23.02.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.3)

1.§ Par grozījumiem Priekules novada domes administratīvās komisijas nolikumā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt grozījumus 2011.gada 27.oktobra (prot. Nr.19;5.§) Priekules novada domes administratīvās komisijas nolikuma 4.1.punktā, vārdus „Administratīvo komisiju izveido 6 locekļu sastāvā” aizvietojot ar vārdiem „Administratīvo komisiju izveido 7 locekļu sastāvā”.

 

2. Grozījumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi.

 

2.§ Par grozījumiem Priekules novada domes administratīvās komisijas sastāvā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu un Priekules novada domes administratīvās komisijas nolikuma 4.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Veikt grozījumus Priekules novada domes 2009.gada 17.jūlija lēmumā „Par Priekules novada domes administratīvas komisijas izveidošanu” (protokols Nr.3, 4.§), izsakot tā 1.punktu šādā redakcijā „Izveidot Priekules novada domes administratīvo komisiju 7 locekļu sastāvā”.

 

2. Iekļaut Priekules novada domes administratīvās komisijas sastāvā juristi Ināru Avotiņu.

3.§ Par grozījumiem Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Darba likumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā šādus grozījumus:

1.1. nolikuma 1.1.punktā vārdus „priekšsēdētāja vietnieki” aizstāt ar vārdiem „priekšsēdētāja vietnieks”;

1.2. nolikuma 3.1.punktā vārdus „priekšsēdētāja vietnieku” aizstāt ar vārdiem „priekšsēdētāja vietnieka”;

1.3. nolikuma 3.2. un 3.3.punktā vārdus „viņa vietniekiem” aizstāt ar vārdiem „viņa vietniekam”;

1.4. nolikuma 4.9.punktā vārdus „pašvaldības institūcijai svarīgu notikumu (sasniegumu)” aizstāt ar vārdiem „pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu)”;

1.5. nolikuma 4.10.punktu izteikt šādā redakcijā:

            „4.10. Uz Domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata, apstiprinot to tuvākajā Domes sēdē, nolūkā nodrošināt kompetentāko amatpersonu (darbinieku), izņemot Domes priekšsēdētāju, Domes priekšsēdētāja vietnieku, pašvaldības domes komiteju priekšsēdētājus, pašvaldības domes deputātus un fiziskā darba veicējus, motivēšanu un ņemot vērā konkrētās amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu pašvaldības mērķu sasniegšanā, var amatpersonai (darbiniekam) noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti ne vairāk kā 20% apmērā no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas. Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu, bet ne retāk kā reizi gadā.”

1.6. papildināt nolikuma 5.1.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā „Ja vairāki ģimenes locekļi atrodas darba attiecībās ar pašvaldību, tiesības uz pabalstu ir tikai vienam no viņiem.”

1.7. papildināt nolikumu ar 5.1.1 , 5.1.2, 5.1.3 un  5.1.4 punktu šādā redakcijā:

„5.1.1 Amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā, pamatojoties uz izpilddirektora rīkojumu, ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies amatpersonas (darbinieka) apbedīšanu, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts apmērā, kas nepārsniedz 50 procentus no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas, bet ne mazāk kā minimālās mēneša darba algas apmērā.

 5.1.2 Pamatojoties uz izpilddirektora rīkojumu, tiek izmaksāts pabalsts 50 procentu apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendārā gadā amatpersonai (darbiniekam), kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam.

5.1.3 Pamatojoties uz izpilddirektora rīkojumu, amatpersonai (darbiniekam) tiek izmaksāts atvaļinājuma pabalsts līdz 25 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā Darbinieka nodarbinātības ilgumu pašvaldībā:

1) 15 procentu apmērā no mēnešalgas, ja Darbinieks pašvaldības institūcijās bijis nepārtraukti nodarbināts līdz pieciem gadiem;

2) 25 procentu apmērā no mēnešalgas, ja Darbinieks pašvaldības institūcijās bijis nepārtraukti nodarbināts vairāk par pieciem gadiem.

5.1.4 Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot darba attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots.”

1.8. papildināt noteikumu 5.3.punktu ar 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„5) divas apmaksātas brīvdienas sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi.”

 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.februāri.

 

4.§ Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību”” apstiprināšanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. APSTIPRINĀT Priekules novada domes 2012.gada 23.februāra saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību””.(Pielikumā)

 

2. UZDOT Priekules novada domes kancelejas vadītājai Vizmai Rērihai triju darba dienu laikā pēc šo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

4. UZDOT Priekules novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Priekules novada pašvaldības pagastu pārvalžu ēkās.

 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā “Priekules  novada ziņas”.

 

5.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.22, 1.§).

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.22, 1.§) šādus grozījumus:

1. Anulēt ar 2012.gada 1.martu noteikto mobilā telefona lietošanas limitu Purmsātu speciālās internātpamatskolas lietvedei S[:] D[:].

2. Noteikt ar 2012.gada 1.martu sekojošiem Purmsātu speciālās internātpamatskolas darbiniekiem šādus mēneša limitus mobilo telefona lietošanai:

2.1.  V[:] S[:], saimniecības vadītājam.

             Telefona Nr.29258082;                                                                          Ls 8,-

 

2.2.  I[:] Z[:], medicīnas māsai                                                                            Ls 3,-

            Telefona Nr.26612248

 

2.3.  A[:]P[:], direktores vietniecei                                                                   

            Telefona Nr.26628467                                                                            Ls 9,-

 

6.§ Par kredītu projekta „Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā”, realizācijas nodrošināšanai.

Lai uzlabotu satiksmes drošību un veicinātu infrastruktūras attīstību Priekules pilsētā, tiek realizēts ERAF projekts „Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma  rekonstrukcija Priekules pilsētā”. Vienošanās Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/016/001. Vienošanās noslēgta 2010.gada 8.decembrī. Projekta aktivitāšu izpildes beigu termiņš ir 2012.gada 7.novembris. Projekta kopējās izmaksas ir 345 635.29 Ls, no kuriem attiecināmās izmaksas ir 225 516.25 Ls. ERAF finansējums 74% - 166882.02 Ls, Valsts finansējums 3% -  6765.48 Ls, pašvaldības – 23% - 51868.75 Ls no attiecināmajām izmaksām un Ls 120119.04 Ls no neattiecināmajām izmaksām.

Lai nodrošinātu šī projekta realizāciju, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ņemt kredītu Valsts Kasē Ls 297 966,89 (Divi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši lati 89 santīmi) vai ekvivalentā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 25 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu.

 

2. Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

 

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības  padomei atļauju kredīta saņemšanai.

 

4. Par lēmuma izpildi atbild domes priekšsēdētāja Vija Jablonska

 

7.§ Par kredītu projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas”” realizācijas nodrošināšanai.

Priekules novada dome realizē KPFI projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas””. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 379 695.77, no kurām attiecināmās izmaksas ir Ls 275 023.00. KPFI finansējums ir 84.9998 % no attiecināmajām izmaksām, kas ir Ls 233 769.00, pašvaldība  - 15.0002%, kas ir 41 254.00 Ls. Neattiecināmās izmaksas Ls 104 672.77 finansē pašvaldība.

 

Lai nodrošinātu šī projekta realizāciju, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Ņemt kredītu Valsts Kasē Ls 251 713,27 (Divi simti piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti trīspadsmit lati 27 santīmi) vai ekvivalentā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 25 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu.

 

2.                  Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

 

3.                  Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības  padomei atļauju kredīta saņemšanai.

 

4.                  Par lēmuma izpildi atbild domes priekšsēdētāja Vija Jablonska

 

8.§ Par „Noteikumi par vecāku līdzfinansējumu Priekules mūzikas un mākslas skolā” apstiprināšanu.

2012.gada 2.februārī Priekules novada domē saņemti Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktore I[:] R[:] izstrādātie „Noteikumi par vecāku līdzfinansējumu Priekules Mūzikas un mākslas skolā”.

Saskaņā ar LR Izglītības likuma 59.panta 4.daļas 2.punktu:

(4) Izglītības iestādes var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
2) sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā vai satversmē noteiktajos gadījumos;

Saskaņā ar LR Izglītības likuma 60.panta 7.daļu:

(7) Šā likuma 59.panta ceturtajā daļā minētie finanšu līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās izglītības iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

1) izglītības iestādes attīstībai;

2) mācību līdzekļu iegādei;

3) iestādes aprīkojuma iegādei;

4) pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai, un pedagogu, kas īsteno profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā, mūzikā un mākslā valsts vai pašvaldību izglītības iestādēs, darba samaksai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par – 11 deputāti  Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret”- nav; „atturas” – nav; nolemj:

 

1 .Apstiprināt „Noteikumus par vecāku līdzfinansējumu Priekules Mūzikas un mākslas skolā”.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

9.§ Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas izsoles komisiju.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Izveidot Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pastāvīgi darbojošos izsoles komisiju 4 cilvēku sastāvā.

 

2.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas izsoles komisiju sekojošā sastāvā –

 

2.1.   Komisijas priekšsēdētāja V[:] R[:], Priekules novada domes nekustamā īpašuma speciāliste;

2.2.   Komisijas locekļi –

2.2.1.      A[:] V[:], Priekules novada domes izpilddirektora vietniece;

2.2.2.      G[:] B[:], Priekules novada domes nekustamā īpašuma speciāliste;

2.2.3.      M[:] M[:], Priekules novada pašvaldības būvinženieris.

 

10.§ Par maznodrošinātas personas statusa atzīšanu Priekules novadā.

Likumā ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ir noteiktas vairākas maznodrošināto personu grupas, kurām noteikta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā. Pamatojoties uz iepriekš minētā likuma 14.panta 6.daļu un likuma ”Par dzīvojamo telpu īri” 36.pantu, tie nosaka, ka par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni, bet kurš nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets. (Šobrīd MK noteicis, ka par trūcīgu atzīstama persona, kuras ienākumi nepārsniedz 90 latus).

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

           

Par maznodrošinātu Priekules novadā atzīt personu, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis atbilst trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmenim, kādu saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu noteicis Ministru kabinets.

 

 

11.§ Par deputātes D.E[:] ierosinājuma par darba samaksas pārskatīšanu komiteju priekšsēdētājiem, izskatīšanu.

Priekules novada domē 2012.gada 3.februārī saņemts deputātes D[:] E[:] iesniegums (reģ.Nr.3-24/42) ar ierosinājumu atvēlēt vairāk līdzekļu komiteju vadītājiem, apmaksājot viņiem par 10 stundām vairāk (pieskaitot atļautajām deputātu darba stundām komiteju sēdēs), kas nepieciešamas komiteju jautājumu sagatavošanai uz komitejām un domes sēdēm.

            Ja komiteju priekšsēdētājiem tiek palielināts maksimāli apmaksājamo stundu skaits ar februāra mēnesi no 10 uz 20 stundām, tad papildus budžetā nepieciešamais finansējums ir Ls 1340,16.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 8 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” –  1 deputāts Daiga Egle, „atturas” – 2 deputāti Tatjana Ešenvalde,  Gražina Ķervija; nolemj:

 

            Noraidīt deputātes D[:] E[:] ierosinājuma par darba samaksas pārskatīšanu komiteju priekšsēdētājiem, jo apstiprinātajā 2012.gada pašvaldības budžetā finansējums šādam mērķim nav paredzēts.

 

12.§ Par Priekules novada pašvaldības automašīnas atstāšanu A.D[:] lietošanā.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 2010.gada 25.marta noteikumu ”Priekules novada domes transporta izmantošanas kārtība” 1.3..punktu (protokols Nr.7,5.§),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Atstāt automašīnu Opel Zafira,  reģ.Nr.EJ 9226, individuālā lietošanā dienesta pienākumu pildīšanai Priekules novada domes Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A[:] D[:], nosakot pilnu materiālo atbildību par lietošanā nodoto automašīnu.

