22.06.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.10)

1.§ Par Priekules novada pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu un MK noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,   Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – 2 deputāti (Agrita Driviņa, Arta Brauna), nolemj:

 

 

Apstiprināt  Priekules novada pašvaldības 2010. gada publisko pārskatu.

 

2.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 23.12.2011. (prot. Nr.21) 7.§ „Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai pašvaldības jautājumu risināšanai”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt grozījumus  2010.gada 23.decembra Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr.21), 7.§ „Par limita noteikšanu darbiniekiem mobilo telefona lietošanai Priekules novada domes jautājumu risināšanai  2011.gadā” -

 

Noteikt šādus mēneša limitus mobilo telefona lietošanai sekojošām personām Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2011.gada 1.jūliju:

 

Priekules novada dome:

48. M[:] M[:], 

Priekules novada pašvaldības  ar būvniecību saistīto  jautājumu risināšanai                Ls 15,-

Telefona Nr.26443997.

3.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 23.12.2011. (prot. Nr.21) 8.§ „Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt grozījumus  2010.gada 23.decembra Priekules novada domes lēmumā (protokols Nr.21), 8.§  „Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” -

 

Noteikt  no 2011.gada 1.jūjija līdz 2011.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novada pašvaldības funkciju realizēšanai  un atļaut slēgt patapinājuma līgumu automašīnas bezatlīdzības lietošanai sekojošai Priekules novada pašvaldības darbiniekam:

 

Priekules novada dome:

1. M[:] M[:] (Priekules novada pašvaldības  ar būvniecību saistīto  jautājumu risināšanai)                                                                                                                        Ls 20.                                                    

4.§ Par ziedojumu pieņemšanu no AS SWEDBANK un Gnosjo Hjalper (Zviedru palīdzības organizācija) un to izlietojumu mērķu noteikšanu

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt noslēgto ziedojuma līgumu Nr.311200/01-057E un pieņemt ziedojumu 150,00 latu vērtībā no AS SWEDBANK , kuru izlietot labdarībai – leļļu teātra izrādes organizēšanai Priekules novada bērniem IKARA svētkos Priekulē 2011.gada 13.augustā.

1.1. Priekules novada domes galvenajai grāmatvedei Ainai Ķipstei iesniegt atskaiti par ziedojuma izlietojumu.

1.2. Par lēmuma izpildi atbildīga Finanšu nodaļas vadītāja Patricija Andersone.

2.      Pieņemt ziedojumu 779,30 latu vērtībā no biedrības Gnosjo Hjalper (Zviedru palīdzības dienests), kuru izlietot Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 3 un 4 gadīgo bērnu grupas nodarbību telpas iekārtošanai un remontam.

2.1.  Priekules novada domes galvenajai grāmatvedei Ainai Ķipstei iesniegt atskaiti par ziedojuma izlietojumu.

2.2. Par lēmuma izpildi atbildīga Finanšu nodaļas vadītāja Patricija Andersone.

5.§ Par līdzfinansējumu biedrības „Zviedru draugu kopa” projektam „Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldījumi pašvaldības politikas veidošanā

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1) punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

Atbalstīt biedrības „Zviedru draugu kopas” projektu „Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldījumos pašvaldības politikas veidošanā” ar līdzfinansējumu  Ls 1850,40. Projekts tiks iesniegts ESF finansējuma saņemšanai.

6.§ M[:] C[:] iesnieguma izskatīšana par finansiālu atbalstu viņa dalībai alta spēles meistarklasē Hamburgā

 

Izskata no M[:] C[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], 10.06.2011., reģ. Nr.3-24/160, Priekules novada domē saņemto iesniegumu ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt viņa piedalīšanos alta spēles meistarklasē Hamburgā laikā no 2011.gada 12. – 21.augustam, kuras dalības maksa ir 400 eiro. Iespēju piedalīties meistarklasē M.C[:] izpelnījies piedaloties konkursā, izturot konkurenci un saņemot uzaicinājumu no Hamburgas.

