06.10.2014. ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums (protokols Nr. 19)

1.§ Par Priekules novada pašvaldības iepirkuma komisijas rīcību atklātā konkursa „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā” atvēršanas procedūras laikā.

 1.§

Par Priekules novada pašvaldības iepirkuma komisijas rīcību atklātā konkursa „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā” atvēršanas procedūras laikā. Iepirkuma identifikācijas Nr. PNP2014/25

 

 

2014.gada 1.oktobrī ar indeksu 2.1.4./1508 Priekules novada pašvaldībā tika saņemta z/s „Rieksti – 1” , reģ. Nr.42101012995 īpašnieka A.Volkeviča pretenzija par atklāta konkursa „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā” atvēršanas procedūru.

Pretenzijā norādīts, ka Priekules novada pašvaldības iepirkuma komisija rīkojusies nepareizi, pieņemot pretendenta piedāvājumu, kas ienests atvēršanas sanāksmes laikā.

Noskaidrojot lietas apstākļus, pašvaldības dome konstatē, ka, vienlaicīgi ir uzsākta pretendenta piedāvājuma reģistrācija pie pašvaldības sekretāres plkst. 14.00 un arī Priekules novada iepirkuma komisijas piedāvājumu atvēršanas sanāksme plkst.14.00 novada pašvaldības zālē.

Līdz ar to pašvaldības sekretāre plkst.14.00 saņemto piedāvājumu varēja nodot iepirkuma komisijai tikai pēc tā reģistrācijas, uz aploksnēm atzīmējot saņemšanas datumu, laiku un reģistrēšanas numuru, kas arī nekavējoši tika izdarīts.

Šajā gadījumā izveidojās situācija, ka saskaņā ar atklāta konkursa „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā” nolikumu reģistrētais piedāvājums novada pašvaldības zālē tika ienests piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā.

Piedāvājums tika iesniegts atklāta konkursa „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā” nolikuma 1.5.1.punktā noteiktajā termiņā un pašvaldības sekretārei nebija tiesību atteikties to reģistrēt.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes saskaņā ar nolikuma 1.6.2. punktu ir atklātas un personas atvēršanas sanāksmes telpā var ienāk un iziet no tās jebkurā laikā.

Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijai, saņemot piedāvājumu, kas reģistrēts saskaņā ar atklātā konkursa „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā” nolikuma noteikumiem, tas bija jāatver, tādējādi nodrošinot pretendentu brīvu konkurenci un vienlīdzīgu un likumīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

Pašvaldības iepirkumu komisijas rīcība ir bijusi likumīga un saskaņā ar atklāta konkursa „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā” nolikumu.

Taču, Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka iztrūkst procedūra, kas neapstrīdami konstatē laiku, kad beidzas piedāvājumu iesniegšana.

Līdz ar to, lai izvairītos no strīdiem, kas saistīti ar atklāta konkursa „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā” pretendentu piedāvājumu iesniegšanas un  atvēršanas procedūru, Priekules novada pašvaldības dome uzskata, ka ir piemērojama Publisko iepirkumu likuma 38.panta 2.daļa, kas nosaka, ka “pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums”.

Priekules novada pašvaldības dome uzskata, ka iepirkuma procedūrā ir nepieciešama vēl viena procedūra  - piedāvājumu iesniegšanas laika slēgšana, kas sastādāma kā atsevišķs dokuments.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta 2.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 188., 189.pantu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ 11 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Rigonda Džeriņa; „pret”- 1 deputāts Andis Eveliņš; „atturas” – nav, nolemj:

 

  1. Atzīt par likumīgu Priekules novada pašvaldības iepirkuma komisijas rīcību 2014.gada 29.septembrī atklātā konkursa „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā” piedāvājumu atvēršanas sanāksmē saistībā ar iepirkumu – iepirkuma identifikācijas numurs – PNP2014/25.

 

2.      Pārtraukt iepirkuma procedūru atklātā konkursā „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā” – iepirkuma identifikācijas numurs – PNP2014/25, jo iztrūkst procedūra, kas neapstrīdami konstatē laiku, kad beidzas piedāvājumu iesniegšana.

 

  1. Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības iepirkuma komisijai turpmāk organizēt savu darbu iepirkumu piedāvājumu atvēršanā sekojoši – pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes pie pašvaldības sekretāres precizēt pulksteņa rādītāju saskaņā ar Latvijas Radio 1 noteikto laiku un reģistrēt piedāvājumu iesniegšanas laika slēgšanu, sastādot atsevišķu dokumentu. Pēc piedāvājumu iesniegšanas laika slēgšanas veikt piedāvājumu atvēršanu.

 

  1. Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijai organizēt jaunu iepirkuma procedūru par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbiem 2014./2015. gada ziemas periodā.

 

  1. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

 

  1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas attiecīgajā tiesas namā pēc pieteicēja adreses, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.