07.05.2015. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.8)

1.§ Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 7 būves tehnisko stāvokli

 Sarunā piedalās tulks.

V.Jablonska- skaidro, ka uzaicināts Lars Henriks, jo brūk bijušās pienotavas Aizputes ielā 7 siena, kas ir SIA Arājs ABIM īpašums. Tas rada draudus iedzīvotāju dzīvībai un veselībai. Uzsver, ja īpašniekam nebūs risinājuma, pašvaldība vērsīsies valdībā un Dānijas vēstniecībā. Informē, ka pašvaldība un deputāti pieņēmuši stingru nostāju- ēka vai nu jānojauc, vai jārekonstruē.

H.Lars – ēku varētu nojaukt, bet nav līdzekļu.

V.Jablonska-Jums Priekules un Vaiņodes novados pieder 80 ha zemes. Būsim spiesti veikt piespiedu piedziņu.

H.Lars- nevēlas, lai nodod tiesai, bet nezina kā šo lietu risināt. Varētu īpašumu Aizputes ielā pārdot. Varbūt pašvaldība var līdzēt.

V.Jablonska-tas jādara pašam īpašniekam. Cik ilgu laiku vajadzēs?

H.Lars- vai pašvaldība nezin, kam varētu interesēt?

V.Jablonska-agrāk interesi bija izrādījis uzņēmums ‘’Priekules BioEnerģija’’.

A.Cīrulis- vai gatavs pārdot zemi un par iegūtajiem līdzekļiem nojaukt pienotavu?

H.Lars- ēka jānojauc vai jāpārdod.

V.Jablonska- tad aktīvi jādarbojas. Ātri jāpārdod, jo apdraud iedzīvotājus.

H.Lars- vai pašvaldība varētu līdzēt kontaktu iegūšanā ar SIA ‘’BioEnerģija?’’

A.Cīrulis- ar SIA ‘’BioEnerģija’’ varam sakontaktēt, bet pašvaldība neiesaistīsies pircēju meklēšanā.

V.Jablonska- vai Priekulē dzīvojošajam Benam Storgardam arī ir kapitāldaļas?

H.Lars- atbild, ka pašam ir 70%, bet par B.Storgardu neko nezin.

V.Jablonska- Jums ir arī nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Vai līdz 23.maijam varēs norēķināties? Ja, nē, pašvaldība vērsīsies tiesā.

H.Lars- kaut kas jāpārdod, jo naudas nav.

A.Brauna- vai zeme ir iznomāta?

SIA ‘’Arājs ABIM’’ grāmatvede- Vaiņodē ir 20 ha , pārējā iznomāta, ir daži brīvi gabali arī.

G.Ķervija- vai visus šos gadus neko nedomāja par īpašuma apsaimniekošanu?

H.Lars-toreiz plāni bija lieli,  bet viss mainījās.

V.Jablonska- varētu dot mēnesi laika. Vai apņemas kaut ko darīt?

H.Lars- jā

 

Deputāti vienbalsīgi vienojas - dot laiku H.Larsam 1 mēnesi, tas ir līdz 7.jūnijam, lai uzsāktu pienotavas nojaukšanu,  vai zemju iztirgošanu. Pēc mēneša, ja nebūs informācijas, ka uzsākti darbi, pašvaldība vērsīsies pie valdības un Dānijas vēstniecībā ar ziņojumu, ka Dānijas pilsoņu bezatbildīgas rīcības dēļ īpašumu apsaimniekošanā, apdraudēta pilsoņu veselība un dzīvība.

2.§ Par situāciju ar nekustamā īpašuma Aizputes ielā 7, Priekulē, piespiedu naudu piedziņām un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem

 I.Avotiņa- lēmums par parādu piedziņu ir jāgatavo, jo ēkas pārdošana neglābs no tās sabrukšanas.

Ēka pieder SIA ‘’Arājs ABIM’’, bet zemi vēl arvien izpērk no Privatizācijas aģentūras. Kamēr nav uzlikts arests, var pārdot zemi un nomaksāt parādus. Uzņēmumam nav nomaksāti gan nekustamā īpašuma nodokļa parādi, gan piespiedu naudas .

A.Brauna- tātad kas notiek pēc mēneša?

A.Cīrulis –līdz 2015.gada 8.jūnijam jābūt iesniegtam īpašnieka parakstītam plānam ar paredzamajiem darbiem un nodomu līgumiem.

 

Deputāti vienbalsīgi vienojas-

1.     Līdz 8. jūnijam H.Larsam jāiesniedz pašvaldības domē pašrocīgi parakstīts plāns ar paredzamajiem darbiem ēkas pārdošanai vai rekonstruēšanai.

2.     Ja minētais plāns netiek iesniegts, pašvaldības jurists gatavo dokumentus nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņai un vēršas ar ziņojumu pie valdības un Dānijas vēstniecības.

 

3.§ Par atļauju izmantot Priekules novada simboliku

 2015.gada 29.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts akciju sabiedrības „LPB”, reģ.Nr.52103003541, juridiskā adrese Brīvības iela 56, Liepāja, iesniegums reģ.Nr.2.1.7/726, kurā lūgta atļauja izmantot Priekules novada simboliku Priekules maiznīcas produkcijas preču zīmē un iepakojumā. Iesniegumam pievienoti izstrādāti skiču paraugi. Izmantošanas termiņš un pārdošanā apgrozāmo vienību apjoms nav paredzams. Simbolikas izmantošanas mērķis Priekules novada popularizēšana un produkcijas atpazīstamības veicināšana.

Pēc iesniedzējas papildus sniegtās informācijas, noskaidrots, ka produkciju ar novada simboliku plānots uzsākt ražot un laist apgrozībā 2015.gada maija/jūnija mēnesī.

Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka ar 2010.gada 25.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.19, 3.§) „Par Priekules novada ģerboņa apstiprināšanu” apstiprināts Priekules novada ģerbonis.

2011.gada 27.janvārī Priekules novada pašvaldības ģerbonis ir reģistrēts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas ģerboņu reģistrā.

Izskatījusi iesniegumam pievienoto pielikumu, Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka simbols (ģerbonis), kas attēlots pielikuma skicēs atbilst Priekules novada pašvaldības apstiprinātajam un reģistrētajam ģerbonim.

Priekules novada pašvaldības dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Malda Andersone); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atļaut akciju sabiebrībai „LPB”, reģ.Nr.52103003541, izmantot Priekules novada simboliku (ģerboni) maiznīcas „Priekule” ražotās produkcijas preču zīmē, nosaukumā (3.pielikums).

2.     Noteikt, ka akciju sabiedrība „LPB”, reģ.Nr.52103003541, novada simboliku tiesīga izmantot, ievērojot tikai tādu ģerboņa formu (krāsas un izmēra proporcijas) kāda tā apstiprināta ar 25.11.2010. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.19, 3.§).

3.     Noteikt, ka, mainoties ārējiem tiesību normatīvajiem aktiem, Priekules novada pašvaldības dome, ir tiesīga atcelt vai ar lēmumu grozīt izsniegtajā atļaujā garantētās tiesības atbilstoši normatīvajam regulējumam.

Atļauja izsniegta uz nenoteiktu laiku.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- akciju sabiedrībai „LPB”, reģ.Nr.52103003441, juridiskā adrese Brīvības iela 56, Liepāja, LV – 3401.

4.§ Par apbalvojumu piešķiršanu

 Ņemot vērā pašvaldības domes priekšsēdētājas V.Jablonskas ierosinājumu par VUGD reģionālās brigādes, Liepājas 1.daļas, Priekules posteņa ugunsdzēsēju apbalvošanu un pamatojoties uz 25.09.2014. Noteikumu ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ 5.1 punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Arta Brauna, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Malda Andersone); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piešķirt ATZINĪBAS rakstu un naudas balvu 50 EUR Gunaram JUZUPAM par drosmi un profesionalitāti ugunsdzēšanas un glābšanas darbos un sakarā ar Latvijas ugunsdzēsības 150.gadadienu.

2.     Piešķirt ATZINĪBAS rakstu un naudas balvu 50 EUR Aigaram ROZENTĀLAM par drosmi un profesionalitāti ugunsdzēšanas un glābšanas darbos un sakarā ar Latvijas ugunsdzēsības 150.gadadienu.

3.     Piešķirt ATZINĪBAS rakstu un naudas balvu 50 EUR Arvīdam SISENIM par drosmi un profesionalitāti ugunsdzēšanas un glābšanas darbos un sakarā ar Latvijas ugunsdzēsības 150.gadadienu.

4.     Piešķirt ATZINĪBAS rakstu un naudas balvu 50 EUR Ainaram ZIŅĢINIEKAM par drosmi un profesionalitāti ugunsdzēšanas un glābšanas darbos un sakarā ar Latvijas ugunsdzēsības 150.gadadienu.