26.11.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.16)

26.11.2015. sēdes AUDIOIERAKSTS
1. Par noteikumu „Par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti –Rigonda Džeriņa,  Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Apstiprināt noteikumus „Par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā”.

 

Pielikumā: noteikumi ‘’Par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā’’ uz 12 p.

 

Lēmums nosūtāms:

Finanšu nodaļai

Pagastu pārvaldēm

Iestāžu vadītājiem

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tālrunis 63461006,

fakss 63497937, e-pasts: dome@priekulesnovads.lv

 

 

 

APSTIPRINĀTI

ar Priekules novada pašvaldības domes

26.11.2015. sēdes lēmumu

(protokols Nr.16,1.)

 

NOTEIKUMI

Par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā

 

                                                                                              I.          Vispārīgie jautājumi

1.     Naudas līdzekļu uzskaiti veic saskaņā ar Latvijas Republikas likumu ”Par grāmatvedību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada  2.maija noteikumiem Nr.282 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”, bet ar 2016.gada 1.janvāri –   2014.gada 11.februāra noteikumiem Nr.96 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” , likumu „Par nodokļiem un nodevām” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 10.04.2007. noteikumiem Nr.237 „Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi”.

2.     Naudas līdzekļi glabājas bankās, novada pašvaldības kasē, pagasta pārvalžu kasēs. Naudas atlikuma limiti noteikti sekojoši:

2.1.  pašvaldības centrālajā kasē  – 10000 euro;

2.2.  pagastu pārvalžu kasēs – 2000 euro.

3.     Priekules novada pašvaldības pagastu pārvalžu kasēs iekasētos ieņēmumus, kas pārsniedz skaidrās naudas atlikuma limitu, iemaksā Priekules novada pašvaldības  centrālajā kasē, centrālā kase iekasētos ieņēmumus, kas pārsniedz noteikto skaidras naudas atlikuma limitu, iemaksā novada pašvaldības bankas kontā.

4.     Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē tiek pieņemti bezskaidras naudas maksājumi, izmantojot karšu apstrādes termināli, un izsniedzot termināļa kvīti, bet par maksājumiem skaidrā naudā maksātājam tiek izrakstīta un izsniegta VID reģistrētā kvīts, un iekasētā skaidrā nauda darbdienas laikā tiek iemaksāta pašvaldības kasē.

5.     Visās Priekules novada pašvaldības kasēs naudas līdzekļu saņemšanu un izsniegšanu veic personas, kurām kasiera funkciju veikšana noteikta saskaņā ar noslēgto darba līgumu.

6.     Visās Priekules novada pašvaldības kasēs atbildīgā grāmatveža pienākumus veic ar izpilddirektora rīkojumu noteikta persona. Rīkojuma kopija un atbildīgā grāmatveža paraksta paraugs glabājas kasē.

7.     Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā kases dokumentus paraksta ar rīkojumu noteikta pilnvarota persona. Rīkojuma kopija un paraksta paraugs glabājas kasē.

8.     Kasieris pienākumu pildīšanu uzsāk, pieņemot glabāšanā uz pieņemšanas-nodošanas akta pamata uzņēmuma skaidrās naudas atlikumu kasē un kases grāmatu, kā arī saņemot lietošanā uzņēmuma vadītāja norādīto skaidrās naudas glabāšanas vietu, kases aparātu un/vai POS termināli, ja tādi ir uzstādīti.

9.     Par Priekules novada pašvaldības skaidrās naudas glabāšanas vietas drošību atbild pašvaldības domes priekšsēdētājs, pagastu pārvaldēs - to vadītāji. Vadība nodrošina naudas glabāšanu kasē, kā arī nodrošina naudas saglabāšanu laikā, kad to piegādā iestādei no bankas vai nododot bankā.

10.  Kases telpas durvīm jābūt noslēgtām, kases telpā nedrīkst atrasties citas personas. Nauda jāglabā seifā. Kases telpai pieslēdz signalizāciju.

11.  Kases seifā nedrīkst atrasties citai personai piederoši naudas līdzekļi. Lai jebkurā brīdī varētu veikt naudas līdzekļu inventarizāciju, naudai seifā jāatrodas naudas kastītē un sadalītai pa nomināliem.

12.  Naudas līdzekļus aizliegts izsniegt no kases bez kases izdevumu ordera ar attaisnojuma dokumentiem.

13.  Priekules novada pašvaldības kasēs skaidro naudu atbilstoši novada pašvaldības domes lēmumiem, līgumiem par pakalpojumiem, telpu īri, zemes nomu, ēdināšanas maksu, mācību maksu MMS, nekustamā īpašuma nodokli u.c. reģistrē attiecīgā maksājuma analītiskās uzskaites programmās (NINO, GVEDIS).

14.  Priekules novada pašvaldības iestādes par darījumiem saņemto samaksu apliecina ar kases aparāta čeku, numurētu un VID teritoriālajā iestādē reģistrētu kvīti, vai ar karšu apstrādes termināļa kvīti maksājumiem, kas veikti ar norēķinu kartēm.

15.  LR MK 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282, bet, sākot ar 01.01.2016, LR MK 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 minētās prasības neattiecas uz sekojošām skaidrās naudas iemaksām novada pašvaldības kasēs:

15.1.    darbinieks iemaksā domes kasē skaidro naudu – saimnieciskā avansa vai komandējuma avansa atlikumu;

15.2.    darbinieks iemaksā pārmaksātās darba algas un nodokļus.

Katram šādam maksājumam sagatavo atsevišķu kases ieņēmumu orderi, saskaņā, ar kuru naudu iemaksā kasē un izdara ierakstu kases grāmatā. Maksātājam kā maksājumu apliecinošu dokumentu izsniedz kases ieņēmumu ordera kvīti, kura satur šo noteikumu 21. punktā minētos rekvizītus un ir apliecināta ar spiedogu „Latvijas Republika, Priekules novada pašvaldība, Kase”. Pagastu pārvalžu kasēs spiedogā norāda arī pagasta pārvaldes nosaukumu.

                                                                                II.          Kases grāmatas aizpildīšana

16.  Priekules novada pašvaldības kasē, kā arī skaidrās naudas atlikumus kasēs reģistrē atsevišķi kases operācijām euro un kases operācijām ārvalstu valūtās pa to veidiem.

17.  Kases operācijas centrālajā kasē tiek uzskaitītas elektroniski programmā GVEDIS. Katru dienu tiek izdrukāta kases grāmata, kurā redzamas sekojošas operācijas:

17.1.   skaidrās naudas atlikums kasē attiecīgā perioda sākumā;

17.2.   visas kases operācijas attiecīgajā periodā, nodalot skaidrās naudas saņemšanu un izsniegšanu;

17.3.   skaidrās naudas atlikums kasē attiecīgā perioda beigās. 

Kases grāmatas lapas tiek numurētas elektroniski no pārskata gada sākuma augošā secībā.

18.  Kases grāmatu kārto saskaņā ar šādām prasībām:

18.1.   katram pārskata gadam iekārto jaunu kases grāmatu. Pārskata gada sākumā kases grāmatā norādītajam skaidrās naudas atlikumam kasē jābūt vienādam ar iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķināto un kases grāmatā norādīto skaidrās naudas atlikumu;

18.2.   kases orderus reģistrē elektroniski ar atsevišķu numerāciju ieņēmumu un izdevumu orderiem; numerācija katru gadu sākas ar 1. numuru;

18.3.   kases operācijas reģistrē, pamatojoties uz kases ieņēmumu vai izde­vumu orderiem un norādot kases grāmatā attiecīgā ordera iemaksu numuru, personu, maksājuma mērķi un kases operācijas summu;

18.4.   kases grāmatā ierakstītajam kases atlikumam attiecīgā perioda sāku­mā jāatbilst kases atlikumam iepriekšējā attiecīgā perioda beigās;

18.5.   lai nodrošinātu kontroli par naudas līdzekļu pareizu atlikumu kasē, katras darba dienas beigās kasierim jāsaskaita nauda dabā un naudas atlikums jāsalīdzina ar atlikumu kases grāmatā;

18.6.   ārkārtas gadījumos, ja konstatēta zādzība, inventarizācijā konstatēts skaidrās naudas iztrūkumu kases grāmatā reģistrē inventarizācijas dienā, pamatojoties uz šim nolūkam īpaši sagatavotu kases izdevumu orderi, bet skaidrās naudas pārpalikumu – pamatojoties uz kases ieņēmumu orderi.

19.  Kases grāmatu sagatavo un ierakstus izdara tā, lai tajā ietvertā informācija saglabātos likumā "Par grāmatvedību" grāmatvedības reģistriem paredzētajā glabāšanas laikā 10 gadus.

20.  Pārskata gada beigās katrai kasei izdrukā ieņēmumu un izdevumu orderu reģistrācijas žurnālu, kuru caurauklo un paraksta. Uz pēdējās lapas norāda kopējo lapu skaitu, sagatavotāja vārdu, uzvārdu, amatu un sagatavošanas datumu.  

 

                        III.          Kases ieņēmumu un izdevumu orderi, izmaksu saraksti, iemaksas banku kontos

21.  Kases ieņēmumu orderim ir obligāti šādi rekvizīti :

21.1.   skaidrās naudas saņēmēja nosaukums „Priekules novada pašvaldība”  un nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000031601, 

21.2.   dokumenta nosaukums, numurs un sagatavošanas datums;

21.3.   skaidrās naudas maksātāja -fiziskās personas rezidenta - vārds, uzvārds un personas kods (rezidentiem), personu apliecinošā dokumenta dati vai personas identifikācijas kods un valsts nosaukums nerezidentiem;

21.4.   saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums (norāda arī pievienotā attaisnojuma dokumenta nosaukumu (ja tāds ir), numuru un sagatavošanas datumu;

21.5.   valūtas kods;

21.6.   saņemamā skaidrās naudas summa, izteikta ar cipariem;

21.7.   saņemamā skaidrās naudas summa, izteikta ar vārdiem un cipariem,  (valūtas vienības ar vārdiem, to daļas – ar cipariem);

21.8.   atbildīgā grāmatveža paraksts;

21.9.   kasiera paraksts.

