2019

31.01.2019. domes sēdes audioieraksts
31.01.2019. domes sēdes protokols Nr. 1
1. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019. gadam

  LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.1            

          (protokols Nr.1,  1.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019.gadam

 

1. 2018.gada 18.decembrī pieņemti MK noteikumi Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”, kas paredz palielināt medicīnas darbinieku atalgojumu un stājas spēkā ar 01.01.2019.

09.01.2019. saņemts Nacionālā veselības dienesta finanšu paziņojums, par līdzekļu apjomu primārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 2019.gadam Bunkas, Gramzdas, Aizvīķu un Kalētu feldšeru punktiem, kurā piešķirtie līdzekļi ārstniecības personu darba samaksai ietver MK noteikumos Nr. 851 paredzēto atalgojuma pieaugumu.

Lai pašvaldības iestādēs noteiktās amatalgu likmes atbilstu MK noteikumos noteiktajam, nepieciešams veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019.gadam.

2. Saņemts iesniegums no Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja Dz.Kuduma ar lūgumu izveidot 0,1 sporta pulciņa vadītāja (interešu pulciņa vadītāja) amata likmi Gramzdas pagastā ar mērķi pagasta iedzīvotājiem nodrošināt pieejamību sporta zālei un organizēt sporta nodarbības.

3. Saņemts iesniegums no bāriņtiesas priekšsēdētajas I. Kalnenieces ar lūgumu no 01.01.2019 noteikt bāriņtiesas loceklei Bunkas pagastā 0,8 darba slodzes, vienlaikus samazinot vienību skaitu līdz 1 vienībai un darba stundu skaitu mēnesī līdz 36 stundām bāriņtiesas loceklim pilsētā.

4. Priekules kultūras namam janvārī pieslēgta siltumapgāde pa trasi un 31.01.2019. tiek pārtrauktas darba attiecības ar kurinātājiem. Februārī kurinātāju štata vietas Priekules kultūras namā vairs nav nepieciešamas un tāpēc likvidējamas no 01.02.2019.

5. Saņemts Priekules kultūras nama direktores iesniegums  ar lūgumu no 01.03.2018. samazināt slodzi uz 0,5 skaņu operatoram un atvērt 0,5 slodzi gadījuma darbu strādniekam.

6. Nepieciešams veikt grozījumus atlīdzībā komisiju un  darba grupu locekļiem tā, lai tā būtu saskaņā ar Atlīdzības likuma 3. panta 6.punktu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2.       Grozījumi saskaņā ar pielikuma 1. – 8. un 13. punktu stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.

 

3.       Grozījumi saskaņā ar pielikuma 9.-11. punktu stājas spēkā ar 2019. gada 1. februāri.

 

4.       Grozījumi saskaņā ar pielikuma 12. punktu stājas spēkā ar 2019. gada 1. martu.

 

Pielikumā: Grozījumu Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019.gadam projekts uz 2 lp.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

 

Pielikumu skatīt šeit! 

2. Par grozījumiem 31.03.2016. “Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.2            

          (protokols Nr.1, 2.punkts)

 

Par grozījumiem 31.03.2016.’’Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā’’

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 31.marta lēmumu (prot.Nr.5,6.§) apstiprināts “Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikums”, kas paredz, ka projektu vērtēšanas komisija izvērtē projektu konkursa ietvaros iesniegtos projektu iesniegumus, kurus Priekules novada pašvaldība līdzfinansēs.

Sakarā ar to, ka ir nepieciešams ieviest laika korekcijas, nolikumā nepieciešams izdarīt grozījumus.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.pantas pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izdarīt 2016.gada 31.marta „Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā” šādus grozījumus”:

1.11.aizstāt 5.punktā vārdus “2018.gadā ir 9000 EUR” ar vārdiem “ esošajā gadā ir 9000 EUR”;

1.21.1.aizstāt 8.punktā vārdus “2018.gada 5.oktobrim” ar vārdiem “līdz esošā gada pēdējai oktobra darba dienai.”;

1.31.2.aizstāt 34.punktā vārdus “2018.gada 6.aprīlim plkst. 17:00” ar vārdiem “esošā gada pirmā marta piektdiena plkst.15:30”;

1.41.3.papildināt nolikumu ar punktu 47.5. Paredzētas projekta aktivitātes, kuras nav bijušas iepriekšējos divos gados;

1.51.4.aizstāt nolikuma 60.punktā vārdus “2018.gada 5.oktobrim” ar vārdiem “līdz esošā gada otrajai novembra piektdienai”. 

