05.03.2021. ārkārtas domes sēde (protokols Nr.5)

05.03.2021. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
05.03.2021. ārkārtas domes sēdes protokols

ārkārtas

SĒDES  PROTOKOLS

(elektroniskā vidē)

 

Nr.5

Priekules novadā                                                                                                

2021.gada 5.martā                                                               

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone

 

Sēdē nepiedalās- deputāts Gatis Volkevičs, deputāts Vaclovs Kadaģis

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma,  juriste Ināra Avotiņa, izglītības vadītāja Agrita Purviņa, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, finanšu nodaļas vadītāja Laura Vītola, SIA ‘’Priekules nami’’valdes locekle Arta Brauna, zs ‘’Nodegi’’ īpašnieks Gatis Ozols

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Malda Andersone Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; darba kārtība tiek apstiprināta

 

Darba kārtība:

 1. Par mācību procesa organizāciju Priekules PII ‘’Dzirnaviņas’’.
 2. Par sadarbību ar biedrību ‘’Brīnumpastaliņas’’ projektā ‘’Visi kopā tā kā stropā.
 3. Par Priekules novada vēlēšanu iecirkņa Nr.602 adreses maiņu.
 4. Par Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Siltumtrase Priekule’’ nodošanu turējumā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA ‘’Priekules nami’’.
 5. Par siltumenerģijas piegādes tarifa apstiprināšanu 2020./2021.gada apkures sezonai.

1.

Par mācību procesa organizāciju Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Dzirnaviņas’’

 (lēmums Nr.160)

Ziņo: V.Jablonska, A.Purviņa

 

2020. gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.1. punkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā pirmsskolas izglītības iestādes strādā klātienē.

 

Ar 2021.gada 22.februārī tika pieņemts lēmums slēgt Priekules pirmsskolas izglītības iestādi "Dzirnaviņas" līdz 8.martam (lēm.Nr.68). Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" darbinieki 8.martā nodos siekalu testus. Atbildes iestāde saņem no rīta, bet šajā laikā darbinieki jau ir uzsākuši darbu un ierodas bērni. Lai izslēgtu iespēju, ka darbu uzsāk inficēts darbinieks un līdz ar to nepieciešama atkārtota karantīnas noteikšana, iestādes vadītāja ierosina, ka iestāde varētu atsākt darbu 10.martā.

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par mācību procesa organizāciju Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ‘’dzirnaviņas’’.

 

 

2.

Par sadarbību ar biedrību “Brīnumpastaliņas” projektā “VISI KOPĀ, TĀ KĀ STROPĀ”

(lēmums Nr.161)

    Ziņo: V.Jablonska, R.Džeriņa

 

Pašvaldībā 2021.gada 4.martā saņemts biedrības “Brīnumpastaliņas”, Reģ. Nr.40008181443, kas reģistrēta Priekules novadā, iesniegums (reģistrēts ar Nr. 2.1.4/21/491-S). Biedrības valdes locekle R.Džeriņa aicina pašvaldību kļūt par sadarbības partneri tās projektā “VISI KOPĀ, TĀ KĀ STROPĀ”. Projekta pieteikumu iesniegs Sabiedrības integrācijas fonda administrētajā un izsludinātajā Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursā nevaldības organizācijām (NVO) “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par sadarbību ar biedrību “Brīnumpastaliņas” projektā “VISI KOPĀ, TĀ KĀ STROPĀ’’.

 

 

 

 

 

 

3.

Par Priekules novada Vēlēšanu iecirkņa Nr.602 adreses maiņu

(lēmums Nr.162)

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Avotiņa

 

2021.gada 03.martā Priekules novada pašvaldības izsoles komisija pārdeva izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu “Pagastmāja” Paplakā, Virgas pagastā, Priekules novadā, kurā bija noteikta Vēlēšanu iecirkņa Nr.602 ar nosaukumu – Virgas pagasta pārvalde, atrašanās vieta.

Virgas pagastā ir nosakāma Vēlēšanu iecirkņa Nr.602 atrašanās vieta Virgas skolā.

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka pašvaldību autonomo funkciju – veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās dalas 17.punktu,  Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada Vēlēšanu iecirkņa Nr.602 adreses maiņu, nosakot  Vēlēšanu iecirkņa Nr.602 ar nosaukumu  - Virgas pagasta pārvalde, adresi – “Virgas skola”, Virga, Virgas pagasts, Priekules novads, LV 3433.

