28.07.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.14)

28.07.2016. domes sēdes audioieraksts
1. Par nekustamā īpašuma „Gravas ”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 V.Jablonska - Priekules novada pašvaldībā saņemts R.Z., dzīvojoša [:] Liepāja, 16.06.2016. iesniegums  ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma (zeme) „Gravas”, kadastra Nr.6446 005 0229, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu -  zemesgabalu „Gravas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra  numurs 6446 005 0229, kurš sastāv no zemesgabala 0,7385  ha platībā, par brīvu cenu. 
 2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektoram A.Razmam.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Par nekustamā īpašuma „Dižbrakši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts A. R., dzīvojoša [:], Priekules nov., iesniegumu, kurā lūgts  atsavināt zemes vienību „ Dižbrakši    0,36  ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 006 0076 , Bunkas pagastā, Priekules novadā.                 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu „Dižbrakši”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra  numurs 6446 006 0076, kurš sastāv no zemesgabala 0,36 ha platībā, par brīvu cenu. 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektoram A.Razmam.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

3. Par nekustamā īpašuma “Centra katlu māja”, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 V.Jablonska- 2015.gada 2.septembrī Priekules novada pašvaldībā tika saņemts J.Š. iesniegums, iereģistrēts ar nr.2.1.4/1564, ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu “Centra katlu māja”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Centra katlu māja”, kadastra Nr.6458 001 0212, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Centra katlu māja”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6458 002 0212  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 5114 EUR (pieci tūkstoši simtu četrpadsmit eiro).

3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Centra katlu māja”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6458 002 0212, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

            Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. Par telpām pasta pakalpojumu sniegšanai Skolas ielā 3, Gramzdas pagastā

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā 2016.gada 22.jūnijā saņemts Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” lūgums atļaut Priekules pasta nodaļas pastniekam no 2016.gada 1.septembra darba dienās no plkst. 08:30 līdz plkst.09:30 sniegt pasta pakalpojumus Gramzdas pagasta pārvaldes ēkā Skolas ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

            Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkta, 21.panta pirmās daļas 27.punkta, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts”, reģ.Nr.40003052790, adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV 1000,  Priekules pasta nodaļas pastniekam no 2016.gada 1.septembra darba dienās no plkst. 08:30 līdz plkst.09:30 sniegt pasta pakalpojumus Gramzdas pagasta pārvaldes ēkā Skolas ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, neiekasējot nomas maksu.

2. Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Pasts” par telpu lietošanas kārtību pasta pakalpojumu sniegšanai.

5. Par īres maksas noteikšanu Priekules novada pašvaldības dzīvokļos

 V.Jablonska- lai sakārtotu nepieciešamo līdzekļu iegūšanu Priekules novada pašvaldības valdījumā un īpašumā esošo dzīvokļu uzturēšanai, saglabāšanai lietošanai derīgā stāvoklī un saņemtu atlīdzību par dzīvokļu lietošanu no īrniekiem, ir nosakāma īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, nodrošinot vienādus īres maksas aprēķināšanas un piemērošanas nosacījumus visiem dzīvojamo telpu īrniekiem Priekules novadā.

 Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11., 11.1 pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punktu, Civillikuma 2120.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noteikt, ka Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

 ĪM = (īres maksas daļa par 1 m2 dzīvojamās telpas lietošanu mēnesī + apsaimniekošana par 1m2 mēnesī) × platība

ĪM – īres maksas apmērs (eiro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējas platības lietošanu)

Apsaimniekošana – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (eiro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības 1kvadrātmetru)

Platība – īrētās dzīvojamās telpas kopējā platība (kvadrātmetri).

2. Noteikt, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par 1 m 2 dzīvojamās telpas lietošanu mēnesī, ir :

1)0,10 EUR/m2 labiekārtotās dzīvojamās telpās, kurās tiek nodrošināta centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija;

2)0,07 EUR/m2 dzīvojamās telpās, kurās tiek nodrošināts ūdensvads, kanalizācija, bet ir vietējā (malkas, u.tml.) apkure;

3)0,05 EUR/m2 dzīvojamās telpās bez labiekārtojuma

3. Noteikt, ka apsaimniekošanas izdevumu daļa sakrīt ar dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto dzīvojamās mājas kopīpašuma daļas pārvaldīšanas maksu, bet mājās, kuru dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu nav pārņēmusi pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un, kurās Dzīvokļu īpašnieku likumā noteiktajā kārtībā nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un nav noteikuši maksu par to, apsaimniekošanas izdevumi tiek noteikti atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra MK noteikumiem Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”

4. Noteikt, ka uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi izīrētajām dzīvojamām telpām, kuru īres maksa ir mazāka par šajā lēmumā noteikto, paaugstināto īres maksu piemēro no 2017.gada 1.februāra.

5. Uzdot SIA „Priekules nami” un novada pašvaldības pagastu pārvaldēm savlaicīgi pēc lēmuma pieņemšanas likumā noteiktajā kārtībā brīdināt iedzīvotājus par izmaiņām īres maksā.

6. Noteikt, ka iekasētā īres maksa tiek izmantota pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontam.

7. Sākot ar 2016. gada 1.augustu, slēdzot jaunus īres līgumus ar īrniekiem, SIA “Priekules nami” un novada pašvaldības pārvaldes piemēro šajā lēmumā noteikto īres maksu.

6. Par daļu no zemes „ Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu O.K.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts O.K. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Pie Saules iela 10 ” 0.026 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0167, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ēku uzturēšanai.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Iznomāt O. K., zemi ar nosaukumu Pie Saules iela 10 , apzīmējums kadastrā 6446 003 0167  0.026 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.08.2016. līdz31.07.2021., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.     Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

7. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 26.05.2016.lēmumā (protokols Nr. 10) 12. „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Priekules novadā vēja parku ierīkošanai”

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts E.B. iesniegums, J.B. 14.07.2016. iesniegums ar lūgumu precizēt Priekules novada pašvaldības domes 26.05.2016. lēmumu (protokols Nr.10) 12. „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Priekules novadā vēja parku ierīkošanai”.

     Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Izdarīt šādus grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 26.05.2016. lēmumā (prot. Nr. 10) 12. „ Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Priekules novadā vēja parku ierīkošanai”:

1.1. Lemjošās daļas 2.punktā 1.pielikumam un 3.pielikumam pievienojot SIA „BB Partneris” un  E.B. īpašumus.

        2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

8. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu G. D.

 V.Jablonska-  Priekules novada dome izskatīja A.Z. iesniegumu, kas saņemts 03.06.2016. Nr. 2.1.4/957 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no dzīvokļa [:], Virgas pag. Priekules nov. G.D., kurš minētāja adresē vairs nedzīvo.

            Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu[:], Virgas pag., Priekules novadā G.D., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā adresē komunālos maksājumus nemaksā, ar pašvaldību nesazinās un neuzrāda likumisko pamatojumu minētajā adresē būt deklarētam.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
 3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt G.D. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.K.

 V.Jablonska- 1. Priekules novada pašvaldība izskatīja J.B.iesniegumu, kas saņemts 07.04.2016. Nr. 2.9.1/590 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no dzīvokļa [:], Priekule, Priekules nov.  A.K., kurš sagādājis nepatikšanas savai mātei V. B., kā arī nepiedalās īres un komunālo pakalpojumu maksājumos un nedzīvo.

            Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu[:], Priekulē, Priekules novadā A. K., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
 3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt A.K. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu K. Š.

 V.Jablonska-  Priekules novada pašvaldība izskatīja V.Z. iesniegumu, kas saņemts 18.05.2016. Nr. 2.1.4/827 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu dzīvoklī [:], Virgas pag., Priekules nov., nedzīvojošo K. Š., kurš minētāja adrese nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [:], Virgas pag., Priekules novadā K. Š., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
 3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt K.Š. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
11. Par siltumtrases izbūvi līdz Priekules slimnīcai un Priekules vidusskolai

 V.Jablonska-  Priekules novada pašvaldība 2016.gada 7.jūlijā saņēma iesniegumu no SIA “Priekules siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.40103490684, juridiskā adrese Dzirnavu iela 62-2, Rīga, par siltumtrases izbūvi līdz Priekules slimnīcai un Priekules vidusskolai. Minētais iesniegums tika izskatīts Priekules novada pašvaldības Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2016.gada 14.jūlijā un Finanšu komitejas sēdē 2016.gada 21.jūlijā. 2016.gada 26.jūlijā tika saņemts precizēts iesniegums no SIA “Priekules siltumtīkli” par siltumtrases izbūvi līdz Priekules slimnīcai un Priekules vidusskolai.

            Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS – 3 deputāti (Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ilgonis Šteins); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piekrist SIA “Priekules siltumtīkli” piedāvājumam par siltumenerģijas piegādi Priekules slimnīcai, Priekules vidusskolai un Priekules multifunkcionālajai sporta hallei par tarifu 35,00 euro bez PVN 21% par 1 MWh.

2. Piekrist, ka SIA “Priekules siltumtīkli” par saviem līdzekļiem veic siltumtrases būvniecību.

3. Noteikt, ka 1.punktā minētais tarifs tiek piemērots laika periodam no 2016.gada rudens apkures sezonas sākumu līdz 2026.gada 30. septembrim.

4. Pārskatīt piedāvāto siltumenerģijas tarifu gadījumā, ja tiek konstatētas krasas izmaiņas siltumenerģijas tarifos. Izmaiņām siltumenerģijas tarifā jābūt ekonomiski pamatotām. 

12. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu

 V.Jablonska-  2016.gada 21.jūlijā Priekules novada pašvaldības domē saņemta SIA „Priekules nami” vēstule Nr. 1.12/53 ar lūgumu atļaut aprēķināt vienādu tarifa projektu Priekules pilsētas un Priekules pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējiem.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET - 1 deputāts (Arta Brauna); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Atļaut SIA “Priekules nami” aprēķināt vienādu ūdenssaimniecības tarifu Priekules novada Priekules pilsētā un Priekules pagastā.

2.     Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

13. Par 11.06.2014. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/77 pirmstermiņa izbeigšanu V.R., Kalētu pag., Priekules nov.

 V.Jablonsks- izskatam jautājumu par 11.06.2014. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2.3.4/77 pirmstermiņa izbeigšanu V.R. Kalētu pagastā, Priekules novadā, jo pēc Iedzīvotāju reģistra datiem minētā persona mirusi 27.05.2016.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt ar 2016.gada 27.maiju 11.06.2014. Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/77, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un V.R., personas kods [:], sakarā ar nomnieka nāvi.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

 

14. Par 22.04.2009. zemes nomas līguma Nr. 46 pirmstermiņa izbeigšanu A.K., Gramzdas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska- izskatot jautājumu par 22.04.2016. zemes nomas līguma Nr.46 pirmstermiņa izbeigšanu A. K. Gramzdas pagastā, Priekules novadā, tika konstatēts, ka pēc Iedzīvotāju reģistra datiem Aija Klāsone, personas kods [:], mirusi 2016.gada 21.jūnijā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt ar 2016.gada 21.jūniju 22.04.2016. zemes nomas līgumu Nr.46, kas noslēgts starp Gramzdas pagasta pašvaldību un A.K., personas kods [:]., sakarā ar nomnieka nāvi.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

 

15. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu U.O.par daļu no zemes „Pagasta palīgsaimniecības”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomu

  V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts U.O., dzīvojoša  [:], Gramzdas pag., Priekules nov., 29.06.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1067, ar lūgumu pagarināt 01.07.2011.zemes nomas līguma Nr.312/2012 termiņu par daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0098 3,2 ha platībā nomu, Gramzdas pagastā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Pagarināt 01.07.2011. Zemes nomas līgumā Nr.12/2012, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un U.O., noteikto līguma termiņu par 5.gadiem, līdz 01.07.2021., izsakot līgumu jaunā redakcijā, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

16. Par daļu no zemes „Baļi” un „Saulrieti”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.V.

  V.Jablonska- 2016.gada 12.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts A.V., dzīvojoša [:], Gramzdas pag., Priekules nov., 12.07.2016. iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības „Baļi”, kadastra apzīmējums: 6458 003 065- 1,8 ha un „Saulrieti”, kadastra apzīmējums 6458 003 0055- 1,2 ha platībā Gramzdas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt ar 01.08.2016. A.V., personas kods[:], daļu no zemes vienības „Baļi” ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0065- 1,8 ha platībā un daļu no zemes vienības „Saulrieti” ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0055- 1,2 ha platībā, Gramzdas pagastā, uz 5 gadiem, lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [:], Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanai

 V.Jablonska- 2016.gada 1.jūlijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/1095) Priekules novada pašvaldībā saņemts Ē. M.R.  iesniegums ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:].

            Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 7.panta, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., un 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums  2015.- 2026.gadam, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.[:] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanu (zemes robežu plāns 2.pielikumā).

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus. (1.pielikums).

3. Plānotajiem atdalāmajiem zemesgabaliem pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukums – [:], Bunkas pagasts, Priekules novads.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Nosacījumi zemes ierīcības projektam pielikumā uz 2 lp. (skat. 1.pielikumu) un robežu plāns uz 2 lp. (skat.2.pielikumu).

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam[:], Priekules pag., Priekules nov. nosaukumu un lietošanas mērķu piešķiršanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā  06.07.2016. (reģ. Nr. 2.1.7/835)  saņemts sertificēta mērnieka Jāņa Baloža (sertifikāts zemes ierīcības darbu veikšanai Nr. AA00000004, derīgs līdz 30.11.2020.) 29.06.2016. Nr.2 iesniegums (turpmāk-Iesniegums), kurā lūgts iepazīties ar ZIP  un pieņemt lēmumu par   nekustamā īpašuma [:], Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu [:]sadalīšanu.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt nekustamā īpašuma [:] ,Priekules pag., Priekules nov., (kadastra apzīmējums  [:]) zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala sadalīšanai.

2.     Saglabāt nekustamā īpašuma[:] projektējamai zemes vienībai  Nr. 1  2,0 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā)   adresi [:], Priekules pag., Priekules nov.

3.     Saglabāt  zemes vienībai  Nr. 1 [:]  2,0 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā)    nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

4.     Piešķirt nekustamā īpašuma [:] zemes vienībai Nr. 2  5.0 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā)  nosaukumu [:], Priekules  pag., Priekules nov.

5.     Noteikt   zemes vienībai  Nr. 2    5,0  ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā)  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

6.       Piešķirt nekustamā īpašuma [:] zemes vienībai Nr. 3  5,0 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā)  nosaukumu[:], Priekules  pag., Priekules nov.

7.     Noteikt zemes vienībai Nr. 3  5,0 ha platībai (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā)  lietošanas mērķi- zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

8.     Piešķirt nekustamā īpašuma [:] zemes vienībai Nr. 4  5,8 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā)  nosaukumu [:], Priekules  pag., Priekules nov.

9.     Noteikt zemes vienībai Nr. 4  5,8 ha platībai (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā)   lietošanas mērķi- zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

10.  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam [:], Bunkas pag., Priekules nov. nosaukumu un lietošanas mērķu piešķiršanu

 V.Jablonska-  Priekules novada pašvaldībā  07.07.2016. (reģ. Nr. 2.1.7/838)  saņemts SIA METRUM K Liepājas biroja vadītājas 05.07.2016. Nr. 207/a/01-2016 iesniegums (turpmāk-Iesniegums), kurā lūgts izskatīt un pieņemt lēmumu par sagatavotu zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam [:], Bunkas pag., Priekules nov.

            Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Andis Eveliņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt nekustamā īpašuma [:] ,Bunkas pag., Priekules nov., (kadastra apzīmējums[:]) zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala sadalīšanai.

2.     Piešķirt nekustamā īpašuma [:] projektējamai zemes vienībai  Nr. 2  5,0 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā)  platībā nosaukumu [:], Bunkas pag., Priekules nov.

3.     Noteikt projektējamai zemes vienībai  Nr. 2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

4.     Piešķirt nekustamā īpašuma [:] zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] 2.1 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā)  nosaukumu [:], Bunkas pag., Priekules nov.

5.     Noteikt   zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] 2,1 ha platībā (platība var tikt precizēta) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

6.      Projektējamai (paliekošajai)  zemes vienībai Nr. 1  9,16 ha platībā  ( vairāk vai mazāk, cik izrādīties uzmērot dabā) saglabāt adresi [:], Bunkas pag., Priekules nov.,   kods valsts adrešu reģistrā 101465650 un saglabāt  lietošanas mērķi- zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

7.     Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.