28.06.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.8)

1.§ Par Priekules novada domes 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Apstiprināt  Priekules novada domes 2011.gada publisko pārskatu.

 

2.§ Par Priekules novada domes saistošo noteikumu Nr.9 „Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” apstiprināšanu.

1. 2011.gada 1.jūlijā Priekules novada domē saņemts iesniegums ar lūgumu apstiprināt saistošos noteikumus „Par atbalsta sniegšanu  izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu  veicināšanai Priekules novadā”.

2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5.,6.punktam, pašvaldības autonomās funkcijas ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Pašvaldībām, lai tās nodrošinātu savu funkciju izpildi, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, ir tiesības likumā noteiktos gadījumos izdot saistošos noteikumus.

3. Saistošo noteikumu projekts no 2011.gada augusta pieejams Priekules novada mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav,

 

1.      Atzīt jautājumu par  nesagatavotu,  un nodot novada izglītības metodiķei A.Purviņai  pārstrādāšanai.

 

2.      Skatīt jautājumu atkārtoti 2012.gada augusta sēdē.

 

3.§ Par Priekules novada domes saistošo noteikumu Nr.8 „Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” apstiprināšanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. APSTIRINĀT Priekules novada domes saistošos noteikumus Nr.8 „Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā”.

 

2. UZDOT Priekules novada domes kancelejas vadītājai triju dienu laikā  pēc šo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

4. UZDOT Priekules novada pagasta pārvalžu vadītājiem nodrošināt sasitošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Priekules novada pašvaldības pagastu pārvalžu ēkās.

 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Priekules novada ziņas”

 

4.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 22.12.2011. lēmumā (prot.Nr.22).

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā  (protokols Nr.22, 2.§)  „Par patapinājuma līgumu slēgšanu automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem  degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”, šādus grozījumus:

1. Noteikt no 2012.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.septembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novadu pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu automašīnu bezatlīdzības lietošanai sekojošam  Priekules novada domes darbiniekam :

 

1)  Strādniekam  I[:] K[:]                                                                                     Ls 50

(Priekules pagasta saimniecisko jautājumu risināšanai) – no ieekonomētās

degvielas, ko nav izlietojuši bāriņtiesa un sociālais dienests

4.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 22.12.2011. lēmumā (prot.Nr.22) 2.§ „Par patapinājuma līgumu slēgšanu automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”
5.§ Par kredītu projekta Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/026 „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Priekules pašvaldībā” realizācijai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Lai nodrošinātu projekta Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/026  „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Priekules pašvaldībā” realizāciju, ņemt kredītu Valsts Kasē Ls 44 128.00 (Četrdesmit četri tūkstoši viens simts divdesmit astoņi lati) vai ekvivalentā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu.

 2. Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības  padomei atļauju kredīta saņemšanai.

 4. Par lēmuma izpildi atbild domes priekšsēdētāja Vija Jablonska

 

6.§ Ziņojums par iepirkumu „Būvdarbi projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība””.

Dome saņēmusi novada Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas A[:] V[:] 13.06.2012. ziņojumu par iepirkumu „Būvdarbi projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība”” -

           

2011.gada 13.janvārī novada dome apstiprināja investīciju projekta finanšu plānu (protokols Nr.1, 1.§). Saskaņā ar šo plānu attiecināmās izmaksas ir 229607,72 Ls, no kurām ERAF finansējums ir 195166,55 Ls un pašvaldības finansējums – 34441,17 Ls.

            Saskaņā ar projekta pieteikumu un attiecīgi arī iepirkuma plānu būvdarbiem attiecināmās izmaksas (līgumcena jeb cena bez PVN) ir 217176,43 Ls.

            Pirmā iepirkumu procedūra „Būvdarbi projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība”” ar identifikācijas Nr.PND/2011-33-ERAF) tika pārtraukta, jo pretendentu piedāvātās līgumcena pārsniedza pašvaldības finansiālās iespējas. (viszemākā piedāvātā līgumcena bez PVN bija Ls 302 975,12 (ar PVN Ls 369 630,38)).

            Tika veiktas izmaiņas tehniskajā projektā, kā rezultātā tehniskā projekta tāmēs būvdarbu norādītās izmaksas no Ls 331 150,86 (bez PVN) tika samazinātas uz Ls 276 424,47.

            2012.gada 11.jūnijā notika atkārtotajā iepirkumā „Būvdarbi projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība”” ar identifikācijas Nr.PND/2012-14-ERAF) iesniegto piedāvājumu atvēršana. Piedāvājumus ir iesnieguši 2 pretendenti. Saskaņā ar piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu pretendentu piedāvātās līgumcenas (bez PVN) un cena ar PVN ir:

1)      288 779,81 Ls       - 352 311,37 Ls;

2)      272 663,83 Ls       - 332 649,87 Ls.

Zemākā piedāvātā līgumcena ir pat zemāka nekā tehniskā projekta ekonomika sadaļā minētā cena. 

Šobrīd iepirkumu komisija turpina darbu pie piedāvājumu vērtēšanas.

Pie lētākā piedāvājuma papildus projektā pieejamajam finansējumam nepieciešami Ls 55 487,40 (bez PVN) (ar PVN – 67 694,63).