 

M[:] 2011.gada 9.jūnijā ar labām sekmēm beidza LR Kultūras ministrijas Jelgavas mūzikas vidusskolu un papildināt meistarību būtu ļoti lietderīgi, bet viņa ģimenes materiālais stāvoklis ir nepietiekošs, lai varētu segt ar kvalifikācijas celšanu Hamburgā saistītos izdevumus.  M[:] C[:] ir Priekules novada [:] dzīvojošas  radošas (vecāki ir mākslinieki – keramiķi) daudzbērnu ģimenes apdāvināts bērns, kura centība būtu atbalstāma.

 

Iesniegumam pievienoti:

-    LR Kultūras ministrijas Jelgavas mūzikas vidusskolas beigšanas sekmju izziņa;

 - Diploma kopija par II vietas iegūšanu Latvijas profesionālās vidējās izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Alta spēle audzēkņu Valsts konkursa I grupā;

-  Sommerliche Musikkademie Wohldorf-Ohlstedt Hamburg Certificare of Admission informācija – uzaicinājums piedalīties meistarklasē.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Atbalstīt M[:] C[:], personas kods [:],  piedalīšanos alta spēles meistarklasē Vācijā, Hamburgā (Sommerliche Musikkademie Wohldorf-Ohlstedt Hamburg) laikā no 2011.gada 12. – 21.augustam, apmaksājot viņa dalības maksu summā līdz 400 eiro  t.i. ( 281,12 Ls),  pēc rēķina saņemšanas.

 

2.                  Dot iespēju M[:] C[:] divu mēnešu laikā pēc atgriešanās, sniegt atskaiti Priekules novada pašvaldībai par meistarklasē Vācijā, Hamburgā (Sommerliche Musikkademie Wohldorf-Ohlstedt Hamburg) iegūtajām zināšanām.

 

7.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes prot. Nr.3, 16.§, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu 2011.gadā –

 

1.      Z[:] V[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas K[:], dzimušas [:]. dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

2.      K[:] Š[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota dēla L[:], dzimuša [:]. dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

3.      A[:] K[:], pers.kods [:], deklarētā dzīves vieta [:]. Iesniegumam pievienota meitas  E[:], dzimušas [:]. dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

 

8.§ Par tirdzniecības atļauju biedrībai “ROB - LANKA” pie Prūšu ūdenskrātuves Virgas pag, Priekules novadā

 

Izskata biedrības „ROB - LANKA”, reģ. Nr.40008160545,  priekšsēdētājas R[:] B[:] iesniegumu ( 10.06.2011., reģ.Nr. 3 – 13/403), kurā  lūdz atļauju saimniecisko preču tirdzniecībai (malka, ogles, degmaisījums, sērkociņi, u.t.tm.) pie Prūšu ūdenskrātuves tūristu vajadzībām.

            2010.gada 31.augustā biedrība  “ROB - LANKA” ir noslēgusi līgumu Nr.3/-36/31 – 2010. ar Priekules novada domi par  zemesgabala iznomāšanu 0,16 h platībā pie Prūšu ūdenskrātuves.

            Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

            Atļaut biedrībai  „ ROB - LANKA” reģ. Nr.40008160545., veikt  saimniecisko preču   tirdzniecību iznomātajā zemes gabalā “Prūšu ūdenskrātuve”, Virgas pagastā, Priekules novadā, platība 0,16 ha, kadastra apzīmējums Nr.64980030135.

 

9.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt grozījumus Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu struktūrvienībā „Priekules vidusskola”.

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūliju.

 

Pielikumā: Grozījumu Nr.3 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam projekts uz 1 lp.

10.§ Par Priekules novada domei piederošo transportlīdzekļu noņemšanu no uzskaites un norakstīšanu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noņemt no uzskaites mikroautobusu Ford Transit, reģ. Nr.HK 2241, 1991.gada izlaidums, inventāra Nr.1231-885 un nodot to licencētam metāla pārstrādes uzņēmumam par brīvu cenu.