2.     2. Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas dienu.

3.     3. Uzdot pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai izstrādāt nolikuma konsolidēto redakciju.

4.  4. Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas projektu koordinatoram Guntaram Jankum.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

 

Nolikumu skatīt šeit! 

3. Par ziedojuma pieņemšanu Gramzdas pagasta pārvaldei

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.3            

          (protokols Nr.1, 3.punkts)

Par ziedojuma pieņemšanu Gramzdas pagasta pārvaldei

 

            Saņemts iesniegums no Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu EUR 1400 apmērā no SIA “Artis JP”.

Dāvinājuma (ziedojuma) mērķi:

1.      1200,00 EUR – Gramzdas pagasta velosporta komandas dalībai sacensībās,

2.      200,00 EUR – Gramzdas Nacionālā amatierteātra kolektīva 5.gadu jubilejai veltītai filmai “Mums 5”.

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt saņemto ziedojumu EUR 1400,00 apmērā no SIA “Artis JP”.

2.      Minēto ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķiem.

3.      Par lēmuma izpildi atbild Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

4. Par pašvaldību dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.4            

          (protokols Nr.1,  4.punkts)

Par pašvaldību dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam

2019. gada 3.janvārī saņemta Kurzemes plānošanas reģiona vēstule Nr. Nr. 2-5.5/1/19 “Par pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam”, kurā KPR administrācija pateicas par piešķirto finansējumu 2018.gadā, kas sniedza atbalstu KPR administrācijas kapacitātes celšanai,  līdzfinansējot esošos un piesaistot jaunus cilvēkresursus darbam ar jaunu projekta ideju izstrādi un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaisti Kurzemes reģiona attīstībai, kā arī nodrošinot reģiona viedokļu pārstāvību ārvalstu finanšu līdzekļu programmu uzraudzības komitejās, aizstāvot visus no Kurzemes reģiona iesniegtos projektus vai projektu idejas. Atbalsts sniegts arī KPR Attīstības padomes kopējās kapacitātes stiprināšanā, organizējot labās prakses apguves braucienu, kura laikā padomes locekļiem bija iespēja iepazīt dažādas prakses un iegūt vērtīgu informāciju turpmākajam darbam.

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17 1.panta 1.daļas 3. punktu, KPR administrācija lūdz izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma 1500.00 EUR apmērā piešķiršanu plānošanas reģionam 2019.gadam domes sēdē un informēt KPR administrāciju par pieņemto lēmumu, nosūtot sēdes protokola izrakstu. Pašvaldību līdzfinansējuma izlietojuma mērķis tiek saglabāts nemainīgs, un līdzīgi kā iepriekšējos gados, tas tiks novirzīts Administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses apgūšanas brauciena organizēšanai, kas tiek plānots 2019.gada pavasarī.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piešķirt līdzfinansējumu 1500.00 EUR apmērā Kurzemes plānošanas reģionam 2019.gadam administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses apgūšanas brauciena organizēšanai.

 

     Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

7. Par atkritumu apsaimniekošanas izmaiņām “Brūzis”, Kalētu pag., Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.7            

          (protokols Nr.1,  7.punkts)

  

Par atkritumu apsaimniekošanas izmaiņām “Brūzis”, Kalētu pag., Priekules novadā

            07.01.2019. notika daudzdzīvokļu mājas “Brūzis” iedzīvotāju sapulce. Iedzīvotāji ierosināja samazināt atkritumu konteinerus. Iedzīvotāji lieto divus 0,24 mkonteinerus, izvešanas biežums divas reizes mēnesī. Iedzīvotāji konstatējuši, ka konteineri nav piepildīti un uzskata, ka ir pietiekami ar vienu 0,24 m3 konteineru un izvešanu divas reizes mēnesī.

            Konteinera samazinājums saskaņots ar pakalojumu sniedzējiem “Vides pakalpojumu grupa”.

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Samazināt daudzdzīvokļu mājai “Brūzis”, Kalētu pagasts, konteineru skaitu no diviem 0,24 m3 uz vienu 0,24 m3 konteineru ar izvešanas biežumu divas reizes mēnesī.

2.      Mainīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu daudzdzīvokļu mājā ‘’Brūzis’’ no 1,69 bez PVN uz 0,85 eiro/1 cilvēkam bez PVN.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2019. gada 1. februāri.