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” -  deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Informāciju pieņemt zināšanai.

 

2.      Turpināt iepirkuma procedūru.

 

7.§ Par Priekules novada Pirmās grāmatas - Žanis Puķītis „Atmiņu stāsti par Priekuli un novadniekiem” manuskripta piedalīšanos apgāda JUMAVA izsludinātajā konkursā „Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana Latvijas novados”.

Izskatot Priekules novada tūrisma organizatores D[:] E[:] 05.06.2012., reģ. Nr.3-24/140, iesniegumu ar lūgumu atbalstīt sagatavoto pieteikumu konkursam – Priekules novada Pirmās grāmatas – Žanis Puķītis „Atmiņu stāsti par Priekuli un novadniekiem”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Atbalstīt D[:] E[:] sagatavoto pieteikumu  - Priekules novada Pirmās grāmatas  -  Žanis Puķītis „Atmiņu stāsti par Priekuli un novadniekiem” apgāda JUMAVA manuskriptu konkursā „Kultūrvēstures  mantojuma saglabāšana Latvijas novados”.

 

8.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

1.1. O[:] D[:], pers. kods [:], deklarētā [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla E[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

1.2. I[:] S[:], pers. kods [:], deklarētā [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla V[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

1.3. D[:] Ļ[:], pers. kods [:], deklarētā [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla T[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

9.§ Par Priekules novada domes apbalvojumiem.

Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska izdevusi:

  2012.gada 30.maijā rīkojumu Nr.3-42/87 - par GODA RAKSTA, ATZINĪBAS RAKSTU, PATEICĪBAS un naudas balvu piešķiršanu un pasniegšanu 2012.gada 2.jūnijā Kalētos, Kalētu pamatskolas 130.jubilejas svinību pasākumā;

 2012.gada 5.jūnijā rīkojumu  Nr.3-42/89 – par GODA RAKSTU  un naudas balvu pasniegšanu 2012.gada 9.jūnijā 9.klašu izlaidumu svinībās Priekules vidusskolā un Krotes Kronvalda Ata pamatskolā;

2012.gada 7.jūnija rīkojumu Nr.3-42/91 – par GODA RAKSTA un baudas balvas pasniegšanu 2012.gada 14.jūnijā  „Lauku dienas„ pasākumā Priekules pagastā.

 

Priekules novada domes Noteikumi „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” paredz, ka  GODA un ATZINĪBAS rakstu piešķir ar Priekules novada domes lēmumu, PATEICĪBU  ar domes priekšsēdētājas, pārvalžu vadītāju vai iestāžu vadītāju rīkojumu.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par– 9 deputāti - Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Ainars Gīrulis, Zigrīda Dūduma,   Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze „pret”- nav, „atturas” – nav (Gražina Ķervija, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma 1.9. un 3.3. apakšpunkta pieņemšanā  nepiedalās), nolemj:

 

1. Piešķirt sekojošus Priekules novada apbalvojumus –

 

1.1. Skolotājai E[:] B[:] GODA RAKSTU un naudas balvu Ls 50 apmērā par mūža ieguldījumu Kalētu jaunās paaudzes audzināšanā un izglītošanā, strādājot par mūzikas un sākumskolas skolotāju Kalētu pamatskolā 37 gadus.

 

1.2. Kalētu pagasta bibliotēkas vadītājai M[:] L[:]  ATZINĪBAS RAKSTU un naudas balvu Ls 30 apmērā par radošu darbu ar Kalētu pamatskolas skolēniem, strādājot gan skolā, gan bibliotēkā.

 

1.3. Skolotājai M[:] S[:]   ATZINĪBAS RAKSTU un naudas balvu Ls 30 apmērā par ilggadīgu un apzinīgu darbu Kalētu pamatskolā, 36 gadus strādājot par latviešu valodas un literatūras skolotāju un veicot bibliotekāres pienākumus.

 

1.4. Skolotājai G[:] K[:] GODA RAKSTU un naudas balvu Ls 50 apmērā par panākumiem skolēnu sagatavošanā matemātikas olimpiādei, mācību uzņēmumu konkursiem un zinātniski pētniecisko darbu konkursam.

 

1.5. Skolotājai A[:]  E[:] GODA RAKSTU un naudas balvu Ls 50 apmērā par panākumiem skolēnu sagatavošanā bioloģijas olimpiādei.

 

1.6. Skolotājai A[:] H[:]  GODA RAKSTU un naudas balvu Ls 50 apmērā par panākumiem skolēnu muzikālo spēju attīstīšanā.

 

1.7. Skolotājai I[:]  B[:]  GODA RAKSTU un naudas balvu Ls 50 apmērā par panākumiem skolēnu sagatavošanā zinātniski pētniecisko darbu konkursam un mājturības olimpiādei.

 

1.8. Skolotājai L[:]  S[:]  GODA RAKSTU un naudas balvu Ls 50 apmērā par panākumiem daudzveidīgu skolēnu spēju attīstīšanā.

