20.02.2015. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.2)

1.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada decembra lēmumā ‘’Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu’’

Par  grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada decembra lēmumā ‘’Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu’’ (protokols Nr.23, 8.§)

____________________________________________________________________________

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta otro daļu un 5.pantu, atklāti balsojot PAR - 8 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa), deputāti Vija Jablonska un Ainars Cīrulis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  3 deputāti- Arta Brauna, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu” (protokols Nr.23, 8.§) šādus grozījumus:

 

1.1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums, sākot ar 2015.gada 1.aprīli, ir 2,3.”

1.2. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums, sākot ar  2015.gada 1.aprīli ir 2,01.”

 

2.      Pārējie lēmuma punkti netiek grozīti.

 

2. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

 

 

Grozījumi sagatavoti atbilstoši 2015.gada 19.februāra finanšu komitejas sēdē izteiktajiem ierosinājumiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, kā arī šīs atlīdzības izmaksāšanas un ar deputāta darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanas kārtību, 21.panta 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā (apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra  sēdes  lēmumu (protokols Nr.23, 7.§)).

 

Pielikumā: Grozījumi Priekules novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā uz 1 lp.

 

 

3. Par Priekules novada pašvaldības domes 2010.gada 26.augusta lēmuma ‘’Par samaksas noteikšanu investīciju projektu grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai’’ (protokols Nr.14, 6.§) atcelšanu

2010.gada 26.augustā Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Par samaksas noteikšanu investīciju projektu grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai” (protokols Nr.14, 6.§), kurā tika noteikta piemaksa divām finanšu nodaļas darbiniecēm par projektu grāmatvedības uzskaites veikšanu, realizējot investīciju projektus. Vienai no grāmatvedēm piemaksa tika noteikta uz konkrēta projekta realizāciju uz laiku līdz 31.01.2011. Par otru projektu grāmatvedi tika apstiprināta finanšu nodaļas vadītāja un tika noteikta pastāvīga piemaksa par pārējo pašvaldības realizēto projektu grāmatvedības uzskaites veikšanu. 2014.gada 30.janvārī dome izdarīja grozījumus (protokols Nr.3, 24.§) šajā lēmumā, samazinot piemaksas apmēru.

            Šobrīd pašvaldībā tiek realizēti tikai daži projekti par nelielām summām. Līdz ar to ir iespējams šo projektu grāmatvedību veikt esošā darba laika ietvaros.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atcelt Priekules novada pašvaldības domes 2010.gada 26.augusta lēmuma „Par samaksas noteikšanu investīciju projektu grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai” (protokols Nr.14, 6.§) ar 2015.gada 1.aprīli.

4. Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā

 

 

Izvērtējot pašvaldībai pieejamos finanšu resursus, ir secināts, ka ir nepieciešams veikt  neatliekamus organizatoriskus pasākumus, kas ļautu racionālāk un lietderīgāk izlietot finanšu resursus, ieguldot tos saimniecisko darbu veikšanā, nevis lielāko daļu resursu izmaksājot darbinieku atalgojumā. Tāpēc ir pārskatīts un izvērtēts esošais pašvaldības amatu saraksts, darbinieku noslogojums un ir nepieciešams izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2015.gadam.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 7 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš); PRET -  3 deputāti –Arta Brauna, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks; ATTURAS -  3 deputāti- Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins;  Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2015.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2. Grozījumi struktūrvienībās stājas ir spēkā ar 2015.gada 1.aprīli.

 

Pielikumā:1.pielikums-grozījumi Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā uz 12 lp.

 

5. Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2015.gadam

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,

atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts- Arta Brauna;  Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2015.gadam Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto    pielikumu.

 

Pielikumā: 2.pielikums- Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts 2015.gadam uz 3 lp.

 

6. Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2015.-2017.gadam apstiprināšanu

 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana), Ministru kabineta 11.02.2008.noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību speciālo budžetu – ceļu un ielu fondu – izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidēja termiņa programmām (trijiem gadiem), atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2015.-2017.gadam.