4.      Atbildīgie par lēmuma izpildi – Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa .

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

8. Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.8            

          (protokols Nr.1, 8.punkts)

  

Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu

2018.gada 01.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk- Noteikumi).

Noteikumi nosaka publiskai personai piederoša vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas iznomāšanas kārtību un tās izņēmumus, nomas maksas aprēķināšanas kārtību, kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus.

Noteikumu  30.4.apakšpunkts nosaka, ka, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals šo noteikumu 29.5., 29.6., 29.7., 29.8., 29.9. un 29.10. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i., 28 EUR). Nomas pakalpojumu maksas cenrādi un nomas maksu pārskata atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai un maina ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā. Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku.

Pašvaldība ir pasūtījusi neatkarīga sertificēta vērtētāja atzinumu tirgus nomas maksas noteikšanai lauksaimniecībā izmantojamai zemei Priekules novada pagastu teritorijās.

2019.gada 21.janvārī. saņemts neatkarīga sertificēta vērtētāja SIA “Interbaltija” Atzinums.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 1 ha zemes nomas pakalpojuma maksas gadā cenrādi lauksaimniecības zemes vienībām Priekules novada pagastu teritorijās:

 

N.p.k.

Pagasts

1 ha zemes nomas maksa gadā, EUR (bez PVN)

1.

Bunkas pagasts

71

2.

Gramzdas pagasts

70

3.

Kalētu pagasts

69

4.

Priekules pagasts

76

5.

Virgas pagasts

68

 

2.      1 ha zemes nomas pakalpojuma maksas gadā cenrādis ir spēkā 6 (sešus gadus).

3.      Apstiprināto nomas maksas cenrādi publicēt pašvaldības mājaslapā.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

 

9. Par izbraukuma tirdzniecību Virgas un Bunkas pag., Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.9            

          (protokols Nr.1,  9.punkts)

 

 

Par izbraukuma tirdzniecību Virgas un Bunkas pag., Priekules novadā

 

            Izskata SIA „Ozols  reiz 2” reģ.nr.42103074472, valdes locekļa I.Ozoliņa – Ozola iesniegumu (reģ.Nr.2.1.4/19/75 - S  no 14.01.2019.), kurā  lūdz atļauju turpināt izbraukuma tirzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm.

             Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā no P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

             Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “Tēva nams”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

 Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu kā pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos.

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut SIA „Ozols reiz 2” reģ.nr.42103074472, izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm  līdz 2020.gada 31.janvārim.

 

 1.1. Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

 1.2. Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “ Tēva nams”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

 

10. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA "Priekules nami"

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.10            

          (protokols Nr.1,  10.punkts)

  

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

2019.gadā ir nepieciešams noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” par Priekules pilsētas labiekārtošanas, īpašumu sakārtošanas un pilsētas kapu uzturēšanas un apsaimniekošanas darbiem par līguma cenu 144 544,95 EUR. SIA “Priekules nami” ir iesnieguši  tāmi - kalkulāciju Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem 2019.gadam.

Priekules novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un ar to saistītos faktiskos apstākļus konstatē:

[1] Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē;

[2] Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, un pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes likuma 41.panta otrās un trešās daļas, kā arī 42.panta pirmo daļas noteikumus.

 [3] Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus, Priekules novada pašvaldība secina, ka:

[4] SIA „Priekules nami”,  pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina no likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkta izrietošu uzdevumu - teritorijas labiekārtošanas un sanitārās uzkopšanas, kā arī īpašumu sakārtošanas veikšanu. SIA „Priekules nami” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

[5] Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkcijas izpildi.

[6] Priekules pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārā tīrības nodrošināšana labā kvalitātē, īpašumu uzturēšana, kā arī kapu uzturēšana un apsaimniekošana ir svarīgs faktors, lai pašvaldība spētu nodrošināt ikviena iedzīvotāja tiesības dzīvot sakoptā vidē. Lai nodrošinātu vienotu Priekules pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, kapsētu izveidošana un uzturēšana, ir pieļaujama likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā izrietošo pārvaldes uzdevumu deleģēšana SIA „Priekules nami”.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, uz 1gadu par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu – par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem, sabiedriskās tualetes uzturēšanu un pilsētas kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu par summu EUR 144544,95.-

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma

Informāciju par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt Priekules novada iestādes mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

 

 Tāme labiekārtošanas darbiem Priekulē 2019. gadā 

 

11. Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules 91. dzimšanas dienas priekšvakarā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.11            

          (protokols Nr.1,  11.punkts) 

 

Par  Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 91. dzimšanas dienas priekšvakarā

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu (17.01.2019. komitejas sēdes protokols Nr.1), atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Piešķirt apbalvojumu GODA PRIEKULNIEKS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 120.00):  

1.1. Ritai KUĻIKOVAI – seniorei, biedrības “Zilais lakatiņš” priekšsēdētāja vietniecei

par ieinteresētību Priekules sabiedriskajā un mākslinieciskajā pašdarbībā daudzu gadu garumā, par pilsonisko aktivitāti Latvijas pensionāru federācijā, iestājoties par senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu. 

1.2. Rutai BRUŽIKAI  Priekules vidusskolas skolotājai

par mūža ieguldījumu darbā ar skolēniem mūzikas jomā, paverot vārtus uz mūzikas pasauli, kas daudziem Priekules bērniem ļāvis piedzīvot lielāko kultūras notikumu – piedalīties Latvijas Dziesmu un deju svētkos.     

  

  1. Piešķirt apbalvojumu  GODA RAKSTS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 75.00):

2.1.Olgai NIEDOLAI – ilggadējai Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājai

par bāriņtiesas izveidošanu uz stipriem pamatiem, par nesavtīgu laika ziedošanu veicot ikdienas pienākumus, par plašu pakalpojumu klāstu nodrošināšanu iedzīvotājiem, kas bāriņtiesai ļāvis nostiprināties kā  institūcijai ar visaugstākajiem standartiem.

2.2.Agritai HANZOVSKAI - Priekules Mūzikas un mākslas skolas skolotājai

par pedagoģisko un metodisko darbību 30 gadu garumā, par radoši interesantiem projektiem, organizējot gadskārtējo Ziemassvētku koncertu Priekules ev.lut.baznīcā ar plašu novada skolēnu piedalīšanos, par ansambļa “Puķu bērni”  ikgadējām muzikālajām kvalitātēm u.c. interesantajiem projektiem.

2.3.Kristīnei CUKURAI -  Priekules Mūzikas un mākslas skolas skolotājai

par pedagoģisko darbību 20 gadu garumā, kopš skolā piedāvā audzēkņiem mākslas programmu, par vizuālās mākslas konkursa “Priekules Ikars” realizāciju jau 7 reizes, kas ik gadus pulcē dalībniekus no visas Latvijas, personālizstādi “101 prieka mirklis”, realizējot to kopā ar Mārtiņu CUKURU.

 

  1.  Piešķirt apbalvojumu  ATZINĪBAS RAKSTS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 50.00):

3.1.Vijai ŽALIŠAUSKAI – Priekules Mūzikas un mākslas skolas dežurantei-apkopējai

par atsaucību, labsirdību un atbildību, veicot ikdienas tiešos pienākumu, kā arī par ieinteresētību mācību procesā, palīdzot skolēniem orientēties daudzveidīgajā krāsu, zīmuļu, papīru un citu materiālu klāstā. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

 

 

 

 

12. Par atļauju izmantot Priekules novada ģerboni

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.12            

          (protokols Nr.1, 12.punkts)

 

Par atļauju izmantot Priekules novada ģerboni

 

2019.gada 18.janvārī tika saņemta vēstule no SIA “Tekstilfabrika”, reģ.Nr.40203138521, adrese: Dienvidu iela 6, Tukums, ar lūgumu atļaut izmantot Priekules novada ģerboni kokvilnas maisiņu kolekcijas ražošanā.

Plānots veidot kolekciju no visu 119 novadu ģerboņiem un attēliem no katra Latvijas novada un pilsētas.

Izskatot iesniegumam pievienoto maisiņa parauga fotogrāfiju, Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka simbols (ģerbonis), atbilst apstiprinātajam novada ģerbonim un attēls ir atbilstošs Priekules novada popularizēšanai.

Saskaņā ar Ģerboņu likuma 7.pantu, kas nosaka, ka ģerboņa īpašniekam, uz kura vārda reģistrēts ģerbonis, ir tiesības to lietot un nodot lietošanas tiesības citām personām, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atļaut SIA “Tekstilfabrika”, reģ.Nr. 40203138521, adrese: Dienvidu iela 6, Tukums, izmantot Priekules novada ģerboni kokvilnas maisiņu kolekcijas veidošanai.