 

1.9. SIA [adrese] īpašniekiem P[:] un I[:] I[:]  GODA RAKSTU un naudas balvu Ls 50 apmērā par veiksmīgu sava biznesa attīstīšanu, izmantojot dažādas starpvalstu un ES projektu iespējas, un nesavtīgu palīdzību Priekules dabas objektu un zaļās zonas atjaunošanā, sakārtošanā un pilnveidošanā.

 

2. Rekomendēt Kalētu pagasta pārvaldei piešķirt PATEICĪBU  skolotājai G[:] Z[:] par nesavtīgu, regulāru un radošu darbu skolas noformēšanā dažādiem svētkiem.

 

3. Akceptēt Priekules novada domes priekšsēdētājas V.Jablonskas:

3.1.   2012.gada 30.maija  rīkojumu Nr.3-42/87 - par GODA RAKSTA, ATZINĪBAS RAKSTU, PATEICĪBAS un naudas balvu piešķiršanu un pasniegšanu 2012.gada 2.jūnijā Kalētos, Kalētu pamatskolas 130.jubilejas svinību pasākumā;

 

3.2.  2012.gada 5.jūnija rīkojumu  Nr.3-42/89 – par GODA RAKSTU  un naudas balvu pasniegšanu 2012.gada 9.jūnijā 9.klašu izlaidumu svinībās Priekules vidusskolā un Krotes Kronvalda Ata pamatskolā;

 

3.3.  2012.gada 7.jūnija rīkojumu Nr.3-42/91 – par GODA RAKSTA un naudas balvas piešķiršanu un pasniegšanu  2012.gada 14.jūnijā „Lauku dienas” pasākumā Priekules pagastā, SIA [adrese].

 

10.§ Par Krotes 114.mazpulku vadītājas I.Zvirbules izvirzīšanu dalībai Zemkopības ministrijas konkursam „Sējējs – 2012” nominācijā „Rītdienas sējējs –mazpulks”.

11.06.2012. novada dome pa e-pastu saņēmusi sekojoša satura vēstuli:

„Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam „Sējējs – 2012”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs vienpadsmit grupās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.

Dalībnieki konkursā „Sējējs – 2012” tiks vērtēti nominācijās – „Lopkopība”, kurā vērtēs piena un gaļas ražošanas saimniecības, kā arī jau tradicionālajās nominācijās „Augkopība”, „Lauksaimniecības kooperatīvs” un „Ģimene lauku sētā”. Otro gadu konkursā tiks vērtēti dalībnieki nomināciju grupā „Lauku attīstības projekts”, kurā tiks vērtēti sekmīgākie projekti lauksaimniecībā, inovācijās un pārtikas ražošanā. Šogad tiek ieviesta jauna nominācija „Gada LEADER grupa”, kurā tiks vērtētas vietējās rīcības grupas, kas aktīvi darbojas vismaz trīs gadus. Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās „Jaunais veiksmīgais zemnieks”, „Rītdienas sējējs – mazpulks” un „Jaunais zinātnieks lauksaimniecībai un lauku attīstībai”.

Pieteikumi dalībai konkursa grupās „Lopkopība”, „Augkopība”, un „Ģimene lauku sētā” jāiesniedz Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) konsultāciju birojos. Konkursa grupā „Lauksaimniecības kooperatīvs” pieteikumus jāiesniedz Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā (LLKA), Rīgā, Republikas laukumā 2. Savukārt pieteikumi dalībai konkursam nomināciju grupā „Lauku attīstības projekts”, konkursa grupās „Gada LEADER grupa” un „Jaunais veiksmīgais zemnieks” jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā (LAD). Pieteikumi dalībai šajās konkursa grupās jāiesniedz līdz 2012. gada 20. jūnijam.

Konkursa dalībnieku grupā „Gada LEADER grupa”, saskaņojot ar pašu konkursa dalībnieku, izvirza:

  • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC);
  • pašvaldības;
  • nevalstiskās organizācijas;
  • kooperatīvās sabiedrības;
  • Zemkopības ministrijas padotībā esošās iestādes.

Konkursa grupā „Rītdienas sējējs – mazpulks” pieteikumus jāiesniedz biedrībā „Latvijas Mazpulki”, Rīgā, Ezermalas ielā 24/26 līdz 20. jūnijam, savukārt grupā „Jaunais zinātnieks lauksaimniecībai un lauku attīstībai” – Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā (LLMZA), Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā līdz 2012. gada 1. jūlijam.

Jau sesto gadu tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Pretendentus šai nominācijai izvirza ZM un tās padotībā esošās iestādes, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas un LLMZA. Pretendentus jāpiesaka līdz šā gada 15. jūlijam Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā, Republikas laukumā 2, 23. stāvā 2302. kabinetā.

Katrā konkursa grupā noteiks vienu laureātu, kurš saņems sudraba medaļu, diplomu un naudas balvu. Konkursa dalībniekus godinās konkursa noslēguma pasākumā 2012. gada oktobrī. Konkursa balvu fonda veidošanā var piedalīties iestādes, organizācijas, uzņēmumi un privātpersonas.

Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu saistīto informāciju var ZM interneta mājaslapas www.zm.gov.lv sadaļā „Sējējs – 2012”.         

Vēstule tika izskatīta 11.06.2012. Priekules novada Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē, kurā novada domes priekšsēdētāja V.Jablonska informēja, ka Krotes Kronvalda Ata pamatskolā aktīvi darbojas mazpulcēni skolotājas I[:]Z[:] vadībā, tāpēc ierosina izvirzīt I.Z[:] konkursam „Sējējs -2012”. Komiteja vienbalsīgi nolēmarekomendēt novada domei –

 

1.      Pieteikt Krotes 114.mazpulku vadītāju I[:] Z[:], personas kods [:],  dalībai Zemkopības ministrijas konkursam „Sējējs – 2012”, nominācijā „Rītdienas sējējs – mazpulks”.

 

2.      Lūgt Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktorei I.V[:] sagatavot pieteikumu I[:] Z[:] dalībai Zemkopības ministrijas konkursam „Sējējs – 2012”, nominācijā „Rītdienas sējējs – mazpulks”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Informāciju pieņemt zināšanai un akceptēt Priekules novada Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11.06.2012. sēdes (prot.Nr.6;4.punkts) lēmumu par Krotes 114.mazpulku vadītājas I[:] Z[:] pieteikšanu dalībai Zemkopības ministrijas konkursam „Sējējs – 2012”, nominācijā „Rītdienas sējējs – mazpulks”.

 

11.§ Par naudas balvas piešķiršanu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.punktu un Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.9.punktu, kas nosaka, ka uz Domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata, apstiprinot to tuvākajā Domes sēdē, var tikt piešķirtas naudas balvas vienas minimālās mēnešalgas apmērā sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam E[:] D[:], personas kods [:], naudas balvu Ls 200,00 (divi simti latu un 00 santīmu) apmērā, ņemot vērā pārvaldes vadītāja ieguldījumu Bunkas pagasta attīstībā, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu un sekmīgi realizējot projektu „Bunkas kultūras nama skatuves un palīgtelpu rekonstrukcija”.

 

12.§ Par atvaļinājuma pabalsta izmaksāšanu Purmsātu speciālās internātpamatskolas tehniskajiem darbiniekiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu un pārejas noteikumu 8.6 punkta 7.apakšpunktu, kā arī Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 5.1.3 punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izmaksāt Purmsātu speciālās internātpamatskolas tehniskajiem darbiniekiem, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, atvaļinājuma pabalstu atbilstoši Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 5.1.3 punktā noteiktajiem apmēriem, piešķirot finansējumu no Priekules novada pašvaldības budžeta (no struktūrvienības 01.1101 koda 1100 – Ls 1692 un koda 1200 – Ls 408 uz struktūrvienības 09.2107 kodiem 1100 – Ls 1692 un 1200 – Ls 408).

 

2. Darbiniekiem, kuri atrodas ikgadējā atvaļinājumā vai to jau 2012.gadā izmantojuši, izmaksāt atvaļinājuma pabalstu, veicot pārrēķinu.

           

3. Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktorei turpmāk, izdodot rīkojumus par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu skolas tehniskajiem darbiniekiem, rīkojumā norādīt izmaksājamā atvaļinājuma pabalsta apmēru atbilstoši Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 5.1.3 punktā minētajiem nosacījumiem.

 

13.§ Par grozījumiem 2012.gada budžetā.

Pamatojoties uz Mūzikas un mākslas skolas direktores I[:] R[:] iesniegumu par nepieciešamajiem papildus līdzekļiem skursteņa pārbūvēšanai un Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” vadītājas I[:] D[:] iesniegumu par nepieciešamajiem papildus līdzekļiem jauna apkures katla iegādei un uzstādīšanai, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.      No budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā piešķirt Ls 731 skursteņa pārbūvēšanai. 09.5101, EKK 2241.

 

2.      No budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā piešķirt Ls 3600 apkures katla iegādei un uzstādīšanai. 09.1001, EKK 2241.

 

3.      Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja P.Andersone

 

14.§ Dzīvokļu jautājumi.

14.1.

 J[;] V[:] iesnieguma izskatīšana

 par dzīvojamās telpas apmaiņu

 

1. 2012.gada 8.maijā Priekules novada domē (reģ.Nr.14–1/496) saņemts J[:] V[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nr.65, Dārza ielā 18, Priekulē ar kopējo platību 62,10m², jo dzīvoklī [dzīvesvieta], kuru šobrīd īrē J.V[:] ar ģimeni, ir mitrs un auksts.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. J.V[:] 2011.gada 31.janvārī noslēgusi Dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA ”Priekules nami” par [dzīvesvieta], ar kopējo platību 62,90m²,  īri.

2.2. SIA ”Priekules nami” valdes loceklis J[:] K[:] apsekoja dzīvokli [dzīvesvieta] un konstatēja, ka iesniegums ir pamatots, jo apkārtējie dzīvokļi netiek apdzīvoti un J.V[:] īrēto dzīvokli, ja netiek veikti lieli kapitālieguldījumi apkures sakārtošanā, ir problemātiski apkurināt.

J.V[:] dzīvoklī [dzīvesvieta] dzīvo kopā ar 4 (četriem) bērniem un dzīvesbiedru G[:]K[:].

Īres un komunālo maksājumu parādu nav.

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu: 

15. pants. Dzīvojamās telpas apmaiņas nosacījumi un kārtība
Īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs.

 

Priekules novada domei kā izīrētājam nav iebildumu, ka J.V[:] ar ģimeni ievietojas dzīvoklī  Nr.65, Dārza ielā 18, Priekulē.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piekrist, ka J[:] V[:] maina dzīvokli [dzīvesvieta] pret dzīvokli Nr.65, Dārza ielā 18, Priekulē  ar kopējo platību 62,10m², tai skaitā apdzīvojamā platība 42,00m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 3 gadi, pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. J[:] V[:] attiecībā uz dzīvokli Nr.65, Dārza ielā 18, Priekulē, īres līgums ar SIA „Priekules nami” un līgums ar komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi” par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu noslēdzams viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

Ja kāds no minētajiem līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā J.V[:] vainas dēļ, tad šis lēmums zaudē spēku.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

14.2.

 I[;]E[:] iesnieguma izskatīšana

par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu

 

1. 2012.gada 17.maijā Priekules novada domē saņemts I[:] E[:], personas kods. [;], iesniegums (reģ.Nr.3–13/513)  ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības deklarētajā dzīves vietā attiecībā uz [dzīvesvieta].

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas īres līgums [dzīvesvieta] 2007.gada 24.oktobrī noslēgts ar E[:] N[:] E.N[;] minētajā dzīvoklī bija deklarēts kopš 07.12.2009.

2.2. Īrnieks E[:] N[:] miris [:]., dzīvojamās telpas īres līgums nav pārslēgts.

2.3. I[:] E[;] kopš 07.12.2009. deklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta] kā E[:]N[:] ģimenes loceklis – faktiskā sieva un uz E[:] N[:] miršanas brīdi minētajā dzīvoklī dzīvojusi un to lietojusi, kā arī turpina lietot pēc E.N[:] nāves un kārtot īres un komunālos maksājumus. Priekules novada dome kā dzīvokļa īpašnieks ir piekritusi, ka I[:] E[:] deklarē savu dzīvesvietu minētajā adresē kopīgi ar E.N[:].

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”4.panta 2.daļu:

(2) Par īrnieku vai apakšīrnieku var būt jebkura fiziskā persona, kas Latvijas Republikā dzīvo pastāvīgi vai ir saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā noteiktajā kārtībā.


4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Turpināt ar I[:] E[:], personas kods [:], īres attiecības uz divistabu dzīvokli [dzīvesvieta],  ar kopējo platību 46,40m², tai skaitā apdzīvojamā platība 30,20m², noslēdzot beztermiņa īres līgumu.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3. Noteikt, ka I[:] E[:] viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēdzams Dzīvojamās telpas īres līgums ar SIA „Priekules nami” un līgums par komunālo pakalpojumu saņemšanu ar SIA „Priekules pakalpojumi”.

 

4. Ja viena mēneša laikā I.E[:] vainas dēļ netiek noslēgti minētie līgumi, tad šis lēmums par īres attiecību turpināšanu zaudē savu spēku un I.E[:] nekavējoši jāatbrīvo dzīvoklis [dzīvesvieta].

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

14.3.

K[:] N[:] iesnieguma izskatīšana

par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu

 

1. 2012.gada 28.maijā Priekules novada domē saņemts K[:] N[:], personas kods [:],  iesniegums (reģ.Nr.14–1/538),  ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz  dzīvokli [:], pēc tēva E[:] N[:] nāves. Iesniegumā nav norādīta iesniedzējas adrese.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas īres līgums [:], 2007.gada 24.oktobrī noslēgts ar E[:] N[:]. E.N[:] minētajā dzīvoklī bija deklarēts kopš 07.12.2009.

 

2.2. Īrnieks E[:] N[:] miris [:].

 

2.3. Dzīvoklī [:], pēc E[:] N[:] lūguma  ir deklarēta un dzīvo I[:] E[:] kopš 07.12.2009.

Priekules novada dome ir piekritusi, ka I[:] E[;] deklarē savu dzīvesvietu minētajā adresē kopīgi ar E.N[;] un tur dzīvo.

 

2.4. K[:] N[:] nav bijusi deklarēta un nav dzīvojusi dzīvoklī [:] uz E[:] N[:] nāves brīdi.

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju kopš 2011.gada 2.novembra K[:] N[:] ir deklarējusi dzīvesvietu Lielbritānijā.

 

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 4.panta 2.daļu:

(2) Par īrnieku vai apakšīrnieku var būt jebkura fiziskā persona, kas Latvijas Republikā dzīvo pastāvīgi vai ir saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā noteiktajā kārtībā.

 

3.1. Tā kā K[:] N[:] pastāvīgi nedzīvo Latvijā, bet dzīvo Lielbritānijā, tad viņa nevar būt par īrnieku dzīvoklim [:],  Dzīvojamo telpu īres likuma 4.panta 2.daļas izpratnē.

 

3.2. Priekules novada dome, gadījumā, ja K.N[:]atgriežas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā var piedāvāt viņai dzīvokli Dārza ielā 16, vai Dārza ielā 18 Priekulē, kurā nav deklarējušas savu dzīvesvietu citas personas.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„ (1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Noraidīt K[:] N[:], personas kods [:], iesniegumu par dzīvokļa [:] izīrēšanu.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

14.4.

