13.10.2016. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.17)

13.10.2016. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
1. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 13.oktobrī                                                                                          

Nr.17

1.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam

 

2016.gada 12.septembrī  Priekules novada pašvaldībā saņemts izpilddirektores vietnieces Andras Valužes iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 2.7.10/162) par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

Izvērtējot radušos situāciju un apstākļus, ir priekšlikums svītrot no amatu saraksta amatu “izpilddirektora vietnieks” un iekļaut amatu sarakstā jaunu amatu “galvenais iepirkumu speciālists”.

Grozījumu izdarīšanai papildus finansējums nav nepieciešams.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – 1 deputāts Arnis Kvietkausks; (deputāts Andris Džeriņš, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2.      Grozījumi stājas spēkā ar 2016.gada 13.oktobri.

 

Pielikumā: Grozījumi Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam  uz 1 lp.

 

Lēmums paziņojams elektroniski:

1)     finanšu nodaļas vadītājai;

2)     personāla speciālistei.

2. Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadskārtas priekšvakarā

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 13.oktobrī                                                                                                       

Nr.17

2.

Par  Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadskārtas priekšvakarā

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu (13.10.2016. komitejas sēdes protokols Nr.11), atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GODA NOVADNIEKS:

1.1 Agitai RUKUTEI –par nesavtīgu un inovatīvu pedagoģisko darbu un patriotisma kaldināšanu skolēnos.

 

1.2. Vaclovam KADAĢIM –par Gramzdas ev.lut.baznīcas atjaunošanu no drupām.

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS VIRGAS pagastā:

2.1. Aijai PESEI- par pašaizliedzīgu pedagoģisko darbu 42.gadu garumā Purmsātu spec. internātpamatskolā

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS PRIEKULES pagastā:

3.1. Ingrīdai un Jānim PRIEDĒM –par ‘’Ozolbunču muižas’’ atjaunošanu 20 gadu garumā.

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS BUNKAS pagastā:

4.1. Kristapam NORENBERGAM – par enerģisku darbošanos Krotes 114.mazpulkā un pagasta popularizēšanu konkursa nominācijā ‘’Rītdienas Sējējs’’

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS GRAMZDAS pagastā:

5.1. Aivim KARZONAM- par iniciatīvu velokrosa trases izveidē un sacensību  Gramzdas zobrats organizēšanā.

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS KALĒTU pagastā:

6.1. Mārītei SERGEJEVAI –par rezultatīvu darbu bāriņtiesā, strādājot ar aizbildņu un audžuģimenēm un par ilgstošu pedagoģisko darbību Kalētu pagastā.

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS PRIEKULES pilsētā:

7.1. Airitai EŠENVALDEI- par inovatīvu un rezultatīvu darbu Priekules vidusskolā un “Ekselences Balvas” – 2016 iegūšanu.

7.2. Ingai RAŠKOVAI- par vēsturisko liecību apkopošanu grāmatās par Priekuli.

 

 

  1. Piešķirt apbalvojumu  GODA RAKSTS:

8.1. Arvīdam DOBELIM- par grāmatas “Gramzdas zēns” sarakstīšanu.

8.2. Laurai LAZDUPAI- par Priekules novada popularizēšanu pasaulē realizējot /Erasmus+/ projektu Kalētu pagastā.

8.3. Silvijai OSTROVSKAI- par aktivitātēm Purmsātu iedzīvotāju labā Brīvā laika pavadīšanas centrā.

8.4.Andrai VALUŽEI-par ieguldījumu pašvaldības darbā.

8.5.Zaigai Strelēvičai –par starptautisku projektu piesaistīšanu skolai un rezultātiem darbā ar skolēniem.

8.6.Guntai Kuzminai –par inovatīvu un rezultatīvu darbu ekonomikā ar skolēniem.

 

  1. Piešķirt apbalvojumu  ATZINĪBAS RAKSTS:

9.1. Gintam ROZENBERGAM- par enerģiju un iniciatīvu pildot Virgas pagasta saimniecības vadītāja pienākumus.

9.2. Sarmītei EIDINTAI- par medicīnas pakalpojumu sniegšanu Virgas pagasta iedzīvotājiem neatkarīgi no laika un dabas apstākļiem.