2.      Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam finansējumam kārtējam gadam.

3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2015.-2017. gadam uz 1 lp.

 

7. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam

2014.gada 12.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Kurzemes plānošanas reģiona iesniegums, reģistrēts ar indeksa Nr.2.1.8/1336 par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 2015.gadam.

Iesniegumā norādīts, ka 2014.gada 10.decembrī Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē tika skatīts jautājums par pašvaldību līdzfinansējumu 2015.gadam un sēdē panākta pušu vienošanās par līdzfinansējumu 1500 EUR apmērā no pašvaldības.

Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 171.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piešķirt dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 1500 EUR apmērā 2015.gadam no pašvaldības budžeta.

 

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.

 

Lēmums paziņojams:

 Kurzemes plānošanas reģionam Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV – 3801;

Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

8. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2015.gadam’’ apstiprināšanu

 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gražina Ķervija,  Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa); PRET – 1 deputāts- Andris Džeriņš; ATTURAS -  1 deputāts- ArtaBrauna; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā:

-Saistošie noteikumi Nr.2 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” uz  2 lp.un 1.-7.pielikumim pie saistošajiem noteikumiem;

- ziņojums par Priekules novada pašvaldības 2015.gada budžetu uz 10 lp.

 

9. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA ‘’Priekules nami’’, reģ.Nr.42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

 

 

2015.gada 16.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts izpilddirektora Andra Razmas iesniegums, reģ.Nr.2.1.3/311, kurā lūgts noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” par Priekules pilsētas labiekārtošanas un pilsētas kapu uzturēšanas un apsaimniekošanas darbiem uz  2015.gadu par līguma cenu 121003,81 EUR. Iesniegumam pievienota cenu kalkulācija Priekules pilsētas labiekārtošanas darbu tāme 2015.gadam.

Priekules novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un ar to saistītos faktiskos apstākļus konstatē:

[1] Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē;

[2] Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, un pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes likuma 41.panta otrās un trešās daļas, kā arī 42.panta pirmo daļas noteikumus.

 [3] Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus, Priekules novada pašvaldība secina, ka:

[4] SIA „Priekules nami”,  pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina no likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkta izrietošu uzdevumu - teritorijas labiekārtošana un sanitārās uzkopšana veikšanu. SIA „Priekules nami” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

[5] Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkcijas izpildi.

[6] Priekules pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārā tīrības nodrošināšana labā kvalitātē, kā arī kapu uzturēšana un apsaimniekošana ir svarīgs faktors, lai pašvaldība spētu nodrošināt ikviena iedzīvotāja tiesības dzīvot sakoptā vidē. Lai nodrošinātu vienotu Priekules pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, kapsētu izveidošana un uzturēšana, ir pieļaujama likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā izrietošo pārvaldes uzdevumu deleģēšana SIA „Priekules nami”.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, uz 1gadu par pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu – par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem un pilsētas kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu.

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma

Informāciju par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt Priekules novada iestādes mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums paziņojams:

SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads

 

Pielikumā: 4.pielikums- cenu kalkulācija Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem 2015.gadam uz 1 lp.

 

10. Par projektu ‘’Atbalsta pasākumi Priekules novada jauniešu iesaistīšanai pašu valdībā’’

 

 

Pašvaldībai ir iespēja saņemt finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta mērķis ir tādu neformālo mācīšanās aktivitāšu realizēšana, kas pilnveidotu jauniešu personību un attīstību, sekmējot tādu zināšanu un prasmju apguvi, kas pilnveidotu jaunieša vispusīgu attīstību garīgi, intelektuāli un emocionāli.

 

            Projekta kopējās izmaksas                               EUR    3967,24

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmā 2015.gadam ar projektu „Atbalsta pasākumi Priekules novada jauniešu iesaistīšanai pašu valdībā”.