2.      Atļauja izsniegta uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

19. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības “Mazaudari”, Bunkas pag. atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.19            

          (protokols Nr.1,  19.punkts)

 

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0012 , “Mazaudari”, Bunkas pag., Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)      Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);

2)      Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);

3)      publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0012  nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0012 2,20 ha platībā, “Mazaudari”, Bunkas pag., Priekules novadā, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

 

 Pielikums šeit! 

 

20. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.27 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.20            

          (protokols Nr.1,  20.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.27  dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/2293-S), pieņemt lēmumu par nodošanu atsavināšanai dzīvokli XX, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums XX, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0023, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 82 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvoklim XX nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

Dzīvoklis XX izīrēts XX, īres līgums noslēgts.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0023 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklim Nr.27- 47,10 m² - 3/100 ;

2. Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4.  Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

 

 

21. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Paplakas iela 17, Priekule atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.21            

          (protokols Nr.1,  21.punkts)

 

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0053 , Paplakas iela 17, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)      Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);

2)      Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);

3)      publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada Priekules pilsētā pabeigta 2015.gada 09.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.494 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā”.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0053  nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0053  1300 mplatībā, Paplakas iela 17, Priekule, Priekules novadā, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

 

 

Pielikums šeit!  

 

 

 

22. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības “Ferma Ģildēni”, Bunkas pag. atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.22            

          (protokols Nr.1,  22.punkts)

 

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0150, “Ferma Ģildēni”, Bunkas pag., Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)      Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);

2)      Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);

3)      publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0150  nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0150 2,70 ha platībā, “Ferma Ģildēni”, Bunkas pag., Priekules novadā, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

 

Pielikums šeit! 

24. Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē , Priekules novadā, nomas līguma slēgšanu ar IK “MarEmi”

 

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.24            

          (protokols Nr.1,  24.punkts)

 

 

Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē , Priekules novadā, nomas līguma slēgšanu ar  IK “MarEmi”

 

2019.gada 8.janvārī (reģistrācijas Nr.2.1.4/19/44-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  IK “MarEmi” reģ.nr.42102039145 komersanta XX iesniegums, kurā lūgts iznomāt nedzīvojamo telpu nr.3, Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules nov..

 Pamatojoties uz 26.03.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 5)

33.§ “ Par Priekules pilsētā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanās SIA “ Priekules nami”, un  Aktu par nekustamā īpašuma Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 506 0004 pieņemšanu-nodošanu Priekules novada pašvaldība nodevusi ēku - SPK pakalpojumi  un katlu māju SIA “Priekules nami” apsaimniekošanā.

 Priekules novada pašvaldības mājaslapā informācija par brīvajām telpām Aizpute ielā 6, Priekule, pieejama no 08.01.2019., ar pieteikšanās termiņu līdz 15.01.2019.

Uz 15.01.2019. Priekules novada pašvaldībā saņemts viens pieteikums.

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.panta pirmajai daļai, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.

Nedzīvojamās telpas komersantam  nepieciešamas suvenīru tirdzniecībai un reklāmas firmas iekārtošanai.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” 9.punktu telpu nomas maksu viena pretendenta gadījumā nosaka atbilstoši apstiprinātajam cenrādim, saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Papildus noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt nedzīvojamo telpu Nr.3, slēdzot nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar IK “MarEmi”, reģ.nr. 42102039145 ,   ēkā  Aizputes ielā 6, Priekulē, (kadastra numurs 6415 506 0004), 38,0  m² platībā, nosakot:

2.      Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 1.zonai atbilstošie izcenojumi  0.50 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.      Noteikt nomas termiņu no 2019.gada 1.februāra līdz 2024.gada 31.decembrim.

4.      Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.      Uzdot Priekules novada nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

6.      Telpa nododama nomā , noformējot pieņemšanas-nodošanas aktu – atbildīgā persona – A.Brauna, noslēdzot nedzīvojamo telpu nomas līgumu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

Pielikums šeit! 

42. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0161, Gramzdas pagastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.42            

          (protokols Nr.1, 42 .punkts)

 

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0161, Gramzdas pagastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ( turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)      Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);

2)      Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);

3)      publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

[1] Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

[2] Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

[4] Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0161 nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone,Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0161 0,9 ha platībā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

 

 

Pielikums šeit!  