 

10.  Piešķirt apbalvojumu PATEICĪBA

10.1. Igoram PESEM- par aktivitātēm pildot zemessardzes instruktora pienākumus Virgas pagastā

10.2. Aijai GAUŠEI- par ilggadīgu un godprātīgu bērnudārza auklītes darba veikšanu Virgas pamatskolā.

10.3. Mārītei GERTNEREI- par ieguldījumu izrādes tapšanā un teātra tradīcijas radīšanā Gramzdas pagastā.

10.4. Montai INNEI- par ieguldījumu izrādes tapšanā un teātra tradīcijas radīšanā Gramzdas pagastā.

10.5. Intai PAUZEREI- par ieguldījumu izrādes tapšanā un teātra tradīcijas radīšanā Gramzdas pagastā.

10.6. Evijai PAUZEREI- par ieguldījumu izrādes tapšanā un teātra tradīcijas radīšanā Gramzdas pagastā.

10.7. Zandai PALAPAI- par ieguldījumu izrādes tapšanā un teātra tradīcijas radīšanā Gramzdas pagastā.

10.8. LĀSMAI GRENOVSKAI- par ieguldījumu izrādes tapšanā un teātra tradīcijas radīšanā Gramzdas pagastā.

10.9. Valteram ZĪVERTAM- par ieguldījumu izrādes tapšanā un teātra tradīcijas radīšanā Gramzdas pagastā.

10.10.Danielam INNIM- par ieguldījumu izrādes tapšanā un teātra tradīcijas radīšanā Gramzdas pagastā.

10.11. Edgaram ŠTEINAM- par ieguldījumu izrādes tapšanā un teātra tradīcijas radīšanā Gramzdas pagastā.

10.12. Dāvim STRAZDAM- par ieguldījumu izrādes tapšanā un teātra tradīcijas radīšanā Gramzdas pagastā.

10.13. Aigaram SAMATAM- par ieguldījumu izrādes tapšanā un teātra tradīcijas radīšanā Gramzdas pagastā.

10.14.Broņislavam BĒRTULIM- par iniciatīvu labiekārtošanas darbos ‘’Vārtājas’’ kapsētā.

 

3. Par Priekules novada pašvaldības naudas balvas piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 13.oktobrī                                                                                                  

Nr.17

3.

Par Priekules novada pašvaldības naudas balvas piešķiršanu

 

            2016.gadā aprit 20.gadi kopš Bāriņtiesas izveides Latvijā. Atzīmējot šo notikumu,  pamatojoties uz “Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma” 57., 59.punktu par ilggadēju un godprātīgu darbu bāriņtiesā, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Piešķirt naudas balvu:

1.1.  Bāriņtiesas priekšsēdētājai Olgai Niedolai  EUR 337.20;

1.2.  Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniecei Ivetai Kalneniecei EUR 303.48;

1.3.  Bāriņtiesas loceklei Mārītei Sergejevai EUR 106.56;

1.4.  Bāriņtiesas loceklei Inesei Balčus 106.56;

1.5.  Bāriņtiesas loceklei Anitai Gruntei EUR 106.56;

1.6.  Bāriņtiesas loceklei Antrai Jusupovai EUR 106.56;

1.7.  Bāriņtiesas loceklei Sigitai Kāpiņai EUR 74.40.

 

Lēmumu nosūtīt: Finanšu nodaļai

4. Par pašvaldības priekšsēdētājas V.Jablonskas komandējumu

 LĒMUMS

Priekulē

 2016.gada 13.oktobrī                                                                                                  

Nr.17

 4.

Par pašvaldības priekšsēdētājas V.Jablonskas komandējumu

 

            Saņemta Kurzemes plānošanas reģiona vēstule Nr.2-5.5/138/16 par komandējuma braucienu uz Moldovu. Vēstulē informēts, ka no 2016.gada 18. līdz 23.oktobrim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē sadarbības braucienu uz Moldovu ar mērķi veicināt sadarbību starp Moldovas reģioniem un Latvijas plānošanas reģioniem. Brauciena izmaksas tiek segtas no KPR budžeta.

            Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome lūdz atļauju padomes priekšsēdētājas vietniecei V.Jablonskai piedalīties minētajā braucienā.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Saskaņot Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas V.Jablonskas dalību VARAM organizētajā sadarbības braucienā uz Moldovu no 2016.gada 18. līdz 23.oktobrim.