 

13.§ Dzīvokļu jautājumi.

13.1.

Par Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar L[:] K[:].

 

1. 2012.gada 12.janvārī Priekules novada domē saņemts L[:] K[:] iesniegums ar lūgumu noslēgt Dzīvojamās telpas īres līgumu attiecībā uz dzīvokli [dzīvesvieta]. L[:] K[:] minētajā dzīvoklī dzīvo kopš 1994.gada.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.   Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 1997.gadā ar V[:] K[:].

2.2.   Dzīvokļa īrnieks V[:] K[:] dzīvoklī nedzīvo kopš 2006.gada, no dzīvokļa izdeklarēts 2011.gada 24.novembrī ar Priekules novada domes lēmumu (protokols Nr.21. 13.§.

2.3. Īres un komunālo maksājumu parādu par minēto dzīvokli nav. Visus maksājumus kopš 2006.gada kārto L[:]K[:].

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”14.panta 4.daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noslēgt beztermiņa Dzīvojamās telpas īres līgumu ar L[:] K[:] par dzīvokļa [dzīvesvieta] izīrēšanu.

 

2. Līgumu sagatavo un noslēdz viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas SIA „Priekules nami” valdes loceklis J[:] K[:].

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

13.2.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I[:] D[:]

 

Dome iepazīstas ar I[:] D[:], deklarētā [dzīvesvieta], 20.01.2012. iesniegumu (reģ. 24.01.2012. Nr.14-1/111),  kurā viņa lūdz atzīt sevi par dzīvojamās mājas [dzīvesvieta]  īrnieci.

Iesniegumam pievienota 30.01.2012. izziņa Nr.686 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

Dome konstatē:

I. D[:]   [dzīvesvieta] dzīvo no 1997.gada. I. D[:] atzīst dzīvojamās mājas īres parādu 560,36 LVL apmērā un plāno to nomaksāt viena gada laikā.

Dzīvojamās mājas [dzīvesvieta] kopējā platība 81,3 m2,  kurā ir 3 istabas ar kopējo dzīvojamo platību 40,8 m2, priekštelpa, gaitenis, veranda, virtuve, tualete, vannas istaba. Mājā ir individuāla krāsns apkure, centralizēts ūdens vads un kanalizācija.   

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta 1.daļu,Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. NOSLĒGT beztermiņa Dzīvojamās telpas īres līgumu ar I[:] D[:] par dzīvojamās mājas [dzīvesvieta], izīrēšanu.

 

2. NOSLĒGT Vienošanos par īres parāda samaksu ar I[:] D[:].

 

3. Līgumu un Vienošanos sagatavot un noslēgt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

4. Līguma un Vienošanos  sagatavošanu veic grāmatvede I[:] S[:].

 

5. Līgumu un Vienošanos noslēdz Priekules novada Priekules pagasta saimniecības vadītājs E[:] R[:].

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

13.3.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar S[:] M[:]

 

Dome iepazīstas ar S[:] M[:], deklarētā [dzīvesvieta], 20.01.2012. iesniegumu (reģ. 24.01.2012. Nr.14-1/113),  kurā viņa lūdz atzīt sevi par dzīvokļa īrnieci.

Iesniegumam pievienota 30.01.2012. izziņa Nr.3-20/685 par deklarēto dzīvesvietu.

Dome konstatē:

S.M[:]  [dzīvesvieta] deklarējusies no 06.01.1999. Pēc dzīvokļa īrnieka, vīra Ž[:] M[:] nāves 07.06.2006., turpina dzīvot [dzīvesvieta] un veikt īres maksājumus.

[dzivesvieta] ir 2 istabu dzīvoklis, kura kopējā platība 39,9 m2 (dzīvojamā platība 25,0 m2 ), kurā t.sk. ir virtuve, vannas istaba, koridors. Dzīvoklī ir autonoma apkure, centralizēts ūdens vads un kanalizācija.   

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta 4.daļu,Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. NOSLĒGT beztermiņa Dzīvojamās telpas īres līgumu ar S[:]M[:] par dzīvokļa [dzīvesvieta], izīrēšanu.

 

2. Līgumu sagatavot un noslēgt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

3. Līguma sagatavošanu veic grāmatvede I[:] S[:].

 

4. Līgumu  noslēdz Priekules novada Priekules pagasta saimniecības vadītājs E[:] R[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

13.4.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V[:] S[:]

 

Dome iepazīstas ar V[:] S[:], personas kods. [:], deklarētā [dzīvesvieta], 23.01.2012. iesniegumu (reģ. 24.01.2012. Nr.14-1/118),  kurā viņš lūdz sevi atzīt par dzīvokļa [dzīvesvieta],  īrnieku.

Iesniegumam pievienota 30.01.2012. izziņa Nr.3-20/690 par deklarēto dzīvesvietu.

Dome konstatē:

V. S[:] [dzīvesvieta] kopā ar ģimeni dzīvo no 1998. gada. To apliecina ar  V.S[:] sievu G[:] 12.02.1998. noslēgtais īres līgums. Tā kā ģimenē bija nesaskaņas, G. S[:] ar bērniem 2007. gadā mainīja dzīvesvietu un pārcēlās uz [dzīvesvieta]. Kaut arī V. S[:] arī no 15.06.2007. ir deklarējies [dzīvesvieta], faktiski dzīvo [dzīvesvieta]. V. S[:] algotu darbu nestrādāja, tāpēc dzīvokļa īres parāds uz 01.01.2012. ir 426,69 LVL. V. S[:] 2010.gada 29.jūnijā tika piešķirta invaliditātes pensija 72 latu apmērā uz 2 gadiem.

[dzīvesvieta] ir 2 istabu dzīvoklis ar kopējo platību 47,0 m2 (dzīvojamā platība 32,4 m2), kurā t.sk. ir virtuve, vannas istaba, koridors. Dzīvoklī ir autonoma apkure, centralizēts ūdens vads un kanalizācija.   

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta 4.daļu,Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. NOSLĒGT beztermiņa Dzīvojamās telpas īres līgumu ar V[:] S[:] par dzīvokļa [dzīvesvieta], izīrēšanu.