 

 

4.

Par Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Siltumtrase Priekule” nodošanu turējumā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA ‘’Priekules nami’’

(lēmums Nr.163)

 

Ziņo: L.Vītola

 

Lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas “organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds” izpildi un sakārtotu grāmatvedības uzskaiti, pamatpakalpojuma – siltumapgādes nodrošināšanai izmantojamo Priekules novada domei piederošo nekustamo īpašumu “Siltumtrase Priekule”, Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 008 001 4015, nepieciešams nodot pašvaldības kapitālsabiedrības “Priekules nami” turējumā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta trešo daļu, un 13.02.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Siltumtrase Priekule” nodošanu turējumā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA ‘’Priekules nami’’.

 

 

 

5.

Par siltumenerģijas piegādes tarifa apstiprināšanu 2020./2021. gada apkures sezonai

(lēmums Nr.164)

Ziņo: V.Jablonska

 

Izsakās:

T.Ešenvalde –ar malu kurināt ir lētāk nekā ar oglēm, tomēr esmu par to, ka saņemam siltumu no zs ‘’Nodegi’’. Ar oglēm kurinot maksājām apmēram 1000 euro mēnesī. Ja būs kāda ārkārtas situācija, slimnīca pieslēgsies un kurinās no savas katlu mājas.

V.Jablonska- esmu sazinājusies ar zv. Revident un noskaidrojusi kā būtu slēdzami līgumi. Līgumus paredzēts slēgt 8.martā.

G.Ozols- man nepieciešamas piekļuves, lai varu nolasīt izejošās temperatūras u.c. Lai pēc līguma noslēgšanas nav tā, ka man nav tiesības sekot līdzi.

V.Jablonska-līgums ar ZS ‘’Nodegi’’ jāslēdz uz apkures sezonu, jo pašvaldība pašlaik strādā un plāno kā turpmāk nodrošināt siltumapgādi Priekules pilsētā.

T.Šteins-uzskatu, ka problēma , ka uzņēmējs nevar nodrošināt nepieciešamo temperatūru, ir trases garumā. Tādēļ rodas starpība. Siltumam ir jābūt vienmērīgam. Ja rodas problēmas, jānoskaidro vai nesilst dzīvoklī vai problēma ir mājā.

I.Meļķe- kā tiks uzskaitīts nekvalitatīvi piegādāts siltums un kas to kontrolēs, kurš pierakstīs ienākošo temperatūru?

R.Mickus- varam kaut katru dienu nolasīt. Atbildība beidzas pie piederības robežas.

I.Rozenbergs- slimnīcā mēs katru rītu rakstām.

 

2021.gada 02.martā Priekules novada pašvaldība saņēma Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecības “Nodegi”, reģistrācijas Nr.42101007918, juridiskā adrese “Nodegi”, Bunkas pagasts, Priekules novads iesniegumu ar piedāvājumu sniegt siltumenerģijas piegādi no bioenerģijas ražotnes siltumenerģijas piegādes trasē, kas nodrošina siltumenerģiju Priekulē SIA “Priekules slimnīca” ēkā Aizputes ielā 5, Priekules evaņģēliski luteriskā baznīcā Aizputes ielā 10, Priekules evaņģēliski luteriskās draudzes ēkā Aizputes ielā 8, Pakalpojumu ēkā Aizputes ielā 6, daudzdzīvokļu ēkā Aizputes ielā 3, apņemoties siltumenerģiju nogādāt līdz patērētājiem.

Nolūkā samazināt daļā Priekules  pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas tarifu, būtu lietderīgi savstarpēji konstruktīvi sadarboties ar Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecību “Nodegi”, reģistrācijas Nr.42101007918, juridiskā adrese “Nodegi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, bioenerģijas ražotnes adrese “Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6482 006 0187.

Pamatojoties uz likuma  Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldībām ir autonomā funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un Enerģētikas likuma 51.panta pirmo daļuPašvaldības, veicot likumā noteikto pastāvīgo funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū,

atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par siltumenerģijas piegādes tarifa apstiprināšanu 2020./2021.gada apkures sezonai, apstiprinot:

 

 1.  siltumenerģijas piegādes tarifu patērētājiem siltumtrases atzarā uz Priekules slimnīcu  50,00  euro/1MWh bez pievienotā vērtības nodokļa, gadījumā, ja siltumenerģijas ražošanu un piegādi patērētājiem 2020./202 gada apkures sezonai veic Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecība “Nodegi”, reģistrācijas numurs 42101007918, no bioenerģijas ražotnes.

 

 1.  siltumenerģijas piegādes tarifu patērētājiem siltumtrases atzarā uz Priekules slimnīcu  61,60  euro/1MWh bez pievienotā vērtības nodokļa, gadījumā, ja siltumenerģijas ražošanu un piegādi patērētājiem 2020./2021. gada apkures sezonai veic no SIA “Priekules slimnīca” katlu mājas.

 

 1. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 8.martu.

 

 

Dažādi

            Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja U.Ržepicka rosina deputātus izteikties kā sadalīt piešķirto finansējumu pašvaldības projektu konkursā atbalstītajiem pretendentiem. Deputāti ierosina pirmo maksājumu izmaksāt 80% apmērā, pārējos 20% vēlāk.

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.10:00

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

160. Par mācību procesa organizāciju Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas"

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 5.martā                                                                    

Nr.160           

          (protokols Nr.5,  1.punkts)

 

Par mācību procesa organizāciju Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas"

 

2020. gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.1. punkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā pirmsskolas izglītības iestādes strādā klātienē.

Ar 2021.gada 22.februārī tika pieņemts lēmums slēgt Priekules pirmsskolas izglītības iestādi "Dzirnaviņas" līdz 8.martam (lēm.Nr.68). Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" darbinieki 8.martā nodos siekalu testus. Atbildes iestāde saņem no rīta, bet šajā laikā darbinieki jau ir uzsākuši darbu un ierodas bērni. Lai izslēgtu iespēju, ka darbu uzsāk inficēts darbinieks un līdz ar to nepieciešama atkārtota karantīnas noteikšana, iestādes vadītāja ierosina, ka iestāde varētu atsākt darbu 10.martā.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

   Noteikt, ka Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" atsāk pirmsskolas pakalpojuma sniegšanu no 2021.gada 10.marta.

 

 

Lēmumu izsniegt: Izglītības vadītājai, Priekules PII "Dzirnaviņas" vadītājai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                               V.Jablonska`                                   

 

161. Par sadarbību ar biedrību “Brīnumpastaliņas” projektā “VISI KOPĀ, TĀ KĀ STROPĀ”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 5.martā                                                                    

Nr.161           

          (protokols Nr.5,  2.punkts)

 

 

Par sadarbību ar biedrību “Brīnumpastaliņas” projektā “VISI KOPĀ, TĀ KĀ STROPĀ”

 

Pašvaldībā 2021.gada 4.martā saņemts biedrības “Brīnumpastaliņas”, Reģ. Nr.40008181443 (turpmāk- Biedrība), kas reģistrēta Priekules novadā, iesniegums (reģistrēts ar Nr. 2.1.4/21/491-S). Iesniegumā Biedrība aicina pašvaldību kļūt par sadarbības partneri tās projektā “VISI KOPĀ, TĀ KĀ STROPĀ”. Projekta pieteikumu iesniegs Sabiedrības integrācijas fonda administrētajā un izsludinātajā Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursā nevaldības organizācijām (NVO) “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” (turpmāk- Konkurss). Projektam jāatbilst vismaz vienam Konkursa darbības virzienam:

 • “Pasākumi bērniem, t.sk. nometņu rīkošana ģimenisku vērtību godināšanai”;
 • “Pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai”.

Konkursa izpratnē pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai ir pasākumi ģimenēm un tās locekļiem - neatkarīgi no vecuma un statusa ģimenē: atzīmējamās dienas, t.sk. Tēva, Mātes, Ģimeņu diena, nometnes, neformālās izglītības pasākumi, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumi, kas atbilst programmas mērķim. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš 2021.gada 8.marts. Saskaņā ar Konkursa nolikumu, ja biedrība projektā piesaista sadarbības partneri, tā vērtējumā var saņemt vairāk punktu. Projekta kopējās izmaksas plānotas līdz 15 000,00 EUR, kuras projekta apstiprināšanas gadījumā, pilnībā segs Sabiedrības integrācijas fonds.

