25.08.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.14)

1.§ Par noteikumu „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā tiek slēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumi, ja uz tiem nav attiecināmas Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības” apstiprināšanu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada domes noteikumus „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā tiek slēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumi, ja uz tiem nav attiecināmas Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības” (Noteikumi pielikumā Nr.1).

 

2.      Noteikt, ka noteikumi „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā tiek slēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumi, ja uz tiem nav attiecināmas Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības” stājas spēkā ar 2011.gada 1.septembri.

2.§ Par finansējuma piešķiršanu Grobiņas novada Sporta skolas grupām, treneru darba samaksai, darbam ar Priekules novada bērniem.

 

Pamatojoties uz treneru Dz.K[:], R.[:], Ģ.[:], A.A[:] un J.Ā[:] iesniegumiem, 16.08.2011. Priekules novada pašvaldības finanšu komitejas ieteikumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

Piešķirt sekojošu pašvaldības finansējumu Grobiņas novada domes Liepājas rajona Sporta skolas grupām no 2011.gada septembra līdz 31.decembrim:

 

1. Futbolā  sākuma sagatavošanas grupa 6 stundas un MT1 8 stundas Priekulē un Kalētos, treneris D[:] K[:] – 0,67 likmes x Ls 245 x 4 mēneši +24,09% = Ls 814,77.

 

2. Vieglatlētikā  sākuma sagatavošanas grupa 6 stundas un MT1 8 stundas Priekulē un Gramzdā, treneris R[:] F[:] – 0,67 likmes x Ls 245 x 4 mēneši +24,09% = Ls 814,77.

 

3. Vieglatlētikā sākuma sagatavošanas grupa 6 stundas un MT1 8 stundas Priekulē un Kalētos, treneris Ģ[:] L[:]– 0,67 likmes x Ls 255 x 4 mēneši +24,09% = Ls 848,03.

 

4. Handbols sākuma sagatavošanas grupa 6 stundas un MT5 grupa 8 stundas Priekulē, treneris A[:] A[:] – 0,57 likmes x Ls 245 x 4 mēneši +24,09% = Ls 814,77.

 

 

5. Futbols  sākuma sagatavošanas grupa 6 stundas un MT1 8 stundas Krotē, treneris J[:] Ā[:] – 0,67 likmes x Ls 255 x 4 mēneši +24,09% = Ls 848,03

 

 

3.§ Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” ERAF piešķirtā finansējuma apguvei

 

           

Pamatojoties uz Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma iesniegumu, kurā lūgts papildus piešķirt Ls 2500,00 projekta izstrādāšanai un Ls 2500,00 TEP izstrādei, kas nepieciešami, lai turpinātu darbus  - izbūvētu kanalizācijas tīklus ERAF atbalstītā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” ietvaros, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

Piešķirt Kalētu pagasta pārvaldei Ls 5000,00 tehniskā projekta un TEP izstrādei darbu turpināšanai projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā”. Struktūrvienība 06.3004-2, EKK 5250.

 

 

Sēdes vadītāja Vija Jablonska

Protokoliste  Vizma Rēriha

 

IZRAKSTS PAREIZS

Priekules novada Domes

Kancelejas vadītāja                                                                                                       V.Rēriha                                                                                                          

Priekulē, 30.08.2011.

4.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 15.marta sēdes (prot.Nr.4) 3.§ „Par atbalstu biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” projektam „Ūdenstūrisma attīstība Bārtas upes baseinā””

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 6) punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt grozījumus Priekules novada domes 2011.gada 15.marta sēdes protokolā Nr.4, 3.§  „Par atbalstu biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” projektam „Ūdenstūrisma attīstība Bārtas upes baseinā”” pašvaldības līdzfinansējumā, nomainot summu Ls „450,73” uz  Ls „530,73”.

 

 

Sēdes vadītāja Vija Jablonska

Protokoliste  Vizma Rēriha

 

IZRAKSTS PAREIZS

Priekules novada Domes

Kancelejas vadītāja                                                                                                       V.Rēriha                                                                                                          

Priekulē, 30.08.2011.

 

5.§ Par līdzfinansējumu biedrības „ROB-LANKA” projektam „Ziemas prieki” VAS „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursam.

 

Pamatojoties uz biedrības „ROB-LANKA” priekšsēdētājas R[:]B[:]  iesniegumu, kurā lūgts ar līdzfinansējumu Ls 318,00 atbalstīt biedrības iesniegto projektu „Ziemas prieki” Latvijas Hipotēku un Zemes bankas Klientu kluba „Mēs paši” izsludinātajam projektu konkursam. Projekta finansējums Ls 661.00. Tai skaitā:

·        Latvijas Hipotēku un Zemes banka        Ls 304.00;

·        Priekules novada dome             Ls 318.00;

·        Biedrība                                               Ls   39.00.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt biedrības „ROB-LANKA”  projektu „Ziemas prieki” Latvijas Hipotēku un Zemes bankas Klientu kluba „Mēs paši” izsludinātajam projektu konkursam.