2.      Nozīmēt par projekta realizāciju atbildīgo Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieku Ainaru Cīruli.

 

11. Par projektu ‘’Vides izglītības nometnes organizēšana Priekules novada bērniem un jauniešiem’’

Priekules vidusskolai ir iespēja saņemt finansējumu Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīniju "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātes „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)” ietvaros.

Projekta mērķis ir sniegt iespēju Priekules novada bērniem un jauniešiem, t.sk., ar īpašām vajadzībām, lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaika dienas, organizējot vides izglītības nometni, lai projekta mērķa grupā veicinātu izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivētu aktīvai darbībai vides aizsardzībā.

 

            Projekta kopējās izmaksas                               EUR    4150

            Pašvaldības līdzfinansējuma daļa 10%           EUR    415

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piedalīties Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīniju "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)” ar projektu „Vides izglītības nometnes organizēšana Priekules novada bērniem un jauniešiem”.

2.      Projekta apstiprināšanas gadījumā garantē nodrošināt projekta līdzfinansējumu EUR 415 apmērā.

3.      Nozīmēt par projekta realizāciju atbildīgo Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieku Ainaru Cīruli.

12. Par atbalstu projektam ‘’Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā’’

Saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītāja 2015.gada 17.februāra  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Tiek gatavots projekta pieteikums Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumāiesniegšanai Lauku atbalsta dienestā Zivju fonda pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”

 

            Projekta kopējās izmaksas                                 EUR 2178

            Zivju fonda finansējums                                   EUR 1878

            Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 300

 

Projekta gaitā paredzēts papildināt zivju resursus Prūšu ūdenskrātuvē. Projekta koordinators Vilnis Dragunas.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Piedalīties projektā Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs,

       kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”.

 

2.  Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu               EUR  300

3.  Līdzfinansējumu nodrošināt no dabas resursu nodokļa.

13. Par siltumenerģijas nodrošināšanu un samaksu sadzīves pakalpojumu ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē

Izskatot I. Z., faktiskās dzīves vietas adrese [adrese], Priekule, SIA „Priekules tekstils” I. K., G. T., adrese: Aizputes iela 6, Priekule, A. A., adrese: [dzīvesvieta], Virgas pag., I. L., adrese:„[dzīvesvieta], Kalētu pag., (turpmāk tekstā –iesniedzēji) kopīgi parakstīto iesniegumu –turpmāk tekstā -Iesniegums (reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 30.01.2015. 2.1.4/210) Priekules novada pašvaldības dome konstatēja, ka:

            [1.] Iesniedzēji iesniegumā min, ka š.g. janvārī saņēmuši Priekules novada pašvaldības domes  30.12.2014. sēdes protokola izrakstu (prot. Nr. 23, ) 6§”Par apkures tarifa noteikšanu Aizputes iela 6,Priekule, Priekules nov.” (turpmāk tekstā - lēmums) Iesniegumā minēts, ka protokola izrakstā nav norādes uz to,

 kad lēmums stājas spēkā. Iesniegumā minēts, ka 21.01.2015. saņemts pakalpojuma līgums  Nr. 2.13.2/10 „Par siltumenerģijas  nodrošināšanu sadzīves pakalpojuma ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē”, kurā norādīts, ka līgums stājas spēkā ar atpakaļejošu datumu t.i. 01.01.2015., kas būtu vērtējams, kā patērētāju tiesību aizskārums. Iesniegumā minēts, ka starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzējiem nav pastāvējusi iepriekš izteikta vienošanās rakstveida formā, ka arī iesniedzējiem netika nodrošināta iespēja abpusēji vienoties par pakalpojuma līguma noteikumiem un tā spēkā stāšanās dienu.

Iesniegumā minēts, ka izveidojusies situācija, ka saimnieciskās darbības veicējiem šāds līgums nodara papildus materiālos zaudējumus un neparedzētus izdevumus. Iesniedzēji uzskata, ka nav pienācīgi garantētas tiesības uz līguma noslēgšanas procedūru un lēmuma paziņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā .

Iesniedzēji lūdz saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, par pakalpojuma līguma Nr. 2.13.2/10 spēkā stāšanos dienu noteikt 2015.gada 21.februāri, kā arī maksu par siltumenerģijas nodrošināšanu aprēķināt ar līguma spēkā stāšanos dienu.

            [2.] Iesniegumā norādīts, ka līgums stājas spēkā ar atpakaļejošu datumu, t.i., 01.01.2015., kas būtu vērtējams, kā patērētāju tiesību aizskārums (līgums nodots parakstīšanai 21.01.2015.)

[3.] Atbilstoši Civillikuma 1533.pantam Līgums uzskatāms par galīgi noslēgtu tikai tad, kad starp līdzējiem notikusi pilnīga vienošanās par darījuma būtiskām sastāvdaļām (1470.p.), ar nolūku savstarpēji saistīties. Ja puses nevar panākt vienošanos par blakus noteikumiem, kas nav atzīstami par būtiskām darījuma sastāvdaļām, tad bez vienošanās par blakus noteikumiem līgums nav atzīstams par noslēgtu, nosaka Civillikuma 1534.pants. Konkrētajā gadījumā tieši vienošanās trūkums un gribas izteikumu nesaskaņa par līguma noteikumiem pusēm ir bijis šķērslis līguma noslēgšanai. (Tas nozīmē, ka iesniedzēji nepiekrīt līguma sastāvdaļām un lūdz pašvaldību noteikt citu termiņu līguma spēkā stāšanās laiku).  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2  punkta, kas nosaka, ka   „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 2015.gada 19.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt, ka 2015.gada 21.janvāra Pakalpojuma līgumi „Par siltumenerģijas nodrošināšanu sadzīves pakalpojuma ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē”, stājas spēkā ar  2015.gada 1.martu, noslēdzot attiecīgus līgumus.

2.      Noteikt, ka maksu par  saņemtiem apkures pakalpojumiem,  Pakalpojuma saņēmējs sāk maksāt ar 2015.gada 1.martu.

3.      Lēmums stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

4.  Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) sagatavot 5 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanas brīža vienošanos par grozījumiem 2015.gada 21.janvāra līgumos „Par siltumenerģijas nodrošināšanu sadzīves pakalpojuma ēkā Aizputes ielā 6, Priekulē”.

5. Uzdot kontroli par šī lēmuma izpildi  izpilddirektoram Andrim Razmam.

6. Atbildīgā par lēmuma nosūtīšanu ir Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļa.

7. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta pirmajai un otrajai daļai, kas nosaka, ka (1) Izmantojot pasta pakalpojumus, dokumentu paziņo slēgtā aploksnē, vēstuļu korespondences veidā: 1) kā vienkāršu pasta sūtījumu; (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Pieņemto lēmumu nosūtīt:

1 eks. I. Z., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. A. P., adrese:[:] Priekules pag., Priekules nov., LV-3434;

1 eks. I. L., adrese:[:], Kalētu pag., Priekules nov., LV-34

1 eks. I. K., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. .L. S., adrese:[:], Priekule, Priekules nov., LV-3434

1 eks. SIA „Priekules tekstils”, valdes loceklei Ivetai Kadeģei, Aizputes iela 6, Priekules Priekules nov., LV-3434;

1 eks. I. F., adrese: [:], Priekule, Priekules nov.;

1 eks. Dz. K., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. G. T., adrese:[:], Priekule, Priekules nov., LV-3434

1 eks. SIA „Geiko” valdes loceklim Nikolajam Geiko , adrese: Kūrmājas prospekts 23/25, Liepāja, LV-3401;

1 eks. A. A., adrese:[:], Virgas pag., Priekules nov., LV-3433;

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei Ilzei Sokolovskai;

1 eks. Attīstības  plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei