11.02.2020. ārkārtas domes sēde (protokols Nr.3)

11.02.2020. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
11.02.2020. ārkārtas domes sēdes protokols Nr.3

 

SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr.3

Priekules novadā                                                                                                 

2020.gada 11.februārī                                                                      

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                   Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis (1.jaut), Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija

 

Sēdē nepiedalās-deputāteRigonda Džeriņa, deputāts Gatis Volkevičs (aizņemts darbā)

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, finanšu nodaļas vadītāja Laura Garkalne, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, juriste Ināra Avotiņa, SIA ‘’Priekules nami’’ valdes locekle Arta Brauna, SIA ‘’Priekules nami’’ tehniskais direktors Rims Mickus

 

Uzaicināts: SIA ‘’NODEGI’’ īpašnieks Gatis Ozols

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Gatis Volkevičs, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; darba kārtība tiek apstiprināta.

 

Darba kārtība:

1.      Par siltumenerģijas piegādes tarifa noteikšanu dzīvojamajām mājām Liepājas ielas mikrorajonā 2019./2020.gada apkures sezonai, ja siltumenerģijas piegādi veic zemnieku saimniecība ‘’NODEGI’’.

2.      Par lūgumu sniegt VARAM atzinumu Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’GRAMZDAS KARJERS’’, Gramzdas pagasts, Priekules novads atsavināšanai.

3.      Par grozījumiem pašvaldības 27.06.2019.lēmumā Nr.323 (prot.Nr.9, 20.punkts) ‘’Par avansa piešķiršanu projekta ‘’Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai’’ realizēšanai’’.

4.      Par atbalstu projektam ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2020.gadā’’.

5.      Par saistošo noteikumu Nr.3/20 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra noteikumos Nr.1/20 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam’’’’ apstiprināšanu.

 

 

                                                                          1.

Par siltumenerģijas piegādes tarifa noteikšanu dzīvojamām mājām Liepājas ielas mikrorajonā 2019./2020.gada apkures sezonai, ja siltumenerģijas piegādi veic zemnieku saimniecība ‘’NODEGI’’

(lēmums Nr.58)

Ziņo: V.Jablonska

 

 2020.gada 4.februārī Priekules novada pašvaldība saņēma iesniegumu no Bunkas pagasta zemnieku saimniecības “NODEGI”, ka ir iespējama siltumenerģijas padeve no biogāzes koģenerācijas ražotnes par cenu EUR 35,00 par 1MWh plus PVN.

Gadījumā, ja siltumenerģijas padevi veic z/s “NODEGI”, papildus sedzamas izmaksas, kas saistītas ar SIA “Priekules nami” administrēšanas izdevumiem, kas ir EUR 8,72 par 1MWh bez PVN.

Izsakās:

G.Ozols –koģenerācijas stacija ir zaudējusi OIK atbalstu. Ir maz dzīvotspējīga, ir parādi. Biznesa plāns nav spīdošs. Patiesībā nav skaidrs kā bez atbalstiem var izdzīvot. Gadu atpakaļ iesaistījos kā sadarbības partneris. Redzēju iespējas kā strādāt tālāk. Kad tuvojās apkures sezona vēl nesapratām- atmest ar roku vai turpināt strādāt. Tad radās risinājums atpirkt staciju. Bet tas nav tik vienkārši- ir parādi, ņemti kredīti, dažādi īpašnieki. Pašlaik esam sasnieguši stāvokli, ka enerģija sāk palikt mazliet pāri, citur nav kur to likt, tādēļ varētu veikt siltuma padevi mikrorajona mājām.

V.Jablonska-siltuma padeve tika veikta testa režīmā 4 dienas. SIA ‘’Priekules nami’’ apkure tika atslēgta. Z/s ‘’Nodegi’’ piedāvā, ka varētu pārdot siltumu par 35 eur par MWh. Ja piedāvājums tiks akceptēts, ir sagatavots līgums .

A.Brauna- vēlētos lai šajā jomā iestātos stabilitāte. Lai nav eksperimenti-4 dienas, tad 3 nedēļās u.t.t. Jo man ir jāievēro darba likums, pie mums strādā kurinātāji, kuru pakalpojumi, tad, kad silda z/s ‘’Nodegi’’ nav vajadzīgi. Jāplāno arī malkas iepirkums, tās daudzums. Pašlaik kurinātājiem atvaļinājums līdz 9.martam.

M.Mikāls-kas notiks pēc 28.februāra? Vai baka turpina šo līgumu vai pārdod?

G.Ozols- pašlaik situācija ir labvēlīga. Ja ar banku notiks vienošanās, tad viss turpināsies. Esmu pārliecināts, ka var strādāt bez atbalstiem-OIK. Mē strādājam samazinot emisijas. Pilnīgi visu pārstrādājam 2 fernas spēj ražot elektrību un iedot siltumu mikrorajonam.

V.jablonska-līgumā jāatrunā par kurināmā rezervēm un kurinātājiem.

A.Brauna-z/s ‘’Nodegi’’ neuzņemsies atbildību par darbiniekiem.

I.Avotiņa- līguma 9.3 punkts nosaka, ja rodas zaudējumi, līgumslēdzēji sedz viena otrai zaudējumus. Pie līguma slēgšanas jāpiedalās kapitālsabiedrības pārstāvim.

G.Ozols- riskus rada ģeneratori, 1 neejošs motors, 2 strādā uz 70%. Esam pieslēguši gāzes katlu, kuram vajag tehnisko apkopi.

(pilns diskusijas teksts audiogrammā mājaslapā)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis,  Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par siltumenerģijas piegādes tarifa noteikšanu dzīvojamām mājām Liepājas ielas mikrorajonā 2019./2020.gada apkures sezonai, ja siltumenerģijas piegādi veic zemnieku saimniecība ‘’NODEGI’’.

 

Pielikumā: Līguma par siltumenerģijas pārdošanu projekts uz 3 lpp.

                                                                                    

 

Deputāts Ainars Cīrulis iziet no sēdes telpas un turpmākajā lēmumu pieņemšanā nepiedalās.

 

 

 

2.

Par lūgumu sniegt VARAM atzinumu Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma „GRAMZDAS KARJERS”, Gramzdas pagasts, Priekules novads atsavināšanai

                                                   (lēmums Nr.59)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            2019.gada 28.novembrī Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr.686 (protokols Nr.15, 92.punkts) „Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu”.

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta 2.punktu darījuma veikšanai ir nepieciešams saņemt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu, kā arī jaunās administratīvās teritorijas sastāvā esošo pašvaldību atzinumi.

Izsolē iegūtie līdzekļi plānoti ieguldīt Priekules novada Gramzdas pagasta ūdenssaimniecības projekta 2.kārtas būvniecībā.

Vadoties no likuma „Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta 2.punkta, un saskaņā ar 28.11.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.686 „Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par lūgumu sniegt VARAM atzinumu Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’GRAMZDAS KARJERS’’, Gramzdas pagasts, Priekules novads atsavināšanai.

 

 

3.

Par grozījumiem pašvaldības 27.06.2019. lēmumā Nr. 323 (prot. Nr.9, 20.punkts) “Par avansa piešķiršanu projekta "Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai"  realizēšanai”

(lēmums Nr.60)

 

Ziņo: V.Jablonska,

 

 L.Garkalne - pamatojoties uz likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 4. panta otro daļu, kas nosaka, ka publiskai personai ir aizliegts izsniegt aizdevumus, pašvaldība 2019. gadā veica avansa maksājumu 2020. gada deleģēšanas līgumā noteikto funkciju izpildei. 

            Finanšu ministrijai bija iebildumi, jo publiska persona nevar veikt aizdevumu pati savai kapitālsabiedrībai. Finanšu ministrijas ieteikums bija ieguldīt šos līdzekļus pamatkapitālā. Bet zinot, ka šā projekta ietvaros līdzekļi tiks saņemti no CFLA atpakaļ, tad ieguldīšana pamatkapitālā tomēr nebūtu labākais risinājums. Mūsu risinājums ir ka veicam lēmuma grozījumus par to, ka 2019.gadā esam veikuši deleģēšanas līguma avansa maksājumu. Rezultāta līguma summa nemainās, bet tas atstās iespaidu uz 2020.gada budžetu.

 

I.Meļķe- vai tie 98 000 eur ir jau atgūti?

L.Garkalne – 25 % netiks atgūti

(pilna diskusija audiogramā mājaslapā)

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un pirmo daļu un uz likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 4. panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem pašvaldības 27.06.2019. lēmumā Nr. 323 (prot. Nr.9, 20.punkts) “Par avansa piešķiršanu projekta "Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai’’ realizēšanai’’.

 

 

 

4.

Par atbalstu projektam ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2020.gadā’’

(lēmums Nr.61)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Virgas pagasta pārvalde ir sagatavojusi projekta pieteikumu “Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2020.gadā”, iesniegšanai Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” par 6500 zandartu mazuļu iegādi par cenu EUR 0,266 gab.

           

Projekta kopējās izmaksas EUR 1 730,30

Zivju fonda finansējums EUR 1 384,24

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 20% EUR 346,06

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par atbalstu projektam ‘’Zivju mazuļu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2020.gadā.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Par saistošo noteikumu Nr.3/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”’’ apstiprināšanu

                                                   (lēmums Nr.62)

 

Ziņo: V.Jablonska, L.Garkalne

 

L.Garkalne- informē, ka pamatojoties uz izmaiņām pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu daļās ir izdarīti grozījumi saistošajos noteikumos.

Pamatbudžets – ieņēmumi (1. pielikums)

Pamatbudžeta finansēšanas daļa samazināta par 98 365 EUR, un tā ir 737 134 EUR.

Finansēšanas daļa samazināta par SIA “Priekules nami” 2019. gadā piešķirto avansu projekta “Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” realizēšanai. Pēc likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 4. panta otrās daļas, kas nosaka, ka publiskai personai ir aizliegts izsniegt aizdevumus.

 

Pamatbudžets – izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi samazināti par 98 365 EUR, un tie ir 7 916 202 EUR.

 

Pamatojoties uz augstāk minēto, pašvaldība 2019. gadā veica avansa maksājumu 2020. gada deleģēšanas līgumā noteikto funkciju izpildei, tādēļ 2020. gada budžetā plānotā deleģēšanas līguma summa no 146 449 EUR samazināta uz 48 084 EUR. 

 

V.Jablonska aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.daļas 2.punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu Nr.3/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam’’’’’apstiprināšanu.

 

Pielikumā: saistošie noteikumi Nr.3/20 ‘’saistošo noteikumu Nr.3/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam’’’’ uz 1 lp. un 1.pielikums pie saistošajiem noteikumiem Nr.3/20 ‘’Pamatbudžets ieņēmumu un izdevumu tāme 2020.gadam’’ uz 6 lp.

 

 

Dažādi

A.Razma- vairākus gadus budžetā tika ieplānoti līdzekļi veselības apdrošināšanas polisei bāriņtiesas un sociālajiem darbiniekiem. Ir saņemts ierosinājums arī no pārvalžu vadītājiem par šādas polises nodrošināšanu, jo ikdienā arī kopā ar sociālajiem darbiniekiem jārisina dažādas ārkārtas sadzīviskas situācijas. Priekules pilsētā un pagastā nav pārvaldnieka, bet izpilddirektors ikdienā iesaistās dažādu sadzīvisku problēmu risināšanā. Rosinu arī izpilddirektoram atļaut nokārtot polisi. Polises summa 185 eur.

Ņemot vērā mutisko balsošanu, deputāti piekrīt, ka budžetā tiek veikti grozījumi, iekļaujot veselības apdrošināšanas polišu iegādes summu.

 

Protokola pielikumā:

1.Domes sēdē pieņemtie lēmumi Nr.58-Nr.62

 

 

Sēdi slēdz plkst.:10:30

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                           D.Tilgale

58. Par siltumenerģijas piegādes tarifa noteikšanu dzīvojamām mājām Liepājas ielas mikrorajonā 2019./2020. gada apkures sezonai, ja siltumenerģijas piegādi veic zemnieku saimniecība “NODEGI”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 11.februārī                                                                                                                              

Nr.58         

          (protokols Nr.3,1 punkts)

Par siltumenerģijas piegādes tarifa noteikšanu dzīvojamām mājām Liepājas ielas mikrorajonā 2019./2020. gada apkures sezonai, ja siltumenerģijas piegādi veic zemnieku saimniecība “NODEGI”

 

2020.gada 4.februārī Priekules novada pašvaldība saņēma iesniegumu no Bunkas pagasta zemnieku saimniecības “NODEGI”, reģ.Nr. 42101007918, adrese: Nodegi, Bunkas pagasts, Priekules novads, ka ir iespējama siltumenerģijas padeve no biogāzes koģenerācijas ražotnes par cenu EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro) par 1MWh plus PVN.

 

Gadījumā, ja siltumenerģijas padevi veic z/s “NODEGI”, papildus sedzamas izmaksas, kas saistītas ar SIA “Priekules nami” administrēšanas izdevumiem, kas ir EUR 8,72 (astoņi euro 72 eurocenti) par 1MWh bez PVN.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis,  Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt siltumenerģijas piegādes tarifu Liepājas ielas mikrorajonā 43,72  euro/centi 1MWh bez PVN, gadījumā, ja siltumenerģijas ražošanu un piegādi 2019./2020. gada apkures sezonā veic Bunkas pagasta zemnieku saimniecība “NODEGI”, kas veidojas sekojoši – zemnieku saimniecībai “NODEGI” samaksa par piegādāto siltumenerģiju 35,00 euro/1MWh bez PVN; SIA “Priekules nami” samaksa par siltumenerģijas padeves administrēšanas izdevumiem EUR 8,72 euro/centi1MWh bez PVN.

2.      Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums nosūtāms:

SIA “Priekules nami”, Finanšu nodaļai, z/s “NODEGI”.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

59. Par lūgumu sniegt VARAM atzinumu Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma „GRAMZDAS KARJERS”, Gramzdas pagasts, Priekules novads atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 11.februārī                                                                                                                              

Nr.59         

          (protokols Nr.3, 2.punkts)

 

Par lūgumu sniegt VARAM atzinumu Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma „GRAMZDAS KARJERS”, Gramzdas pagasts, Priekules novads atsavināšanai

            2019.gada 28.novembrī Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr.686 (protokols Nr.15, 92.punkts) „Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu”.

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta 2.punktu darījuma veikšanai ir nepieciešams saņemt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu:

“56. pants. Līdz stājas spēkā likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto darījumu atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, ir tiesības:

1) uzņemties aizņēmumu saistības un sniegt galvojumus atbilstoši šā likuma 13. pantā noteiktajiem nosacījumiem, izņemot aizņēmumus un galvojumus, kas nepieciešami Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem;

2) atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro un 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības.”

 

Lēmumu atsavināt nekustamo īpašumu “Gramzdas karjers” Gramzdas pagastā, Priekules novadā pašvaldības dome sākotnēji pieņēma 2019.gada 25.aprīlī. Pirmajā un otrajā izsolē pretendenti nepieteicās, līdz ar to tika pieņemts lēmums par trešās mutiskās izsoles rīkošanu.

Izsolē iegūtie līdzekļi plānoti ieguldīt Priekules novada Gramzdas pagasta ūdenssaimniecības projekta 2.kārtas būvniecībā.

2020.gada budžetā Priekules novada pašvaldība ir paredzējusi līdzekļus Gramzdas pagasta ūdenssaimniecības projekta 2.kārtas būvniecībai, daļēji plānojot iegūt ienākumus no nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers” pārdošanas, tādējādi sakārtojot tālāk Gramzdas pagasta ūdenssaimniecības infrastruktūru un nodrošinot kvalitatīvu ūdens piegādi. Ūdenssaimniecības projektā paredzēta jauna ūdensvada un kanalizācijas sistēmas sakārtošana 950 metru garumā, nodrošinot Gramzdas pagasta centrā 17 mājsaimniecības un stādu audzētavu ar kvalitatīvu pakalpojumu.

Kopējās projekta 2.kārtas būvniecības izmaksas ir plānotas 258 365.- EUR ar PVN.

Priekules novada pašvaldības 0,1% no pamatlīdzekļu vērtības ir 19 000.EUR.

2020.gada 7.februārī Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Rucavas un Vaiņodes pašvaldību vadītāju tikšanās reizē tika pārrunāta nepieciešamība nekustamā īpašuma atsavināšanai un iegūto līdzekļu ieguldīšana Gramzdas pagasta ūdenssaimniecības projekta 2.kārtas būvniecībā.

