiedrības dzīvības, veselības un drošības interešu apdraudējumu, pirms lēmuma pieņemšanas domes sēdē. Drošības pasākumu kopējās izmaksas, saskaņā ar cenu piedāvājumu sastāda LS 1054.34 (viens tūkstotis piecdesmit četri lati un trīsdesmit četri santīmi).

2.  Uzlikt par pienākumu SIA „ARĀJS ABIM” atlīdzināt Priekules novada pašvaldībai ar ēkas drošības pasākumu veikšanu saistītos izdevumus viena mēneša laikā no rēķina saņemšanas LS 1054.34 apmērā, saskaņā ar cenu piedāvājumu un izrakstīto rēķinu.

3.Uzlikt Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai veikt visas nepieciešamās darbības un dokumentācijas sagatavošanu prasības celšanai, uzturēšanai tiesā, ja SIA „ARĀJS ABIM” nepildīs tam radušās saistības labprātīgi.

 

16. § Par ‘’Kārtības, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai’’ apstiprināšanu

 Priekules novada domē saņemts izglītības metodiķes A.Purviņas iesniegums ar lūgumu apstiprināt Kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” .

Pamatojoties uz :

1. Izglītības likuma 28.pantu , kas nosaka, ka izglītības iestāde ir patstāvīga izglītības programmu izstrādē un īstenošanā, darbinieku izraudzīšanā, finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā;

2. Izglītības likuma 30.panta 1.daļu, kas nosaka, ka izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem, par Izglītības likuma un citu izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu.

3. Izglītības likuma 30.panta 2.daļu, kas nosaka, ka izglītības iestādes vadītājs savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemj par izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izmantošanu un nosaka izglītības iestādes darbinieku darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto darba samaksu;

4. Vispārējās izglītības likuma 11.panta 2.daļas 5.punktu, kas nosaka, ka izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par  izglītības iestādes finansu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izteikt jaunā redakcijā „Kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai”(pielikumā).

 

17. § Par grozījumiem Priekules novada domes pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam

 1.      2013.gada 29. augustā Priekules novada domē saņemts Kalētu pamatskolas direktores I. Kudumas iesniegums ar lūgumu rast iespēju papildus no pašvaldības budžeta finansēt 1 pirmsskolas skolotāja likmi.

 

2.      Ir noskaidrots, ka 2013./14.mācību gadu Kalētu pamatskolā uzsākuši 25 piecus un sešus gadus veci bērni, kuru apmācībai no valsts mērķdotācijas plānojam saņemt finansējumu 2,2 pirmsskolas skolotāja likmju samaksai. Līdz šim bija 2,9. Bez tam sakarā ar lielo audzēkņu skaitu, kas brauc uz skolu un no skolas ar skolēnu autobusu, nepieciešams pagarināt audzinātāju darba laiku. Līdz šim 2 grupiņās no 16-17 strādāja tikai audzinātāja palīgi, kas nav pieļaujams.

3.      Ir saņemts Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktores iesniegums ar lūgumu par papildus 0,5 pedagoģiskās likmes piešķiršanu.

4.      Ir secināts, ka, saskaņā ar Latvijas nacionālā kultūras centra vēstuli, mūzikas un mākslas skolām  ar 2013./14.m.g. jāsāk realizēt pilnās mūzikas un mākslas programmas 6-8 gadiem, kurām nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, jo valsts mērķdotācija ir nepietiekama šo programmu realizācijai. Ir noskaidrots, ka Priekules Mūzikas un mākslas skolai 1.pusgadā ir izveidojusies neliela algas ekonomija un salīdzinot ar pagājušo mācību gadu šogad ir lielāks mākslas programmas audzēkņu skaits, kam nepieciešams mazāks finansējums (ir vairāk kolektīvo stundu)  līdz ar to līdz decembrim nav nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt Priekules novada domes pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu šādās iestādēs – Kalētu pamatskola, Kalētu Mūzikas un mākslas skola (3.pielikums).

2. Grozījumus iestādē Kalētu pamatskola finansēt no Kalētu pamatskolas budžeta - Ls 1390

.3. Grozījumus iestādē Kalētu Mūzikas un mākslas skola finansēt no Kalētu Mūzikas un mākslas skolas budžeta – 695 Ls .

5. Grozījumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.septembri.

 

Pielikums

18. § Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pirmsskolas skolotājām, kurām darba samaksa tiek veikta no pašvaldības budžeta

 Priekules novada domē saņemti A.Purviņas, I.Kudumas, I.Dalbiņas un K.Cetrovskas iesniegumi ar lūgumu nodrošināt piemaksas pirmsskolas pedagogiem, kuru darba samaksa tiek veikta no pašvaldības budžeta.

      Saskaņā ar 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836  Pedagogu darba samaksas noteikumi 28.punktu pedagogiem, kas Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi, atbilstoši viņu darba slodzei izglītības programmas īstenošanā nosaka piemaksu attiecīgi 8, 20 un 25 procentu apmērā no šajos noteikumos noteiktās pedagoga zemākās mēneša darba algas likmes, t.i. Ls 280.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.          Noteikt piemaksu par 3.pedagogu darba kvalitātes pakāpi 8 procentu apmērā Kalētu pamatskolas pirmsskolas skolotājai B[:] S[:], atbilstoši viņas darba slodzei 1,168 – Ls 26,16 mēnesī par periodu no 2013.gada 1.septembra līdz 31.decembrim. Kopā – Ls 129,83 Ls ieskaitot nodokļus

1.1.    Piemaksu iestādē Kalētu pamatskola finansēt no Kalētu pamatskolas budžeta.

 

2.      Noteikt piemaksu par 3.pedagogu darba kvalitātes pakāpi 8 procentu apmērā Virgas pamatskolas pirmsskolas skolotājai Z[:] Ū[:], atbilstoši viņas darba slodzei 1,267 – Ls 28,38 mēnesī par periodu no 2013.gada 1.septembra līdz 31.decembrim. Kopā – 140,87 Ls ieskaitot nodokļus

2.1.Piemaksu iestādē Virgas pamatskola finansēt no Virgas pamatskolas budžeta.

 

3.      Noteikt piemaksu par 3.pedagogu darba kvalitātes pakāpi 8 procentu apmērā Priekules PII „Dzirnaviņas” pirmsskolas skolotājai I[:] G[:], atbilstoši viņas darba slodzei 0,6 – Ls 13,44 mēnesī par periodu no 2013.gada 1.septembra līdz 31.decembrim. Kopā – 66,71 Ls ieskaitot nodokļus.

3.1.Piemaksu iestādē Priekules PII „Dzirnaviņas” finansēt no Priekules PII „Dzirnaviņas” budžeta.

19. § Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu šādās struktūrvienībās – administrācija, Priekules kultūras nams un Priekules mūzikas un mākslas skola (4.pielikums).

2. Grozījumus struktūrvienībā novada domes administrācija finansēt no novada domes administrācijas budžeta (struktūrvienība 01.1101, kods 1110 - Ls 85,50 un kods 1210 - Ls 20,60).

3. Grozījumus struktūrvienībā „Priekules kultūras nams” finansēt no Priekules kultūras nama budžeta (struktūrvienība 08.2301, kods 1110 - Ls 165 un kods 1210 - Ls 39,75).

4. Grozījumus Priekules mūzikas un mākslas skolā finansēt no Priekules mūzikas un mākslas skolas budžeta (struktūrvienība 09.5101, kods 1110 – Ls 198,30 un kods 1210 – Ls 47,77).

4. Grozījumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.oktobri.

 Pielikums

20. § Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā ‘’Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai’’(prot.Nr.17,44.§)

 Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde,); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības  transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.17, 44.§) šādus grozījumus:

            1.Anulēt ar 2013.gada 1.oktobri noteikto limitu Purmsātu speciālās internātpamatskolas funkciju realizēšanai novada transportam :

 

            1)Purmsātu speciālās internātpamatskola

Ford Transit    reģ.nr.EE 2895                                                    Ls 100

 

2. Noteikt no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Purmsātu speciālās internātpamatskolas funkciju realizēšanai novada transportam :

 

1) Purmsātu speciālās internātpamatskola

VW Transporter   reģ.nr.GP 6057                                                     Ls 400