Projektā “VISI KOPĀ, TĀ KĀ STROPĀ” Biedrība plānojusi piecus āra pasākumus Priekules novada bērniem un ģimenēm laikā no 2021.gada maija līdz oktobrim. Trīs no pasākumiem paredzēts īstenot Priekules pagasta “Dižozolos”, kur jānodrošina labierīcības atbilstoši āra pasākumiem. Priekules novada pašvaldības, kā sadarbības partnera uzdevums projektā būtu labierīcību nodrošināšana pasākumos.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedalīties biedrības “Brīnumpastaliņas”, Reģ. Nr.40008181443 projektā “VISI KOPĀ, TĀ KĀ STROPĀ” kā sadarbības partnerim.
 2. Veikt projektā “VISI KOPĀ, TĀ KĀ STROPĀ” paredzētos sadarbības partnera uzdevumus.
 3. Pilnvarot Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku parakstīt partnerības apliecinājumu.

 

Pielikumā: Biedrības iesniegums.

 

Lēmums nosūtams: biedrībai, attīstības plānošanas nodaļai un izpilddirektoram.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Atskaite

LĪGUMS - Par atbalsta piešķiršanu projektam un tā izlietojumu

Partnerības apliecinājums

Partnerības apliecinājums 

 

162. Par Priekules novada Vēlēšanu iecirkņaNr.602 adreses maiņu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 5.martā                                                                    

Nr.162           

          (protokols Nr.5,  3.punkts)

Par Priekules novada Vēlēšanu iecirkņaNr.602 adreses maiņu

 

2021.gada 03.martā Priekules novada pašvaldības izsoles komisija pārdeva izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu “Pagastmāja” Paplakā, Virgas pagastā, Priekules novadā, kurā bija noteikta Vēlēšanu iecirkņa Nr.602 ar nosaukumu – Virgas pagasta pārvalde, atrašanās vieta.

Saskaņā ar “Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 1.panta 3.daļu -

 (3) Vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu pēc pašvaldības domes priekšlikuma apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija. Dome paziņojumu par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu izliek domes informācijas sniegšanas vietā, bet Centrālā vēlēšanu komisija iecirkņu sarakstu publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Virgas pagastā ir nosakāma Vēlēšanu iecirkņa Nr.602 atrašanās vieta Virgas skolā.

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka pašvaldību autonomo funkciju – veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās dalas 17.punktu,  Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Noteikt Vēlēšanu iecirkņa Nr.602 ar nosaukumu  - Virgas pagasta pārvalde, adresi – “Virgas skola”, Virga, Virgas pagasts, Priekules novads, LV 3433.

 

Lēmums nosūtāms: Vēlēšanu komisijas loceklei I.Juškevicai, Centrālai vēlēšanu komisijai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

163. Par Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Siltumtrase Priekule” nodošanu turējumā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Priekules nami”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 5.martā                                                                    

Nr.163           

          (protokols Nr.5,  4.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Siltumtrase Priekule” nodošanu turējumā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Priekules nami”

 

 Lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas “organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds” izpildi un sakārtotu grāmatvedības uzskaiti, pamatpakalpojuma – siltumapgādes nodrošināšanai izmantojamo Priekules novada domei piederošo nekustamo īpašumu “Siltumtrase Priekule”, Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 008 001 4015, nepieciešams nodot pašvaldības kapitālsabiedrības “Priekules nami” turējumā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 60. punktu pašvaldības kapitālsabiedrībai turējumā nodotos pašvaldības īpašumus pašvaldība turpina uzskaitīt pamatlīdzekļu sastāvā atsevišķos bilances kontos.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta trešo daļu, un 13.02.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Nodot turējumā SIA “Priekules nami”, reģ.nr.42103001430, Priekules novada domei piederošo nekustamo īpašumu “Siltumtrase Priekule”, Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 008 001 4015 siltumapgādes pakalpojuma sniegšanai.

 

 1. Noteikt par atbildīgo lēmuma izpildē un pieņemšanas – nodošanas akta sagatavošanā finanšu nodaļas vadītāju Lauru Vītolu.

