14.01.2014. ārkārtas domes sēdes lēmumi ( protokols Nr. 1)

1.§ Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2014.gadam

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2014.gadam Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

 

 

 Pielikumā: 1.pielikums- Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts 2014.gadam uz 4 lp.

2.§ Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pirmsskolas skolotājām, kurām darba samaksa tiek vieta no pašvaldības budžeta

 Ir saņemts A.Purviņas iesniegums ar lūgumu apstiprināt piemaksas pirmsskolas pedagogiem, kuru darba samaksa tiek veikta no pašvaldības budžeta.

A.Purviņa - saskaņā ar 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836  Pedagogu darba samaksas noteikumi 28.punktu pedagogiem, kas Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi, atbilstoši viņu darba slodzei izglītības programmas īstenošanā nosaka piemaksu attiecīgi 8, 20 un 25 procentu apmērā no šajos noteikumos noteiktās pedagoga zemākās mēneša darba algas likmes, t.i. 398,40 euro.

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.          Noteikt piemaksu par 3.pedagogu darba kvalitātes pakāpi 8 procentu apmērā Kalētu pamatskolas pirmsskolas skolotājai B. S., atbilstoši viņas darba slodzei 1,183 – 37,23 euro mēnesī par periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam. Kopā 8 mēnešos – Ls 368,10 euro, ieskaitot nodokļus

1.1.    Piemaksu iestādē Kalētu pamatskola finansēt no Kalētu pamatskolas budžeta.

 

2.      Noteikt piemaksu par 3.pedagogu darba kvalitātes pakāpi 8 procentu apmērā Virgas pamatskolas pirmsskolas skolotājai Z.Ū., atbilstoši viņas darba slodzei 1,333 – 42,49 euro mēnesī par periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam. Kopā  8 mēnešos – 420,11 euro, ieskaitot nodokļus

2.1.Piemaksu iestādē Virgas pamatskola finansēt no Virgas pamatskolas budžeta.

 

3.      Noteikt piemaksu par 3.pedagogu darba kvalitātes pakāpi 8 procentu apmērā Priekules PII „Dzirnaviņas” pirmsskolas skolotājai I. G. atbilstoši viņas darba slodzei 0,854 – 27,22 euro mēnesī par periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam. Kopā 8 mēnešos – 259,13 euro, ieskaitot nodokļus.

3.1.Piemaksu iestādē Priekules PII „Dzirnaviņas” finansēt no Priekules PII „Dzirnaviņas” budžeta.

3.§ Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2014.gada janvāra līdz augustam

 2014.gada 2.janvārī saņemts A.Purviņas iesniegums ar lūgumu sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai. 2013.gada 16.decembrī ir apstiprināts Ministru kabineta rīkojums” Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam”.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2014.gada janvāra līdz augustam sadalīt sekojoši:

 

 

Darba samaksai EUR

Kopā ar VSAOI

EUR

 

peda-

gogiem

admini-strācijai

MA vadītā-jiem

kopā

Priekules vidusskola

15 993,08

2 559,75

213,42

18 766,25

23 193,21

Gramzdas pamatskola

 4 598,72

 529,31

 

 5 128,03

 6 337,73

Kalētu pamatskola

 7 100,13

 859,41

71,14

 8 030,68

 9 925,12

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

 5 902,07

 745,58

71,14

 6 718,79

 8 303,75

Virgas pamatskola

 5 396,95

 690,09

 

 6 087,04

 7 522,97

KOPĀ

 

 

 

 

55 282,78

Valsts budžetā plānots

 

 

 

 

55 451

Paliek rezervei 0,3%

 

 

 

 

     168,22

 

2.      Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2014.gada janvāra līdz augustam sadalīt sekojoši:

 

Darba samaksai EUR

Novada metodiķim EUR

Kopā EUR

Kopā ar VSAOI

EUR

PII Dzirnaviņas

1838,35

35,57

1873,92

2315,98

Gramzdas pamatskola

439,67

 

439,67

543,39

Kalētu pamatskola

951,90

 

951,90

1176,45

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

998,86

 

998,86

1234,49

Virgas pamatskola

559,19

 

559,19

691,10

Purmsātu speciālajai internātpamatskolai

409,79

 

409,79

506,46

Kopā

 

 

 

6467,87

Valsts budžetā plānots

 

 

 

6339

No algu ekonomijas izmanto

 

 

 

-128,87

                                                          

 

3.      Mērķdotācijas apjomu, kas paredzēts piemaksām par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, aprēķināt atbilstoši MK noteikumiem papildus 1.un 2.punktā noteiktajam, šādā apjomā mēnesī:

3.1.   pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 1647,38 Eur un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 388,62 euro.

3.2.    pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 89 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 21 euro.

4.      Mērķdotācijas apjomu, kas paredzēts piemaksām par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi Purmsātu speciālajā internātpamatskolā nodarbinātajiem pedagogiem, aprēķināt atbilstoši MK noteikumiem, šādā apjomā mēnesī – pedagogu darba samaksai 935,35 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 220,65 euro.

5.       Izglītības metodiķei A.Purviņai veikt piemaksu aprēķina atbilstības kontroli, apstiprinot tarifikāciju.

4.§ Par valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2014.gada janvāra līdz augustam

 2013.gada 2. janvārī saņemts A.Purviņas iesniegums ar lūgumu sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai. 2013.gada 16.decembrī ir apstiprināts Ministru kabineta rīkojums” Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam”.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2014.gada janvāra līdz augustam sadalīt sekojoši:

           

Stundu skaits  nedēļā

Darba samaksai EUR

Kopā ar VSAOI EUR

 

 

 

 

Priekules vidusskola

44

834,74

1031,66

Gramzdas pamatskola

9

170,74

211,02

Kalētu pamatskola

15

284,57

351,70

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

13

246,63

304,81

Virgas pamatskola

12

227,66

281,36

Kalētu Mūzikas un mākslas skola

2

37,94

46,89

Priekules Mūzikas un mākslas skola

6

113,83

140,68

Kopā

101

 

2368,12

Valsts budžetā plānots

 

 

2379

Paliek rezervei

0,46%

 

10,88

5.§ Par 2014. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu

 V.Jablonska – informē, ka 2014.gada 2.janvārī saņemts Priekules novada kultūras vadītāja Gundara Venena iesniegums par 2014.gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu.      

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, Dziesmu un deju svētku likuma 9. panta otrās daļas 9. punktu, kas nosaka, ka valsts budžeta līdzekļi kārtējo Dziesmu un deju svētku starplaikā tiek izmantoti valsts mērķdotācijai kolektīvu vadītāju darba un sociālā nodokļa samaksai. Valsts mērķdotācijas apjoms 2014. gadā katrai pašvaldībai ir iekļauts likuma „Par valsts budžetu 2014. gadam” 6. pielikumā. Mērķdotācija tiek aprēķināta un sadalīta atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 25. septembra noteikumiem Nr.670, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt šādu valsts 2014. gadam piešķirtās mērķdotācijas Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtību:

1.1.   valsts mērķdotācija tiek piešķirta Pašvaldības tautas mākslas kolektīviem, kuri uz valsts mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi ir iekļauti elektroniskajā datubāzē "Latvijas digitālā kultūras karte" un kuri:

1.1.1.      gatavo Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem atbilstošu repertuāru (koprepertuāru) (kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri), piedalās novada un strapnovadu rīkotajos pasākumos, turpmāk – G1;

1.1.2.     saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, koklētāju ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) un 2013. gadā vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos, turpmāk - G2.

1.2.   Pašvaldība veic 2014. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Noteikumos noteiktā kārtībā, ņemot vērā:

1.2.1.   valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru Priekules Pašvaldībai 2014. gadam – 2305 eiro;

1.2.2.   G1 un G2 kolektīvu skaitu Pašvaldībā uz mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi;

1.2.3.   G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients 2.

1.3.   Piešķirtā valsts mērķdotācija tiek izlietota Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

 

2.      veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi:

Kolektīvs

Kolektīvu skaits Pašvaldībā

Valsts piešķirtā mērķdotācija (M) kolektīviem

Bāzes finansējuma (B) 1 kolektīvam aprēķins

Bāzes finansējums 1 kolektīvam noteiktajā periodā

Mērķdotācija 1 kolektīvam mēnesī

G1

3

€ 1728.75

B=M/ ΣG1

€ 576.25

€ 48.02

G2

2

€ 576.25

B=M/ ΣG2

€ 288.13

€ 24.01

 

3.      Izmaksāt valsts piešķirto mērķdotāciju sekojošiem tautas mākslas kolektīvu vadītājiem:

 

Kolektīva nosaukums

Mērķdotācijas saņēmējs

(amats)

Mērķdotācija mēnesī

(darba alga un VSAOI)

G1  Kalētu pagasta Jauktais koris „KALĒTI”

diriģente

 

€ 48.02

G1 Priekules k/n SIEVIEŠU koris

diriģente

€ 48.02

G1Priekules k/n vidējās paaudzes deju kolektīvs „DUVZARE”

vadītāja

 

€ 48.02

G2 Priekules Kultūras nama Drāmas ansmablis

režisore

 

€ 24.01

G2 Kalētu pagasta vīru vokālais ansamblis

vadītāja

 

€ 24.01

6.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2. Grozījumi amatu sarakstā (par slodzēm, jauniem amatiem) stājas spēkā ar 2014.gada 1.februāri.

 

Pielikumā: 2.pielikums- Grozījumi Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā  uz 3 lp.

7.§ Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta otro daļu un 5.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde, deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2014.gadā ir 2,4.

2.      Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2014.gadā ir 2,1.

3.      Noteikt, ka domes komiteju priekšsēdētājiem deputātu maksimālā atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2014.gadā ir 1,7.

4.      Noteikt, ka domes deputātiem maksimālā atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2014.gadā ir 0,8.

5.      Aprēķinos izmantot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru – 684 EUR.

 

 

8.§ Par darbinieku novērtēšanas rezultātiem 2013.gadā

 Pamatojoties uz Priekules novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 55., 56. un 57.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

                        1. Ņemot vērā ikgadējo darbinieku darbības novērtēšanas rezultātus par 2013.gadu, izmaksāt Priekules novada pašvaldības darbiniekiem prēmijas atkarībā no iegūtās kvalifikācijas pakāpes šādā apmērā:

                        1.1.  maksimālā pakāpe – 50 % apmērā no 2013.gadam noteiktās mēnešalgas;

                        1.2.  3.kvalifikācijas pakāpe – 35 % apmērā no 2013.gadam noteiktās mēnešalgas;

1.3.  2.kvalifikācijas pakāpe – 25 % apmērā no 2013.gadam noteiktās mēnešalgas.

                        2. Izpilddirektoram prēmiju par 2013.gadu izmaksāt apmērā, kas pielīdzināts 3.kvalifikācijas pakāpei.

 

9.§ Par grozījumiem Priekules novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, kā arī šīs atlīdzības izmaksāšanas un ar deputāta darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanas kārtību, 21.panta 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā (apstiprināts ar Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra  sēdes  lēmumu (protokols Nr.17, 3.§).

 

Pielikumā: 3.pielikums -Grozījumi Priekules novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā uz 5 lp.

 

10.§ Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2014.gadam’’ projektu

 Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu, likumu "Par pašvaldību budžetiem", likumu "Par budžetu un finanšu vadību", Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un izskatot Priekules novada pašvaldības domes pastāvīgās finanšu komitejas 2014.gada 13.janvāra ārkārtas sēdes lēmumu (prot. Nr.1), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu „Par Priekules novada pašvaldības  budžetu 2014.gadam”.

 

2.      Priekules novada pašvaldības  domes lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc šo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus Nr.1 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2014.gadam’’ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3.      Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

Pielikumā:

  1. Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2014.gadam’’ uz 5 lp.

2.      Priekules novada pašvaldības institūciju budžeta programmas, apakšprogrammas un pasākumu pamatbudžeta tāmes -1.-121.pielikumi pie saistošajiem noteikumiem Nr.1.’’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2014.gadam’’.

3.      Ziņojums par Priekules novada pašvaldības 2014.gada budžetu uz 8 lp.

11.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A.R., Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi A.R., dzīvojošas [adrese],  Virgas pagastā, Priekules novadā, 16.12.2013. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/1843) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada pašvaldībā saņemts 2013.gada 16. decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.[:] kopija.

A.R. iesniegumā nav norādījusi vai nekustamais īpašums tiek vai netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

A.R. pašvaldībā iesniegusi 07.01.2014. apliecinājumu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

 

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piemērot 2014.gadā A. R., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], Virgas pag., Priekules nov., zemes vienība ar kad.apz. [:]- 4,1 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

 2.  Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

12.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem I.G.A.Š. Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi I.G. A.Š., dzīvojoša [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, 07.01.2014. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.2.1.4./47, ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:] un [:], kadastra nr. [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada pašvaldībā saņemts 2014.gada 08.janvārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.[:] kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:] ar kadastra Nr.[:] un [:]ar kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, saimnieciskā darbība netiek veikta.   

             Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piemērot 2014.gadā I. G. A. Š., personas kods [:], kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], zemes vienības kad.apz. [:]-3,1 ha un [:], kadastra Nr.[:], zemes vienības kad.apz.[:]-29,04 ha, [:]- 2,71 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

13.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem I.Eglei Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi I. E., dzīvojošas [:], Virgā,  Virgas pagastā, Priekules novadā, 03.01.2014. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/26, ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:] un [:], kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada pašvaldībā saņemts 2014.gada 3.janvārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.[:] kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:] ar kadastra Nr.[:] un [:] ar kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.     

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piemērot 2014.gadā I. E., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], zemes vienības kad. apz. [:]-0,5 ha, [:]- 6,9 ha, [:]- 8,2 ha un [:], kadastra Nr.[:], zemes vienības kad. apz. [:]- 0,4936 ha, Virgas pag., Priekules nov., nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

14.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai Ē. V. J. īpašumam [:], Priekule, Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja Ē. V. J., dzīvojoša [:] Priekule, Priekules  novads iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 05.12.2013. ar reģistrācijas Nr. 3-13/1715 par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [:] Priekule, Priekules nov. Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka Ē. V.J. ir politiski represētā persona un dzīvoklis ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus. Ē. V.J. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā Uzvaras iela 6-6, Priekule, Priekules nov.            Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.Piešķirtnekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Ē. V. J. par 50%, kā represētai personai īpašumam [:], Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. [:].  

2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

15.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai Z. B. īpašumiem [:],[:], [:] un [:], Priekule, Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja Z. B., dzīvojoša [:], Priekule, Priekules  novads iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 27.12.2013. ar reģistrācijas Nr. 3-13/1857 par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumiem [:],           [:] un [:], Priekule, Priekules nov.

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka Z.B.ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus. Z. B. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumos  B.un  [:]. Daļēji nodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [:].Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Z. B. par 50%, kā represētai personai īpašumiem [:], apzīmējums kadastrā [:], platība 4589 m² un [:], apzīmējums kadastrā [:], platība 4190 m².

2. Piešķirt daļēju nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par īpašumu [:] Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā [:], platība 7720 m². Par 300 m² zemes nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu nepiešķirt.  

2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

 

16.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai L. B. īpašumam [:], Priekule, Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja L. B., dzīvojošas [adrese], Priekule, Priekules  novads iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 06.01.2014. ar reģistrācijas Nr. 3-13/22 par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [:] Priekule, Priekules nov. Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka L. B. ir politiski represētā persona un dzīvoklis ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus. L. B. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā  [:], Priekule, Priekules nov.Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots),  atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu L. B. par 50%, kā represētai personai īpašumam [:], Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. [:].  

2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

 

17.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai M. G. īpašumiem [:] Priekules pag., Priekules nov.,[:] un [:], Priekulē, Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja M. G., dzīvojoša –adrese], Priekule, Prielules nov. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 12.12.2013. ar reģistrācijas Nr. 3-13/1824 par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [:] Priekules pag. Priekules nov., [:] un [:], Priekulē, Priekules nov.                        

 Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka M. G. ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus. M. G. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [:]Priekules pag. Priekules nov., [:] un [:], Priekulē, Priekules nov.                        

            Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots) , atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu M. G. par 50%, kā represētai personai īpašumam [:], Priekules pag. Priekules nov., īpašumam [:] 30,24 ha platībā, kadastra Nr. [:], [:], Priekule, Priekules nov. platība 1391 m², kadastra Nr.[:] un [:], Priekule, Priekules nov., platība 3766 m², kadastra Nr.[:].  

2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400).

18.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai A. T. īpašumam [:], Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja A. T., dzīvojoša [adrese] Priekules pag., Priekules novads iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 27.12.2013. ar reģistrācijas Nr. 3-13/1853 par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [:] Priekules pag. Priekules nov. Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka A. T. ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus. A. T. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [:], Priekules pag., Priekules nov.            Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu A. T. par 50%, kā represētai personai īpašumam [:], Priekules pag. Priekules nov., 0,5570 ha platībā, kadastra Nr. [:].  

2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400)  

19.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem V.V., Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi V. V., dzīvojoša [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, 20.12.2013. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/1844, ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par 50% par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr. [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada pašvaldībā saņemts 2013.gada 20.decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.[:]kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:] ar kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, saimnieciskā darbība netiek veikta.    

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piemērot 2014.gadā V. V., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

20.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem S.G. Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi S. G., dzīvojošas [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, 18.12.2013. iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada pašvaldībā saņemts 2013.gada 18.decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.[:] kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:] ar kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, saimnieciskā darbība netiek veikta.    

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Tatjana Ešenvalde); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piemērot 2014.gadā S. G., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienības kad. apz. [:]-5,27 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.