05.09.2011.ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.15)

1.§ Par projektu „Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā”

Lai uzlabotu satiksmes drošību un veicinātu infrastruktūras attīstību Priekules pilsētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2) daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – 2 deputāti (Arta Brauna, Vaclovs Kadaģis), „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Turpināt darbu pie projekta „Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā” realizēšanas.

 

2. Projektu realizēt līdz 2012.gada 7.novembim.

 

3. Apstiprinātā budžeta tāme atbilstoši 2010.gada 8.decembrī noslēgtajai vienošanās Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/016/001 Ls 225 516.25, tai skaitā:

3.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) finansējums 74%  no attiecināmajām izmaksām – 166 882,02 LVL;

3.2. Valsts budžeta dotācija 3% no attiecināmajām izmaksām – 6 765,48 LVL;

3.3. Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 23% - no 51 868,75 LVL.

 

4. Ja projekta ieviešanas laikā tas būs nepieciešams, nodrošināt projekta realizāciju,  papildus piešķirot līdzekļus no pašvaldības budžeta līdz pat Ls 120 000,00  apmērā neattiecināmo izmaksu segšanai. Nepieciešamo naudas līdzekļu nodrošināšanai lūgt aizņēmumu Valsts kasē.

 

 

2.§ Par kredītu ELFLA projekta „Bunkas kultūras nama skatuves un palīgtelpu rekonstrukcija” realizācijai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Lai nodrošinātu ELFLA projekta „Bunkas kultūras nama skatuves un palīgtelpu rekonstrukcija” realizāciju, ņemt kredītu Valsts Kasē Ls 27 000.00 ( Divdesmit septiņi tūkstoši lati) vai ekvivalentā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu.

 

2. Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

 

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības  padomei atļauju kredīta saņemšanai.

 

4. Par lēmuma izpildi atbild domes priekšsēdētāja Vija Jablonska

 

 

3.§ Par Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu”.

Izvērtējot Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu”, kā arī līdzšinējo valsts politiku nacionālo un ES projektu realizēšanā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.      Neatbalstīt Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju daļā par pašvaldību kvotu piešķiršanu pēc principa „nauda seko iedzīvotājam”, jo šāda pieeja neveicina teritoriālo kohēziju valsts iekšienē, satur nelīdzsvarotas attīstības  un iedzīvotāju aizplūšanas risku no mazāk attīstītajām vai perifērijas teritorijām.

 

2.      Atbalstīt rezolūcijā ietverto aicinājumu Saeimai un Ministru kabinetam, sākot ar jauno ES programmēšanas ciklu papildināt nozaru vadības principu, novirzot vismaz trešo daļu Latvijai piekrītošās ES budžeta kvotas pašvaldībām uz teritoriju attīstību orientētiem pasākumiem.

 

3.      Ierosināt  noteikt pašvaldību kvotu, izmantojot principus, kas veicinātu telpiski līdzsvarotu attīstību un teritoriālo kohēziju (ES 2020, piemēram, nosakot atbalstu, atkarībā no pašvaldības teritoriālā novietojuma, telpiskās struktūras un attīstības centra esamības (potenciāla), kā arī teritorijas attīstības indeksa.

 

4.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 25.08.2011. sēdes (prot. Nr.14) 10.§ „Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada domes priekšsēdētājai”.

Pamatojoties uz Priekules novada domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas 05.09.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde,   Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Vija Jablonska, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās”), nolemj:

            Veikt sekojošus grozījumus Priekules novada domes 25.08.2011. sēdes (prot. Nr.14)  10.§ „Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada domes priekšsēdētājai”:

 

Lēmumā vārdu „5.septembra līdz 18.septembri” vietā ierakstīt vārdus „12.septembra līdz 25.septembrim”.

Pamatojoties uz Priekules novada domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas 05.09.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde,   Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Vija Jablonska, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās”), nolemj:

 

            Veikt sekojošus grozījumus Priekules novada domes 25.08.2011. sēdes (prot. Nr.14)  10.§ „Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada domes priekšsēdētājai”:

 

Lēmumā vārdu „5.septembra līdz 18.septembri” vietā ierakstīt vārdus „12.septembra līdz 25.septembrim”.