H[:] A[:] iesnieguma izskatīšana

par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu

 

1. 2012.gada 1.jūnijā Priekules novada domē saņemts H[:] A[:], personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli  Nr.77, Dārza ielā 18, Priekulē, Priekules novadā.

 

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. H[:] A[:] dzīvo [dzīvesvieta];

2.2. H[:] A[:] apņemas saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos remontdarbus, kas saistās ar dzīvojamās telpas uzturēšanu tehniskā un dzīvošanai derīgā kārtībā;

2.3. Izvērtējot H[:]A[:] ienākumus, pamatojoties uz Priekules pilsētas atvieglotajiem noteikumiem īres tiesību iegūšanā ja īrnieks remontē dzīvojamo telpu Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 saviem līdzekļiem, H[:] A[;] var piešķirt īres tiesības uz dzīvokli  Nr.77, Dārza ielā 18.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt H[:] A[:] īres tiesības uz vienistabas dzīvokli  Nr.77, Dārza ielā 18, Priekulē, ar kopējo platību 33,70m², tai skaitā apdzīvojamā platība 19,10m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. H[;]A[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā H[:]A[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

14.5.

L[;]T[:] iesnieguma izskatīšana

par dzīvokļa maiņu Gramzdas pagastā

 

1. 2012.gada 24.maijā Priekules novada domē saņemts L[:] T[:], personas kods [:],  iesniegums (reģ.Nr.14–1/535),  ar lūgumu atļaut mainīt īrēto dzīvokli [dzīvesvieta] ar J[:] A[:] īrēto dzīvokli [dzīvesvieta].

 

2. 2012.gada 5.jūnijā Priekules novada domē saņemts J[:] A[:], personas kods [:], iesniegums ar lūgumu atļaut mainīt īrēto dzīvokli [dzīvesvieta] ar L[:] T[:] īrēto dzīvokli [dzīvesvieta].

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu: 

15. pants. Dzīvojamās telpas apmaiņas nosacījumi un kārtība
Īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs.

 

Priekules novada domei kā izīrētājam nav iebildumu, ka L.T[:] un J.A[:] veic aizņemto dzīvokļu apmaiņu.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.  Piekrist, ka  L[:] T[:], personas kods [:], maina īrēto dzīvokli [dzīvesvieta], ar J[:]A[:], personas kods [:], attiecībā uz dzīvokli  [dzīvesvieta].

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3. Noteikt, ka L[:] T[:] viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēdzams Dzīvojamās telpas īres līgums Gramzdas pagasta pārvaldē par dzīvokļa [:] īri un jāveic deklarēšanās dzīvesvietā.

 

4. Noteikt, ka J[:] A[:] viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas noslēdzams Dzīvojamās telpas īres līgums Gramzdas pagasta pārvaldē par [:] īri un jāveic deklarēšanās dzīvesvietā.

 

5. Ja L[:] T[:] vai J[:]A[:] vainas dēļ netiek ievēroti šī lēmuma 3. un 4.punkta noteikumi, šis lēmums zaudē savu spēku.

 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

15.§ Par daļu no zemes vienības „Gramzdas karjers”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomas tiesību izsoli.

2012.gada 19.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Inerto materiālu serviss”, vienotais reģistrācijas numurs 42103025829, adrese Dzintaru iela 19, Liepāja, iesniegums, kurā lūgts līgumu par nekustama īpašuma „Gramzdas karjers”, kas atrodas Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nomu 0,4 ha platībā ar mērķi veikt derīgo izrakteņu ieguvi derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pasē atļauto limitu ietvaros.

Pielikumā SIA „Inerto materiālu serviss” pievienojis izrakteņu ieguves platības plānu .

Pamatojoties uz likuma  „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka mantas atsavināšana un nodošana īpašumā vai lietošanā citai personai ir par iespējami augstāku cenu, 08.06.2010 Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.,10.,11. un 16.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 8 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” –  1 deputāts Gražina Ķervija, nolemj:

 

 

1. Uzsākt par daļu no nekustama īpašuma „Gramzdas karjers”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 001 0354 , 0,4 ha platībā, nomas tiesību izsoles procesu ar augšupejošu soli un saskaņā ar pielikumiem, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, apstiprināt:

1.1. publicējamo informāciju; (Pielikums Nr.1; Pielikums nr.1.1.; pielikums nr.1.3.)

1.2. izsoles noteikumus (izsoles noteikumiem pievienots nomas pieteikums); (Pielikums Nr.2)

1.3. nomas līguma projektu. (Pielikums Nr.3)

 

2. Pēc nomas tiesību izsoles rezultātu paziņošanas noslēgt nekustamā īpašumanomas līgumu ar izsoles uzvarētāju.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  var pārsūdzēt   Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā , Liepājā, Lielā ielā 4.

 

16.§ Par Paplakas iela 16A, Priekule, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas rīkošanu.

Ar 2012.gada 23.februāra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.3) 21.§, ”Par telpu nomu ēkā Paplakas iela 16, Priekule, Priekules nov.”, uzsākts telpu ēkā, apzīmējums kadastrā 6415 001 0075 012, iznomāšanas process, apstiprināta publicējamā informācija, apstiprināti izsoles noteikumi, telpu nomas līguma projekts.

2012.gada 26.aprīļa Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.5) 38.§, ”Par publicējamās informācijas nomas tiesību pieteikšanās termiņu pagarināšanu un adreses maiņu nomas objektam Paplakas iela 16, Priekule, Priekules nov.”, izdarītas izmaiņas 22.03.2012. lēmumā: mainīts publicējamās informācijas nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš no 09.03.2012. uz 17.05.2012. un pieteikumu atvēršanas termiņš no 15.03.2012. uz 24.05.2012.

Publikācija par nomas tiesību izsoli tika publicēta Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv .

Līdz minētajam termiņam, t.i., 17.05.2012. plkst. 16.00, Priekules novada pašvaldības kancelejā par nomas objekta pretendentu nebija pieteicies neviens pretendents.

Nomas objekta (telpas ēkā - Paplakas iela 16A, Priekule)  – nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti ar 23.02.2012. lēmumu (prot. Nr.3, 21.§) 7.punkts nosaka, ka izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu, ja neviens izsoles pretendents nav iesniedzis pieteikumu.

Atbilstoši Nomas objekta (telpas ēkā –Paplakas iela 16A, Priekule) – nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumiem, 24.05.2012. Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas izsoles komisija pieņēma lēmumu atzīt izsoli par nenotikušu un rekomendēt  Priekules novada domei atsavināt ēku Paplakas ielā 16A, Priekulē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 2012.gada 14.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Sakarā ar to, ka uz izsludināto nomas tiesību izsoli neviens pretendents nebija pieteicies, atzīt par nenotikušu izsludināto telpu - ēkā Paplakas iela 16A, Priekule,  nomas tiesību izsoli par nenotikušu.

 

2. Nerīkot atkārtotu izsoli par telpu nomu Paplakas ielā 16A, Priekule..

 

3. Nodot atsavināšanai ēku Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., kadastra aprīmējums 6415 001 0075 012.

 

4. Priekules novada domes nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] ierakstīt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov. uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

5. Par lēmuma izpildi atbildīgā  Priekules novada domes nekustamo īpašumu speciāliste Vēra Rubeze.

 

17.§ Par neapbūvēta zemes gabala „Pie Saulaines”, Priekules pag., Priekules nov., nosacītās cenas, izsoles noteikumu un privatizācijas noteikumu apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 71.pantu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums 12.panta pirmo daļu, kas nosaka: „Ja neapbūvētu zemesgabalu privatizē ar pārdošanas metodi, piemēro privatizācijas paņēmienu — pārdošana izsolē, nepiemērojot pretendentu atlasi, un zemesgabala izsoles sākumcena ir tā parastā vērtība (saskaņā ar Civillikuma 871.pantu), kuru nosaka sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs. Ņemot vērā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INTERBALTIJA” nekustamie īpašumi, reģistrācijas numurs 40003518352,  2012. gada 30.maija vērtējumu „Atzinums par nekustamā īpašuma, kas atrodas Priekules novadā, Priekules pagastā, „Pie Saulaines” tirgus vērtību”, 2012.gada 7.jūnija Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra SIA filiāle Meža konsultāciju pakalpojumu centra meža īpašuma vērtējumu un Priekules novada domes 22.06.2011.lēmumu (prot. Nr.10) 41.§ „Par neapbūvēta zemesgabala „Pie Saulaines”, Saulaines, Priekules pag., Priekules nov. nodošanu privatizācijai”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt neapbūvēta zemesgabala „Pie Saulaines”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0201,  2,86  ha platībā,  nosacīto cenu  LVL 4777,20 (četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi lati un 20 santīmi). Meža īpašuma novērtējums  LVL 3088,-(trīs tūkstoši astoņdesmit astoņi lati un 00 santīmi), nekustama īpašuma tirgus vērtība LVL 1100,- .

 

2. Apstiprināt ar privatizāciju saistītos izdevumus par summu LVL 589,20 t.sk:

2.1. Kancelejas nodeva nekustamā īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā 25,-Ls;

2.2. Publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 44,20 Ls;

2.3. VZD Kurzemes reģionālās nodaļas vērtības noteikšana privatizācijas vajadzībām 23,70

2.4. Valsts nodeva par kadastra izziņu 5,0;

2.5. Datu aktualizēšana NĪVKIS  6,50;

2.6. Zemes kadastrālā uzmērīšana 240,80;

2.7. Īpašuma vērtības noteikšana LLKI centrs 122,00;

2.8. SIA „Interbaltija” nekustamie īpašumi 122,00.

 

3. Apstiprināt neapbūvēta zemesgabala „Pie Saulaines”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0201,  2,86 ha platībā, izsoles noteikumus, pielikums Nr.1; Nr.1.1.

 

4. Apstiprināt neapbūvēta zemesgabala „Pie Saulaines”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 006 0201, privatizācijas noteikumus, pielikums Nr. 2; Nr.2.1.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļa, 76.panta pirmajai daļa, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesas, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

18.§ Par pašvaldībai piekritīgās zemes „Jaunkalni”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas izsoles procesa uzsākšanu.