 

2. Saņemtos finanšu līdzekļus novirzīt Priekules vidusskolas labiekārtošanai.

 

3. Mēneša laikā pēc iegūto finanšu līdzekļu izlietošanas, A.Cīrulim iesniegt par to atskaiti novada domei, uzrādot kādas summas kādiem nolūkiem izlietotas.

 

4. Par lēmuma izpildi atbild Priekules vidusskolas direktors Ainars Cīrulis.

 

 

11.§ Par ralliju „Kurzeme 2011”.

 

Izskata biedrības „Liepājas Rallija Komanda” un rallija ”Kurzeme 2011” direktora U[:] H[:] iesniegumu (06.06.2011. reģ.Nr. 3–06/540), kurā norādīts, ka šī gada 25.-28.augustā Liepājā un tās apkārtnē notiks rallijs ”Kurzeme 2011”, kas būs Latvijas čempionāta rallijā un rallijsprintā posms un lūgts atļaut rīkot vienu no sacensību ātrumposmiem  Priekules novadā Priekules un Virgas pagasta teritorijā, izmantojot ceļu maršrutā Paplakas – Purmsātu ceļš: Priekules pag. teritorijā gar “Daļģiem” – Zundu mājas – tilts pār Vārtāju (Krogzemju ātrumposms). Sacensības ātrumposmā notiks 27.augustā laikā no plkst. 9:00- 13:00. Sacensību laikā ceļš tiks slēgts satiksmei orientējoši no plkst. 8:00- 13:30. Savukārt Priekules pilsētas centrā Raiņa ielā 2 šā gada 27.augustā no plkst.10.00 – 13.00 vēlas organizēt novada iedzīvotājiem iespēju klātienē aplūkot rallistu automašīnas starplaikā starp ātrumposmiem. Paredz nodrošināt pasākuma apskaņošanu, vizuālo noformēšanu, u.c pozīcijas svētku atmosfēras radīšanai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut biedrībai „Liepājas Rallija Komanda” 2011.gada 27.augustā rīkot vienu no sacensību ātrumposmiem Priekules un Virgas pagasta teritorijā, izmantojot ceļu maršrutā Paplakas – Purmsātu ceļš (Priekules pag. teritorijā gar “Daļģiem” – Zundu mājas –tilts pār Vārtāju (Krogzemju ātrumposms), izpildot šādus nosacījumus:

 

1) garantēt ceļa sakārtošanu divu darbu dienu laikā pēc autorallija sacensībām, pirms tam uzrādot noslēgto līgumu līdz 31.jūlijam ar darbuzņēmēju par ceļu sakārtošanu;

2) rakstiski saskaņot rallija norisi ar zemju īpašniekiem, kuru zemes robežojas ar rallijā izmantojamiem ceļiem;

3) savlaicīgi informēt pagasta iedzīvotājus par autorallija un izmēģinājuma braucienu norisi.

 

2. Atļaut izmantot  teritoriju Priekules pilsētā Raiņa ielā 2, lai novada iedzīvotāji varētu aplūkot rallistu automašīnas 27.augustā no plkst.10.00 – 13.00.Vienas darba dienas laikā pēc sacensībām, sakārtot Priekules pilsētas Raiņa ielas 2 pieguļošo teritoriju.

12.§ SIA „GS Termo” iesnieguma izskatīšana par nomas maksas samazināšanu katlu mājas telpām, atļauju nojaukt šķūnīti un veikt projektēšanas un būvniecības darbus Vaiņodes ielā 4A, Priekulē.

