Nodevas par būvatļaujām Priekules novada Būvvaldē

„Nodevas par būvatļaujām Priekules novada būvvaldē’’

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem:

„Par nodokļiem un nodevām’’ 12.pantu un

‘’Par pašvaldībām’’ 14 pantu

1. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, likumdošanā noteiktajā kārtībā saņem no Priekules novada būvvaldes būvatļauju.

Nr.

Būves veids

I grupas

būves

II grupas

būves

III grupas

būves

 

JURIDISKĀM PERSONĀM

 

 

 

 

 

Jaunbūve; pārbūve

 

 

 

1.1.

būvapjoms ~ 250 m³ (kopplatība~ 75m²)

20

40

40

1.2.

būvapjoms 250~500 m³ (kopplatība 75~160 m²)

30

60

80

1.3.

būvapjoms 500~ 3000 m³ (kopplatība 160~1000 m² )

40

80

100

1.4.

būvapjoms >3000 m³ (kopplatība>1000 m²)

70

110

120

 

 

 

 

 

 

Atjaunošana /renovācija/

 

 

 

1.5.

būvapjoms~ 250 m³ (kopplatība~ 75 m²)

15

30

40

1.6.

būvapjoms~250~500 m³ (kopplatība 75~160 m²)

20

40

50

1.7.

būvapjoms~500~3000 m³ (kopplatība 160~1000 m²)

30

50

60

1.8.

būvapjoms> 3000 m³ (kopplatība>1000 m²)

50

90

100

1.9.

Inženierbūves

15

15

20

1.10.

Inženiertīkli

10

15

20

1.11.

Nojaukšana

0

15

15

1.12.

Novietošana

10

20

20

 

 

 

 

FIZISKĀM PERSONĀM

 

 

 

 

Jaunbūve; pārbūve

 

 

 

1.13.

būvapjoms~250 m³ (kopplatība~75 m²)

10

20

20

1.14.

būvapjoms 250~500 m³ (kopplatība 75~160 m²)

15

40

40

1.15.

būvapjoms 500~3000 m³ (kopplatība 160~1000 m²)

30

60

60

1.16.

būvapjoms>3000 m³ (kopplatība>1000 m²)

60

100

100

 

Atjaunošana/renovācija/

 

 

 

1.17.

būvapjoms~250 m³ (kopplatība~ 75 m²)

10

20

20

1.18.

būvapjoms 250~500 m³ (kopplatība 75~160 m²)

12

30

30

1.19.

būvapjoms 500~1500 m³ (kopplatība 160~1000 m²)

20

50

50

1.20.

būvapjoms>3000 m³ (kopplatība>1000 m²)

40

80

80

1.21.

Inženierbūves

10

10

15

1.22.

Inženiertīkli

5

10

15

1.23.

Nojaukšana

0

10

10

1.24.

Novietošana

5

10

15

 

2. Par būvatļaujas pārformēšanu no vienas personas uz otru 10 EUR bez PVN.

3. Nodevas likmē ietvertas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā- būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas darbības.

4. 50% no nodevas likmes maksājami pēc būvatļaujas saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušie 50% pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā nodevas daļa netiek atmaksāta.

5. No samaksas atbrīvo pašvaldības uzņēmumus un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības pastāvīgo funkciju veikšanai, politiski represētās personas un pirmās grupas personas ar invaliditāti.

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.jūliju.

7. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Priekules novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 (protokols Nr.1, 3.§) ‘’Par būvnodevām par būvatļauju saņemšanu Priekules novadā’’.

8. Saistošie noteikumi publicējami  izdevumā ‘’Priekules Novada Ziņas’’ un pašvaldības mājaslapā.