Priekules novada dome izskatījusi Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes I[:] L[:] 07.05.2012. iesniegumu ar lūgumu uzsākt zemes vienības „Jaunkalni”, 3.9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 007 0054, Bunkas pagastā, Priekules novadā, nomas izsoles procesu, tā kā uz zemes nomu saņemti  četru  pretendentu pieteikumi.  

      

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:                                         

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.1.§,  nekustamais īpašums „Jaunkalni”, 7,30  ha platībā, kadastra numurs  6446 003 0103, sastāvošs no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0103,  3,4 ha platībā un kadastra apzīmējumu 6446 007 0054,  3,90 ha platībā , ieskaitīts pašvaldībai  piekritīgajās zemēs

Bunkas pagasta pārvaldē uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar nosaukumu „Jaunkalni” 3,90  ha, kadastra apzīmējums 6446 007 0054, iznomāšanu ir pieteikušies četri  pretendenti:

1. J[:] D[:] personas kods [:], dzīvojošs [dzīvesvieta],  21.03.2012. iesniegums;

2. ZS „Pīlādži”, reģ.Nr.42101002696, pilnvarotā persona E[:] P[:] (pilnvaras Nr. 2779), personas kods [:], dzīvojošs [dzīvesvieta];      

3. B[:] J[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 28.03.2012. iesniegums;

4. ZS  „Sproģi-3 ”,  reģ. Nr.4210101746, īpašnieks J[:] J[:], dzīvojošs [dzīvesvieta], 28.03.2012. iesniegums.

Saskaņā ar 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 10.punktu: - nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. 

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantam, ir noteikts, ka līdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19.punktu, kas nosaka, ka, ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā.

Zemes vienības „Jaunkalni”, kadastra apzīmējums 6446 007 0054, Bunkas pagastā, 2012.gadā kadastrālā vērtība ir Ls 1638,00.    

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7.,10.,12.,14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 1.2.,17.,19.punktu, Priekules novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Uzsākt zemesgabala – pašvaldībai piekritīgās  zemes „ Jaunkalni ”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 007 0054, 3.90  ha platībā, nomas izsoles procesu.

 

2. Apstiprināt iznomājamā objekta Publicējamās informācijas tekstu (1.pielikums).

 

3. Apstiprināt iznomājamā objekta nomas līguma projektu (2.pielikums).

 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus (3.pielikums).

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

19.§ Par rezerves zemes fonda zemes ar nosaukumu „Lielzariņi”, Virgas pag., Priekules nov., nomas izsoles procesa pārtraukšanu.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 04.06.2012. iesniegumu ar lūgumu pārtraukt rezerves zemes fonda zemes ar nosaukumu „Lielzariņi”, kadastra apzīmējums 64980010148, Virgas pagastā, Priekules novadā, nomas izsoles procesu, sakarā ar  pretendentu nepieteikšanos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.56.§, protokols Nr.5 „Par rezerves zemes fonda zemes „Lielzariņi”, Virgas pag., Priekules nov., nomas izsoles procesa uzsākšanu” tika uzsākts nomas izsoles process.

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 10.punktu pieteikums izsolei bija jāiesniedz līdz 2012.gada 28.maijam. Līdz augstāk minētajam datumam neviens dalībnieks nepieteicās.

Izsoles noteikumu (apstiprināti ar Priekules novada domes 26.04.2012. sēdes lēmumu Nr.56.§, protokols Nr.5, pielikums Nr.3) 20.punkts nosaka, ka, ja uz izsoli neierodas neviens pretendents, tad izsole tiek atcelta.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Priekules novada domes 26.04.2012. sēdes lēmumu Nr.56.§, protokols Nr.5, pielikums Nr.3),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Pārtraukt nomas izsoles procesu par rezerves zemes fonda zemes „Lielzariņi” 2,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0148, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

 

20.§cPar adreses „Mazkrastiņi”, Virgas pag., Priekules nov., likvidēšanu.

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta (VZD) Kurzemes reģionālās nodaļas  30.01.2012. vēstuli Nr.2-04.1-K/390 „Par adrešu datu sakārtošanu Priekules novadā” ar lūgumu izskatīt pielikumā pievienoto sarakstu un izvērtēt iekļauto informāciju vai minētās zemes vienības ir adresācijas objekti.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta, 2.9.apakšpunkts- dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, 2.10.apakšpunkts- apbūvei paredzēta zemes vienība.

 

Pielikumā pievienotajā sarakstā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0109 ir piešķirta adrese „Mazkrastiņi”, Virgas pag., Priekules nov.. Zemes vienība nav apbūvēta un nav paredzēta apbūvei. Līdz ar to neatbilst Adresācijas sistēmas noteikumu 2.8.,2.9., 2.10. apakšpunktu prasībām un nav adresācijas objekts.

 

Atbilstoši augstāk minēto noteikumu 30.punktam – adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā.

 

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu, 44.punktu, 14.06.2012.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Likvidēt  adresi „Mazkrastiņi”, Virgas pag., Priekules nov., kods 103818767.

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.