 

Izskata SIA” GS Termo” valdes locekļa Ģ[:] Š[:] 18.05.2011. iesniegumu, reģ.Nr. 3 – 13/357, kurā:

1.                  Lūdz samazināt nomas maksu par katlu mājas telpām Vaiņodes ielā 4a no 0,35Ls/m2 0,20Ls/m2 ;

2.                  Lūdz atļauju nojaukt šķūni – noliktavu Vaiņodes ielā 4a, lai tā vietā varētu novietot koksnes žāvēšanas kompleksu;

3.                  Lūdz atļauju veikt projektēšanas un būvniecības darbus, lai katlu mājai Vaiņodes ielā 4a piebūvētu šķeldas noliktavu un nojumi lentzāģa novietošanai.

 

Pamatojoties uz 08.06.2010. MK noteikumi Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" ("LV", 106 (4298), 07.07.2010.) [stājas spēkā 08.07.2010.] 77. punktu, noteikts, ka: „Iznomātājam ir tiesības nomas līguma darbības laikā, pamatojoties uz nomnieka ierosinājumu, samazināt nomas maksu, ja nekustamā īpašuma tirgus segmentā pastāv nomas objektu pieprasījuma un nomas maksu samazinājuma tendence. Nomas maksu nesamazina pirmajā gadā pēc nomas līguma noslēgšanas”, kā arī pamatojoties uz Būvniecības likuma 31. pantu, Liepājas reģiona novadu būvvaldes 06.06.2011. Nr.1-12/23 apsekošanas aktu, un sakarā ar to, ka Noliktava ar adresi Vaiņodes iela 4A Priekule, Priekules nov., ēkas kadastra Nr. 6415 007 0012, kas atrodas uz citām fiziskām personām piederoša zemes gabala Vaiņodes iela 6A Priekule, Priekules nov., kas nekad nav bijusi noderīga Pašvaldībai, kā arī nav saņemti citu personu iesniegumi par tās nomu, nav iespējams to izmantot Priekules novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, kā to paredz likuma „Par pašvaldībām” 77.panta 2.daļa un sakarā ar nelietderību ieguldīt pašvaldības līdzekļus ēkas sakārtošanai un remontam,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, (Agrita Driviņa, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

 

1. Nesamazināt SIA” GS Termo” katlu mājas telpām Vaiņodes ielā 4a, (apzīmējums kadastrā 6415 007 0011 007) noteikto nomas maksu.

 

2. Nojaukt Noliktavu ar adresi Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., ēkas kadastra Nr. 6415 007 0012.

 

3. Nojaukšanas darbus organizēt Priekules pilsētas saimniecības vadītājam Mārim Rubezim  līdz 07.12.2011.

 

4. Izveidot komisiju nojaukto materiālu uzskaitei, sekojošā sastāvā:

            4.1. Māris Markots – Priekules novada būvinženieris;

            4.2. Andris Razma – Priekules novada domes izpilddirektors;

            4.3. Māris Rubezis – Priekules pilsētas saimniecības vadītājas.

 

5. Atļaut SIA” GS Termo” veikt projektēšanas darbus katlu mājai Vaiņodes ielā 4a (apzīmējums kadastrā 6415 007 0011 007), lai piebūvētu šķeldas noliktavu un nojumi lentzāģa novietošanai. Pēc rekonstrukcijas projekta saskaņošanas Priekules novada domē, un Liepājas reģiona novadu būvvaldē, atļaut sākt būvniecības darbus.

 

 

13.§ Par ēkas „Izriedes parks” skola (muižas pils) nojaukšanu.

 

Liepājas rajonu pašvaldību apvienotās būvvalde ir apsekojusi nekustāmo īpašumu ēku „Izriedes parks” skola (muižas pils)  Bunkas pagastā Priekules novadā, zemes kadastra Nr.6446 004 0095 un konstatēja, ka uz zemes gabala atrodas daļēji nojaukta ēka Izriedes muižas pils, ēkas kadastra Nr.6446 004 0095 001, kura degradē vidi un ir bīstama iedzīvotājiem (fiziski nolietojusies). Būvvalde rekomendē Priekules novada domei pieņemt lēmumu par ēkas nojaukšanu, nosakot nojaukšanas termiņu ne ilgāku kā 6 mēneši.