Vadoties no likuma „Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta 2.punkta, un saskaņā ar 28.11.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.686 „Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.         Lūgt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sniegt atzinumu darījuma veikšanai – Priekules novada Gramzdas pagasta nekustamā īpašuma „GRAMZDAS KARJERS”, kadastra numurs 6458 001 0354 atsavināšanai trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par izsoles sākumcenu EUR 120 588,65.- (viens simts divdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi euro un 65 centi);   izsoles solis EUR 100.- (viens simts euro).

2.         Lūgt Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Rucavas un Vaiņodes pašvaldību domēm sniegt pozitīvu atzinumu nekustamā īpašuma “GRAMZDAS KARJERS”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, atsavināšanai.

3.         Lūgt Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Rucavas un Vaiņodes pašvaldību domēm pieņemtos lēmumus par piekrišanu nekustamā īpašuma “GRAMZDAS KARJERS”, Gramzdas pagasts, Priekules novads atsavināšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums

 

60. Par grozījumiem pašvaldības 27.06.2019. lēmumā Nr. 323 (prot. Nr.9, 20.punkts) “Par avansa piešķiršanu projekta...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 11.februārī                                                                                                                              

Nr.60         

          (protokols Nr.3, 3.punkts)

 

Par grozījumiem pašvaldības 27.06.2019. lēmumā Nr. 323 (prot. Nr.9, 20.punkts) “Par avansa piešķiršanu projekta "Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai"  realizēšanai”

 

Pamatojoties uz likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 4. panta otro daļu, kas nosaka, ka publiskai personai ir aizliegts izsniegt aizdevumus, pašvaldība 2019. gadā veica avansa maksājumu 2020. gada deleģēšanas līgumā noteikto funkciju izpildei. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un pirmo daļu un uz likuma Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums4. panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.        Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 26.07.2019. lēmumā Nr.323 “Par avansa piešķiršanu projekta “Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” realizēšanai”:

                   1.1. izteikt lēmuma lemjošās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1.Piešķirt avansa maksājumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” 98 365,07 EUR apmērā, 2020. gada deleģēšanas līgumam par pilsētas labiekārtošanas, īpašumu sakārtošanas un pilsētas kapu uzturēšanas un apsaimniekošanas darbiem.”

1.2. izslēgt no lēmuma lemjošās daļas 2. punktu.  

 

Lēmums nosūtāms: sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” , Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

61. Par atbalstu projektam ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2020.gadā’’

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 11.februārī                                                                                                                              

Nr.61         

          (protokols Nr.3, 4.punkts)

 

Par atbalstu projektam ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2020.gadā’’

 

Virgas pagasta pārvalde ir sagatavojusi projekta pieteikumu “Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2020.gadā”, iesniegšanai Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” par 6500 zandartu mazuļu iegādi par cenu EUR 0,266 gab.

           

Projekta kopējās izmaksas EUR 1 730,30

Zivju fonda finansējums EUR 1 384,24

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 20% EUR 346,06

 

Prūšu ūdenskrātuves zivju resursu apsaimniekošanas plāns ik gadus paredz papildināt ūdenstilpni ar 6 500 zivju mazuļiem. Realizējot projektu Prūšu ūdenskrātuve tiks papildināta ar 6 500 zandartu mazuļiem. Projekta pieteikums jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Zivju fondā līdz 2020.gada 21.februārim. Projektu vadīs Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piedalīties Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” ar projektu “Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2020.gadā”.

2.Piešķir pašvaldības līdzfinansējumu EUR 346,06.

3.Līdzfinansējumu nodrošināt no Virgas pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta.

4.Apstiprināt par projekta vadītāju Virgas pagasta pārvaldes vadītāju Daigu Egli.

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai, Virgas pagasta pārvaldes vadītājai un zivju mazuļu piegādātājam.

 

 

62. Par saistošo noteikumu Nr.3/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”’’ apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 11.februārī                                                                                                                              

Nr.62         

          (protokols Nr.3, 5.punkts)

 

Par saistošo noteikumu Nr.3/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”’’ apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.daļas 2.punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/20 „Grozījumi 2020.gada 23. janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” (noteikumi pielikumā).

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3/20 „Grozījumi 2020.gada 23. janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

1.pielikums

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/20