22.  Kases izdevumu orderim ir obligāti šādi rekvizīti:

22.1.   skaidrās naudas izsniedzēja nosaukums „Priekules novada pašvaldība”  un nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031601,

22.2.   dokumenta nosaukums, numurs un sagatavošanas datums;

22.3.   fiziskās personas – skaidrās naudas saņēmēja – vārds, uzvārds un personas kods rezidentiem, personu apliecinoša dokumenta dati (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums un vieta) vai personas identifikācijas kods un valsts nosaukums nerezidentiem;

22.4.   saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums, norāda arī pievie­notā attaisnojuma dokumenta (ja tāds ir) nosaukumu, numuru un sagatavošanas datumu;

22.5.   valūtas kods;

22.6.   izsniedzamā skaidrās naudas summa, izteikta ar cipariem;

22.7.   izsniedzamā skaidrās naudas summa, izteikta ar vārdiem un cipa­riem (valūtas vienības ar vārdiem, to daļas – ar cipariem);

22.8.   skaidrās naudas saņēmēja paraksts;

22.9.   Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja paraksts,

22.10.                    atbildīgā grāmatveža paraksts;

22.11.                    kasiera paraksts. 

23.  Ja kases ieņēmumu vai izdevumu orderos norāda skaidro naudu ārvalsts valūtā, papildus norāda arī Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu darījuma dienā.

24.  Kasieris izsniedz no kases skaidro naudu fiziskajai personai, kura kases izdevumu orderī vai izmaksu sarakstā ir norādīta kā skaidrās naudas saņēmējs,  kura var uzrādīt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavotu pilnvaru vai Priekules novada pašvaldības vadītāja rakstisku rīkojumu. Skaidrā nauda tiek izsniegta tikai tad, kad fiziskā persona ir parakstījusies kases izdevumu orderī, vai izmaksu sarakstā. Pilnvaru vai tās kopiju, ja pilnvara nav vienreizēja, pievieno kases izdevumu orderim vai izmaksu sarakstam.  

Ja konkrētu skaidrās naudas maksājumu skaidrās naudas saņēmēja vietā saņem pilnvarotā fiziskā persona, papildus minētajiem rekvizītiem norāda arī tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura ir pilnvarota naudu saņemt un parakstīties kā faktiskais naudas saņēmējs. Izsniedzot skaidro naudu pilnvarotajai personai, izmaksu sarakstā kasieris naudas saņēmēja paraksta priekšā ieraksta vārdus "Ar pilnvaru".

25.  Ja uz attaisnojuma dokumenta - izmaksu saraksta, iesnie­guma, rēķina, kas kases izdevumu orderī norādīts kā maksājuma pamatojums un pievienots kases izdevumu orderim, ir iestādes vadītāja rīko­jums vai domes priekšsēdētāja parakstīts  iesniegums skaidrās naudas izsniegšanai, domes priekšsēdētāja paraksts uz kases izdevumu ordera nav obligāts. 

26.  Saņemot kases ieņēmumu vai izdevumu orderi, kasierim ir pienākums pārbaudīt, vai norādīti visi paredzētie obligātie rekvizīti, īpaši, vai ir novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un atbildīgā grāmatveža paraksts.

27.  Saskaņā ar izmaksu sarakstu drīkst izmaksāt tikai darba algas vai cita veida atlīdzību saistībā ar darbu (darba samaksu, atalgojumus), kompensācijas un citas normatīvajos aktos paredzētās izmaksas uzņēmuma darbiniekiem, avansu darbinieku komandējuma vai darba brauciena izdevumiem, regulāri izmaksājamās stipendijas un kompensācijas studentiem vai citām personām to mācību laikā.

28.  Darba algu, pabalstu, prēmiju, komandējumu avansu izmaksu sarakstiem obligāti jābūt šādiem dokumenta sākumā izvietotiem rekvizītiem:

28.1.   pašvaldības iestādes nosaukums „Priekules novada pašvaldība” un nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031601;

28.2.   saraksta numurs;

28.3.   izsniedzamā skaidrās naudas kopsumma, izteikta ar vārdiem un cipariem (valūtas vienības ar vārdiem, to daļas – ar cipariem);

28.4.   izmaksāšanas termiņš;

28.5.   pašvaldības domes priekšsēdētāja un galvenā grāmatveža parakstīta atļauja izmaksāt skaidro naudu;

29.  Skaidrās naudas maksājumus pēc konkrēta izmaksu saraksta drīkst izdarīt tikai viens un tas pats kasieris, ja naudu izmaksā vairāki kasieri, tie naudu izmaksā pēc atsevišķiem sarakstiem.

30.  Izsniedzot skaidro naudu pilnvarotajai personai, izmaksu sarakstā kasieris naudas saņēmēja paraksta priekšā ieraksta vārdus „Ar pilnvaru”.

31.  Skaidrās naudas izmaksas pēc izmaksu saraksta jāveic triju darbdienu laikā. Pēc izmaksu sarakstā noteiktā izmaksāšanas termiņa beigām kasieris slēdz sarakstu šādā kārtībā:

31.1.   sarakstā pretim tās personas datiem, kurai nav izsniegta saraksta norādītā skaidrās naudas summa, ieraksta vai iespiež ar spiedogu vārdu „Neizmaksāts”;

31.2.   sagatavo neizmaksāto skaidrās naudas summu sarakstu;

31.3.   izmaksu saraksta beigās uzraksta pēc saraksta izmaksāto summu vārdiem;  

 (valūtas vienības ar vārdiem, to daļas – ar cipariem) un cik liela ir pēc saraksta neizmaksātā(deponētā) summa vārdiem (valūtas vienības ar vārdiem, to daļas – ar cipariem);

31.4.   kasieris ierakstus apliecina ar savu parakstu;

31.5.   izmaksu sarakstu kopā ar neizmaksāto summu sarakstu kasieris iesniedz atbildīgajam grāmatvedim sarakstos norādīto datu pārbaudei un kases izdevumu ordera sagatavošanai pēc noslēgtā izmaksu saraksta;

31.6.   atbildīgais grāmatvedis pēc pārbaudes izraksta kases izdevumu orderi un norāda kases izdevumu ordera numuru un datumu uz izmaksas saraksta.

32.  Skaidrās naudas avansu uz izdevumu ordera pamata Priekules novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības kasē izmaksā:

32.1.   saimnieciskiem izdevumiem,

32.2.   komandējumiem

32.3.   citiem budžetā paredzētiem mērķiem.

Naudu izsniedz, pamatojoties uz rīkojumu vai iesniegumu, uz kura jābūt vadītāja apstiprinājumam.

33.  Kases ieņēmumu vai izdevumu orderos un izmaksu sarakstos ierakstus izdara precīzi un skaidri. Aizliegts izdarīt ierakstus tehniski viegli pārlabo­jamā vai fiziski nenoturīgā veidā rakstiskiem ierakstiem, nedrīkst arī izmantot zīmuli. Šajos orderos un sarakstos nav pieļaujami nekādi labojumi. 

34.  Kases ieņēmumu un izdevumu orderi tiek grāmatoti atbilstoši apstiprinātajam kontu plānam, orderos attiecīgi pēc to būtības norāda izdevumu vai ieņēmumu klasifikācijas kodu, funkcijas kodu un finansējumu.

35.  Kasieris kases grāmatu kārto šādā secībā:

35.1.   tūlīt pēc tam, kad ir saņemts vai izdarīts kases ieņēmumu vai izdevumu orderī norādītais skaidrās naudas maksājums, vai kases izdevumu orderis pēc noslēgtā izmaksu saraksta, izdara kases grāmatā ierakstus par kases operācijām;

35.2.   katras darba dienas beigās aprēķina skaidrās naudas atlikumu kasē, kā arī saņemto un izdarīto skaidrās naudas maksājumu kopsummas un sastāda kases ieņēmumu un izdevumu pārskatu grāmatvedības uzskaites datorprogrammā.

36.  Kasieris kases ieņēmumu un izdevumu pārskatu kopā ar kases ieņēmumu un izdevumu orderiem un tiem pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem - izmaksu sarakstiem, vadītāja rakstiskiem rīkojumiem vai atļaujām izsniegt skaidro naudu avansā saimniecisku uzdevumu veikšanai, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētām kvītīm vai cita veida dokumentiem, pēc pārskata perioda noslēgšanas pret parakstu iesniedz galvenajam grāmatvedim glabāšanā arhīvā.

37.  Skaidrās naudas atlikumu kasē pārbauda ne retāk kā reizi trijos mēnešos, veicot inventarizāciju. Inventarizācijas komisija, kuras sastāvā obligāti ir iekļauts atbildīgais grāmatvedis, kasieris komisijas klātbūtnē pārskaita visas banknotes un monētas un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām sastāda inventarizācijas sarakstu. Šajā sarakstā norāda inventarizācijā konstatēto skaidrās naudas kopsummu, kā arī banknošu skaitu sadalījumā pa nomināliem, kā arī pēdējo kases izdevumu un ieņēmumu ordera numuru.

38.  Katra mēneša beigās atbildīgais grāmatvedis veic kontroli vai nodotie naudas līdzekļi no kases bankas kontā atbilst bankas konta izdrukā norādītajiem ienākošajiem naudas līdzekļiem bankas kontā.

                                 IV.          Darījumu reģistrēšana kases aparātā, kases aparāta žurnāla aizpildīšana

39.  Struktūrvienībās, kurās uzstādīti kases aparāti un/vai karšu apstrādes termināļi, skaidrā naudā saņemtos nodokļu, nodevu maksājumus un maksas par pašvaldības pakalpojumiem reģistrē kases aparātā, bet bezskaidras naudas maksājumus pieņem, izmantojot karšu apstrādes termināli.

40.  Katra kases aparāta tehniskā pase un kases aparāta žurnāls glabājas tā darbības vietā. Kases aparāta žurnālu glabā piecus gadus pēc tā aizpildīšanas, bet elektronisko kontrollenti – trīs gadus.

41.  Elektroniskajos kases aparātos ieprogrammēti sekojoši  pakalpojumu grupu nosaukumi:

41.1.   1.nodaļa:  Nodokļi,

41.2.   2.nodaļa:  Nodevas,

41.3.   3.nodaļa:  Maksas pakalp. 21%,

41.4.   4.nodaļa:  Maksas pakalp. 12%,

41.5.   5.nodaļa:  Maksas pakalp.0%,

41.6.   6.nodaļa: Pārējie maksājumi.

42.  Elektroniskā kases aparāta nodaļās reģistrē:

42.1.   1.nodaļā – nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus,

42.2.   2.nodaļā – visa veida nodevu, administratīvo sodu maksājumus ,

42.3.   3.nodaļā – maksu par pakalpojumiem, kas apliekami ar 21% PVN,

42.4.   4.nodaļā – maksu par pakalpojumiem, kas apliekami ar 12% PVN,

42.5.   5.nodaļā – maksu par pakalpojumiem, kas apliekami ar 0% PVN,

42.6.   6.nodaļā – maksu par pakalpojumiem, kas nav apliekami ar PVN.

43.  Maiņas naudas summa darījumu reģistrēšanas nodrošināšanai, kas katru dienu, darbu uzsākot, ieliekama un reģistrējama kases aparātā, noteikta EUR 50,00. Par EKA ielikto naudas summu izraksta kases izdevumu orderi.

44.  Katras darba dienas beigās ielikto maiņas naudas summu izņem no elektroniskā kases aparāta un iemaksā kasē atsevišķi no dienas ieņēmumiem, katru no summām kasē iegrāmatojot ar atsevišķu kases ieņēmumu orderi.

45.  Kļūdaini izdrukātu kases čeku anulē, tās pašas darbadienas laikā pirms Z pārskata izdrukāšanas izdrukājot anulējošo čeku un sagatavojot aktu par kases čeka anulēšanu (akta paraugs – nolikuma 1. pielikums). Sastādītie akti jānumurē hronoloģiskā secībā un jāuzglabā kopā ar kases aparāta žurnālu. Sastādīto aktu paraksta kasieris un pilnvarotā persona. Pilnvarotā persona katrai kasei tiek noteikta ar rīkojumu. Rīkojums kopā ar pilnvarotās personas paraksta paraugu glabājas kasē.

46.  Katras darba dienas beigās, kad maiņas nauda un dienas ieņēmumi izņemti no EKA un iemaksāti kasē, bet ne vēlāk kā 17:00, izdrukā elektroniskā kases aparāta Z pārskatu, un pēc tā datiem aizpilda kases aparāta žurnālu, norādot tajā LR MK 02.05.2007. noteikumu Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 42.1 punktā, noteiktos rekvizītus:

46.1.   Z pārskata datumu;

46.2.   Z pārskata numuru;

46.3.   nedzēšamajā elektroniskajā atmiņā saglabātās reģistrētās samaksas kopsummu;

46.4.   reģistrēto darījumu kopsummu naudas izteiksmē;

46.5.   darījumu reģistrēšanas nodrošināšanai reģistrēto un naudas kastē ielikto maiņas naudas summu;

46.6.   dienas beigās no naudas kastes izņemto maiņas naudas summu;

46.7.   reģistrēto un no naudas kastes izņemto un kasē iemaksāto naudas summu;

46.8.   apkalpojošā dienesta izsaukšanas datumu un laiku;

46.9.   citu lietotājam nepieciešamo informāciju;

46.10.                    atbildīgo personu, kura ar parakstu apliecina žurnālā norādītās informācijas pareizību.

47.  Sākot ar 01.01.2016. kases aparāta žurnālu aizpilda, norādot tajā LR MK 11.02.2014. noteikumu Nr.96 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 50.punktā noteiktos rekvizītus:

47.1.   Z pārskata datumu;

47.2.   Z pārskata numuru;

47.3.   kases aparātam elektroniskajā atmiņā saglabātās reģistrētās samaksas kopsummu skaidrā naudā, bezskaidrā naudā, ar citiem norēķinu apliecinājumiem;

47.4.   reģistrēto darījumu kopsummu naudas izteiksmē;

47.5.   darījumu reģistrēšanas nodrošināšanai reģistrēto un naudas kastē ielikto maiņas naudas summu;

47.6.   reģistrēto un no naudas kastes izņemto un kasē iemaksāto naudas summu;

47.7.   apkalpojošā dienesta izsaukšanas datumu un laiku;

47.8.   citu lietotājam nepieciešamo informāciju;

47.9.   atbildīgo personu, kura ar parakstu apliecina žurnālā norādītās informācijas pareizību;

47.10.                    aprēķināto Hash SHA-1 kontrolsummu par iepriekšējo un kārtējo Z pārskatu.

48.  Žurnālā un Z pārskatā norādīto informāciju izmanto ierakstiem grāmatvedības reģistros.

49.  Kases aparāta žurnāla lappusēm jābūt numurētām, caurauklotām un ar Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas parakstu un zīmogu apliecinātām. Ierakstus kases aparāta žurnālā veic un Z pārskatu izdrukas ielīmē kases aparāta žurnālā hronoloģiskā secībā. Ja darbadienas laikā darbības ar kases aparātu nav notikušas, Z pārskatu neizdrukā, bet žurnālā izdara ierakstu, ka attiecīgajā darbadienā darījumu nav.

50.  Pamatojoties uz LR MK 11.02.2014. noteikumu Nr.96 84.10. punktu, Priekules novada pašvaldībā POS termināļi darbojas, pieņemtos  maksājumus kases aparātā nereģistrējot.

51.  Par darba dienas laikā pieņemtiem bezskaidras naudas maksājumiem izdrukā programmas VISVARIS pārskatu pa operatoriem konkrētajam terminālim, kuram pievieno termināļa izdruku par uz banku nosūtītajām transakcijām.

52.  Sākot ar 2016. gada 1. janvāri, par POS terminālī reģistrētajiem maksājumiem aizpildīt atsevišķu POS termināļa žurnālu, kurā norādīt sekojošus POS termināļa rekvizītus:

52.1.   POS termināļa seriālo numuru,

52.2.   POS terminālim piesaistīto norēķinu kontu

52.3.   POS termināļa pārskata  datumu;

52.4.   POS termināļa pārskata numuru;

52.5.   POS terminālī saglabātās reģistrētās samaksas kopsummu bezskaidras naudas izteiksmē;

52.6.   citu lietotājam nepieciešamo informāciju;

52.7.   atbildīgo personu, kura ar parakstu apliecina žurnālā norādītās informācijas pareizību.

53.   POS termināļa žurnāla lappusēm jābūt numurētām, caurauklotām un ar Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas parakstu un zīmogu apliecinātām.

54.  Par ārpus pagasta pārvaldes kases iekasētajiem maksājumiem pagastu kasieri izsniedz VID reģistrētās kvītis. Darbadienas laikā iekasētos maksājumus iemaksā pagasta pārvaldes kasē.

55.  Gadījumos, kad nedarbojas kases aparāts, nekavējoties izsauc apkalpojošā dienesta pārstāvi un kases aparāta žurnālā ieraksta izsaukšanas laiku, bet maksājumus iekasējot, izsniedz VID reģistrētās kvītis.

                                              V.          VID reģistrēto darījuma kvīšu un biļešu pielietošana

56.  VID reģistrētās kvītis un biļetes izmanto, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”, bet, sākot ar 2016.gada 1.janvāri – 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” minētās prasības.

57.  Iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta  EDS kvīšu vai darba specifikai atbilstošu biļešu reģistrēšanai sagatavo Priekules novada centralizētās grāmatvedības galvenais kasieris bet paraksta (iesniedz) – galvenais grāmatvedis.

58.  Ja kvīšu grāmatiņas un biļetes ir brošētas, uz reģistrēto kvīšu grāmatiņas vāka norāda šādu informāciju:

58.1.   nodokļu maksātāja nosaukums „Priekules novada pašvaldība”, nodokļu maksātāja reģ.Nr.90000031601, un juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov.

58.2.   kvīšu grāmatiņā esošo kvīšu skaits, sērija un numuri (no–līdz);

58.3.   kvīšu reģistrācijas datums un Nr. EDS.

58.4.   atbildīgās personas paraksts

59.  Uz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējamo biļešu grāmatiņas vāka norāda šādu informāciju:

59.1.   nodokļu maksātāja nosaukums „Priekules novada pašvaldība”,  nodokļu maksātāja reģistrācijas reģ.Nr.90000031601un juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov.;

59.2.   biļešu grāmatiņā esošo biļešu skaits, sērija un numuri (no–līdz), vienas biļetes cena, grāmatiņā esošo biļešu vērtības kopsumma EUR;

59.3.   biļešu reģistrācijas datums un Nr. EDS.

59.4.   atbildīgās personas paraksts.

60.  Priekules novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, kurās nav uzstādīti kases aparāti, maksājumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, pašvaldības nodevām, nekustamā īpašuma nodokli, iekasēt drīkst darbinieki, kam ar novada pašvaldības rīkojumu atļauts pieņemt maksājumus, izsniedzot VID reģistrētas kvītis.

61.  Mainoties atbildīgajām personām, kvītis nodod un pieņem ar aktu (akta paraugs –nolikuma 2. pielikums). Nodošanas-pieņemšanas aktu piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas iesniedz Priekules novada pašvaldības kasē.

62.  Pašvaldības iestādes, kurās strādā vairāki darbinieki, kuriem atļauts iekasēt maksājumus par pakalpojumiem, izsniedzot VID reģistrētas kvītis, un šie darbinieki izmanto vienu kvīšu grāmatiņu, kvīšu uzskaitei iekārto žurnālu (žurnāla paraugs –  nolikuma 3. pielikums).

63.  Kvītis par iekasēto naudu izraksta,  ievērojot kvīšu noformēšanas noteikumus atbilstoši LR MK 02.05.2007 noteikumu Nr.282 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 61. punkta,  bet, sākot ar 01.01.2016 -  LR MK 11.02.2014. noteikumu Nr.96 „ Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” no 71.punkta prasībām

63.1.   reģistrēto kvīti noformē trijos eksemplāros, un tajā norāda šādus rekvizītus:

63.2.   numurs, ko veido ar diviem latīņu alfabēta burtiem apzīmēta sērija un ne vairāk kā sešu zīmju kārtas numerācija;

63.3.   kvīts numura reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, ja kvītis nav brošētas grāmatiņās;

63.4.   izrakstīšanas datums (mēneša nosaukums rakstāms vārdiem);

63.5.   preču pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums „Priekules novada pašvaldība”,  nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000031601 un juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov.;

63.6.   preču pircēja vai pakalpojuma saņēmēja nosaukums (fiziskai personai – vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta).

Ja fiziskā persona neveic saimniecisko darbību, šajā apakšpunktā minētos rekvizītus norāda pēc tās pieprasījuma;

63.7.   sniegtā pakalpojuma/pārdotās preces nosaukums, apjoms/daudzums, cena un vērtība;

63.8.   pievienotās vērtības nodokļa likme un summa, ja darījums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli;

63.9.   darījuma kopējā summa (skaitļiem un vārdiem);

63.10.                    atbildīgās personas – kvīts izrakstītāja paraksts;

63.11.                    cita nepieciešamā papildu informācija.

64.  Noformētās reģistrētās kvīts pirmo eksemplāru izsniedz maksātājam, otrais eksemplārs tiek iesniegts kasē, iemaksājot naudu, trešais eksemplārs paliek kvīšu grāmatiņā.

65.  Ja darījumu kvītīs nepieciešams veikt labojumu, tam jābūt atrunātam un abu personu – maksātāja un kvīts izsniedzēja – parakstītam.

66.  Atbildīgajām personām, kas iekasē no iedzīvotajiem maksājumus, izsniedzot VID reģistrēto darījumu kvīti, darbadienas laikā iekasēto naudu iemaksā jebkurā no novada pašvaldības kasēm vienas darba dienas laikā, saņemot pretī kases ieņēmumu ordera kvīti. Kasē ieņēmumus iegrāmato pa ieņēmumu veidiem.

67.  Reģistrēto biļeti noformē vienā eksemplārā. Reģistrētā biļete sastāv no divām daļām – noplēšamās daļas un biļetes pasakņa.

68.  Reģistrētās biļetes noplēšamajā daļā norāda šādus rekvizītus:

68.1.   numurs, ko veido ar diviem latīņu alfabēta burtiem apzīmēta sērija, un ne vairāk kā sešu zīmju kārtas numerācija, un kurš ir vienāds ar biļetes pasakņa numuru;

68.2.   biļetes numura reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, ja biļetes nav brošētas grāmatiņās;

68.3.   biļetes pārdevēja nosaukums: Priekules novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģ.Nr.90000031601, un juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads;

68.4.   darījuma (pakalpojuma) nosaukums;

68.5.   biļetes cena;

68.6.   pievienotās vērtības nodokļa likme un pievienotās vērtības nodokļa summa, ja darījums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli. Šajā apakšpunktā minētos rekvizītus neuzrāda un pievienotās vērtības nodokļa summu ietver biļetes cenā, ja to nosaka pievienotās vērtības nodokli reglamentējošie normatīvie akti;

68.7.   darījuma kopējā summa (skaitļiem un vārdiem), ja darījums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli;

68.8.   cita nepieciešamā papildu informācija.

69.  Reģistrētās biļetes pasaknī norāda biļetes numuru un citu lietotājam nepieciešamo informāciju, kā arī biļetes pārdošanas brīdī – pārdošanas datumu. Reģistrētās biļetes noplēšamo daļu izsniedz pircējam, bet pasakni saglabā biļešu grāmatiņā.

70.  VID reģistrēto kvīšu un biļešu uzskaiti veic Priekules novada centralizētās grāmatvedības kasieris grāmatvedības programmā GVEDIS, ievadot tajā datus par kvīšu un biļešu reģistrēšanu, izsniegšanu atbildīgajām personām, izlietotajām un anulētajām kvītīm un biļetēm, un par katru kalendāra gada ceturksni līdz tam sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam sagatavo VID EDS pārskatu par numurēto un VID reģistrēto kvīšu izlietojumu un pārskatu par numurēto un VID reģistrēto biļešu izlietojumu. Priekules novada centralizētās grāmatvedības galvenais grāmatvedis sagatavotos pārskatus pārbauda un iesniedz VID EDS.

71.  Pārskatā par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu norāda šādu informāciju:

71.1.   pārskata periods;

71.2.   nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

71.3.   nodokļu maksātāja nosaukums;

71.4.   izlietoto un anulēto kvīšu statuss (izlietots – "I", anulēts – "A"), kvīšu reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, sērija, numuri (no–līdz), skaits, darījumu summa, kas norādīta izlietotajās un anulētajās kvītīs;

71.5.   nodokļu maksātāja amatpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

71.6.   pārskata sagatavošanas datums. Pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu nodokļu maksātāja amatpersona apliecina ar parakstu.

72.  Pārskatā par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu norāda šādu informāciju:

72.1.   pārskata periods;

72.2.   nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

72.3.   nodokļu maksātāja nosaukums);

72.4.   izlietoto un anulēto biļešu statuss (izlietots – "I", anulēts – "A"), biļešu reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, sērija, numuri (no–līdz) un skaits;

72.5.   nodokļu maksātāja amatpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

72.6.   pārskata sagatavošanas datums. Pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu nodokļu maksātāja amatpersona apliecina ar parakstu.

                                                        VI.          Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšana

73.  Priekules novada pašvaldība, saņemot skaidras naudas maksājumus, kas pārsniedz 1500 euro mēnesī (saskaitot visus skaidrā naudā veiktos maksājumus vienā mēnesī) no vienas juridiskas personas, līdz nākamā mēneša 15. datumam VID iesniedz „Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem” (pielikums LR MK 2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.237).  Ja maksājumi veikti, izmantojot gan skaidras naudas, gan bezskaidras naudas norēķinus, tad saskaita tās daļas, kas mēneša laikā veiktas skaidrā naudā un deklarē, ja to kopsumma pārsniedz 1500 euro mēnesī.

74.  No juridiskām personām un fiziskām personām, kas  ir individuālie komersanti, nav atļauts pieņemt maksājumus skaidrā naudā, kuru summa mēnesī pārsniedz 7200 euro, neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās

75.  Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem ar fiziskajām personām, iesniedz VID līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim, „Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem” (pielikums LR MK 2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.237), ja viena maksājuma summa vienā operācijā ar vienu darījuma partneri pārsniedz 3000 euro. Deklarējot skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām personām, konkrētu darījuma mēnesi nenorāda.

76.  Ja fiziskā persona maksājumu veikusi, daļēji izmantojot skaidru naudu, norāda to darījuma daļu, kas veikta skaidrā naudā, ja tās summa vienā operācijā pārsniedz 3000 euro.

77.  Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, kas veikti, maksājot skaidrā naudā pašvaldības kasē, nav jādeklarē.

V.Noslēguma jautājumi

78.  Noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.decembri.

79.  Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 28.novembra sēdē apstiprinātie noteikumi Par skaidrās naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā (protokols Nr.22, 28.§)

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska


 

1.pielikums

26.11.2015. Noteikumiem

Par skaidrās naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā

Saskaņā ar LR MK 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.282 34.punktu bet, sākot ar 01.01.2016 – LR MK 2014.fada 11.februāra noteikumu Nr.96 41. punktu 

AKTS Nr. _________                                                   20___.gada _________________

______________________________________________________ _________________________

uzņēmuma nosaukums, adrese un nodokļu maksātāja kods (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods)

______________________________________________________ _________________________

                adrese                                                pasta indekss

________________________________________________________________________________

kases aparāta reģistrācijas vietas adrese                         

________________________________________________________________________________

kases aparāta marka, modelis (modifikācija) un šasijas Nr.                           

Akta sastādīšanas iemesls:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­__­­__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

                                                                          

Anulētā kases čeka

pielīmēšanas vieta

Anulējošā kases čeka

pielīmēšanas vieta

(kases aparātiem, kuriem nav fiskālā atmiņa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ _____________________________________

anulētā kases čeka Nr., datums, izdrukas laiks                                 anulējošā čeka čeka Nr., datums, izdrukas laiks

_________________________________________________________________________

anulētā kases čeka kopējā summa cipariem un vārdiem un pievienotās vērtības nodoklis (ja bija aprēķināts)

 

Pilnvarotā persona _____________________

                                                    amats

                               ________________________________

                                                    paraksts

 ______________________________________________

                                                    vārds, uzvārds

Kasieris

                _______________________________________                            

                                                    paraksts

 ______________________________________________

                                                    vārds, uzvārds


 

2.pielikums

26.11..2015. Noteikumiem

Par skaidrās naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā

 

Priekules novada pašvaldība, reģ.Nr.90000031601

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads

 

AKTS par stingrās uzskaites dokumentu

VID reģistrētu kvīšu

nodošanu citai atbildīgajai personai

2015.gada ____ __________

Reģistrācijas datums VID

Sērija

Numuri

Skaits

No

Līdz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodeva: __________________ _____________________ __________________________

                             (amats)                                   (paraksts)                                   (vārds, uzvārds)

 

Pieņēma: __________________ _____________________ __________________________

                             (amats)                                   (paraksts)                                   (vārds, uzvārds)


 

3.pielikums

26.11.2015. Noteikumiem

Par skaidrās naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā

 

 

Priekules novada pašvaldība, reģ.Nr.90000031601

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads

 

 

VID reģistrētu kvīšu izlietojuma uzskaites žurnāls

no____________ līdz_____________

Reģist-
rācijas datums VID

Datums

Izlietots

Saņemts/Atlikums

Uzvārds

Paraksts

 

 

Sērija

Nr. no

Nr. līdz

Sērija

Nr. no

Nr. līdz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2. Par Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.11 „Par Priekules novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu

 Saskaņā ar VSIA “Latvijas Vēstnesis” 2015.gada 29.oktobra vēstuli Nr. 01 – 17/84, kurā lūgts, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu, noteikt pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu,  Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.11 “Par Priekules novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3.Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

4.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Nosūtāms:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai elektroniski;

‘’Latvijas Vēstnesis’’ (pēc atzinuma saņemšanas).

                                                                                                                                                      

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

                                                                                           APSTIPRINĀTI

                                                                        ar Priekules novada pašvaldības domes

                                                                                    2015.gada 26.novembra sēdes

                                                                                                lēmumu (prot.Nr.16, 2.)

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 11

 

Par Priekules novada pašvaldības domes saistošo noteikumu

publicēšanas vietu

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

45.panta  piekto daļu

 

1.     Saistošie noteikumi nosaka Priekules novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2.     Priekules novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir bezmaksas informatīvajā izdevumā „Priekules Novada Ziņas”.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                             V.Jablonska

 

3. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2015.gadam

 Pašvaldībā 2015.gada 9.novembrī ir saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Egles 06.11.2015. iesniegums (pašvaldībā reģistrēta ar Nr.2.1.3/2070) ar lūgumu pārskatīt apkopēja, kurinātāja amata noslogojumu Virgas veselības aprūpes centrā un Virgas pagasta Virgas bibliotēkā. Šobrīd katrā no šim struktūrvienībām apkopējam, kurinātājam noteikta slodze 0,3 (kopā 0,6). Pārvaldes vadītāja norādījusi, ka apkures sezonas laikā (īpaši, ja ir auksts laiks) pie šādas slodzes nav iespējams nodrošināt siltumu šajā ēkā. Pārvaldes vadītāja ierosinājusi apkures sezonā palielināt slodzi šim amatam uz 0,4 un vasaras sezonā atstāt slodzi 0,3 katrā no minētajām struktūrvienībām.

            Tiek ierosināts svītrot no amatu saraksta amatu „Telpiskās attīstības plānotājs”.

           

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti –Rigonda Džeriņa,  Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.     Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā šādus grozījumus:

1.1.1.     Svītrot no struktūrvienības „attīstības plānošanas nodaļa” amatu saraksta amatu „Telpiskās attīstības plānotājs”.

1.1.2.     Izdarīt grozījumus amatu sarakstā struktūrvienībā „Virgas pagasta Virgas bibliotēka”, nosakot amatam „Katlu kurinātājs, apkopējs” apkures sezonā (oktobris – aprīlis) slodzi 0,4, palielinot mēnešalgu no EUR 110,10 uz EUR 146,80, un vasaras sezonā (maijs-septembris) slodzi 0,15 ar mēnešalgu EUR 55,05.

1.1.3.     Izdarīt grozījumus amatu sarakstā struktūrvienībā „Virgas veselības aprūpes centrs”, nosakot amatam „Katlu kurinātājs, apkopējs” apkures sezonā (oktobris – aprīlis) slodzi 0,4, palielinot mēnešalgu no EUR 110,10 uz EUR 146,80, un vasaras sezonā (maijs-septembris) slodzi 0,25 ar mēnešalgu EUR 91,75.

 

2.     Grozījumus lēmuma 1.1.2.punktā 2015.gadā finansēt no kultūras nodaļas budžeta, koda 1119  (EUR 36,70) un koda 1210 (EUR 8,66).

 

3.     Grozījumus lēmuma 1.1.3.punktā 2015.gadā finansēt no Virgas pagasta pārvaldes budžeta, koda 1119 (EUR 36,70) un koda 1210 (EUR 8,66).

 

4.     2016.gadā finansējumu paredzēt attiecīgās iestādes/struktūrvienības budžetā.

 

5.     Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.decembri, izņemot lēmuma 1.1.1.punktu, kas stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.

 

 

Pielikumā: Grozījumi Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā  uz 2 lp.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 


 

Pielikums

Priekules novada pašvaldības domes

2015.gada 26.novembra lēmumam (protokols Nr.16, 3.)

 

Grozījumi Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā

 

Iestāde, struktūr-vienība

Amata nosaukums

Kods pēc profesiju klasifika-tora

Amata klasifikācija (saime, apakšsaime, līmenis, mēnešalgu grupa)

Vienību skaits

Mēnešu skaits

Slodze

Darba stundu skaits nedēļā

Mēneša darba alga, EUR, 2015

Pilnas likme, EUR

Piezīmes (ar romiešu cipariem norādīti mēneši)

 
 
 
 

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS NODAĻA

 

04.7401

Telpiskās attīstības plānotājs

2164 08

51. Teritorijas plānošana, III, 10.mēnešalgu grupa

1

12

0,75

30

590,25

787

amats tiek svītrots ar 01.01.2016.

 

KULTŪRAS NODAĻA

 
 

Virgas pagasta Virgas bibliotēka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.2106-1

Katlu kurinātājs, apkopējs (Virga)

8182 01, 9112 01

13. Fiziskais un kvalificētais darbs, II, 2.mēnešalgu grupa

1

12

0,3

12

110,10

367

 

 

7

0,4

16

146,80

367

(X-IV)

 

5

0,15

6

55,05

367

(V-IX)

 
                           

 


 

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

VIRGAS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS

 

 

 

 

 

 

 

 

07.2406

Katlu kurinātājs, apkopējs

8182 01, 9112 01

13. Fiziskais un kvalificētais darbs, II, 2.mēnešalgu grupa

1

12

0,3

12

110,10

367

 

7

0,4

16

146,80

367

(X-IV)

 

 

 

 

 

5

0,25

10

91,75

367

(V-IX)

 

 

 

4. Par grozījumu izdarīšanu Priekules novada pašvaldības domes 2015. gada 29. oktobra lēmumā “Par projektu “Attīstīt un uzlabot

 4.

Par grozījumu izdarīšanu Priekules novada pašvaldības domes 2015. gada 29. oktobra lēmumā “Par projektu “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas Priekules pilsētas aglomerācijā”” (protokols Nr. 15,17.)

 

Priekules novada pašvaldības dome ar 2015.gada 29.oktobra lēmumu (protokols Nr. 15,17.§) nolēma piedalīties projektā “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas Priekules pilsētas aglomerācijā” un piešķirt līdzfinansējumu EUR 331 440.00 apmērā, ņemot aizdevumu Valsts Kasē.  

“Priekules nami” SIA informēja, ka līdz 2015. gada 9. novembrim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir iesnieguši izmaksu ieguvumu analīzi, kuras rezultātā ir notikusi finansējuma korekcija.

 

            Projekta kopējās izmaksas                             EUR    2 594 371, 08

            Kohēzijas fonds                                              EUR    1 744 371,08

            Priekules novada pašvaldības finansējums   EUR   850 000,00

           

Pašvaldības līdzfinansējuma daļā ir iekļautas neattiecināmās izmaksas.

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 29.oktobra lēmumā “Par projektu “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas Priekules pilsētas aglomerācijā” (protokols Nr. 15,17.§), izsakot lēmuma 2. punktu šādā redakcijā: ”Piešķirt līdzfinansējumu EUR 850 000,00 apmērā, ņemot aizdevumu Valsts Kasē.”

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

6. Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu no SIA “RUĢI”

 Saņemts Kalētu pamatskolas direktores iesniegums Nr.1-11/33 no 13.11.2015., kurš reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 2015.gada 13.novembrī reģistrācijas Nr. 2.1.3./2115, kurā lūgts atļaut pieņemt dāvinājumu – naudas līdzekļus 364 euro apmērā Kalētu pamatskolas skolēnu peldēt apmācībai Skodas baseinā. 2015.gada 16.novembrī novembrī noslēgts ziedojuma (dāvinājuma) līgums Nr.2.2.2/326.

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 10 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; (deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldības amatpersonu darbā’’, paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās) „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.     Apstiprināt saņemto ziedojumu (dāvinājumu) naudas līdzekļus 364 euro apmērā Kalētu pamatskolas skolēnu peldēt apmācībai Skodas baseinā.

2.     Minēto ziedojumu (dāvinājumu) izlietot Kalētu pamatskolas skolēnu peldēt apmācībai Skodas baseinā.

3.     Par lēmuma izpildi atbild Kalētu pamatskolas direktore.

 

Lēmums nosūtāms:

Finanšu nodaļai;

Kalētu pamatskolai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

7. Par 2015. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajam nodoklim sadales kārtību novembrī un decembrī

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, Dziesmu un deju svētku likuma 9. panta otrās daļas 9. punktu, kas nosaka, ka valsts budžeta līdzekļi kārtējo Dziesmu un deju svētku starplaikā tiek izmantoti valsts mērķdotācijai kolektīvu vadītāju darba un sociālā nodokļa samaksai. Valsts mērķdotācijas apjoms 2015. gadā katrai pašvaldībai ir iekļauts likuma „Par valsts budžetu 2015. gadam” 10. pielikumā. Mērķdotācija tiek aprēķināta un sadalīta atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 25. septembra noteikumiem Nr.670.

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.     Precizēt 2015. gadam piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu novembra un decembra mēnešos Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtību:

1.1.  valsts mērķdotācija tiek piešķirta Pašvaldības tautas mākslas kolektīviem, kuri uz valsts mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi ir iekļauti elektroniskajā datubāzē "Latvijas digitālā kultūras karte" un kuri:

1.1.1.     gatavo Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem atbilstošu repertuāru (koprepertuāru - kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri), piedalās novada un starpnovadu rīkotajos pasākumos, turpmāk – G1;

1.1.2.    saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, koklētāju ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) un 2014. gadā vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos, turpmāk - G2.

 

1.2.  Pašvaldība veic valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Noteikumos noteiktajā kārtībā 2015. gada novembra un decembra mēnešiem, ņemot vērā:

1.2.1.   valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules Pašvaldībai 2015. gadam atlikums = 702.11 eiro;

1.2.2.   G1 un G2 kolektīvu skaitu Pašvaldībā uz mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi;

1.2.3.   G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients 2.

1.3.  Piešķirtā valsts mērķdotācija tiek izlietota Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

 

2.     veikt novembrī un decembrī valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi:

Kolektīvs

Kolektīvu skaits Pašvaldībā

Valsts piešķirtā mērķdotācija (M) kolektīviem

Bāzes finansējuma (B) 1 kolektīvam aprēķins

Bāzes finansējums 1 kolektīvam noteiktajā periodā

Mērķdotācija 1 kolektīvam mēnesī

G1

2

€ 561.68

B=M/ ΣG1

€ 280.84

€ 140.42

G2

1

€ 140.42

B=M/ ΣG2

€ 140.42

€ 70.21

 

 

3.     Izmaksāt valsts piešķirto mērķdotāciju vienu reizi mēnesī sekojošiem tautas mākslas kolektīvu vadītājiem:

 

Kolektīva nosaukums

Mērķdotācijas saņēmējs

(amats)

Mērķdotācija mēnesī

(darba alga un VSAOI)

G1 Priekules kultūras nama sieviešu koris

diriģente

€ 140.42

G1Priekules kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „DUVZARE”

vadītāja

 

€ 140.42

G2 Priekules kultūras nama dramatiskā kopa

režisore

 

€ 70.21

Nosūtāms: finanšu nodaļai, G.Venenam

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

8. Par valstij piekritīgās mantas - nekustamā īpašuma Zāļu iela 36, Priekule, Priekules novadā pieņemšanu pašvaldības īpašumā

 2015.gada 11.novembrī ar reģistrācijas Nr. 2.1.7/1480 Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktora vietnieces S.Garančas iesniegums, kurā lūgts pārņemt nekustamo īpašumu Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules novadā pašvaldības īpašumā.

            Nekustamais īpašums Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules novadā piederējis 16.01.2014. mirušajai A. E. Ļ., pamatojoties uz  zemesgrāmatu apliecību, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 269, kadastra numurs 64150040112.

            10.03.2015. Zvērināta notāre Larisa Medvedeva ar reģistra Nr. 2069 izdevusi Aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, norādot, ka A. E. Ļ. mantinieki izsludinātajā termiņā nav pieteikušies un mantojamā manta saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij.

            Ar 05.11.2015. Valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas aktu Nr.014294 mantu pieņēmusi VID Nodokļu parāda piedziņas pārvalde.

            Saskaņā ar 2013.gada 26.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 32.4.punktu, pašvaldības dome pieņem lēmumu par valstij piekritīgās mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

            Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju - sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumā, nekustamais īpašums ir pārņemams Priekules novada pašvaldības īpašumā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

Pārņemt Priekules novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Zāļu iela 36, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 004 0112, kas ierakstīts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.269.

 

Lēmums izsūtāms:     

1 eks. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldei    

1 eks.  Nekustamo īpašumu speciālistiem

1 eks. SIA “Priekules nami”

1 eks. Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

9. Par mežaudzes zemes vienībās “Vāveres”, “Virgas skola” un “Pie Talušiem”, Virgas pag., Priekules nov., uzņemšanu pašvaldības bilancē

 Priekules novada pašvaldībā 2015.gada 29.oktobrī saņemts zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 29.10.2015. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1998, par mežaudzes zemes vienībās “Vāveres”, “Virgas skola” un “Pie Talušiem”, Virgas pag., Priekules nov., uzņemšanu pašvaldības bilancē tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums “Vāveres”, kadastra Nr. 6498 002 0097, Virgas pagastā ir pašvaldībai piederošs. Īpašuma tiesības reģistrētās Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000419389. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0097 1,55 ha platībā ( no tiem 0,77 ha mežs).

2015.gada 27.augustā uz zemes “Vāveres” Virgas pagastā esošajam mežam tika veikta inventarizācija.

Nekustamais īpašums “Virgas skola”, kadastra Nr. 6498 001 0241, Virgas pagastā ir pašvaldībai piederošs. Īpašuma tiesības reģistrētas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.168. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām: kadastra apzīmējums 6498 001 0241 8,33 ha platībā ( no tiem 0,27 ha mežs) un 6498 001 0271  2,35 ha platībā (no tiem mežs 1,53 ha).

2015.gada 27.augustā uz zemes “Virgas skola” Virgas pagastā esošajam mežam tika veikta meža inventarizācija.

Nekustamais īpašums “Pie Talušiem”, kadastra Nr.6498 003 0016, Virgas pagastā ir pašvaldībai piekrītošs ar   Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes protokola izrakstu Nr.14, 47.§. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0155  31,76 ha kopplatībā (no tiem 13,73 ha mežs).

2015,gada 23, septembrī uz zemes “Pie Talušiem” Virgas pagastā esošajam mežam veikta meža inventarizācija.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Uzņemt pašvaldības bilancē sekojošas mežaudzes Virgas pagastā:

1. “Vāveres”, kadastra apzīmējums 6498 002 0097 – 0,77 ha, uzskaites vērtība 0,00 EUR;

2. “Virgas skola” , kadastra apzīmējums 6498 001 0241 – 0,27 ha un kadastra apz.6498 001 0271 – 1,53 ha, uzskaites vērtība 0,00 EUR;

3. “Pie Talušiem”, kadastra apzīmējums 6498 003 0155 – 13,73 ha, uzskaites vērtība 0,00 EUR.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

10. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Atvari”-2, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 900 0027, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu

 Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Atvari”-2, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 900 0027, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums „Atvari”-2, kadastra Nr.6498 900 0027, Virgas pagastā sastāv no trīsistabu dzīvokļa Nr.2 ar kopējo dzīvokļa platību 63,7 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 637/1276 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0282 001 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0282. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas 2015.gada 22.septembrī uz Priekules novada pašvaldības vārda Virgas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000100400-2.

2015.gada 04.jūnijā pašvaldībā tika saņemts dzīvojamās mājas “Atvari”, Virgas pagastā dzīvokļa Nr.2 īrnieces Z. Ū. iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Ar Z.Ū. 2014. gada 10.novembrī tika noslēgts Īres līgums Nr.2.13.1/27 par dzīvokļa Nr.2 izīrēšanu dzīvojamā mājā “Atvari” Virgas pagastā.

2015.gada 30.oktobrī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka Priekules novada, Virgas pagasta nekustamā īpašuma „Atvari”-2, kadastra Nr. 6498 900 0027, Virgas pagasts, Priekules novads, tirgus vērtība uz 2015.gada 29.oktobri ir 1251 EUR ( viens tūkstotis divi simti piecdesmit viens eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 1440,58 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit eiro un piecdesmit astoņi centi), ko veido:

1)  Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 1251 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit viens eiro);

2)  Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 78,65 EUR (septiņdesmit astoņi eiro un sešdesmit pieci centi) , saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) izdevumi telpu grupas reģistrācijai un jauna nekustamā īpašuma reģistrācija NĪVKIS (nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā) – 89,59 EUR (astoņdesmit deviņi eiro un piecdesmit deviņi centi), saskaņā ar Valsts zemes dienesta izrakstīto rēķinu;

4) kancelejas nodeva nekustamā īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā – 21,34 EUR (divdesmit viens eiro un trīsdesmit četri centi).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Atvari”-2, kadastra Nr.6498 900 0027, Virgas pagastā, Priekules novadā- dzīvoklis Nr.2 ar kopējo platību 63,7 m² un ² un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 637/1276 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0282 001 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0282.

2. Apstiprināt nekustamās mantas – nekustamā īpašuma „Atvari”-2, kadastra Nr. 6498 900 0027, Virgas pag., Priekules nov., nosacīto cenu 1440,58 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit eiro un piecdesmit astoņi centi).

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1   eks. Z. Ū.,[adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV 3433;

1       eks. Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

1    eks. Finanšu nodaļai;

1       eks. Virgas pagasta pārvaldei.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

11. Par zemes transformāciju īpašumam [adrese] Gramzdas pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja A. R. , SIA „Liepu aleja” īpašnieka, adrese Vaiņodes iela 9, Priekule, Priekules nov. iesniegumu par zemes transformāciju zemes vienībai [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā [:] 6,29 ha platībā. Iesniegums reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 10.11.2015. ar Nr. 2.1.4/2088.

Īpašums ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā 27.10.2015. Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.400001259792. Īpašnieks ir A.R. Gramzdas pag., Priekules nov. nekustamā īpašuma [adrese], īpašuma kadastra Nr.[:] (zemes vienība 6,29 ha platībā, kadastra Nr.[:]) nekustamā īpašuma lietošanas mērķis atbilst Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināta, ar Priekules novada domes sēdes protokolu Nr.3,3.§ 24.02.2011.) lietošanas mērķim –plānotās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas.

Atbilstoši „Meža likuma” 41. pantam, kas nosaka, ka platību atmežo, ja tas nepieciešams derīgo izrakteņu ieguvei,  Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.         Atļaut veikt transformāciju no zemes izmantošanas veida „meži” uz „derīgo izrakteņu ieguves teritoriju”, īpašumā [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā [:], meža platība 3,0 ha.

 

     2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A.R.

1 eks. Guntai Briekmanei

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

12. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajā īpašumā Vaiņodes iela 15A, Priekule, Priekules nov.

 J. K. B., dzīv.[adrese] New York 14127, A. A. A.(), dzīv.[adrese], Virginia, ASV un I. M.P. (), dzīv. [adrese] Palm Desert CA 92211, ASV, pilnvarotā persona Dz. K., dzīvojošas [adrese], Priekules pag.,(turpmāk tekstā –Dz. K.)  2015.gada 23.septembrī  iesniedza Priekules novada pašvaldībā iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.4/1699) ar lūgumu atļaut atdalīt no īpašuma Vaiņodes iela 15A, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 006 0059, 10,8351 ha), zemesgabalu ar platību 6008 m² , uz kuras atrodas bērnudārzs un zemes gabalu apmēram 1.3761 ha, uz kuras atrodas daudzīvokļu mājas, zemes gabalu ar platību- 3,9 ha. Zemes platības tiks precizētas pēc uzmērīšanas. Dz. Krūmiņa iesniegumā lūdz atdalītajiem zemesgabaliem piešķirt adreses.

            Priekules novada pašvaldības dome izskatot J. K. B., dzīv.[adrese] New York 14127, A. A. A. (), dzīv.[adrese] Virginia, ASV un I. M. P. (), dzīv. [adrese] Palm Desert CA 92211, ASV, pilnvarotās personas Dz.K. iesniegumu pēc būtības   konstatē, ka :

            [1.] Dz. K. vēlas  sadalīt   kopīpašumā esošo zemes vienību Vaiņodes iela 15A, Priekule kadastra numurs 6415 006 0059,  (atdalot trīs zemes gabalus:   zemesgabalu ar platību 6008 m² , uz kuras atrodas bērnudārzs, zemes gabalu apmēram 1.3761 ha, uz kuras atrodas daudzīvokļu mājas un zemes gabalu ar platību- 3,9 ha.

[2.] Nekustamais īpašums Vaiņodes iela 15A, Priekule, Priekules nov. pieder A.A.A., dzim. 09.02.1938., 1/6 daļa, I.M.P., dzim. 31.08.1936. 1/6 daļa, J.K. B., personas kods [:], 2/3 daļas saskaņā ar Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000001932294, 15.11.2005. tiesneša lēmums. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 108351 m² platībā.

 [3.] Saskaņā ar VZD kadastra reģistrā ( NINO) pieejamo informāciju nekustamam īpašumam Vaiņodes iela 15A, Priekule ir noteikts lietošanas mērķis - Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.

[4.] Saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” (Apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. lēmumu (prot. Nr. 13,6§)   plānotās atdalāmās zemes vienības daļas no zemesgabala Vaiņodes iela 15A, Priekule, atrodas:

4.1. Zemes vienība ar projektējamo platību 6008 m²  (bērnudārzs “ Dzirnaviņas”) atrodas Publiskās apbūves  teritorijā;

4.2. Zemes vienība ar  projektējamo platību 1.3761(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā)  (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) atrodas Jaukta centra  apbūves  teritorijā;

4.3. Zemes vienība ar projektējamo platību 3.9 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā) atrodas Lauksaimniecības   teritorijā.

[5.] Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās  daļas 3.punktu  , Zemes ierīcības projektu izstrādā   zemesgabalu sadalīšanai  (arī kopīpašumā esošai), savukārt 7.pants paredz zemes ierīcības projekta izstrādi, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.   

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 7.punktu, 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 “ Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu,  Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (Apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. lēmumu (prot. Nr. 13,6.§),   Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam, kas atrodas Vaiņodes ielā 15A, Priekule, Priekules, kadastra numurs 6415 006 0059, atdalot trīs  zemes vienības saskaņā ar pievienoto vietas situācijas plānu -2.pielikumu. 

2. Projektētajām  3 zemes vienībām projektu izstrādāt uz saskaņota topogrāfiskā plāna ne vecāka par vienu gadu.

3.  Paliekošajam zemes gabalam saglabāt adresi Vaiņodes iela 15A,  Priekule, Priekules novads,   kods valsts adrešu reģistrā –   103485382.

4.Paliekošajam zemesgabalam Vaiņodes iela 15A,Priekule, topogrāfisko plānu neizstrādāt.

5.Zemes ierīcības projektā norādīt zemesgabala platību m², adresi, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, iespējamos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, servitūtus un aizsargjoslas atbilstoši Priekules novada teritorijas plānojumam 2015.-2026.gadam noteikumiem un 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.

6.Zemesgabala ierīcības projektu uzdot izstrādāt licencētai firmai (licence pievienojama zemes ierīcības projektam).

7.Zemes ierīcības projektu saskaņo ar 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktā minētajām institūcijām.

8.Pēc zemes ierīcības projekta akceptēšanas, nekustamo īpašumu speciālistēm sagatavot lēmumprojektu par adreses piešķiršanu atdalītajiem zemesgabaliem, lietošanas mērķa noteikšanu, apgrūtinājumu uzlikšanu, kas tiek apstiprināts pašvaldības domes sēdē.

9.Apstiprināt nekustama īpašuma – Vaiņodes iela 15A,  Priekule, Priekules nov.,- darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei (1.pielikumā).

10. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un īstenojams, kad tiek pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā minētās darbības.     

 

Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

 Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

1.pielikums

Priekules novada pašvaldības domes 26.11.2015.

 lēmumam (protokols Nr.16, 12.

 

DARBA UZDEVUMS

ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDEI

Nekustamajā īpašumā Vaiņodes iela 15A, Priekule, Priekules nov.,

 

Zemesgabala īpašnieks – A. A. A.(A), dzīv.[:] Virginia, ASV un I. M. P. (), dzīv.[:] Palm Desert CA 92211, ASV,

 

Zemes ierīcības projekts izstrādājams nekustamajam īpašumam Vaiņodes iela 15A, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā  6415   006 0059   10.8351  m²  platībā.

 

Projekta mērķis; zemesgabala sadalīšana.

 

Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: Zemes ierīcības likums, 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (Apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. lēmumu (prot. Nr. 13,6§)  ,  zemesgabala īpašnieku Anitas Annas ALKARZAS (Alcaraz), dzīv. Windy Pines Bend, Virginia Bend, Virginia, ASV un Ilonas Marijas PRIORAS (Pryor), dzīv. 3753 Medjool Ave, Palm Desert CA 92211, ASV, pilnvarotās personas Dzintra Krūmiņas , dzīv. Bērzu iela 2, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., iesniegumu”

 

Zemes ierīcības projektu izstrādā (turpmāk tekstā –Projekts) izstrādā persona, kurai ir sertifikāts  zemes ierīcības darbu veikšanai.

1.     Darba izstrādāšanas nosacījumi:

1.1.Zemes ierīcības projektu izstrādā saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.

1.2.Zemes ierīcības projekta izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS -92

 

2.     Projekta sastāvs:

2.1. Izejas materiāli:

2.1.1.    sertifikāts,

2.1.2.darba uzdevums,

2.1.3. zemes gabala robežu plāns,

2.1.4. īpašuma piederību apliecinoši dokumenti,

2.1.5. projekta izstrādē ieinteresēto zemes īpašnieku priekšlikumi un izstrādātāju atbildes, kas apkopotas atbilstoši lietvedības noteikumiem,

2.1.6.institūciju atzinumi un saskaņojumi.

 

          3. Paskaidrojuma raksts.

3.1.  Grafiskā daļa:

3.1.1. uz kartogrāfiskā materiāla izmantojot valsts zemes dienesta reģistrēto zemes robežu plānu un/ar  zemes gabalu juridiskām robežām.

3.1.2. Projekta risinājumu kopplāns uz kartogrāfiskā materiāla  uzrādot:

–  jaunveidojamo zemes gabalu robežas,

-        jaunveidojamo zemes gabalu platības,

-        būvju kontūras;

-        piekļūšanas  iespējas;

-        jaunveidojamo zemes gabalu atļauto izmantošanu atbilstoši Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

-        jaunveidojamo zemes gabalu faktiskās izmantošanas atbilstību Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;

-        jaunveidojamo zemes  vienības apgrūtinājumus atbilstoši Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” t.sk. aizsargjoslas un servitūtus, norādot apgrūtinājuma veidu un platību jaunveidojamo zemes gabalu robežu punktu koordinātes,

-        atkāpes no normatīviem aktiem (ja tāds ir ) un to pamatojums.

4.     Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi:

4.1.Zemes gabala atļautā izmantošana:

3.1.Atbilstoši Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” - daļa   atrodas:  

Publiskās apbūves  teritorijā;

Jaukta centra  apbūves  teritorijā;

Lauksaimniecības   teritorijā.

-        paredzēt piekļūšanas iespējas.

5.     Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtība:

5.1. Pirms projekta iesniegšanas Priekules novada pašvaldības domē projektu saskaņo ar

5.1.1. Projektā iesaistīto nekustamā īpašuma īpašniekiem ( pilnvaroto personu);

VZD Kurzemes reģionālo nodaļu;

5.2 Projektu 3 eksemplāros kopā ar grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā iesniedz apstiprināšanai Priekules novada pašvaldības domē.

      5.2.1. Projekts tiek apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu.

 

6.Izpilde:

6.1. Izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;

6.2. Zemes ierīcības projekts realizējams četru gadu laikā;

6.3.Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektējamiem zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 2.pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov.,

 13.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 009 0035, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2015.gada 23.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.12, 23.§) nekustamais īpašums – Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads, kadastra numurs 6482 009 0035 nodots atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese Liepāja, Ausekļa iela 3/5 – 2, LV – 3401, noteicis, ka nekustamā īpašuma visvairāk iespējamā tirgus vērība uz 2015.gada 1.septembri ir 2428 EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit astoņi euro un 00 euro centi).

 Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala, kadastra apzīmējums 64820090035 0,5 ha platībā un uz zemes gabala atrodošās vienstāva viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 47,1 m2 ar kadastra apzīmējumu 64820090035001.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 195. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav nodibinātas īres līgumiskās attiecības.

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 2633,70 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs euro 70 euro centi), ko veido:

1)  Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 2428 EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit astoņi euro un 00 euro centi);

2)  Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 205,70 EUR (divi simti pieci euro un 70 euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

Nekustamā īpašuma pirmās izsoles sākumcena nosakāma, noapaļojot līdz veseliem euro t.i. 2634 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu,  9.panta otro daļu, 10.pantu  un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  .§),   Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.  Apstiprināt nekustamā īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles sākumcenu 2634 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit četri euro un 00 euro centi) un izsoles soli 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 euro centi);

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pag., izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafiskos attēlojumus.

 

Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams -Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, atsavināšanas ierosinātājam V.V., deklarētā adrese [:], Gramzdas pag., Priekules novads.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

14. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Galvenā iela 2, Priekule, Priekules novads

 Ar 2015.gada 27.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.11, 28.§) nekustamais īpašums Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0108, (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai pirmajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Ar 2015.gada 27.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.28, (prot.Nr.13) apstiprināti pirmās mutiskās izsoles noteikumi un noteikta nekustamā īpašuma pārdošanas cena t.i. 1691,15 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit viens euro un 15 euro centi).

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks, ar kārtas Nr.1, A.R., deklarētā adrese [:], Priekule, Priekules novads, kas saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par pirmās izsoles sākumcenu 1691,15 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit viens euro un 15 euro centi)

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsoles dalībnieks izsoles noteikumos paredzēto izsoles sākuma cenu ir samaksājis izsoles noteikumos noteiktajā termiņā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu pirkuma līgums noslēdzams septiņu dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo un otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.     Apstiprināt 2015.gada 2.novembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150020108, pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.     Noslēgt pirkuma līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150020108 par pirkuma līguma cenu 1691,15 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit viens  euro un 15 euro centi) ar A.R., deklarētā dzīvesvieta [adrese], Priekule, Priekules nov., 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams: A.R.vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi un Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

15. Par nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046, pirmās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu

 Ar 2015.gada 30.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.6, 22.§) nekustamais īpašums Upes iela 5, Priekule, Priekules novads, (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 27.08.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu prot.Nr.13, 29.§) 3.2. punktu, dalību izsolei pretendentiem bija iespēja pieteikt līdz 2015.gada 6.novembrim, plkst.15:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas” un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā, kā arī pieejama Priekules novada pašvaldībā.

Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2015.gada 9.novembrī, plkst.10:00 konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 8.1.2. punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 1.daļa nosaka:

Ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var:

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem;

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, 34.panta otro daļu,  Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.     Atzīt nekustamā īpašuma  Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.     Rīkot nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli

3.     Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

16. Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs

 16.

Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046 nosacītās cenas un otrās mutiskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2015.gada 26.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.15, prot.Nr.15 nekustamā īpašuma  Upes iela 5, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 64150050046, pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu.

Nekustamais īpašums Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046 sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 005 00461, 7676 m2 platībā un uz zemes gabala atrodošām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6415 005 0046 001 un 6415 005 0046 002.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Atsaucoties uz atsavināšanas nepieciešamības apsvērumiem, kas minēti 2015.gada 30.aprīlī Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.6, 22.§) un ņemot vērā augstāk minēto normu Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka būtu lietderīgi rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli, izsoles sākumcenu, nosakot par 20% mazāku, (t.i. 31 902,50 – 20% EUR) kā pirmajā mutiskajā izsolē un otrās mutiskās izsoles sākumcenu nosakot  25 522 EUR (divdesmit pieci tūkstoši pieci simti divdesmit divi euro un 00 euro centi).  Atsavināšanas mērķis un izsoles solis atstājams nemainīgs.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.  Nodot nekustamo īpašumu Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046, atsavināšanai otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli.

2.  Apstiprināt otrās mutiskās izsoles sākumcenu 25 522 EUR (divdesmit pieci tūkstoši pieci simti divdesmit divi euro un 00 euro centi) un izsoles soli 100 EUR (simts euro).

3.  Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus.

4.  Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos un izsoles noteikumos paredzēto kārtību.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams - Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

17. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Smilšu iela 10, Priekule,

 Priekules novads, kadastra numurs 6415 006 0082

 

Ar 2015.gada 30.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.7, 23.§) nekustamais īpašums Smilšu iela 10, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 006 0082, (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai. 2015.gada 27.augustā apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles noteikumi un apstiprināta nekustamā īpašuma pārdošanas cena un izsoles sākumcena t.i. 2130 EUR (divi tūkstoši simtu trīsdesmit euro un 00 euro centi).

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki, no kuriem augstāko cenu par nekustamo īpašumu  nosolīja izsoles dalībniece ar kārtas Nr.1, K.K., personas kods [:], deklarētā adrese [:], Priekule, Priekules novads, kas saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē augstāko nosolīto 3 030 EUR cenu (trīs tūkstoši trīsdesmit euro un 00 euro centi)

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo nosolītāja ir samaksājusi izsolē nosolīto augstāko cenu izsoles noteikumos noteiktajā termiņā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu pirkuma līgums noslēdzams septiņu dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo un otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.     Apstiprināt 2015.gada 13.novembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 10, Priekule, Priekules nov., ar kadastra numuru 6415 006 0082, pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.     Noslēgt pirkuma līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Smilšu iela 10, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 006 0082, par pirkuma līguma cenu 3 030 EUR (trīs tūkstoši trīsdesmit euro un 00 euro centi) ar K. K., deklarētā dzīvesvieta [:], Priekule, Priekules nov., 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams: K.K.vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi un Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

18. Par amatu savienošanas atļauju I.Rubezei

 2015.gada 12.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības domes deputātes  Initas Rubezes iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/2101), kurā lūgts atļaut savienot pašvaldības domes deputāta amatu ar Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu.

Izskatot I.Rubezes iesniegumu, Priekules novada pašvaldības dome konstatēja:

[1] Ar 2013.gada 14.jūniju I.Rubeze pilda Priekules novada pašvaldības domes deputāta pienākumus.

[2] I.Rubeze pilda Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktores amatu.

Saskaņā ar likumu par "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 15. punktu pašvaldības domes deputāts ir  valsts amatpersona.

Saskaņā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6. panta otro daļu (2) Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Izvērtējusi I.Rubezes iesniegumu Priekules novada pašvaldības dome atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1 panta piektajai daļai, konstatē, ka iesniedzējas lūgums atbilst šā panta ceturtās daļas prasībām un secina, ka amatu savienošana nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārējam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, personām ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot iepriekš minētos amatus, pastāv iespēja, ka persona var nonākt interešu konfliktā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 6. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; deputāte I.Rubeze balsojumā nepiedalās; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.Atļaut Initai Rubezei Priekules novada pašvaldības domes deputāta amatu savienot ar  Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktores amatu.

 

2.Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

 

3.Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Izsūtāms: I.Rubezei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

19. Par nepareizi aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu E.R. par nekustamo īpašumu „Liepnieki”, Bunkas pag., Priekules nov.

 2015.gada 19.oktobrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1902) Priekules novada pašvaldībā saņemts E.R. iesniegums ar lūgumu izskaidrot parādu par 2006.gadu uz zemi „Liepnieki” (bijušais īpašums), kadastra apzīmējums 6446 004 0001, Bunkas pag., Priekules nov., tā kā šo zemi nav nomājis, vai izmantojis.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas (NINO) datu bāzē konstatēts, ka nekustamais īpašums „Liepnieki” kadastra Nr.6446 004 0001, Bunkas pag., Priekules nov., līdz 12.12.2013. bija E.R., personas kods [:], deklarētā dzīves vieta: [:], Bunkas pagasts, Priekules novads, īpašums.

Par īpašuma „Liepnieki” zemes īpašnieku 2006.gadā piesaistīts E. R., dekl. dzīves vieta;[:], Priekule, Priekules novads un par šo gadu aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis EUR 41.34. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi EUR 82.68  (nodoklis EUR  41.31 un nokavējuma nauda EUR 41.34 ).

No minēta var secināt, ka E.R. (konta Nr.4339), ir nepamatoti aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par 2006.gadu par nekustamo īpašumu „Liepnieki”, kadastra apzīmējums 6446 004 0001, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

 

       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.panta pirmo un otro daļu,  Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.     Dzēst E.R., personas kods [:]  personīgā konta Nr.4339 (zeme), par nekustamo īpašumu „Liepnieki”, kadastra Nr.6446 004 0001, Bunkas pag., Priekules nov., 2006.gadā nepamatoti aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli EUR  41.34.

 

2.     Dzēst nokavējuma naudu, kas izveidojusies līdz lēmuma spēkā stāšanās brīdim.

 

3.     Par lēmuma izpildi atbildīga Priekules novada Finanšu nodaļa.

 

4.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks.  E.R.: [:], Priekule, Priekules novads, LV-3434;

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei;

1 eks. Priekules novada Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

20. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 26.marta lēmumā (prot.Nr.5, 24.§) “Par nekustamā īpašuma ēkas (būves) “Zvani”,

 ”, kadastra numurs 64985020120, Virgas pag., Priekules nov., otrās mutiskās izsoles atzīšanu pat nenotikušu”

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 26.marta lēmumā (prot.Nr.5, 24.§) “Par nekustamā īpašuma ēkas (būves) “Zvani”, kadastra numurs 64985020120, Virgas pag., Priekules nov., otrās mutiskās izsoles atzīšanu pat nenotikušu” lemjošās daļas otrajā punktā vārdu “rakstisku” aizstājot ar vārdu “mutisku”.

 

Grozījumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas dienu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska