29.06.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.2)

29.06.2017. domes sēdes protokols Nr.2
237. Par Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                               

  Nr.237                    

          (protokolsNr.2,1.punkts)

 

Par  Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

            1. 2017.gada 12.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemti personu XX (iesn. ind. 2.1.5/17/1732-S) un XX (iesn. ind. 2.1.5/17/1733-S) iesniegumi par dzīvojamās telpas īres tiesību nodošanu XX, Priekule, Priekules novads.

 

2.  Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX, p.k. XX, īres tiesības uz dzīvokli XX, Priekule ar Priekules pilsētas lēmumu Nr.156 piešķirtas  20.10.1998.

2.2. XX, 1999.gada 22.martā noslēgusi īres līgumu ar pašvaldības uzņēmumu „Priekules nami”.

2.3. Pašvaldība ir saņēmusi XX rakstveida piekrišanu par īres tiesību nodošanu XX.

2.4. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem XX ir XX mazmeita.

2.5. No 2016.gada 21.septembra XX ir deklarēta Lielbritānijā un faktiski dzīvoklī XX, Priekule, Priekules novads dzīvo XX.

2.6. Par dzīvokli nav nenokārtotu parādsaistību pret SIA „Priekules nami”.

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu:

„14.pants. Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu. Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus..

                  

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut SIA „Priekules nami” veikt grozījumus 22.03.1999. noslēgtajā dzīvojamās telpas īres līgumā, piešķirot ”IZĪRĒTĀJA” tiesības XX uz dzīvokli XX, Priekule, Priekules novads.

      2.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līguma grozījumi ar SIA „Priekules nami” parakstāmi viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Grozījumi veicami, noslēdzot jaunu beztermiņa Dzīvojamās telpas īres līgumu. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības veselības un sociālo jautājumu komitejas lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

238. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, Priekulē

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                 

Nr.238                    

          (protokolsNr.2,2.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, Priekulē

 

1. 2017.gada 22.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX, Priekule, Priekules nov., LV – 3434.

2.  Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX deklarējusi dzīvesvietu XX, Priekules nov.

2.2. XX dzīvokli ir apsekojusi un apņemas nepieciešamos remontdarbus veikt par saviem līdzekļiem.

2.3. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta SIA “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”. Dzīvoklis ir brīvs kopš 06.03.2017.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

3. Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz vienistabas dzīvokli XX, Priekules nov., LV-3434 ar kopējo platību 27,50m², tai skaitā dzīvojamā platība 18,30 m², virtuve ar platību 9,20 m2.

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

239. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, Priekulē

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.239                    

          (protokolsNr.2,3.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, Priekulē

 

1. 2017.gada 5.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX, Priekule, Priekules nov., LV – 3434.

2.  Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX deklarējusi dzīvesvietu XX Priekules novads.

2.2. XX dzīvokli ir apsekojusi un apņemas nepieciešamos remontdarbus veikt par saviem līdzekļiem.

2.3. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta SIA “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”. Dzīvoklis ir brīvs kopš 29.05.2017.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

3. Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Piešķirt īres tiesības XX uz divistabu dzīvokli XX, Priekule, Priekules nov., LV-3434 ar kopējo platību 61,20 m², tai skaitā dzīvojamā platība 43,70 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

240. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.240                    

          (protokolsNr.2,4.punkts)

 Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, Priekules nov.

 

2017.gada 13.jūnijā Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX p/k.XX, dzīvojoša XX, (turpmāk – Iesniedzējs), iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules nov., LV – 3486.

 

Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

[1] Iesniedzējs deklarējis dzīvesvietu XX1, no 15.07.2005.

[2] Iesniedzējs nav atzīstams par personu, kura tiesīga saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, līdz ar to konstatējams, ka Iesniedzējs pretendē uz brīvo dzīvokli.

 [3] Iesniedzējs ar dzīvokli XX, ir iepazinies un nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem. Īres un komunālos maksājumus turpmāk apņemas maksāt godprātīgi.

[4] Piešķiramais dzīvoklis uz iesnieguma izskatīšanas brīdi ir brīvs. Informācija par to izvietota atbilstoši Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īres pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 2.punktam.

[5 Iesniedzējam nav konstatētas parādsaistības pret Priekules novada pašvaldību un tās iestādēm un uzņēmumiem, kā arī nav konstatēts, ka varētu pastāvēt citi apstākļi vai šķēršļi dzīvokļa piešķiršanai atbilstoši normatīvajiem aktirm.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt XX īres tiesības dzīvoklim XX ar kopējo platību 35,6 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 13,7 m².

      2. Noteikt pirmo īres tiesību termiņu 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo, īres līguma termiņam beidzoties.

3. Noslēgt īres līgumu ar XX par šā lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

          4. Uzdot kontroli pār lēmuma izpildi Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dz. Kudumam.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX.

Gramzdas pagasta pārvaldei Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV – 3486. 

241. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.241                    

          (protokolsNr.2,5.punkts)

 Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, Priekules nov.

 

2017.gada 8.jūnijā Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX p/k.XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., (turpmāk – Iesniedzējs), iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules nov., LV – 3486.

 

Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

[1] Iesniedzējs deklarējis dzīvesvietu XX, Priekules nov., LV – 3434 ., no 22.09.2009.

[2] Iesniedzējs nav atzīstams par personu, kura tiesīga saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, līdz ar to konstatējams, ka Iesniedzējs pretendē uz brīvo dzīvokli.

 [3] Iesniedzējs ar dzīvokli XX, ir iepazinies un nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem. Īres un komunālos maksājumus turpmāk apņemas maksāt godprātīgi.

[4] Piešķiramais dzīvoklis uz iesnieguma izskatīšanas brīdi ir brīvs. Informācija par to izvietota atbilstoši Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īres pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 2.punktam.

[5 Iesniedzējam nav konstatētas parādsaistības pret Priekules novada pašvaldību un tās iestādēm un uzņēmumiem, kā arī nav konstatēts, ka varētu pastāvēt citi apstākļi vai šķēršļi dzīvokļa piešķiršanai atbilstoši normatīvajiem aktirm.

 

Deputāts Toms Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu,atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt XX īres tiesības dzīvoklim XX ar kopējo platību 68,9 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 41,2 m².

      2. Noteikt pirmo īres tiesību termiņu 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo, īres līguma termiņam beidzoties.

3. Noslēgt īres līgumu ar XX par šā lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

          4. Uzdot kontroli pār lēmuma izpildi Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dz. Kudumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX.

Gramzdas pagasta pārvaldei Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV – 3486. 

242. Par dalību projektā Erasmus Mācību mobilitāte un priekšfinansējuma nodrošināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                

Nr.242                    

          (protokolsNr.2,6.punkts)

Par dalību projektā Erasmus  Mācību mobilitāte un priekšfinansējuma nodrošināšanu

 

Erasmus+ mācību mobilitātes mērķi ir piedāvāt skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, uzlabojot un dažādot skolu pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes un veidojot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.

Erasmus+ programma atbalsta:

1)mācību stundu vadīšanu, kuras ietvaros skolotāji vai cits skolu pedagoģiskais personāls pasniedz mācību stundas ārvalstu skolā vai

2)personāla mācības – atbalsta skolotāju, skolas vadības un cita skolu pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, nodrošinot to dalību

a) profesionālās pilnveides kursos un apmācībās,

b) darba vērošanu ārvalstu skolā vai citā atbilstošā organizācijā, kas darbojas skolu izglītības jomā.

Priekules vidusskolas iesniegtā un atbalstītā projekta mērķis ir skolotāju piedalīšanās starptautiskos pedagogu profesionālās pilnveides kursos. Pēc kursiem plānots dalīties pieredzē ar kolēģiem skolā un novadā.

Kopējās izmaksas 6306 EUR. Projekta realizācijai nepieciešams priekšfinansējums 25% apmērā, ko atgūs pēc atskaišu iesniegšanas.

Atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atbalstīt Priekules vidusskolas piedalīšanos Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus + 1. Pamatdarbības aktivitātē – individuālās mācību mobilitātes un nodrošināt projekta realizēšanai nepieciešamo priekšfinansējumu.

2. Noteikt par projekta vadītāju un paraksta tiesīgo personu Priekules vidusskolas direktori Irinu Tiesnesi.

Lēmums izsniedzams: Priekules vidusskolai, Finanšu nodaļai

243. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.243                  

          (protokolsNr.2,7.punkts)

 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā

            2017. gada 2.jūnijā  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novads, LV – 3434 (turpmāk – iesniedzējs) pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai 710 EUR apmērā dalībai starptautiskās šautriņu mešanas sacensībās Anglijā – 2017.gada „PDC Players Championship” sezonas 17. un 18.posmā un Somijā – 2017.gada “PDC Nordic & Baltic” sezonas 7. un 8.posmā, kā arī “PDC European Tour” 10., 11. un 12.posmu kvalifikācijas turnīros.

 

Izskatot pieteikumu Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

 

[1] Iesniedzējs atbilst Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 2.1.punktā noteiktajai pretendentu kategorijai;

[2] Iesniegums  noformēts atbilstoši saistošo noteikumu 8.punktam.

[3] Iesniegumam pievienots biedrības “Latvijas Darts Organizācija” iesniegums, kas apliecina, panākumus attiecīgās nozares sacensībās pēdējā gada laikā, līdz ar to iesniedzējs pamatojis tiesības pretendēt uz atbalsta piešķiršanu atbilstoši saistošo noteikumu prasībām;

[4] Iesniegumā lūgtais finansējuma atbalsta apmērs atbilst Priekules novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 1.1.punktā noteiktajam finansiālā atbalsta maksimālajam apmēram t.i. 711,44 EUR.

[5] Iesniedzējs pieprasīto finanšu apmēru pamatojis ar pieteikumā ietverto izdevumu tāmi, atbilstoši saistošo noteikumu 7.punktā minētajām prasībām.

Priekules novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komiteja, izskatot pieteikumu, sniegusi pozitīvu atzinumu atbalsta piešķiršanai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par  atbalsta  sniegšanu  izglītības,  mūzikas,  mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 10.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Piešķirt XX, dzīvojošs XX, Priekules novads, finansējumu dalībai starptautiskās šautriņu mešanas sacensībās Anglijā – 2017.gada „PDC Players Championship” sezonas 17. un 18.posmā un Somijā – 2017.gada “PDC Nordic & Baltic” sezonas 7. un 8.posmā, kā arī “PDC European Tour” 10., 11. un 12.posmu kvalifikācijas turnīros  710 EUR apmērā.

 

 

Lēmums apstrīdams viena mēneša Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

244. Par Priekules novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.244                  

          (protokolsNr.2,8.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

 

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats.

245. Par grozījumiem 30.01.2017.deleģēšanas līgumāNr.2.2.2/17/182

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.245                  

          (protokolsNr.2,9.punkts)

Par grozījumiem 30.01.2017.deleģēšanas līgumāNr.2.2.2/17/182

[1]Nepieciešams veikt grozījumus30.01.2017. deleģēšanas līgumā Nr. 2.2.2./17/182, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un  SIA „Priekules nami” par Priekules pilsētas labiekārtošanas un pilsētas kapu uzturēšanas un apsaimniekošanas pārvaldes uzdevumu. Ir sakārtots bērnu rotaļu laukums Galvenā ielā 3, Priekulē, ielu tirdzniecības laukums Aizputes ielā 18, Priekulē un sabiedriskās tualetes Galvenā ielā 3, Priekulē. Minētajiem objektiem nepieciešama apsaimniekošana, lai tajos uzturētu kārtību un tīrību.

 [2] Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, un pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes likuma 41.panta otrās un trešās daļas, kā arī 42.panta pirmo daļas noteikumus.

 [3] Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus, Priekules novada pašvaldība secina, ka:

[4] SIA „Priekules nami”,  pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina no likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkta izrietošu uzdevumu - teritorijas labiekārtošanas un sanitārās uzkopšanas veikšanu. SIA „Priekules nami” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

[5] Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkcijas izpildi.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izteikt 30.01.2017. deleģēšanas līguma Nr. 2.2.2./17/182, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un  SIA „Priekules nami” par pašvaldības funkcijās ietilpstošu ielu, ceļu, laukumu, pilsētas kapu uzturēšanas un pārvaldes uzdevumu (sētnieka pakalpojumi) veikšanu 1.1.1.punktu sekojošā redakcijā:

“1.1.1.pašvaldībai likumā “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto ielu, ceļu, laukumu, pilsētas kapu uzturēšanas un apsaimniekošanas pārvaldes uzdevumu (sētnieka pakalpojumi), tai skaitā bērnu rotaļu laukuma Galvenā ielā 3, Priekulē, ielu tirdzniecības laukuma Aizputes ielā 18, Priekulē un sabiedriskās tualetes Galvenā ielā 3, Priekulē apsaimniekošana.”

2.      Par pārvaldes uzdevumam nepieciešamo naudas summu lemt 2017.gada augusta domes sēdē.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 29.jūniju.

4.      Noslēgt vienošanos par grozījumiem deleģēšanas līgumā piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

5.      Informāciju par grozījumiem 30.01.2017. deleģēšanas līgumā Nr. 2.2.2./17/182 piecu darbdienu laikā no grozījumu parakstīšanas publicēt Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

6.      Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma.

7.      Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums paziņojams:

1) SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;       2)finanšu nodaļa; 3)juristei I.Avotiņai

246. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.246                  

          (protokolsNr.2,10.punkts)

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos

             Atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir apstiprināts 2016.gada 28.janvārī. Šobrīd izanalizējot esošo situāciju, pārskatot iedzīvotāju skaitu adresēs, konteineru skaitu ir secināts, ka daudzviet mainījušies iepriekšējā aprēķinā izmantotie sākotnējie dati. Nākušas klāt arī jaunas izvešanas adreses. Līdz ar to ir nepieciešams veikt jaunus aprēķinus un noteikt jaunus apsaimniekošanas tarifus. Ar 2015.gada 30.decembra pašvaldības domes lēmumu Nr.17, punkts 11 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu” atkritumu apsaimniekošanas maksa Priekules novadā apstiprināta EUR/m3 8,43.- (astoņi euro un 43 centi par vienu kubikmetru) bez PVN no 2016.gada 1.marta.

Atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Bunkas pagastā EUR bez PVN:

1.1.   Lāčplēši                      0.48

1.2.   Krasta iela 3               0.98

1.3.   Kurši                          0.58

1.4.   Suvorova 31               0.58    

2.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Gramzdas pagastā EUR bez PVN:

2.1.   Miera iela 4,5,7          0.73

2.2.   Skolas iela 6               0.74

2.3.   Uzvaras iela 4            0.74

2.4.   Miera iela 2                0.74

2.5.   Meža iela 3                 1.16

2.6.   Liepas (Aizvīķi)         1.35

3.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Kalētu pagastā EUR bez PVN:

3.1.   Liepu aleja 2              0.79

3.2.   Liepu aleja 2a             0.79

3.3.   Liepu aleja 3              0.86

3.4.   Liepu aleja 3a             0.86

3.5.   Brūzis                         0.73

4.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Virgas pagastā EUR bez PVN:

4.1.   Sarmas, Blāzmas        0.72

4.2.   Vārtājas                      0.43

4.3.   Gaismas                     0.40

4.4.   Ērgļi                           0.74

4.5.   Zīlītes                         0.51

5.      Par lēmuma izpildi atbild pagastu pārvalžu vadītāji.

6.      Apstiprinātais tarifs stājas spēkā ar 2017.gada 1.jūliju

7.      Ar lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Priekules novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmums „Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” (protokols Nr.2, 44.§).

 

Lēmums nosūtāms:

1.      Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastu pārvaldēm;

2.      Finanšu nodaļai.

247. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX par nekustamajiem īpašumiem AIZPUTES IELA 4b, AIZPUTES IELA 6, Priekulē un PILSKALNI, Priekules pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.247                 

          (protokolsNr.2,11.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX par nekustamajiem īpašumiem AIZPUTES IELA 4b, AIZPUTES IELA 6, Priekulē un PILSKALNI, Priekules pagastā, Priekules novadā

 

1.      11.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/3332 un nosūtīts XX (XX) uz viņa deklarēto dzīvesvietu XX, Liepājā, LV-3401

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 29.06.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      29.06.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēku īpašumu AIZPUTES IELA 4b, Priekulē (kad.Nr. 6415 006 0056, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 2558) par laiku 01.01.2014. – 30.06.2014. ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 81,87;

nokavējuma nauda līdz 29.06.2017. –            EUR 25,57;

KOPĀ                                                             EUR 107,44,

 

par zemes īpašumu AIZPUTES IELA 4b, Priekulē (kad.Nr. 6415 006 0056, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 1907) par laiku 01.01.2013. – 30.06.2017.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 160,04;

nokavējuma nauda līdz 29.06.2017. –            EUR 63,50;

KOPĀ                                                             EUR 223,54,

 

par zemes īpašumu AIZPUTES IELA 6, Priekulē (kad.Nr. 6415 006 0089, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 23658) par laiku 01.01.2013. – 30.06.2017.:

 nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 29,85;

nokavējuma nauda līdz 29.06.2017. –            EUR 12,04;

KOPĀ                                                             EUR 41,89,

 

par zemes īpašumu PILSKALNI, Priekules pagastā (kad.nr. 6482 004 0102, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11291) par laiku 01.01.2014. – 30.06.2017.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 284,09;

nokavējuma nauda līdz 29.06.2017. –            EUR 86,38;

KOPĀ                                                             EUR 370,47,

 

par ēku īpašumu PILSKALNI, Priekules pagastā (kad.nr. 6482 004 0102, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 35702) par laiku 01.01.2014. – 30.06.2017.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 2,18;

nokavējuma nauda līdz 29.06.2017. –            EUR 0,67;

KOPĀ                                                             EUR 2,85.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds 29.06.2017.       EUR 558,03;

Nokavējuma nauda līdz 29.06.2017.                          EUR 188,16;

KOPĀ                                                                         EUR 746,19.  

 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX (XX), personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem AIZPUTES IELA 4b (kad.apz. 6415 006 0056), AIZPUTES IELA 6 (kad.apz. 6415 006 008), Priekulē un PILSKALNI, Priekules pagastā, Priekules novadā (kad.apz. 6482 004 0102) par laiku 01.01.2013. – 30.06.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 558,03;

nokavējuma nauda līdz 29.06.2017. –            EUR 188,16;

KOPĀ                                                                        EUR 746,19

(Septiņi simti četrdesmit seši euro, 19 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 11.augustam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 14.augustā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

248. Par nekustamā īpašuma ”Josti”, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.248                 

          (protokolsNr.2,12.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma ”Josti”, Kalētu pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

 

 Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Josti”, Kalētu pagastā nodošanu atsavināšanai, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums „Josti”, kadastra Nr.6464 006 0063, Kalētu pagastā pieder pašvaldībai. Īpašuma tiesības reģistrētas 2017.gada 29.maijā Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000567557.

Nekustamais īpašums “Josti”, Kalētu pagastā sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0061  3,57 ha platībā, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,34 ha un krūmi 2,23 ha.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Augstāk minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības un Kalētu pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Josti”, kadastra Nr.6464 006 0063, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 006 0061- 3,57 ha platībā, Kalētu pagastā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

3.Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai, attīstības un plānošanas nodaļas vad. U. Ržepickai.

 

PIELIKUMS

249.Par nekustamā īpašuma (zemes starpgabala) ”Mazkuplēni”, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.249                 

          (protokolsNr.2,13.punkts)

Par nekustamā īpašuma (zemes starpgabala) ”Mazkuplēni”, Kalētu pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Ruģi”, reģ.Nr.42102012757, juridiskā adrese: Galvenā iela 15, Priekule, Priekules novads, valdes locekles XX, 02.06.2017. iesniegums, reģ.Nr.2.1.4/17/1660-S, ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošu zemes vienību “Mazkuplēni”, kadastra apzīmējums 6464 003 0062, Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Mazkuplēni”, kadastra Nr.6464 003 0062, Kalētu pagastā, reģistrētas 2017.gada 24.maijā Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000567419 uz pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums „Mazkuplēni”, kadastra Nr. 6464 003 0062, Kalētu pagastā sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 003 0062  1,77 ha platībā. Zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Saskaņā ar zemes Situācijas plānu 1,58 ha zemes aizņem krūmi. Zemes vienība nav iznomāta un tai nav piekļuves.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā-PPMAL) 1.panta 11.punkta b) apakšpunktā noteikts, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).

PPMAL 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka (….) atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un šā panta ceturtās daļas 1.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt (…) zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei.

PPMAL 44.pantaastotās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai zemes starpgabalu, kurš ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals.

Nekustamais īpašums „Mazkuplēni”, Kalētu pagastā nav nepieciešams pašvaldības un Kalētu pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai un piegul SIA “Ruģi” piederošajam zemes gabalam “Zvirbuļi”.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...), atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Arta Brauna, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemes starpgabalu) „Mazkuplēni”, kadastra Nr.6464 003 0062, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 003 0062  1,77 ha lielā platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai, attīstības un plānošanas nodaļas vad. U. Ržepickai.

PIELIKUMS

250. Par nekustamā īpašuma ”Laptēni”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.250                 

          (protokolsNr.2,14.punkts)

Par nekustamā īpašuma ”Laptēni”, Virgas pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

 2017.gada 30.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX., iesniegums, reģ.Nr.2.3.4/17/1625-S, ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Laptēni”, Virgas pagastā, Priekules novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Laptēni”, Virgas pagastā pieder pašvaldībai. Īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000102178.

Nekustamais īpašums „Laptēni”, kadastra Nr. 6498 003 0191, Virgas pagastā sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0191-  0,1080 ha platībā. Uz zemes vienības atrodas viena dzīvokļa dzīvojamā māja 60,3 kvm. platībā un kūts 60,4 kvm. platībā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Nekustamais īpašums „Laptēni”, Virgas pagastā nav nepieciešams pašvaldības un Virgas pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.apakšpunkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā, tas ir, atsavinot pašvaldības īpašumā esošo viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Pēc Virgas pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, nekustamā īpašuma „Laptēni”, Virgas pagastā dzīvojamā māja ir izīrēta un 2002.gada 01.septembrī  noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums ar iesniedzēju.

Iesniedzējai nav nodokļa un īres parādu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Laptēni”, kadastra Nr.6498 003 0191, Virgas pagastā, Priekules novadā.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai, attīstības un plānošanas nodaļas vad. U. Ržepickai.

PIEIKUMS

251. Par nekustamā īpašuma ”Pazarīši”, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.251                 

          (protokolsNr.2,15.punkts)

Par nekustamā īpašuma ”Pazarīši”, Kalētu pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

 Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Pazarīši”, Kalētu pagastā nodošanu atsavināšanai, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums „Pazarīši”, kadastra Nr.6464 006 0043, Kalētu pagastā pieder pašvaldībai. Īpašuma tiesības reģistrētas 2017.gada 05.jūnijā Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000567763.

Nekustamais īpašums “Pazarīši”, Kalētu pagastā sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0044  4,54 ha platībā, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 4,06 ha.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Augstāk minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības un Kalētu pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Pazarīši”, kadastra Nr.6464 006 0043, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 006 0044- 4,54 ha platībā, Kalētu pagastā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai, attīstības un plānošanas nodaļas vad. U. Ržepickai.

 

PIELIKUMS

252. Par nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.252                 

          (protokolsNr.2,16.punkts)

Par nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekule, Priekules nov., iesniegumu, kurā lūgts atsavināt zemes vienību Tirgoņu ielu 1, Priekulē, Priekules novadā 2500 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 003 0196 .

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Tirgoņu iela 1, kadastra Nr.6415 003 0196 – 2500 m2 platībā, Priekulē, Priekules novadā, pieder Priekules novada pašvaldībai, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.

            Nekustamais īpašums atdalīts no nekustamā īpašuma Raiņa iela 15, Priekule, Priekules novads.
            XX Tirgoņu ielā 3, Priekule, Priekules novads atrodas Būvju īpašums – veikals-dzīvojamā māja, ar kadastra nr.6415 503 0029, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000094352.

            Izvērtējot iesniegumu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam, pirmpirkuma tiesības XX nav.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules nov., kadastra  numurs 6415 003 0196, kurš sastāv no zemesgabala 2500 m2 platībā, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepicka.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. XX

253. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX par nekustamajiem īpašumiem RAIŅA IELA 31-3 un RAIŅA IELA 31-5, Priekulē, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.253               

          (protokolsNr.2,17.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX par nekustamajiem īpašumiem RAIŅA IELA 31-3 un RAIŅA IELA 31-5, Priekulē, Priekules novadā

 

1.      10.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/3235 un nosūtīts XX (XX) uz viņa deklarēto dzīvesvietu XX, Priekules novadā.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 29.06.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      29.06.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu RAIŅA IELA 31-3, Priekulē (kad.Nr. 6415 900 0312), personīgā konta Nr. NINO sistēmā 504642; 504643) par laiku 01.01.2013. – 30.06.2014. ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 30,47;

nokavējuma nauda līdz 29.06.2017. –            EUR 12,27;

KOPĀ                                                             EUR 42,74,

 

par īpašumu RAIŅA IELA 31-5, Priekulē (kad.Nr. 6415 900 0313), personīgā konta Nr. NINO sistēmā 504644; 504645) par laiku 01.01.2013. – 30.06.2017.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 31,97;

nokavējuma nauda līdz 29.06.2017. –            EUR 12,90;

KOPĀ                                                             EUR 44,87.

 

 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds 29.06.2017.       EUR 62,44;

Nokavējuma nauda līdz 29.06.2017.                          EUR 25,17;

KOPĀ                                                                         EUR 87,61.    

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX (XX), personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem RAIŅA IELA 31-3 (kad.nr. 6415 900 0312) un RAIŅA IELA 31-5 (kad.nr. 6415 900 0313), Priekulē, Priekules novadā par laiku 01.01.2013. – 30.06.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 62,44;

nokavējuma nauda līdz 29.06.2017. –            EUR 25,17;

KOPĀ                                                                        EUR 87,61

(Astoņdesmit septiņi euro, 61 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 11.augustam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 14.augustā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

254. Par nekustamā īpašuma Tirgus iela 12A, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.254               

          (protokolsNr.2,18.punkts)

Par nekustamā īpašuma Tirgus iela 12A, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošaXX, Priekules nov., iesniegumu, kurā lūgts atsavināt zemes vienību Tirgus iela 12A, Priekulē, Priekules novadā 2100 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 003 0135 .

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Tirgus iela 12A , kadastra Nr.6415 003 0135 – 2100 m2 platībā, Priekulē, Priekules novadā, pieder Priekules novada pašvaldībai, ar 26.03.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nr.5, 54.§ , ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

            Zemes vienībai nav veikta uzmērīšana, tā nav reģistrēta zemesgrāmatā.           

Lai ierosinātu atsavināšanu, nepieciešamas veikt visas iepriekšminētās darbības.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantu ,zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja pašvaldībai tās pašreizējā administratīvajā teritorijā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1.  Veikt zemes vienības Tirgus iela 12A, Priekule., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 003 0135, 2100 m2 platībā, kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu.
 2. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei organizēt zemes  vienības Tirgus iela 12A, Priekule., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 003 0135, ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības Tirgus iela 12A, Priekule., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā (lēmuma 1.punkts), segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

      4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepicka.

 

      5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Lēmums izsūtāms :

                    1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

                    1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

                    1 eks. Finanšu nodaļai;

                    1 eks. XX.

 

PIELIKUMS