43. Par medību tiesību nomas līguma termiņa pagarināšanu biedrībai “Krotes mednieku klubs” Bunkas pagastā un līguma izteikšanu jaunā redakcijā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.43            

          (protokols Nr.1,  43.punkts)

 

Par medību tiesību nomas līguma termiņa pagarināšanu biedrībai “Krotes mednieku klubs” Bunkas pagastā un līguma izteikšanu jaunā redakcijā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Krotes mednieku klubs”, reģ.Nr.40008029606, juridiskā adrese “Vējkalni”, Bunkas pagasts, Priekules novads, valdes priekšsēdētāja Raimonda Runta 28.12.2018. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/2325-S, ar lūgumu pagarināt medību tiesību nomas līguma termiņu. Iesniegumam klāt pievienota līguma kopija.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2008.gada 06.maijā starp Bunkas pagasta padomi un biedrību „Krotes mednieku klubs” tika noslēgts Līgums par medību tiesību nodošanu lietošanā uz pašvaldībai īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām 253,61 ha kopplatībā (saraksts 1.pielikumā).

Līgumu termiņš noteikts līdz 2018.gada 31.decembrim.

Iznomāto zemes vienību sarakstā ir zemes, kurām ir nomainīti nosaukumi un precizētas platības.

 Zemes vienības “Mehāniskā darbnīca”, kadastra apzīmējums 64460050096, “Vecie Gobzemji”, kadastra apzīmējums 64460060133 ir atsavinātas (privātīpašums).

 Zemes vienība “Personīgās palīgsaimniecības Birznieki” ar kadastra apzīmējumu 64460010291 ir sadalīta, piešķirts cits kadastra apzīmējums.

Zemes vienība “Veckārsgaļi” ar kadastra apzīmējumu 64460010080 ir dzēsta no kadastra. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64460010291 ir sadalīta un atsavināta.

Zemes vienības “Dzintari”, kadastra apzīmējums 64460050238, “Krejotava”, 64460060049, “Uzvaras”, kadastra apzīmējums 64460010184, “Ziņģenieki Jaunie”, kadastra apzīmējums 64460060211 ir apbūvētas, atrodas dzīvojamās mājas.

Iesniedzējs iesniegumā lūdz pagarināt līgumu uz maksimālo termiņu.

 Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” (turpmāk-Noteikumi) (apstiprināti ar domes 24.04.2014. sēdes lēmumu, protokols Nr.9,24.§) 1.punktu Noteikumi attiecas uz medību tiesību nomas piešķiršanu Priekules novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās uz 5 gadiem […]un 2.punktu par medību tiesību nomu jāmaksā nomas maksa EUR 0,40 apmērā gadā par vienu ha bez PVN […]. Nomas maksu par kārtējo gadu jāmaksā līdz kārtējā gada 31.martam, saskaņā ar pašvaldības izsniegto rēķinu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone,Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Pagarināt  līguma par medību tiesību nodošanu lietošanā noteikto termiņu par 5 gadiem uz šā lēmuma 2.pielikumā minētajām pašvaldībai piederošajām, piekritīgām un tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām 220,1086 ha platībā, izsakot līgumu jaunā redakcijā ( pielikums).

2. Noteikt medību tiesību nomas maksu 0,40 EUR (četrdesmit euro centi) bez PVN gadā par 1 ha (vienu hektāru).

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot un noslēgt Medību tiesību nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Ja medību tiesību Nomnieks lēmuma 3.punktā minētajā terminā nenoslēdz līgumu, lēmums par medību tiesību nomas līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

 

 

Pielikums šeit!  

68. Par Priekules novada pašvaldības domes 27.12.2018. saistošo noteikumu Nr.14/18 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvē” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.68            

          (protokols Nr.1,  68.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības domes 27.12.2018. saistošo noteikumu Nr.14/18 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvē” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemta Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule ar lūgumu precizēt Priekules novada  pašvaldības domes 27.12.2018. saistošo noteikumu Nr.14/18 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvē” redakciju.

27.12.2018. saistošie noteikumi Nr.14/18 „Nolikums par  licencēto makšķerēšanu Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvē”  ir precizēti atbilstoši ministrijas norādēm.

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone,Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis,  Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes 27.12.2018. saistošo noteikumu Nr.14/18 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvē” precizēto redakciju.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu precizētās redakcijas parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pielikumā: 27.12.2018. saistošo noteikumu Nr.14/18 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvē” precizētā redakcija ar pielikumiem uz 17 lp.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

Pielikums šeit!