 

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 31. pantu, kas nosaka,ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jānojauc,  atbilstoši  Liepājas reģiona novadu būvvaldes 02.06.2011. apsekošanas aktam Nr.1-12/22, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš,   Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – 2 deputāti Daiga Egle, Inita Rubeze, nolemj:

 

1. Līdz 2011.gada 1.oktobrim nojaukt  Priekules novada pašvaldībai piederošu ēku „Izriedes parks” skola (muižas pils), kas atrodas  Bunkas pagastā, Priekules novadā, un sakārtot ēkai pieguļošo teritoriju.   Ēka atrodas uz Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala,  apzīmējums kadastrā 6446 004 0095, ēkas kadastra Nr.6446 004 0095 001.

 

2. Ēkas nojaukšanas rezultātā iegūto materiālu uzskaitei izveidot komisiju šādā sastāvā:

            2.1. Māris Markots – Priekules novada būvinženieris;

            2.2. Andris Razma – Priekules novada domes izpilddirektors;

            2.3. Edgars Dargužis – Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs.

3. Par nojaukšanas  un sakārtošanas darbu izpildi informēt pašvaldību apvienoto būvvaldi  10 dienu laikā pēc darbu pabeigšanas.

 

4. Izslēgt no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva ēku „Izriedes parks” skola (muižas pils), kas atrodas Bunkas pagastā, Priekules novadā. Ēkas atlikusī vērtība uz 06.06.2011. ir 5 Ls.

 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis.

 

 

14.§ Dzīvokļu jautājumi.

 

14.1. – A[:] J[:]

Dome iepazīstas ar A[:] J[:], dzīvojošas (pēc pašas norādījuma iesniegumā) [:], bet pēc oficiālas dzīvesvietas deklarēšanas izziņas [:], no 2010.gada 17.septembra.,  19.05.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/362; 23.05.2011.),  kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli Dārza ielā 18-67, kuru apņemas remontēt par pašu līdzekļiem kopā ar civilvīru.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        Liepājas pilsētas pašvaldības policijas 17.09.2010. izziņa Nr.6-4/13617 par deklarēto dzīves vietu;

·        Priekules novada domes 02.06.2011. izziņa Nr.3-20/305 par D[:] J[:], dzimuša 21.09.2009., deklarēto dzīvesvietu.

·        Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Liepājas reģionālās nodaļas 12.05.2011. izziņa Nr.12084 „Par bezdarbnieka pabalsta izmaksu”;

·        Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Liepājas reģionālās nodaļas 12.05.2011. izziņa Nr.1/1458860 „Par faktiski izmaksātajām pensiju/atlīdzību/pabalstu summām”;

·        SIA „Priekules nami” valdes locekļa Jāņa Kauča  atzinums dzīvokļa īres tiesību piešķiršanai.

Iesniegums izskatīts 02.06.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē (prot. Nr.6;1.1.punkts).

 

Dome konstatē:

·        A[:] J[:], pers.kods [:], un viņas dēla D[:] J[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta ir [:].

·        A[:] J[:] vēlas iegūt īres tiesības uz remontējamu 2-istabu dzīvokli Nr.67 Dārza ielā 18, Priekulē ar kopējo platību 50 m2 un apdzīvojamo platību 31,4 m2 .

·        A.J[:] uzrādītie ieņēmumi nav pietiekami, lai veiktu remontu dzīvoklim Dārza ielā18-67, Priekulē, samaksātu īres un komunālo pakalpojumu maksu un uzturētu sevi un dēlu.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atteikt A[:] J[:] piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Nr.67 Dārza ielā 18, Priekulē, jo viņa nevar uzrādīt pietiekošus ienākumus dzīvokļa  īrēšanai un uzturēšanai, kā to paredz Priekules domes atvieglotie noteikumi īres tiesību iegūšanai Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18, Priekulē, kā arī nav deklarējusi savu dzīvesvietu Priekules novadā.