 

2. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 318,00 ( Struktūrvienība  04.7401, EKK 3260).

 

3. Biedrībai „ROB-LANKA” iesniegt atskaiti Priekules novada domei par piešķirtā finansējuma izlietojumu līdz 2012.gada 1.februārim.

Sēdes vadītāja Vija Jablonska

Protokoliste  Vizma Rēriha

 

IZRAKSTS PAREIZS

Priekules novada Domes

Kancelejas vadītāja                                                                                                       V.Rēriha                                                                                                          

Priekulē, 30.08.2011.

6.§ Par atbalstu Purmsātu speciālās internātpamatskolas dalībai Latvijas-Šveices sadarbības projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem Priekules novada Purmsātu speciālajā internātpamatskolā”.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta  4) daļu: „4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt Priekules novada domes projektu „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem Priekules novada Purmsātu speciālajā internātpamatskolā”, ko paredzēts iesniegt Latvijas – Šveices sadarbības projekta konkursā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”.

 

2. Plānotais projekta realizācijas laiks 2012. – 2013. g.

 

3. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 100% - Ls 4601,41.

 

4. Latvijas – Šveices sadarbības projekta finansējums 90% - Ls 4141,26.

 

5. Pašvaldības līdzfinansējums 10% - Ls 460,15.

 

 

Sēdes vadītāja Vija Jablonska

Protokoliste  Vizma Rēriha

 

IZRAKSTS PAREIZS

Priekules novada Domes

Kancelejas vadītāja                                                                                                       V.Rēriha                                                                        

7.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu struktūrvienībās „Krotes Kronvalda Ata pamatskola” un „Gramzdas pamatskola”.

2. Grozījumus Krotes Kronvalda Ata pamatskolai finansēt no Krotes Kronvalda Ata pamatskolas budžeta.

3. Grozījumus Gramzdas pamatskolai finansēt no Gramzdas pagasta pārvaldes budžeta (no struktūrvienības 01.1103, koda 2350 uz struktūrvienību 09.2103, kodiem 1119 (748 Ls) un 1210 (180 Ls)).

4. Grozījumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.septembri.

 

Pielikumā: Grozījumu Nr.4 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam projekts uz 1 lp.

 

Sēdes vadītāja Vija Jablonska

Protokoliste  Vizma Rēriha

 

IZRAKSTS PAREIZS

Priekules novada Domes

Kancelejas vadītāja                                                                                                       V.Rēriha                                                                                                          

Priekulē, 30.08.2011.

8.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu” , Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauskaze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu 2011.gadā –

 

1.      T[:] V[:], pers. kods [:], deklarētā „dzīvesvieta”. Iesniegumam pievienota meitas A[:], dzimušas [:] dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

9.§ Par līguma slēgšanu ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru un pašvaldības telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 

Uzskatot, ka Jaunsardzes kustība ir būtiska jaunās paaudzes patriotiskās audzināšanas sastāvdaļa, pamatojoties uz LR Aizsardzības ministrijas pakļautībā esošā Rekrutēšanas un jaunsardzes centra 2011.gada 11.aprīļa vēstuli Nr.2-1/252 ar lūgumu slēgt sadarbības līgumu, likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 5. panta par Aizliegumu nodot valsts un pašvaldību mantu bezatlīdzības lietošanā 2 daļas 22 punktu, kas nosaka, ka šis aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kad pašvaldības mantu nodod valsts iestādei lietošanā, un 5. panta 3.punktu, kas nosaka: Ja valsts vai pašvaldības mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Slēgt uz 5 gadiem līgumu ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru.
 
2. Nododot bezatlīdzības lietošanā Rekrutēšanas un jaunsardzes centram jaunsargu nodarbībām 2 reizes nedēļā pēc iepriekš iesniegta grafika sekojošas pašvaldības telpas:
2.1. Kalētu pamatskolā telpas nodarbībām un inventāra glabāšanai;
2.2. Priekules vidusskolā telpas nodarbībām un inventāra glabāšanai;
2.3. Priekules daudzfunkcionālā sporta hallē telpas sporta nodarbībām;
2.4. Kalētu pamatskolas sporta zālē telpas sporta nodarbībām;
2.5. Priekules vidusskolas stadionu sporta nodarbībām.
 
 
Sēdes vadītāja Vija Jablonska
Protokoliste Vizma Rēriha
 
IZRAKSTS PAREIZS
Priekules novada Domes
Kancelejas vadītāja                                                                                                       V.Rēriha                                                                     
Priekulē, 30.08.2011.
10.§ Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada domes priekšsēdētājai

 

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta (2) daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav (V.Jablonska, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

            Piešķirt Priekules novada domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai  kārtējo atvaļinājumu 2 kalendārās nedēļas  laikā no 2011.gada 5.septembra līdz 18.septembrim (ieskaitot).

 

 

Sēdes vadītāja Vija Jablonska

Protokoliste  Vizma Rēriha

 

IZRAKSTS PAREIZS

Priekules novada Domes

Kancelejas vadītāja                                                                                                       V.Rēriha                                                                                                          

Priekulē, 30.08.2011.

11.§ Dzīvokļu jautājumi.

 

11.1 – A[:] R[:]

 

Dome iepazīstas ar A[:] R[:], dzīvojošas „dzīvesvieta”,  21.07.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/473),  kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli Dārza ielā 18-27, kuru apņemas remontēt par pašu līdzekļiem un godprātīgi veikt komunālos maksājumus.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        Priekules novada domes  01.08.2011. izziņa Nr.3-20/450 par deklarēto dzīves vietu un ģimenes sastāvu;

·        SIA „Kurzemes Gaļsaimnieks” 19.07.2011. izziņu Nr.38 par darba vietu un izpeļņu;

·        SIA „Priekules nami” valdes locekļa J[:] K[:]  atzinums dzīvokļa īres tiesību piešķiršanai.

 

Iesniegums 02.08.2011. izskatīts Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejā.

 

Pamatojoties uz SIA „Priekules nami” atzinumu un Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas rekomendāciju, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt A[:] R[:] vienistabas dzīvokli Priekulē, Dārza ielā 18-27, ar kopējo platību 32,4 m2  un apdzīvojamo platību 17,6 m2 .

 

2. Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši. Ja šajā laikā īrniece A.R[:] laicīgi norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. SIA „Priekules nami”  mēneša laikā noslēgt ar A[:] R[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.

 

4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā A.R[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.

 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 

11.2. – S[:] D[:]

 

Domeiepazīstas ar S[:] D[:], dzīvojošas „dzīvesvieta”,  11.07.2011. iesniegumu (reģ. Nr.14-1/457),  kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli vai uzņemt dzīvokļu rindā Priekules pilsētā uz 1-2 istabu dzīvokli. Dzīvo kopā ar vecākiem, brāli un māsu. Viņai ģimenē ir dēls invalīds, dzimis 2010.gada 22.maijā, kuram regulāri nepieciešama mediķu aprūpe.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        Priekules novada domes  01.08.2011. izziņa Nr.3-20/448 par deklarēto dzīves vietu un ģimenes sastāvu;

·        A[:] A[:], pers. kods 220510-21918, invalīda apliecības Nr.534692 kopija;

·        SIA „Priekules nami” valdes locekļa J[:] K[:]  atzinums dzīvokļa īres tiesību piešķiršanai.

 

Dome konstatē:

 

·        S[:] D[:] ar savu dēlu invalīdu, dzimušu 2010.gada 22.maijā, kopā ar vecākiem, brāli un māsu dzīvo „dzīvesvieta”, vecāku privatizētā 4-istabu dzīvoklī.

·        S[:] D[:] nav piešķirts trūcīgas personas/ģimenes statuss.

·        S.D[:] balstoties uz Priekules Pilsētas Domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 ir iespēja iegūt īres tiesības uz kādu no brīvajiem dzīvokļiem, ar nosacījumu, ka dzīvokļa remontdarbi tiek veikti saviem līdzekļiem un ģimene var uzrādīt pietiekošus ienākumus lai segtu īres un komunālos maksājumus.

Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

·        Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem izskatīts 02.08.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

 

Pamatojoties uz SIA „Priekules nami” atzinumu un Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas rekomendāciju, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piedāvāt iespēju S[:] D[:] iegūt īres tiesības uz kādu no brīvajiem dzīvokļiem Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 Priekulē, ar nosacījumu, ka dzīvokļa remontdarbi tiek veikti saviem līdzekļiem un ģimene var uzrādīt pietiekošus ienākumus lai segtu īres un komunālos maksājumus.

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 

11.3. – R[:] B[:];

                                                             11.4. – A[:] M[:]:

 

Dome iepazīstas ar R[:] B[:], dzīvojošas „dzīvesvieta”,  08.07.2011. iesniegumu (reģ. Nr.14-1/453),  kurā viņa lūdz atļaut samainīt dzīvokli „dzīvesvieta” uz dzīvokli Liepājas ielā 7-12. Maiņas iemesli – strādā Priekules vidusskolā par skolotāju (darba laiks no 8.oo līdz 17.oo), dzīvo viena, tāpēc ir grūtības nodrošināt dzīvoklī regulāru apkuri, ir grūtības ar malkas iegādi un sastrādi.

Iesniegumam pievienoti:

-         01.08.2011. (reģ. Nr.3-20/449) Priekules novada domes izziņa par deklarēto dzīvesvietu.

-         15.07.2011. Priekules vidusskolas direktora atbalsta vēstule ar lūgumu rast iespēju atļaut skolotājai R[:] B[:], kura skolā strādā no 1976.gada, piešķirt dzīvokli Priekulē, Liepājas ielā 7-12.

-         01.08.2011. SIA „Priekules nami” atzinums, ka R.B[:] pamatojoties uz Priekules novada saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites piešķiršanas kārtību” 12.1. apakšpunktu un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu izīrētāja telpu.

 

 

Dome konstatē:

-  R[:] B dzīvo „dzīvesvieta”, daļēji labiekārtotā 3-istabu (dzīvoklī ir ūdensvads, kanalizācija un malkas apkure, 61,2 m2 kopējā un 46,10 m2 apdzīvojamā platība) un vēlas samainīt šo dzīvokli uz 2-istabu labiekārtotu dzīvokli Liepājas ielā 7-12 ar centrālo apkuri, 54,9 m2 kopējā un 30 m2 apdzīvojamā platība, jo ģimenē ir viena, strādā par skolotāju Priekules vidusskolā, un viņai grūti pašai sagādāt, sagatavot malku un izkurināt dzīvokli rudens-ziemas periodā. Viņas pašreizējā dzīvoklī ierīkota lokāla, pašu kurināma centrālapkure.

 

-  R[:] B[:] ir tiesības samainīt dzīvokli, pamatojoties uz Priekules novada saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites piešķiršanas kārtību” 12.1. apakšpunktu  un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu izīrētāja telpu kā arī pamatojoties uz Priekules novada saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” -

4. Personas, kurām sniedz dzīvokļu jautājumu palīdzību

4.3. vispārējā kārtībā ir:

4.3.1. pašvaldības funkciju izpildei vai novadā nepieciešamu iestāžu, uzņēmumu darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem darbiniekiem,

12. Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu –

12.1. Palīdzības saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu reģistrē personas, kuras vēlas Priekules novada domei īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu apmainīt pret citu īrējamu Priekules novada domei īpašumā vai valdījumā esošu dzīvojamo telpu, ar mazāku dzīvojamo platību, vai zemāku labiekārtojuma līmeni.

 

- R[:] B[:] iesniegums un tam pievienotie dokumenti izskatīti 02.08.2011. Priekules novada  Veselības un sociālo jautājumu komitejā, 08.08.2011. Priekules novada  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, kurā bija uzaicināta un piedalījās arī R[:] B[:].

 

Dome iepazīstas ar A[:] M[:] 14.07.2011. (reģ. Nr.14-1/464) iesniegumu ar lūgumu piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Liepājas ielā 7-12, Priekulē. Kopš 22.10.2007. strādā namu apsaimniekošanas uzņēmumā SIA „Priekules nami”. Dzīvo „dzīvesvieta”, divistabu dzīvoklī kopā ar vecākiem. Istabas ir caurstaigājamas. SIA „Priekules nami nesaņem tik lielu atalgojumu, lai veidotu uzkrājumu dzīvokļa iegādei vai kredīta nomaksai.

           

Iesniegumam pievienoti:

-         01.08.2011. (reģ. Nr.3-20/452) Priekules novada domes izziņa par deklarēto dzīvesvietu.

-         01.08.2011. SIA „Priekules nami” ieteikumu sakarā ar A[:] M[:] iesniegumu.

 

Dome konstatē

-         A[:] M[:] dzīvo „dzīvesvieta”, daļēji labiekārtotā 2-istabu (dzīvoklī ir ūdensvads, kanalizācija un malkas apkure, 51,7 m2 kopējā un 32,6 m2 apdzīvojamā platība) un vēlas samainīt šo dzīvokli uz 2-istabu labiekārtotu dzīvokli Liepājas ielā 7-12 ar centrālo apkuri, 54,9 m2 kopējā un 30 m2 apdzīvojamā platība, jo strādā SIA „Priekules nami” par strādnieku (kvalifikācijas sertifikātu nav). SIA „Priekules nami” uzskata A[:] M[:] par nepieciešamu darbinieku, kurš pārzin visas apsaimniekošanā esošās ēkas un to problēmas un lūdz piešķirt A.M[:] īres tiesības dzīvoklim Liepājas ielā 7-12.

 

-         A[:] M[:] ir tiesības saņemt īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli, pamatojoties uz Priekules novada saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites piešķiršanas kārtību” 4.3.1.  apakšpunktu  - „kā personai, kurai sniedz dzīvokļu jautājuma palīdzību vispārējā kārtībā, pašvaldības funkciju izpildei vai novadā nepiecienāmu iestāžu, uzņēmumu darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem darbiniekiem”.

 

A[:] M[:] iesniegums un tam pievienotie dokumenti izskatīti 02.08.2011. Priekules novada  Veselības un sociālo jautājumu komitejā, 08.08.2011. Priekules novada  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, kurā bija uzaicināts un piedalījās arī A[:]M[:].

 

Pamatojoties uz Priekules novada saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību”  4.3.1.apakšpunktu un 12.1. apakšpunktu, Priekules novada Izglītības, kultūras un sporta komitejas rekomendāciju, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut dzīvokļu maiņu un piešķirt R[:] B[:],  pers. kods [:], deklarētā „dzīvesvieta”, īres tiesības uz 2- istabu dzīvokli ar apdzīvojamo platību 30 m2 un 54,9 m2 kopējo platību, Liepājas ielā 7, dzīv.12, Priekulē.

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja norēķināšanās par īres vai komunālajiem pakalpojumiem netiek veikta, R.B[:] dzīvoklis pēc īres tiesību izbeigšanās jāatbrīvo.

 

3. SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar R[:] B[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.

 

4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā R.B[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.

 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

2.1. Piešķirt A[:] M[:],  pers. kods [:], deklarētā „dzīvesvieta”, īres tiesības uz 1- istabas dzīvokli ar apdzīvojamo platību 16,3 m2  un 29,1 m2  kopējo platību, Liepājas ielā 3, dzīv.11, Priekulē.

 

2.2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja norēķināšanās par īres vai komunālajiem pakalpojumiem netiek veikta, A.M[:] dzīvoklis pēc īres tiesību izbeigšanās jāatbrīvo.

 

2.3. SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar A[:] M[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.

 

2.4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā A.M[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.

 

2.5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

11.5. – Z[:] G[:]

 

Dome iepazīstas ar Z[:] G[:], dzīvojošas „dzīvesvieta”,  25.07.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/481),  kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli Liepājas ielā 1-30, jo viņa kopā ar bērniem 25.11.2011. (prot. Nr.19,11.§, 4.punkts) uzņemta Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        Priekules novada domes  01.08.2011. izziņa Nr.3-20/451 par deklarēto dzīves vietu un ģimenes sastāvu;

·        SIA „Priekules nami” valdes locekļa J[:] K[:]  atzinums dzīvokļa īres tiesību piešķiršanai.

 

Dome konstatē:

-  Z[:] G[:], pers.kods [:], dzīvo dzīvesbiedram A[:] Ķ[:], ar kuru dzīvo nereģistrētā laulībā un no kura ir pēdējais bērns, piederošā privātīpašumā „adrese”.

-  Z[:] G[:] ģimenē ir pieci bērni no kuriem 4 ir nepilngadīgi, māte un tēvs.

- Sakarā ar Z.G[:] ģimenes dzīvojamās platības īpašnieka A.Ķ[:] pastiprinātu alkohola lietošanu, skandalēšanos un to, ka tai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, Z.G[:] ģimene 25.11.2010. (prot. Nr.19, 11.§, 4.punkts) uzņemta Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

- Z.G[:] ģimenei būtu vēlams piešķirt dzīvokli ar iespējami mazākām izmaksām, lai tā spētu nokārtot īres un komunālos maksājumus. Tāds varētu būt 3 istabu dzīvoklis Tirgoņu ielā 15-1, kura kopējā kvadratūra ir 61,2 m2  un apdzīvojamā platība 46,10 m2 , ūdensvads, kanalizācija un lokāla centralizēta apkure. Tas nozīmē, ka lētāka būs dzīvokļa apkure. Izvērtējot ģimenes locekļu daudzumu un vecumu, viņiem pašiem ir iespējams nodrošināt sava dzīvokļa apsildīšanu.

Z[:] G[:] iesniegums un tam pievienotie dokumenti izskatīti 02.08.2011. Priekules novada  Veselības un sociālo jautājumu komitejā, 08.08.2011. Priekules novada  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, kurā bija uzaicināta, bet, nepiedalījās Z[:] G[:].

 

Pamatojoties Priekules novada Izglītības, kultūras un sporta komitejas rekomendāciju, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt Z[:] G[:],  pers. kods [:], deklarētā „dzīvesvieta”, īres tiesības uz 3- istabu dzīvokli ar apdzīvojamo platību 46,1 m2  un 61,2 m2  kopējo platību, Tirgoņu ielā 15, dzīv.1, Priekulē.

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja norēķināšanās par īres vai komunālajiem pakalpojumiem netiek veikta, Z.Garkalnei ar ģimeni dzīvoklis pēc īres tiesību izbeigšanās jāatbrīvo.

 

3. SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar Z[:] G[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.

 

4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā Z.G[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.

 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79. panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 11.6. – S[:] H[:]

 

Dome iepazīstas ar S[:] H[:], dzīvojošas „dzīvesvieta”,  08.07.2011. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/445),  kurā viņa lūdz piešķirt dzīvojamo platību Gramzdā, Miera ielā 5 dzīvoklis 16, jo pašreizējā dzīvesvietā dzīvo seši cilvēki divās istabās ar platību 54 m2 . S[:] H[:] ģimenē ir trīs bērni, no kuriem divi ir skolas vecumā.

 

Iesniegumam pievienoti:

·        Priekules novada domes  15.06.2011. izziņa Nr.3-20/343 par deklarēto dzīves vietu un ģimenes sastāvu;

·        Priekules novada sociālā dienesta 07.06.2011. izziņa Nr.2-03/25G par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

·        Gramzdas pagasta pārvaldes 04.08.2011. lēmuma projekts – ieteikums Priekules novada domei lēmuma pieņemšanai cita dzīvokļa ierādīšanai.

 

Dome konstatē:

·        S[:] H[:] ar saviem trīs nepilngadīgiem bērniem, kopā ar māti un E[:] P[:], dzim.1990.gada 15.martā, dzīvo  „dzīvesvieta”.

·        S[:] H[:] piešķirts trūcīgas personas/ģimenes statuss un viņa nesastāv darba attiecībās.

·        S[:] H[:] ir noslēgta vienošanās ar Gramzdas pagasta pārvaldi par dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu parāda atmaksas termiņiem.

·        S[:] H[:] 25.03.2010. uzņemta Gramzdas pagasta dzīvokļu uzskaites rindā.

·        3- istabu dzīvoklis Miera ielā 5-16, Gramzdā, ar kopējo platību 89,7 m2, ir aprīkots ar centrālo apkuri, kuru ierīkojuši bijušie īrnieki.  Īrniekam atsakoties no apdzīvojamās platības īres tiesībām, Gramzdas pagasta pārvalde, lai saglabātu esošo apkuri funkcionēšanas kārtībā, ir ieguldījusi naudu Ls  752. Lai Gramzdas pagasta pārvalde atgūtu ieguldītos līdzekļus, dzīvoklim Miera iela 5-16, Gramzdā,  ir noteikta paaugstināta īres maksa.

·        Gramzdas pagasta pārvalde piedāvā izīrēt S[:] H[:] citas pašvaldībai piederošas apdzīvojamās platības Miera ielā 4-24 – 3-istabu dzīvokli ar apdzīvojamo platību ?m2 un kopējo platību ? m2 , par kurām S[:] spētu maksāt īres un komunālos maksājumus.

 

S[:] H[:] iesniegums un tam pievienotie dokumenti izskatīti 02.08.2011. Priekules novada  Veselības un sociālo jautājumu komitejā, 08.08.2011. Priekules novada  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā..

 

Pamatojoties Priekules novada Izglītības, kultūras un sporta komitejas rekomendāciju, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt S[:] H[:],  pers. kods [:], deklarētā „dzīvesvieta , īres tiesības uz 3- istabu dzīvokli ar 63,2 m2  kopējo platību, Miera ielā 4, dzīv.24, Gramzdā.

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja norēķināšanās par īres vai komunālajiem pakalpojumiem netiek veikta, S.H[:] ar ģimeni dzīvoklis pēc īres tiesību izbeigšanās jāatbrīvo.

 

3. Gramzdas pagasta pārvaldei mēneša laikā noslēgt ar S[:] H[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.

 

4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā S.H[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.

 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79. panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

12.§ Par līguma pagarināšanu ar SIA „B.K.J.” par telpu nomu Aizputes ielā 21, Priekulē.

 

2011.gada 28.jūlijā Priekules novada domē saņemts SIA „B.K.J.” valdes priekšsēdētājas B[:] J[:] iesniegumus, kurā lūgts pagarināt līgumu telpu nomai Aizputes ielā 21.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu,  08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida noteikumiem” 7.,9., 87.punktu, 2011.gada 11.augusta Priekules novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, SIA „B.K.J.” valdes priekšsēdētājas Brigitas Jansones iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti , Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2006.gada 3.oktobrī noslēgto Telpu nomas līgumu Nr.84 ar  SIA „B.K.J.”, reģistrācijas numurs 40002013584, par telpām, kas atrodas Aizputes ielā 21, Priekule, Priekules nov., ēkā , kadastra apzīmējums 6415 001 0057 001, 1.stāvā 62 m² kopplatībā nomu, nosakot :

1.1. nomas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim;

1.2. nomas maksu 0,35 Ls /m² (nomas maksā nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis);

1.3. nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

 Pārējie nomas līguma nosacījumi netiek grozīti.

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei divu mēnešu laikā sagatavot atbilstošus lēmuma 1.punktā minētos nomas līguma grozījumus.

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi  uzdot veikt domes izpilddirektoram Andrim Razmam. 

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā

 

13.§ Par līguma pagarināšanu ar SIA „Priekules Zviedru vārti” par telpu nomu Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē.

 

2011.gada 2.augustā Priekules novada domē saņemts SIA „Priekules Zviedru vārti” valdes locekles S[:]  K[:] iesniegums, kurā lūgts pagarināt telpu nomas līgumu veikalam „Zviedru vārti”,  kas atrodas Zviedru vārtu ielā Nr. 2, Priekulē.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda Zemesgrāmatā reģistrēts nekustams īpašums Zviedru vārti 2, Priekule, Priekules nov., kas sastāv no divstāvu divdzīvokļu dzīvojamās ēkas, ( Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 128 .,16.10.1998.).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida noteikumiem” 7.,9., 87.punktu, 2011.gada 11.augusta Priekules novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, SIA „Priekules Zviedru vārti” valdes locekles Sk. Kadaģes iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2005.gada 15.septembrī noslēgto Nomas līgumu Nr.54 ar  SIA „Priekules Zviedru vārti”, reģistrācijas numurs 421030206792 par telpām, kas atrodas Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Priekules nov., ēkā, kadastra numurs 6415 507 0001, 1.stāvā 92 m² kopplatībā nomu, nosakot :

1.1. nomas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim;

1.2. nomas maksu 0,35 Ls /m² (nomas maksā nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis);

1.3. nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus.

Pārējie nomas līguma nosacījumi netiek grozīti.

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei divu mēnešu laikā sagatavot atbilstošu lēmuma 1.punktā minētos nomas līguma grozījumus.

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt domes izpilddirektoram Andrim Razmam. 

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas Tiesu namā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

14.§ Par nekustamā īpašuma ēku „Dzenīši”, Kalētu pag., Priekules nov., izīrēšanu G.B[:].

 

Dome izskata G[:] B[:], personas kods [:], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/515; 04.08.2011.) ar lūgumu par īres līguma slēgšanu uz dzīvojamo māju “Dzenīši”, Kalētu pag., Priekules nov..

Pamatojoties uz Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes03.08.2011. izstrādāto ieteikumu (lēmuma projektu), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde,  Ainars Jansons, Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noslēgt īres līgumu ar G[:] B[:], personas kods [:], par māju “Dzenīši”, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra  Nr.6464 005 0155, dzīvojamo ēku 58,2 m2 platībā, pagrabu 24,1 m2 platībā, kūti 35,7 m2 platībā,  šķūni 40,9 m2 platībā, izīrēšanu, slēdzot līgumu uz nenoteiktu laiku.

 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi  Kalētu pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums.

 

15.§ Par nomas līguma pārtraukšanu K. Z[:] par zemes

 

Priekules novada dome izskatījusi K[:] Z[:], dzīvojoša „dzīvesvieta”, 20.07.2011. iesniegumu ar lūgumu pārtraukt 2007.gada 29.jūnija zemes nomas līgumu ar Nr.VPP-2007/62, par zemes ar nosaukumu „Kaspariņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā, 0,15 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980020154, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Virgas pagasta padomi un K[:] Z[:] 2007.gada 29.jūnijā  noslēgts zemes nomas līgums ar  Nr.VPP- 2007/62 par zemes „Kaspariņi” 0,15 ha, apzīmējums kadastrā 64980020154, iznomāšanu ēku uzturēšanai. K.Z[:] ēku ir nojaucis un būvgružus novācis, tāpēc vairs nav nepieciešama augstāk minētā zeme.

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. gada lēmumu, protokols Nr.10, pielikums Nr.22,  zemes vienība ar nosaukumu „Kaspariņi”, kadastra apzīmējums 64980020154, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Pārtraukt 2007.gada 29.jūnija zemes nomas līgumu ar Nr. VPP-2007/62  par zemes „Kaspariņi” 0,15 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980020154, iznomāšanu K[:] Z[:], personas kods [:].

 

16.§ Par nomas līguma pārtraukšanu M.E. H[:], par zemes „Mazvīksnas”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu.

 

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:] K[:] iesniegumu (08.08.2011., reģ.Nr.3-24/183) ar lūgumu pārtraukt 01.03.2007. zemes nomas līgumu Nr.VPP-2007/21, kas noslēgts starp Virgas pagasta padomi un M[:] E[:] H[:], sakarā ar nomnieces nāvi.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Starp Virgas pagasta padomi un M[:] E[:] H[:], personas kods [:], 01.03.2007. bija noslēgts zemes nomas līgums  Nr.VPP- 2007/21 par  zemes ar nosaukumu „Mazvīksnas”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980040178, – 1,5 ha lielā platībā iznomāšanu kā pirmnomas personai.

Nomniece M[:] E[:] H[:] mirusi 2011.gada 05.augustā.

Augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša zeme, saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu (protokols Nr.10).

 

 Pamatojoties uz Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, , Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

           

Pārtraukt 01.03.2007. zemes nomas līgumu Nr.VPP-2007/21  par zemes „Mazvīksnas”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980040178, iznomāšanu M[:] E[:] H[:], personas kods [:].

17.§ Par apbūvētas zemes „Mazmeiri”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu R.K[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi R[:] K[:], personas kods [:], dzīvojoša „dzīvesvieta”, 18.07.2011.gada iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/467) ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Mazmeiri”, apzīmējums kadastrā 64640020037, Kalētu pag., Priekules nov., kā ēku īpašniekam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 02.01.2007.gada lēmumu, protokols Nr.1, A[:] O[:] K[:] sakarā ar viņas nāvi, izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Mazmeiri”, kadastra apzīmējums 64640020037.

Ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008.gada lēmumu, protokols Nr.9, zemes vienība „Mazmeiri”, kadastra apzīmējums 64640020037, piekrīt pašvaldībai.

Uz zemes vienības „Mazmeiri”, apzīmējums kadastrā 64640020037, atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām, kura, saskaņā ar 12.07.2011.gada zvērināta notāra A[:] B[:] prakses vietā izdotu mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) Nr.4091 (mantojuma lieta Nr.97372), pieder R[:] K[:].

Atbilstoši likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

Atbilstoši  2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”  4. punktam - zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.2.punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

           Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5 daļas 1.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”  4.,7.2. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt R[:] K[:], personas kods [:], zemes vienību „Mazmeiri” 1,3 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., slēdzot līgumu uz 10 (desmit) gadiem, saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes robežu skici.

 

2.  Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.        Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

5. Pilnvarot R[:] K[:] ierakstīt zemes vienību „Mazmeiri” 1,3 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

 

18.§ Par apbūvētas pašvaldības zemes „Dzenīši”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu G.B[:].

 

 

Priekules novada dome izskatījusi G[:] B[:], dzīvojoša „dzīvesvieta”,  03.08.2011.gada iesniegumu (reģ.Nr.3-13/515) ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Dzenīši”, kadastra apzīmējums 64640050155, 0,56 ha lielā platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Dzenīši”, Kalētu pag., Priekules nov., 07.07.2005.gadā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Kalētu pagasta zemesgrāmatā nodalījumā Nr.137. Īpašnieks – Priekules novada pašvaldība. Uz tās atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas.

Saskaņā ar Kalētu pagasta pārvaldes 03.08. 2011.gada izdotu apliecinājumu Nr.3-21/101, G.B[:] ir deklarējis savu dzīvesvietu un  pastāvīgi dzīvo dzīvojamā mājā „dzīvesvieta”, kopš 1999.gada 16.oktobra.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4.punktu, kas nosaka, ka zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un  7.2.punktu, kas nosaka, ka, no 2010.gada 1.janvāra apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4., 7.2. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt G[:] B[:], personas kods [:], apbūvētu zemesgabalu ar nosaukumu ”Dzenīši”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640050155,  0,56 ha  lielā platībā, slēdzot līgumu uz 10 gadiem.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

19.§ Par pašvaldībai piekritīgās zemes ”Strazdiņi ” , Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.J[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi L[:] J[:], dzīvojošas „dzīvesvieta”, iesniegumu (reģ.Nr.3-13/431) ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Strazdiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460010054,  9.53 ha platībā, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu, sēdes protokola Nr.18 pielikumu Nr.20, L[:]J[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Strazdiņi”, kadastra Nr.64460010054,   9.53 ha lielā platībā un piešķirtas zemes pirmnomas tiesības.  Minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas ēka un palīgēkas. Saskaņā ar Bunkas pagasta pārvaldes 10.08.2011 gadā izdotu izziņu par ēku piederību Nr.3-20/102 augstākminētās ēkas atrodas pirmtiesīgās personas lietošanā.

Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, personai, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.644 ”Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un  nomas maksas aprēķināšanas kārtību ” 7.punktam,  gada nomas maksa tiek aprēķināta 0.5 % apmērā no kadastrālās vērtības.

 

 

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] J[:], personas kods [:], zemes vienību  ar nosaukumu ”Strazdiņi” 9.53 ha lielā platībā, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64460010054, slēdzot zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

20.§ Par zemes „Jaunmežiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu Z/s „Austrumi”.

 

Priekules novada dome izskatījusi Z/s „Austrumi”, reģ. Nr.42101005226, īpašnieces I[:] K[:], dzīvojošas „dzīvesvieta”, 06.07.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/451) ar lūgumu iznomāt „Jaunmežiņus” 9.00 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460070050, Bunkas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Jaunmežiņi” kadastra Nr.64460070050, ir zeme, kas nodota zemes reformas pabeigšanai.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, neapbūvēta zemes gabala  nomas maksa ir 1.5% no  zemes kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt Z/s „Austrumi”, reģ.Nr.42101005226, zemes gabalu 9.0 ha platībā ar nosaukumu Jaunmežiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460070050, slēdzot līgumu uz 1 (vienu) gadu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.        Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

         

3.  Zemes nomas līgumā iekļaut punktu – pašvaldībai ir tiesības lauzt zemes nomas līgumu  uz minēto zemes gabalu, ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi tiesību akti.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.