 

2. NOSLĒGT Vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda samaksu ar V[:] S[:].

 

3. Līgumu un Vienošanos sagatavot un noslēgt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

4. Līguma un Vienošanos sagatavošanu veic grāmatvede I[:] S[:].

 

5. Līgumu un Vienošanos noslēdz Priekules novada Priekules pagasta saimniecības vadītājs E[:] R[:].

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

13.5.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V[:] K[:]

 

Dome iepazīstas ar V[:] K[:], deklarētā [dzīvesvieta], 23.01.2012. iesniegumu (reģ. 24.01.2012. Nr.14-1/116),  kurā viņš lūdz sevi atzīt par dzīvokļa [dzīvesvieta], īrnieku.

Iesniegumam pievienota 30.01.2012. izziņa Nr.3-20/690 par deklarēto dzīvesvietu.

Dome konstatē:

V. K[:] [dzīvesvieta] faktiski dzīvo kopš 1997. gada, bet deklarējies no 18.01.2011. Pēc dzīvokļa īrnieka, tēva J[:]K[:]  nāves 09.06.1999., V. K[:] savu iespēju robežās veic īres un komunālos maksājumus.

[dzīvesvieta] ir 2-istabu dzīvoklis, kura kopējā platība 46,8 m2 (dzīvojamā platība 32,2 m2), kurā t.sk. ir virtuve, vannas istaba, koridors. Dzīvoklī ir autonoma apkure, centralizēts ūdens vads un kanalizācija.   

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta 4.daļu,Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. NOSLĒGT beztermiņa Dzīvojamās telpas īres līgumu ar V[:] K[:] par dzīvokļa [dzīvesvieta], izīrēšanu.

 

2. NOSLĒGT Vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda samaksu ar V[:] K[:].

 

3. Līgumu un Vienošanos sagatavot un noslēgt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

4. Līguma un Vienošanos sagatavošanu veic grāmatvede I[:] S[:].

 

5. Līgumu un Vienošanos noslēdz Priekules novada Priekules pagasta saimniecības vadītājs E[:] R[:].

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

13.6.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar G[:] J[:]

 

Dome iepazīstas ar G[:] J[:], deklarētā [dzīvesvieta], 31.01.2012. iesniegumu (reģ. 24.01.2012. Nr.3-13/149),  kurā viņa lūdz atzīt sevi par dzīvojamās mājas [dzīvesvieta], īrnieci.

Iesniegumam pievienota 31.01.2012. izziņa Nr.3-20/26 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

Dome konstatē:  

G. J[:] [dzīvesvieta], dzīvo no 1984.gada. Dzīvojamās mājas kopējā platība 74,6 m2, kurā ir 2 istabas ar kopējo dzīvojamo platību 27,0 m2, koridors, priekšnams, 2 virtuves. Mājā ir piebūve 17,1 m2 platībā , individuāla apkure, centralizēts ūdens vads.   

 

Pamatojoties uz  likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta 1.daļu,Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. NOSLĒGT beztermiņa Dzīvojamās telpas īres līgumu ar G[:] J[:] par dzīvojamās mājas [dzīovesvieta], izīrēšanu.

 

2. NOSLĒGT Vienošanos par īres parāda samaksu ar G[:]J[:].

 

3. Līgumu un Vienošanos sagatavot un noslēgt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

4. Līguma un Vienošanos sagatavošanu veic grāmatvede I[:]S[;].

 

5. Līgumu un Vienošanos noslēdz Priekules novada Priekules pagasta saimniecības vadītājs E[:] R[:].

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

13.7.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar D[:]A[:]

 

Dome iepazīstas ar D[:] A[:], personas kods [:], [deklarētā [dzīvesvieta], 23.01.2012. iesniegumu (reģ. 24.01.2012. Nr.14-1/115),  kurā viņš lūdz atzīt sevi par dzīvokļa [dzīvesvieta], īrnieku.

Iesniegumam pievienota 30.01.2012. izziņa Nr.3-20/687 par deklarēto dzīvesvietu.

Dome konstatē:

D.A[:] [dzīvevieta] deklarējusies no 24.12.1997. D.A[:] atzīst dzīvokļa īres parādu 465,75 LVL apmērā un plāno katru mēnesi par dzīvokļa īri veikt iemaksu 10 LVL apmērā.

[dzīvesvieta] ir 2 istabu dzīvoklis, kura kopējā platība 45,8 m2 (dzīvojamā platība 31,1 m2), kurā t.sk. ir virtuve, vannas istaba, koridors. Dzīvoklī ir autonoma krāsns apkure, centralizēts ūdens vads un kanalizācija.   

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta 1.daļu,Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. NOSLĒGT beztermiņa Dzīvojamās telpas īres līgumu ar D[:] A[:] par dzīvokļa [dzīvesvieta], izīrēšanu.

 

2. NOSLĒGT Vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda samaksu ar D[:] A[:].

 

3. Līgumu un Vienošanos sagatavot un noslēgt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

4. Līguma un Vienošanos sagatavošanu veic grāmatvede I[:] S[:].

 

5. Līgumu un Vienošanos noslēdz Priekules novada Priekules pagasta saimniecības vadītājs E[:] R[:].

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

13.8.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar D[:] S[:]

 

Dome iepazīstas ar D[:] S[:], deklarētā [dzīvesvieta], 25.01.2012. iesniegumu (reģ. 25.01.2012. Nr.3-13/133),  kurā viņa lūdz atzīt sevi par dzīvokļa [dzīvesvieta].

Iesniegumam pievienota 30.01.2012. izziņa Nr.688 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

Dome konstatē:

[dzīvesvieta] ir 3 istabu dzīvoklis, kura kopējā platība 96,5 m2, kurā ir virtuve, vannas istaba, 2 pieliekamie un gaitenis. Dzīvojamā platība 59,6 m2. Dzīvoklī nav centralizēta ūdens vada, mājai ir izsmeļamā tualete.   

D.S[:] [dzīvesvieta] ir deklarējusies no 26.04.1993. Pēc dzīvokļa īrnieka E[:] K[:]  S[:] nāves 05.02.2004, kurš bija D. S[:] vīratēvs, D. S[:] turpināja dzīvot [dzīvesvieta] un veikt īres maksājumus.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta 4.daļu,Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. NOSLĒGT beztermiņa Dzīvojamās telpas īres līgumu ar D[:] S[:] par dzīvokļa  [dzīvesvieta], izīrēšanu.

 

2. Līgumu sagatavot un noslēgt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

3. Līguma sagatavošanu veic grāmatvede I[:] S[:].

 

4. Līgumu slēdz Priekules novada Priekules pagasta saimniecības vadītājs E[:] R[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

13.9.

Par Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar K[:] G[:]

 

Dome iepazīstas ar K[:] G[:], deklarētā [dzīvesvieta], 25.01.2012. iesniegumu (reģ. 27.01.2012. Nr.14-1/142),  kurā viņš lūdz sevi atzīt par dzīvokļa [dzīvesvieta],  īrnieku.

Iesniegumam pievienota 15.02.2012. izziņa Nr.3-20/46 par deklarēto dzīvesvietu.

Dome konstatē:

K.G[:] [dzīvesvieta] kopā ar ģimeni dzīvo no 1998. gada (īres līgums ar B[:] G[:] no 15.11.1998.).  2003. gada augustā sieva B.G[:] mainīja dzīvesvietu un pārcēlās uz [dzīvesvieta].  K.G[:] uz 01.01.2012. ir dzīvokļa īres parāds 195,95 LVL apmērā.

[dzīvesvieta] ir 3 istabu dzīvoklis ar kopējo platību 58,9 m2 (dzīvojamā platība 42,0 m2), kurā t.sk. ir koridors, vannas istaba, tualete, virtuve ar plīti. Dzīvoklī ir autonoma krāsns apkure, centralizēts ūdens vads un kanalizācija.   

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta 4.daļu,Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. NOSLĒGT beztermiņa Dzīvojamās telpas īres līgumu ar K[:] G[:] par dzīvokļa  [dzīvesvieta], izīrēšanu.

 

2. NOSLĒGT Vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda samaksu ar K[:] G[:].

 

3. Līgumu un Vienošanos sagatavot un noslēgt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

4. Līguma un Vienošanos sagatavošanu veic grāmatvede I[:] S[:].

 

5. Līgumu un Vienošanos noslēdz Priekules novada Priekules pagasta saimniecības vadītājs E[:] R[:].

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

13.10.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A[:] Š[:]

 

Dome iepazīstas ar A[:] Š[:], deklarētā [dzīvesvieta], 31.01.2012. iesniegumu (reģ. 31.01.2012. Nr.3-13/148),  kurā viņš lūdz sevi atzīt par dzīvokļa [dzīvesvieta],  īrnieku.

Iesniegumam pievienota 31.01.2012. izziņa Nr.3-20/25 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

Dome konstatē:

A. Š[;] [dzīvesvieta] kopā ar ģimeni dzīvo no 21.08. 2003.. Dzīvokļa īres parāds uz 01.01.2012. ir 230,04 LVL apmērā.

[dzīvesvieta] ir 3 istabu dzīvoklis ar kopējo platību 56,4 m2 (dzīvojamā platība 41,2 m2), kurā t.sk. ir koridors, virtuve ar plīti, tualete, vannas istaba. Dzīvoklī ir autonoma krāsns apkure, centralizēts ūdens vads un kanalizācija.   

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta 1.daļu,Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. NOSLĒGT beztermiņa Dzīvojamās telpas īres līgumu ar A[:] Š[:] par dzīvokļa [dzīvesvieta] izīrēšanu.

 

2. NOSLĒGT Vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda samaksu ar A[:] Š[:].

 

3. Līgumu un Vienošanos sagatavot un noslēgt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

4. Līguma un Vienošanos sagatavošanu veic grāmatvede I[:] S[:].

 

5. Līgumu un Vienošanos noslēdz Priekules novada Priekules pagasta saimniecības vadītājs E[:] R[:].

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

13.11.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I[:] T[:]

 

Dome iepazīstas ar I[:] T[:], [dzīvesvieta], 27.01.2012. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/143),  kurā viņa lūdz atzīt sevi par dzīvokļa [dzīvesvieta], īrnieci.

Iesniegumam pievienota 31.01.2012. izziņa Nr.3-20/24 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

Dome konstatē:

[dzīvesvieta] ir 3 istabu dzīvoklis 55,9 m2 platībā (dzīvojamā platība 37,5 m2 ), kurā t.sk. ir virtuve, vannas istaba, koridors. Dzīvoklī ir autonoma apkure, centralizēts ūdens vads un kanalizācija.   

Pamatojoties uz to, ka iepriekšējais dzīvokļa īrnieks Z[:] T[:] no 19.06.2009. ir mainījis [dzīvesvietu],  I. T[:] turpina dzīvot [dzīvesvieta] un veic īres un komunālos maksājumus.

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. Panta 4.daļu,Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. NOSLĒGT beztermiņa Dzīvojamās telpas īres līgumu ar I[:] T[:] par dzīvokļa  [dzīvesvieta], izīrēšanu.

 

2. Līgumu sagatavot un noslēgt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

3. Līguma sagatavošanu veic grāmatvede I[:] S[:].

 

4. Līgumu slēdz Priekules novada Priekules pagasta saimniecības vadītājs E[:] R[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

13.12.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I[:] F[:]

 

Izskata I[:] F[:] 2011.gada 11.janvārī iesniegto iesniegumu (reģ. Nr.3-13a/50), deklarētā [dzīvesvieta]., ar lūgumu piešķirt dzīvokli daudzdzīvokļu mājā [dzīvesvieta].

I[:] F[:] ir māmiņa ar 3  bērniem  (L[:] V[:], G[:] V[:], K[:]R[:] V[:]) un šobrīd dzīvo  [dzīvesvieta], kurš ir vienistabas dzīvoklis un tuvākajā laikā īpašnieks lūdz to atbrīvot.

Dzīvoklis [dzīvesvieta], sastāv no 3 istabām platības: 11,2+16,5+13,5 = 41,2 m2   dzīvokļa lietderīgā platība 41,2 m2 , kopējā platība 58 m2 .  

            Iesniegumam pievienoti:

·         2012.gada 11.janvāra izziņa Nr.3-20/8  par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu;

·         2011.gada 2.decembra izziņa Nr.2-03/104B par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 1.punkta b) apakšpunktu I[:] F[:] ir jāsniedz palīdzība pirmām kārtām. Uz šo brīdi  dzīvoklis [dzīvesvieta] ir brīvs, taču nav piemērots dzīvošanai, Bunkas pagasta pārvalde iesaka dzīvokli piešķirt, lai varētu tur nokārtot elektrības pieslēgumu  un  atjaunotu ūdensapgādi un nodrošinātu kanalizāciju.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. NOSLĒGT beztermiņa Dzīvojamās telpas īres līgumu ar I[:]  F[:] par [dzīvesvieta], izīrēšanu.

 

2. Līgumu sagatavot un noslēgt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja īres līgums minētajā laikā netiek noslēgts I[:] F[:] vainas dēļ, tad  Priekules novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē savu spēku.

 

3. Līgumu slēdz Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs E[:] D[:].

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

13.13.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J[:] S[:]

 

Neskatīt sakarā ar iesnieguma atsaukumu 23.02.2012.

 

 

 

13.14.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A[:] D[:]

 

Dome iepazīstas ar A[:] D[:], personas kods [:], dzīvo [dzīvesvieta], 09.01.2012. iesniegumu (reģ. Nr14-1/36),  kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli [dzīvesvieta].

 

[dzīvesvieta] kopējā platība ir 26,40m², tajā skaitā 1 istaba ar kopējo platību 14,50 m². Īres maksa Ls.6,44 mēnesī un maksa par sadzīves atkritumiem Ls.1,36 vienai personai.

 

Iesniegumam pievienoti:

·         02.02.2012. SIA „Priekules nami” atzinums par A.D[:] atbilstību īres tiesību saņemšanai uz Priekules novada pašvaldībai piederošu dzīvokli.

 

Dome konstatē:

·         A[:] D[:] kopā ar saviem diviem nepilngadīgajiem bērniem un dzīvesdraugu dzīvo [dzīvesvieta], kuram viņi nav īrnieki.

·         A[:] D[:],  kurai ir trūcīgas ģimenes statuss un kuras ģimenē ir nepilngadīgi bērni, ir tiesības uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

·         Ar  Priekules novada domes 24.11.2011. lēmumu (prot. Nr.21;12.7.§)  A[:] D[:] ir  uzņemta Priekules pilsētas dzīvokļu rindā.

 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. NOSLĒGT  Dzīvojamās telpas īres līgumu ar A[:] D[:] par [dzīvesvieta], izīrēšanu. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

2. Līgumu sagatavot un noslēgt SIA „Priekules nami” viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja īres līgums minētajā laikā netiek noslēgts A[:] D[:] vainas dēļ, tad  Priekules novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē savu spēku.

 

3. Līgumu slēdz Priekules novada SIA „Priekules nami valdes loceklis J[:] K[:]..

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

13.15.

Par P[:] B[:] iesnieguma

par dzīvojamās platības piešķiršanu noraidīšanu

 

 

1. 2012.gada 20.janvārī (ar reģ.Nr. 14–1/90) Priekules novada domē saņemts P[:] B[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību. Kā nepieciešamība dzīvojamās platības piešķiršanai norādītas nesaskaņas ar tēvu.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

P[:] B[:], pers.kods: [:], dzīvo kopā ar vecākiem V[:] B[:] un P[:] B[:] [dzīvesvieta].

P.B[:] patreiz mācās Purmsātu speciālajā internātpamatskolā.

Priekules novada domes Sociālā dienesta 17.10.2011. izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Nr.2-03/38K apliecina, ka P.B[:] ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss uz laiku no 01.10.2011. līdz 31.03.2012.

P.B[:] neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošiem noteikumiem Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Nesaskaņas ģimenē nevar būt par pamatu palīdzības saņemšanai, līdz ar to iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību ir noraidāms.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noraidīt P[:] B[:] 2012.gada 20.janvāra (reģ.Nr.14–1/90) iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

13.16.

Par S[:] G[:] iesnieguma

par dzīvojamās platības piešķiršanu noraidīšanu

 

1. 2012.gada 24.janvārī (ar reģ.Nr. 14-1/121) Priekules novada domē saņemts S[:] G[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli [dzīvesvieta]. Kā nepieciešamība dzīvojamās platības piešķiršanai norādīts, ka dzīvo privātmājā, ko saimniece nolēmusi pārdot.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

S[:] G[:], personas kods: [:], dzīvo kopā ar sievu A[:]V[:] [dzīvesvieta].

S[:] G[:] ir pirmās grupas invalīds (iesniegta invalīda apliecības, kura derīga līdz 12.01.2013., kopija).

S.G[:] neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošiem noteikumiem Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

To, ka īpašnieks pārdod savu privātmāju, nevar būt par pamatu palīdzības saņemšanai, līdz ar to iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību ir noraidāms.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noraidīt S[:] G[:] 2012.gada 24.janvāra (reģ.Nr. 14–1/121) iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli [dzīvesvieta].

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

14.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Priekules novadā politiski represētām personām.

14.-1

S. M[:] 

Priekules novada dome izskatīja S[:] M[:], dzīvo [dzīvesvieta], 07.02.2012.  iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka S[:] M[:]  ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā no 2000. gada.

S[:] M[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā  [adrese], 51,7 ha platībā.           

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2012.gadā S[:] M[:] par 50%, kā represētai personai,  īpašumam [adrese], kadastra Nr.[:] par 51,7 ha platību.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

14.2.

G.T[:]

Priekules novada dome izskatījusi G[:] T[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 2012. gada 02.februāra iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/171) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [adrese], kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Iesniegums Priekules novadā saņemts 2012.gada 06.februārī.

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.0110088 kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese], kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.    

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un/vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2012.gadā G[:] T[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

14.3.

E.N[:]

Priekules novada dome izskatīja E[:] N[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 08.02.2012. iesniegumu Nr.3-13/176, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājuma piešķiršanu, kā represētai personai  uz īpašumu[adrese].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka E[:] N[;] ir politiski represētā persona.

E[:] N[:] ar personīgu iesniegumu apliecina, ka īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība.

Konstatēts, ka īpašums nav E[:] N[:] īpašumā vai valdījumā vismaz 5 gadus.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka  politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atteikt samazināt  E[:] N[:], personas kods [:], dzīvojošai [dzīvesvieta], nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadā  par īpašumu [adrese]..

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

15.§ L.S[:] iesnieguma izskatīšana par atteikšanos no kopējās apkures nomas telpā Aizputes ielā 6, Priekulē.

Izskata L[:] S[:] iesniegumu (24.12.2011., reģ.Nr. 3–13/123), kurā norādīts, ka L[:]S[:] nomā telpu manikīra pakalpojuma sniegšanai Aizputes ielā 6, Priekulē, apkures sezonas laikā kurināšanas pakalpojumi neapmierina, jo papildus ir jāslēdz elektriskais sildītājs. L[:]S[:] vēlas no nākošās apkures sezonas atteikties no kopējās apkures.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – 1 deputāts Gražina Ķervija; nolemj:

 

 

Lai neizjauktu kopējās apkures sistēmu Aizputes ielā 6, Priekulē, neatļaut L[:] S[:] atslēgties no kopējās apkures.

 

16.§ SIA „GC GRAND” iesnieguma atkārtota izskatīšana par atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa Raiņa iela 41B, Priekulē, Priekules nov.

2012.gada 25.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA GC GRAND reģ. Nr. LV 42103048696 iesniegums, kurā lūgts atkārtoti izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu adresē Raiņa iela 41B par 2011.gadu, sakarā ar to, ka ēkas ir tehniski un morāli nolietojušās un netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Un Lūgums uzaicināt firmas pārstāvi uz sēdi, kurā šo jautājumu izskatīs.

2011.gada 22.decembrī Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.22)  16.§ „SIA GC GRAND iesnieguma izskatīšana par 2011.gada nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu” - neatcelt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību GC GRAND nekustamā īpašuma nodokli par 2011.gadu 210,40 Ls apmērā.

2012.gada Priekules novada pašvaldība ierakstītā vēstulē (pasta zīmogs) nosūtīja uzaicinājumu ierasties SIA GC GRAND pārstāvim uz 2012.gada 9.februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi, kurā pārstāvis neieradās.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – 1 deputāts Daiga Egle, nolemj:

 

1. Atstāt spēkā 22.12.2011. Priekules novada domes sēdes (prot. Nr.22;16.§) lēmumu „SIA GC GRAND iesnieguma izskatīšana par 2011.gada nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu” - neatcelt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību GC GRAND, nekustamā īpašuma nodokli par 2011.gadu 210,40 Ls apmērā.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 70., 76., un 79.panta noteiktai   kārtībai,  Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

17.§ Par A.Z[:] iesnieguma izskatīšanu par atteikšanos no daļas telpu Aizputes iela 16, Priekule, nomas tiesībām.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

            Neatbalstīt A.Z[:] atteikšanos no vienas telpas  nomas 16,5 m2  platībā Aizputes iela 16, Priekulē un atstāt negrozītu Priekules novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu „A.Z[:] iesnieguma izskatīšana par izmaiņām ēkas Aizputes iela 16, Priekulē, nomas līgumā” (prot. Nr.1;30.§).

 

18.§ Par grozījumiem telpu nomas līgumos biedrībai „Kalētu vietējā iniciatīvas grupa”, Kalētu pag., Priekules nov.

2012.gada 9.janvārī Priekules novada domē iesniegts biedrības „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa”, (turpmāk – biedrība), vienotais reģistrācijas Nr.40008109282, adrese: Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētājas A[:] P[:] iesniegums (reģ. Nr.3-13/39), kurā lūgts veikt grozījumus noslēgtajos telpu nomas līgumos Nr.Nr.3-39/9/2011, 3-39-11/2010, 3-39/25-2011, jo iznomājamā platība atšķiras no biedrības izmantojamām platībām.

 Starp Priekules novada domi un biedrību „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa” 01.04.2010. noslēgts telpu nomas līgums Nr.3-39-11/2010 par telpu nomu 106,6 m² platībā (telpas Nr.8- 29,6 m², Nr.9- 77,0 m²).

Starp Priekules novada domi un biedrību „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa” 01.03.2011. noslēgts telpu nomas līgums Nr.3-39/9/2011 par telpu nomu 59,80 m² platībā (telpas Nr.3- 20,9 m², Nr.5- 13,1 m², Nr.6- 13,5 m², Nr.1 (daļa) -12,3 m²).

Starp Priekules novada domi un biedrību „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa” 03.10.2011. noslēgts telpu nomas līgums Nr.3-39/25-2011 par telpu nomu 46,3 m² platībā (telpa Nr.10).

Saskaņā ar iesniegumam pievienoto telpu plānu izkopējumu, biedrība neizmanto telpas ar Nr.3- 20,9 m² un Nr.5- 13,1 m². Kopā 34,0 m² platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Veikt grozījumus 01.03.2011. telpu nomas līguma Nr.3-39/9/2011:

1.1.  2.1.punktā, to izsakot ar 2012.gada 1.martu šādā redakcijā: Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā telpas Kalētu pamatskolā, kas atrodas Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., pagrabstāvā - Nr. 6 ar platību 13,5 m² un daļu no telpas  Nr.1 ar platību 12,3 m². Kopējā platība 25,8 m². Nomniekam telpa ierādīta un tā atzīmēta ar sarkanu līniju šiem grozījumiem pievienotajā, pušu parakstītajā inventarizācijas plāna kopijā (pielikumā uz 1 lapas).

 

1.2.  2.2. punktā, to izsakot šādā redakcijā: Iznomātājs nodod Nomniekam telpas 25,8 m² platībā biedrības „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa” darbības nodrošināšanai, projekta realizēšanai un darbībai.

 

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai sagatavot divu mēnešu laikā (lēmuma 1.punkts) atbilstošus grozījumus 01.03.2011. telpu nomas līgumā Nr.3-39/9/2011.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

19.§ Par telpu „Pagastnams”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu SIA „Dimanti 2”.

2012.gada 8.februārī (reģ. Nr.3-13/183) Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] G[:] iesniegums, kurā lūgts pagarināt nomas līgumu uz divām telpām, kas atrodas  ēkā  „Pagastnams”, Gramzdas pag., Priekules novadā, 1.stāvā, ar kopējo platību 78,8 m².

 

2001.gada 1.novembrī starp Gramzdas pagasta padomi un SIA „DIMANTI 2”, reģistrācijas numurs LV 42102013818, tika noslēgts NOMAS LĪGUMS (turpmāk tekstā –Līgums) par divu telpu nomu, kuras atrodas – adrese „Pagastnams”, Gramzdas pagastā, Priekules nov., ar kopējo platību 78,8 m², Aizvīķu centrā. Telpu lietošanas mērķis – mazumtirdzniecība. Nomas līgums tika noslēgts uz 5 gadiem (t.i., līdz 2006.gada 14.novembrim). Saskaņā ar Līguma nosacījumu  5.punkta 5.1.apakšpunktu, faktiskās līguma attiecības turpinājās uz vēl vienu termiņu. Līdz 2012.gadam neviena no līgumslēdzējpusēm nav prasījusi Līgumu izbeigt. Nomas faktiskās attiecības turpinās arī pēc otra termiņa beigām. Nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis Līguma noteikumus, kā arī iedzīvotājiem tika nodrošināta iespēja saņemt tirdzniecības pakalpojumus un šai sakarā nav saņemtas nekādas pretenzijas. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt telpas iepriekš minētajā adresē. Pašvaldībai nav nepieciešamas šīs telpas citu pašvaldības autonomo funkciju izpildei.

 

08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 9.punkts nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

 

Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.¹ panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās  daļas 2. punktu, likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmo daļu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 78.punktu, 2012.gada 14.februāra Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2001.gada 15.novembrī starp Gramzdas pagasta padomi  un SIA „DIMANTI 2” noslēgto NOMAS LĪGUMU, pārslēdzot jaunu Telpu nomas līgumu ar SIA Dimanti 2, reģistrācijas numurs LV 42102013818, par telpām, ēkas „Pagastnams”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., 1.stāvā, saskaņā ar būves kadastrālās uzmērīšanas lietu (pielikumā Nr.1 telpas iezīmētas ar sarkanu līniju), nomu atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" prasībām, nosakot:

1.1.   nomas maksu  0,35 Ls/m², neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, mēnesī,

1.2. papildus noteiktajai nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām,

1.3.   telpu nomas līguma termiņu – 2013.gada 14.novembris.

 

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai (nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei)  sagatavot Telpu nomas līgumu (lēmuma 1.punkts) atbilstoši normatīvo aktu un šī lēmuma prasībām 10 darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

3. Uzdot Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Augustinam Eidejum kontroli par šī lēmuma izpildi.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

20.§ Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā „Druva”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., SIA „Silgme”.

Priekules novada dome izskatījusi SIA “Silgme”, reģistrācijas Nr.42103035085, adrese: “Darbnīcas”, Kalētu pagasts, Priekules novads, valdes locekļa D[:] P[:] 13.01.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/72) ar lūgumu pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu nekustamajā īpašumā “Druva”, Kalētu pag., Priekules nov.,

KONSTATĒJA:

 Nekustamais īpašums “Druva”, kadastra Nr.64640010255, ir pašvaldībai piekrītošs saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008.gada lēmumu, protokols Nr.11., kurš sastāv no zemesgabala, ar kadastra apzīmējumu 64640010255; 0,24 ha platībā. Uz zemes gabala atrodas 3 būves - angārs, katlu māja, šķūnis.

Starp Kalētu pagasta padomi un SIA “Silgme” 2008.gada 15.septembrī bija noslēgts neapdzīvojamo telpu īres līgums uz 12.mēnešiem. Līguma termiņš ir beidzies.

Līgums netika pagarināts, taču faktiski SIA “Silgme” nomāja angāru – 488,10 m² un katlu māju – 25,0 m² platībā dažādu ar lauksaimniecību saistītu pakalpojumu sniegšanai un atrodas tajā arī uz patreizējo brīdi.

SIA „Silgme” šajā laikā veica arī maksājumus par  nomu.

Saskaņā ar saistošo noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” 5.punktu noteikts, ka pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiska fakta iestāšanos vai uz laiku, kas nav ilgāks par 12. gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noslēgt ar 2012.gada 02.aprīli nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA „Silgme”, reģistrācijas Nr.42103035085, (valdes loceklis D[:] P[:]), par nedzīvojamo ēku: angārs (apzīmējums kadastrā 6464 001 0255 002) - 488,10 m² un katlu māja (apzīmējums kadastrā 6464 001 0255 003) - 25,0 m² platībā, kas atrodas  adresē: „Druva”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu dažādu ar  lauksaimniecību saistītu pakalpojumu sniegšanai.

        Iznomājamo ēku plāns ir neatņemama sastāvdaļa šim lēmumam (pielikums Nr.1), nosakot:

1.1. līguma termiņu līdz 2017. gada 31.decembrim,

1.2. nomas maksu 0,10 Ls/m² (nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis).

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei.   

1.3. Nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunālajiem maksājumiem (ūdensapgādi, kanalizāciju, siltumapgādi u.tml.), elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.

 

2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei V.Rubezei sagatavot atbilstošu nomas līgumu līdz 2012.gada 20.martam.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.