 

2. Uzdot Priekules novada bāriņtiesai regulāri kontrolēt nepilngadīgā D[:] J[:] dzīves apstākļus, kamēr viņš uzturas Priekules novadā.

 

3. Rekomendēt A[:] J[:] savu dzīves apstākļu uzlabošanai griezties pēc palīdzības  Liepājas pilsētas pašvaldībā, kurā ir deklarēta viņas dzīves vieta, vai pašai meklēt iespēju īrēt sev piemērotu apdzīvojamo platību Priekules novadā no privātpersonām vai juridiskām personām.

 

 

14.2. – H[:] B[:]

Domeiepazīstas ar H[:] B[:], pers.kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], 18.05.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/358), kurā viņa lūdz piešķirt vienistabas dzīvokli ar ērtībām.

 

Iesniegumam pievienoti:

  • Invalīda apliecības Nr.515371 kopija;
  • Priekules novada domes 18.05.2011. dzīvesvietas deklarācijas izziņa Nr.3-20/285;
  • SIA „Priekules nami” valdes locekļa 31.05.2011. atzinums par dzīvokļa piešķiršanu H.B[:].

Iesniegums izskatīts 02.06.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē (prot. Nr.6;1.2.punkts).

 

Dome konstatē:

·        H.B[:] dzīvo no Priekules pašvaldības īrētā daļēji labiekārtotā dzīvoklī [:], kurā ir aukstā ūdens apgāde, kanalizācija un atkritumu izvešana, krāsns apkure.

·        H.B[:] nav uzņemta pašvaldības dzīvokļu uzskaites rindā dzīvokļa apstākļu uzlabošanai, jo šāda norma nav iestrādāta novada saistošajos noteikumos par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumos.

·        H.B[:] uz 31.05.2011. nav īres parādu.

·        Priekules pilsētā nav brīvu pašvaldībai piederošu vienistabas labiekārtoti dzīvokļi.

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” Dzīvojamās telpas apmaiņas nosacījumi un kārtība 15.pantu: „Īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgi ģimenes locekļi un izīrētājs”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Ieteikt H[:] B[:] par dzīvokļu maiņu ar kādu pašvaldības dzīvokļa īrnieku, kuram ir vēlme samainīt savu labiekārtoto vienistabas dzīvokli uz H.B[:] īrēto divistabu daļēji labiekārto dzīvokli.

 

 

14.3. –E[:]T[:]

Domeiepazīstas ar E[:] T[:], pers.kods [:], dzīvo [:],  19.05.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/362; 23.05.2011.) ar paziņojumu, sakarā ar to, ka ir deklarējusi savu dzīvesvietu Liepājā,  atsauc savu iesniegumu par dzīvokļa pieprasīšanu Krasta ielā Bunkā.

Iesniegumam pievienots Bunkas pagasta pārvaldes atzinums:

-         E[:] T[:] uzņemta Bunkas pagasta dzīvokļu uzskaites rindā ar kārtas Nr.1, 2010.gada 26.augustā ar Priekules novada domes (prot. Nr.14) 25.§;25.3.punkts, lēmumu.

-         Pamatojoties uz E[:] T[:] iesniegumu pieņemt atteikumu no dzīvokļa pieprasījuma.

-         Atcelt lēmumu par uzņemšanu Bunkas pagasta dzīvokļu uzskaites rindā ar uzskaites Nr.1.

Iesniegums izskatīts 02.06.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē (prot. Nr.6;1.3.punkts).

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pieņemt zināšanai E[:] T[:] paziņojumu, ka sakarā ar dzīvesvietas maiņu viņa atsakās no dzīvokļu uzskaites Bunkas pagastā un svītrot E[:]T[:] no Bunkas pagasta dzīvokļu uzskaites rindas.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā viena mēneša laikā to tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

 

14.4. –D[:] B[:]

Domeiepazīstas ar Bunkas pagasta pārvaldes lēmuma projektu –

            2011.gada 9.martā tika saņemts D[:] B[:] iesniegums par dzīvokļa Nr.16 piešķiršanu daudzdzīvokļu mājā „Lāčplēši”. 

Ar Priekules novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu 20.§ - 20.4.punktu  D[:] B[:] tika uzņemta Bunkas pagasta dzīvokļu rindā, jo uz to brīdi minētajā dzīvoklī bija deklarēts cits iedzīvotājs, kurš faktiski tur nedzīvoja.

Sakarā ar dzīvoklī  Nr.16, „Lāčplēši”, Bunkas pag., Priekules nov., nedzīvojošā V.A. izdeklarēšanu, dzīvoklis ir brīvs.

Iesniegums izskatīts 02.06.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē (prot. Nr.6;1.4.punkts).

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt D[:] B[:],  pers. kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], īres tiesības uz 2- istabu dzīvokli Nr.16 ar  47,4 m2 kopējo platību mājā „Lāčplēši”, Bunkas pag., Priekules nov..

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Bunkas pagasta pārvaldei mēneša laikā noslēgt ar D[:] B[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.

 

4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā D.B[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.

 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

15.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V[:] A[:].

 

1. Priekules novada dome izskatīja Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Edgara Darguža, iesniegto iesniegumu par pieraksta anulēšanu [:], nedzīvojošajam V[:] A[:], kurš tur nedzīvo jau vairākus gadus. Īres parāds uz 01.03.2011. ir Ls 394,- (trīs simti deviņdesmit četri lati 00 santīmi). V[:] A[:] pašreizējā atrašanās vieta uz kurieni varētu sūtīt atgādinājumus par īres parādu nav, parādi aug.

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:

2.1. Bunkas pagasta pārvalde ar V[:] A[:] dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2004. gada 10 augustā.

2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts, ka: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas V[:] A[:] minētajā mājā nedzīvo jau daudzus gadus, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.5. V[:] A[:] bija deklarēts „Lāčplēši”- 16, Bunka, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

2.6. V[:] A[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2011. gada 30. martam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veicis.

2.7. V[:] A[:] 2011. gada 30. martā, reģ. Nr. 3-11/357, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts, Priekules pasta nodaļas 31.03.2011. kvīts Nr. RR090452810LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4.pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka V[:] A[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka: „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu ir noteikts: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā  ar „Administratīvā procesa likums”  79. pantu ir noteikts: „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Romvalds Astraus, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1.  Anulēt deklarēto dzīvesvietu [:] V[:] A[:], jo viņš deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo daudzus gadus, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība viņu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarētās  dzīvesvietas anulēšanu nosūtīt V[:] A[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4.   Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

16.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V[:] A[:].
17.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A[:] B[:] un viņas nepilngadīgajam bērnam D[:] B[:].

 

1. Priekules novada dome izskatīja A[:] S[:], deklarētā dzīvesvieta [:], iesniegto iesniegumu par pieraksta anulēšanu no viņai piederošās mājas [:], tur nedzīvojošai A[;] B[:] un viņas nepilngadīgajam bērnam D[:] B[:], kuri tur reāli vairs nedzīvo no 2010. gada 1. septembra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. A[:] S[:] īpašuma tiesības nostiprinātas Liepājas zemesgrāmatu nodaļā žurnālā Nr. 300002961882 (15.12.2010.), lēmuma datums: 20.12.2010, pie zemesgrāmatu nodaļas tiesneses E[:] V[:].

2.2. Mājas īpašniece A[:] S[:] dzīvojamās telpas īres līgumu ar A[:] B[:] nav slēgusi.

2.3. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas A[:] B[:] un viņas nepilngadīgais dēls D[:] B[:] minētajā mājā nedzīvo jau no 2010. gada 1. septembra, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.6. A[:] B[:] un viņas nepilngadīgais bērns D[:] B[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2011. gada 17.martam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veikuši.

2.7. A[:] B[:] 2011. gada 18.martā reģ. Nr.3-11/296, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts, Priekules pasta nodaļas 18.03.2011. kvīts Nr.RR 090452148LV) par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka A[:] B[:] un viņas nepilngadīgais bērns būtu deklarējuši dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka: „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu ir noteikts: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā ar „Administratīvā procesa likums” 79. pantu ir noteikts: „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [:] A[:] B[:] un viņas nepilngadīgajam dēlam D[:] B[:], jo minētās personas deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo sešus mēnešus, pašvaldība viņus tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu nosūtīt A[:] B[:]  un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

18.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu L.S[:] Aizputes ielā 6, Priekulē.

 

2011.gada 25.maijā (reģistrācijas Nr.3-13/380) Priekules novada domē saņemts L[:] S[:], personas kods [:], 25.05.2011. iesniegums, kurā lūgts pagarināt īres līgumu manikīra un pedikīra kabinetam Aizputes ielā 6, Priekulē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu: „Lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs” un Nobeigumu jautājumu 87. punktu, kas nosaka, ka nomas līgumiem, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu. Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības pagarināt nomas līguma termiņu. Pagarinot nomas līguma termiņu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, 2011.gada 9.jūnija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, L[:] S[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt31.05.2006. noslēgto telpu nomas līgumu Nr. 6, 01.07.2010. vienošanos Nr. 3-39/18-2010, kas noslēgti starp Priekules novada domi un L[:] S[:], par nedzīvojamo telpu nomu ēkā (apzīmējums kadastrā 6415 006 0056 001) Aizputes ielā 6, Priekulē, 2.stāvā telpas Nr. 8;  5,7 m² platībā,  līdz 2013.gada 31.decembrim manikīra un pedikīra kabinetam.

 

 2. L.S[:] divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt vienošanos par telpu nomu. Ja vienošanās netiek noslēgta, nomnieka vainas dēļ, lēmums zaudē spēku.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei ( V.Rubeze) sagatavot atbilstošu vienošanos, lēmuma 1.punkts.

 

4.Atbilstoši Administratīva procesa likuma 70., 76., 79. panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4,Liepājā, LV-3401).

19.§ Par garāžas telpu Vaiņodes ielā 11 Priekulē nomas līguma slēgšanu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  4.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, E. R[:] 07.06.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,   Gunta Jonauska,  Alda Binfelde, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Noslēgt garāžas telpu nomas līgumu Vaiņodes ielā 11, Priekulē , Priekules nov., 145 m² platībā ar A[:] I[:], dzīvojošu [:], līdz 2012.gada 1.jūlijam.

 

2. Apstiprināt nomas maksu 320,00 Ls (trīs simti divdesmit lati, 00 sant.) t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodokli 80,00 Ls (astoņdesmit lati 00 santīmi) gadā.

20.§ Par nekustamā īpašuma nomas līguma Priekules novada domes vajadzībām slēgšanu par garāžai pieguļošās zemes nomu Vaiņodes ielā 11 Priekulē, ar SIA „Liepu aleja”.

 

Pamatojoties uz E. R[:] 07.06.2011. iesniegumu un likuma „Par pašvaldībām”  4.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš,  Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Alda Binfelde, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „Liepu aleja”, reģ. Nr.42103014469, valdes locekli A[:] R[:]  par  daļu no zemesgabala  Vaiņodes ielā 11, Priekulē , Priekules nov.,  nomu  garāžas  uzturēšanai un tai pieguļošās platības izmantošanu.

 

2. Vienoties par nomas maksu 73,20 Ls/gadā, ko sastāda 60,00 Ls (sešdesmit lati 00 sant.) nomas maksa un 13,20 (trīspadsmit lati 20 sant.) pievienotās vērtības nodoklis.