Lēmums nosūtāms: 1 eks. Finanšu nodaļai, 1.eks. SIA “Priekules nami”

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

164. Par siltumenerģijas piegādes tarifa apstiprināšanu 2020./2021. gada apkures sezonai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 5.martā                                                                    

Nr.164           

          (protokols Nr.5, 5 .punkts)

 

Par siltumenerģijas piegādes tarifa apstiprināšanu 2020./2021. gada apkures sezonai

 

2021.gada 02.martā Priekules novada pašvaldība saņēma Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecības “Nodegi”, reģistrācijas Nr.42101007918, juridiskā adrese “Nodegi”, Bunkas pagasts, Priekules novads iesniegumu ar piedāvājumu sniegt siltumenerģijas piegādi no bioenerģijas ražotnes siltumenerģijas piegādes trasē, kas nodrošina siltumenerģiju Priekulē SIA “Priekules slimnīca” ēkā Aizputes ielā 5, Priekules evaņģēliski luteriskā baznīcā Aizputes ielā 10, Priekules evaņģēliski luteriskās draudzes ēkā Aizputes ielā 8, Pakalpojumu ēkā Aizputes ielā 6, daudzdzīvokļu ēkā Aizputes ielā 3, apņemoties siltumenerģiju nogādāt līdz patērētājiem.

No z/s “Nodegi” koģenerācijas stacijas nogādājot siltumenerģiju līdz patērētājiem  siltumenerģija tiks piegādāta par 1 MWh maksājot  50,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (56 EUR/MWh ar samazināto (12%) PVN likmi iedzīvotājiem, 60,50 EUR/MWh ar standarta (21%) PVN likmi juridiskām personām).

Tā kā siltumenerģijas izmaksas janvārī ir bijušas šādas: SIA “Priekules slimnīca” 98,00 EUR/MWh bez PVN (ar PVN 109,76 EUR/MWh iedzīvotājiem, 118,58 EUR/MWh juridiskām personām), z/s “Nodegi” 65,00 EUR/MWh bez PVN juridiskām personām (ar PVN 78,65 EUR/MWh juridiskām personām) un SIA “Priekules nami” 61,60 EUR/MWh bez PVN (ar PVN 68,99 EUR/MWh iedzīvotājiem), tad šobrīd z/s “Nodegi” piedāvātais siltumenerģijas piegādes tarifs ievērojami samazinātu siltumenerģijas izmaksas gan  fiziskām, gan juridiskām personām.

Nolūkā samazināt daļā Priekules  pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas tarifu, būtu lietderīgi savstarpēji konstruktīvi sadarboties ar Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecību “Nodegi”, reģistrācijas Nr.42101007918, juridiskā adrese “Nodegi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, bioenerģijas ražotnes adrese “Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6482 006 0187.

SIA “Priekules slimnīca” ir norādījusi par gatavību sadarboties, lai samazinātu patērētājiem siltumenerģijas ražošanas un  piegādes izmaksas, kas rodas, ja apkure tiek nodrošināta ar akmeņoglēm un malku.

 Nepieciešamības gadījumā, ja bioenerģijas ražotnē rodas tehnoloģiska vai cita rakstura problēmas, SIA “Priekules slimnīca” siltumenerģijas ražošanu un piegādi problēmu novēršanas laikā apņemas veikt no esošās katlu mājas, par tādu pat siltumenerģijas tarifu, kā to nodrošina SIA “Priekules nami”.

Šāda sadarbības forma jebkurā gadījumā nodrošinātu zemākas siltumenerģijas izmaksas patērētājiem nekā līdzšinējā siltumenerģijas piegāde.

Pamatojoties uz likuma  Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldībām ir autonomā funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un Enerģētikas likuma 51.panta pirmo daļuPašvaldības, veicot likumā noteikto pastāvīgo funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū,

atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt siltumenerģijas piegādes tarifu patērētājiem siltumtrases atzarā uz Priekules slimnīcu  50,00  euro/1MWh bez pievienotā vērtības nodokļa, gadījumā, ja siltumenerģijas ražošanu un piegādi patērētājiem 2020./2021. gada apkures sezonai veic Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecība “Nodegi”, reģistrācijas numurs 42101007918, no bioenerģijas ražotnes.

 

 1. Apstiprināt siltumenerģijas piegādes tarifu patērētājiem siltumtrases atzarā uz Priekules slimnīcu  61,60  euro/1MWh bez pievienotā vērtības nodokļa, gadījumā, ja siltumenerģijas ražošanu un piegādi patērētājiem 2020./2021. gada apkures sezonai veic no SIA “Priekules slimnīca” katlu mājas.

 

 1. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 8.martu.

 

Lēmums nosūtāms:

SIA “Priekules nami”, SIA “Priekules slimnīca”, Finanšu nodaļai, z/s“Nodegi”-zs.nodegi@gmail.com

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska