26.10.2018. domes sēde (protokols Nr.14)

26.10.2018. domes sēdes audioieraksts
26.10.2018. domes sēdes protokols Nr.14
476. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2018.gada septembra

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.476            

          (protokols Nr.14,  1.punkts)

 

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2018.gada septembra

 

2018. gada 21.septembrī no IZM ir saņemtas aprēķinu datnes ar mērķdotācijas sadali 2018.gada septembrim – decembrim. Pamatojoties uz šiem aprēķiniem izglītības iestādes jau ir sagatavojušas tarifikācijas, skolotāji saņēmuši avansu par septembra mēnesi un 10.oktobrī tiks izmaksāta alga par septembri. To varēja nodrošināt, jo IZM septembrī, lai pašvaldības varētu izmaksāt pedagogiem algas par septembri, tika pārskaitīts avansa maksājums – 75% no mēnesim nepieciešamā finansējuma.

2018.gada 2.oktobrī Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu Nr.466 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam”.

Ar rīkojumu ir apstiprināts finansējums līdz 2018.gada 30.novembrim, tas ir, rīkojumā ir kopējais finansējums, gan tas, kas tika apstiprināts likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam” – no 1.janvāra līdz 31.augustam, gan finansējums no šī gada 1.septembra līdz 30.novembrim.

Vienlaikus IZM informē, ka Ministru kabinets 2018.gada 2.oktobra sēdē nolēma, ka no Finanšu ministrijas budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tiks piešķirts papildu nepieciešamais finansējums, lai nodrošinātu pedagogu algu palielinājumu visam 2018.gadam (MK 02.10.2018. rīk. Nr.467).

Pēc tam, kad Finanšu ministrija piešķirs iepriekšminēto papildu finansējumu, IZM iesniegs Ministru kabineta rīkojumu par mērķdotāciju sadali visam 2018.gadam (līdz 31.decembrim).

Taču MK noteikumi par mērķdotāciju sadali izglītības iestādēm paredz, ka mērķdotācija tiek aprēķināta vienu reizi gadā par bērnu skaitu, kāds ir izglītības iestādē 1.septembrī. Tāpēc lēmuma projekts ir sagatavots par periodu līdz 2019.gada augustam.

 

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2018.gada septembra līdz 2019.gada augustam sadalīt sekojoši:

 

Algas fonds darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI EUR

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Pedagogiem un atbalsta personālam

Adminis-trācijai

par kvalitātes pakāpi, kas iegūta līdz 2017.gada 9.augustam

Kopā

Priekules vidusskola

25623

3165

294,40

29082,40

7006

36088

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

8743

1080

118,50

9941,50

2395

12337

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

6245

771

0,00

7016,00

1690

8706

Virgas pamatskola

4265

526

36,00

4827,00

1163

5990

KOPĀ

63121

Valsts budžetā plānots

64393

Rezerves fondā mēnesī  1,98%

1272

 

2.      Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada septembra līdz 2019.gada augustam sadalīt sekojoši:

 

Algas fonds darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI EUR

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Pedagogiem un atbalsta personālam

par kvalitātes pakāpi, kas iegūta līdz 2017.gada 9.augustam

Kopā

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

3108

73,13

3181,13

766,33

3947

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

1368

1,69

1369,69

329,96

1700

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

1109

5,63

1114,63

268,51

1383

Virgas pamatskola

718

0

718

172,97

891

KOPĀ

7921

Valsts budžetā plānots

8081

Rezerves fondā mēnesī  1,98%

160

 

 

 

 

                             

3.      Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2018.gada septembra līdz 2019.gada augustam sadalīt sekojoši:

 

 

Stundu skaits

Algas fonds darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Pedagogu darba samaksai

Kvalitātes piemaksām

Kopā

EUR

Priekules vidusskola

55

1302

12

1314

316,54

1630,54

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

22

521

3

524

126,23

650,23

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

16

379

3

382

92,02

474,02

Virgas pamatskola

11

261

0

261

62,87

322,87

Purmsātu speciālā internātpamatskola

12

327

3

330

79,50

409,50

Priekules Mūzikas un mākslas skola

6

142

0

142

34,21

176,21

KOPĀ

123

2932

18

2953

711,38

3664,37

Valsts budžetā plānots

 

 

 

 

 

3735,00

Nesadalītie līdzekļi 1,9%

 

 

 

 

70,63

 

4.      Izglītības vadītājai A.Purviņai veikt darba samaksas un piemaksu aprēķina atbilstības kontroli, apstiprinot tarifikāciju.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

477. Par saistošo noteikumu Nr.10/18 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”’’ apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr. 477            

          (protokols Nr.14,  2.punkts)

 

 

Par saistošo noteikumu Nr.10/18 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”’’ apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10/18 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” (noteikumi pielikumā).

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10/18 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

478. Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas simtgadē

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.478            

          (protokols Nr.14,  3.punkts)

 

Par  Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas simtgadē

 

Deputāti Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone un Gražina Ķervija, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu (10.10.2017.,prot.Nr.5, 1.punkts), atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.1.Piešķirt apbalvojumu GODA NOVADNIEKS:

1.1  Līga STRĒLE – folkloriste un kopas “Traistēni” vadītāja. Par nesavtību un sevis ziedošanu kultūras darbam mūža garumā, kas folkloras kopai “TRAISTĒNI” nodrošināja izaugsmi līdz starptautiskajam festivālam “BALTICA”, uzstāties ārpus Latvijas un piedalīties Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkos Rīgā.

1.2  Inga LEIVE – LEVITE – VPDK “Duvzare” vadītāja. Par kolektīva izveidošanu un visaugstākā mērķa sasniegšanu – piedalīšanos Latvijas simtgades Deju lielkoncertā. Par divu Tautas mākslas lielkoncertu māksliniecisko realizāciju Priekules novada Ikara svētku ietvaros.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GODA un GADA CILVĒKS VIRGAS pagastā:

2.1 Zaiga ŪDRIŅA – GADA cilvēks  Virgas pagastā – par pedagoģisko vitalitāti un

radošumu darbā ar pirmskolas bērniem un viņu vecākiem, par enerģiskumu un atbildības sajūtu nozīmīgās dzīves situācijās.

2.2 Jānis AUZNIEKS – GODA cilvēks Virgas pagastā par desmitiem gadu gaitā uzkrāto

profesionalitāti darbā ar smago traktortehniku, par godprātīgu attieksmi un ieinteresētību, uzturot braukšanas kārtībā pagasta grants ceļu segumu. Par sirsnību un atsaucību, nododot aroda prasmes un pieredzi nākamajām paaudzēm.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GODA CILVĒKS BUNKAS pagastā:

Litai VĒKAUSEI – par Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas popularizēšanu, iegūstot “Latvijas mazās gaismas pils” statusu. Par lasīt prieka veicināšanu visu vecuma iedzīvotājiem. Par Krotes kultūrvēstures pētniecību un pazīstamu kultūras darbinieku devuma popularizēšanu plašākai sabiedrībai.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GODA CILVĒKS GRAMZDAS pagastā:

Ģirts BURVIS – par Gramzdas pagasta identitātes pilnveidošanu un paplašināšanu, radot mākslas objektu - sarkanbaltsarkanās laivas laukumā “Vārti uz Latviju”. Par mākslinieciski pievilcīgu risinājumu dabas kinozālei “Daba iedvesmo”, kas ļauj vietējiem iedzīvotājiem un Gramzdas viesiem skatīties kino un radīt interesantus kultūras sarīkojumus neierastā vidē.   

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GODA un GADA CILVĒKS KALĒTU pagastā:

5.1 Mirdza LIEPIŅA – GODA CILVĒKS Kalētu pagastā – Par nesavtīgu un radošām idejām piepildītu misijas darbu Kalētu pagasta iedzīvotāju labā pusgadsimta garumā. Par jauno kalētnieku skološanu pamatskolā un pagasta bibliotēkas veidošanu par iedzīvotāju iecienītu zinību saliņu, ko Latvijas valsts novērtējusi ar nomināciju “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs”.

5.2 Līga KVĀŠE – GADA CILVĒKS Kalētu pagastā – Par profesionālu ieinteresētību bērnu muzikālajā izglītībā, radot iespējas Kalētu apkaimes bērnu talanta izpausmei un sekmējot to izaugsmi uz lielās skatuves. Par regulāru pirmsskolas vecuma bērnu gatavošanu konkursam “Priekules novada Cālēns” un koncertdarbību Kalētos, Aizvīķos un Priekulē.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS PRIEKULES pilsētā

6.1  Indra ĻAUDOBELE – par brīvprātīgā darba veikšanu Priekules sociālajā centrā ar

bērniem, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Par Priekules novada pirmās dzejas grāmatas izdošanu, iesaistot 12 novada dzejniekus radošā sadarbībā ar izdevniecību “Ezerrozes grāmatas”.   

6.2  Mārtiņš MIKĀLS – par Priekules novada sporta dzīves mērķtiecīgu izaugsmi. Par

entuziasmu, organizējot vērienīgus un ikgadējus sporta notikumus: Priekules MTB maratons un Priekules novada velokross. Par Latvijas simtgadei veltīto divu dienu skrējienu apkārt Priekules novadam Apskrien, izgaismo Priekules novadu, kas guva plašu rezonansi.

 

7        Piešķirt apbalvojumu  GODA RAKSTS:

7.1  Viesturs NIEDOLS aktīvs pagasta Tautas frontes dalībnieks un vadītājs, barikāžu dalībnieks. Par pašaizliedzīgu darbošanos Tautas frontē, pagasta vīru kopā saukšanu uz barikādēm, patriotismu un Latvijas zemes mīlestību.

7.2  Regīna ZĀLĪTE – ilggadēja Krotes skolas direktore, par pedagoģisko un sirds gudrību un lielo ieguldījumu izglītības darbā Bunkas pagastā.

7.3  Zigrīda DŪDUMA – bijusī Krotes skolas direktore, par nesavtīgu darbošanos pie finansējuma piesaistīšanas skolas renovācijai un modernizācijai.

7.4  Māris GŪTMANIS – sporta dvēsele Bunkas pagastā, par jaunās paaudzes iesaistīšanu sporta aktivitātēs, par ievērojamajiem sportiskajiem sasniegumiem un pagasta vārda nešanu pasaulē.

7.5  Laimonis DŪDUMS -  par futbola popularizēšanu, veterānu sporta spēlēm Krotē un aktīvu sabiedrisko dzīvi.

7.6  Malda ANDERSONE - ilggadēja Bunkas kultūras nama direktore, aktīva Lejaskurzemes senioru un rokdarbnieku kopā pulcētāja, dārzu draugu koordinētāja. Par ieguldījumu un nesavtīgu darbošanos kultūras pasākumu organizēšanā un pagasta vārda popularizēšanā.

7.7  Henrijs ĶERUŽIS – Par nozīmīgu ieguldījumu Aizvīķu dabas parka, kā tūrisma objekta sakopšanā un popularizēšanā, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un jaunās paaudzes patriotisma kaldināšanā.

7.8  Skaidrīte SKUDE – Par radošu darbu, augstu profesionālo meistarību, ilggadīgu un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu pedagoģiskajā un audzināšanas darbā Gramzdas pamatskolā.

7.9  Voldemars GERTNERS – Par priekšzīmīgu pienākumu pildīšanu Priekules  novada un Gramzdas pagasta pārvaldes kopīgo mērķu īstenošanā, par uzticētā transporta apzinīgu ekspluatāciju, izpratni, pieklājību un atbildību pret pasažieriem.

7.10          Vladimirs TEN Par ilggadīgu un augsti profesionālu  ķirurga - endoskopista darbu Priekules slimnīcā, par ķirurģiskā dienesta vadīšanu un kvalificētu medicīnas pakalpojumu nodrošināšanu Priekules un apkārtējo novadu iedzīvotājiem.

7.11          Tālivaldis ĶERIS  Par ilgstoši veiktiem uzkopšanas darbiem Priekules pagasta kapsētās bez atlīdzības.

7.12          Agrita DEMJANOVA – Par ilggadīgu, atsaucīgu un sirsnīgu pastnieces pienākumu pildīšanu Virgas un Priekules pagasta iedzīvotāju labā. Par attieksmi pret senioriem, sniedzot viņiem pasta pakalpojumus un uzticības iemantošanu ikvienā Virgas pagasta namsaimniecībā.

7.13          Birute FREIMANE – Par vairāk nekā 40 darba gadiem sākumskolas pedagoģijā, mācot bērnus ar īpašām vajadzībām. Par atsaucību un palīdzību kolēģiem profesionālajā jomā. Par skaisti iekopto augļu dārzu, kura veltes nonāk arī pie citiem purmsātniekiem.

7.14          Zigrīda Laimdota STRĒLE  un  Haralds STRĒLIS – Par ilggadīgu Virgas pamatskolas vadīšanu 40 gadu garumā. Par labi organizētiem skolas un ciema pasākumiem.Par vairākām virdzenieku  paaudzēm, kas pēc pamatskolotas absolvēšanas bija sagatavotas tālākām studijām.

7.15          Marika ŠEFLERE - Priekules vidusskolas skolotāja. Par aktīvu līdzdalību ar klasi un ģimeni Unesco un Labo darbu projektos. Par brīvprātīgo frizieres bezatlīdzības darbu Priekules un Aizvīķu sociālajā centrā. Par aktīvu līdzdalību ārpusskolas radošajos sarīkojumos un piedalīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā.

 

8        Piešķirt apbalvojumu  ATZINĪBAS RAKSTS:

8.1  Gunta JONAUSKA -  Bunkas pagasta senioru biedrības “Bunkas mežābele” vadītāja, par ieguldīto darbu pagasta senioru saliedēšanā, piedalīšanos dažādos projektos un sarīkojumos, par pagasta ievērojamu cilvēku atdusas vietu sakopšanu.

8.2  Monika KAŅEVSKA – Bunkas pagasta floristikas pulciņa “Paula” vadītāja desmit gadu gadus, par pagasta un novada vārda popularizēšanu, par aktīvu piedalīšanos izstādēs un pasākumos, par radošām idejām pagasta izrotāšanā.

8.3  Irute ZIŅĢE – Bunkas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniecei, par draudzes izveidošanu un vadīšanu 15 gadu garumā, aktīvu piedalīšanos pagasta kultūras pasākumos.

8.4  Arvīds SISENIS – par atsaucību un nesavtīgu palīdzību Priekules pagasta un pilsētas saimniecisko darbu veikšanā.

8.5  Petrs INDRIEKUS – par atsaucību un nesavtīgu palīdzību Priekules pagasta un pilsētas saimniecisko darbu veikšanā.

8.6  Andis EVELIŅŠ – par atsaucību un nesavtīgu palīdzību Priekules pagasta un pilsētas saimniecisko darbu veikšanā.

8.7  Uldis INNIS – par atsaucību un nesavtīgu palīdzību Priekules pagasta un pilsētas saimniecisko darbu veikšanā.

8.8  Aivars ĶERIS – par atsaucību un nesavtīgu palīdzību Priekules pagasta un pilsētas saimniecisko darbu veikšanā.

 

9        Piešķirt apbalvojumu PATEICĪBAS RAKSTS

9.1  Līvija KAĻIŅINA – aktīva pensionāre, par palīdzību un atbalstu ik vienam, par aktīvu darbošanos biedrībā “Bunkas Mežābelē” un vasarsvētku draudzē.

9.2  Arvaldis BRENCIS – cienījams pagasta pensionētais agronoms. Par aktīvu darbošanos pagasta sabiedriskajā dzīvē un pagasta vēstures liecību pētniecību.

9.3  Ausma KĻAVIŅA -  pensionāre, aktīva biedrības “Bunkas mežābele” dalībniece, par aktīvu sabiedrisko darbošanos un pasākumu organizēšanu.

9.4  Oļegs KAUPIS – Pašvaldības mikroautobusa vadītājs. Godprātīgs tiešo pienākumu izpildītājs. Par profesionāli atbildīgu rīcību un atbildību ikdienas darbā ar pasažieriem

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

479. Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu sakarā ar PII “Dzirnaviņas”, senioru biedrību “Zilais lakatiņš” un “Liepavoti” jubilejām

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.479            

          (protokols Nr.14, 4 .punkts)

 

Par  Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu sakarā ar PII “Dzirnaviņas”, senioru biedrību “Zilais lakatiņš” un “Liepavoti” jubilejām

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu (10.10.2017.,prot.Nr.5, 1.punkts), atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt apbalvojumu CILDINĀJUMA RAKSTS ar naudas balvu EUR 150.00

senioru biedrībai “ZILAIS LAKATIŅŠ”, reģ.nr.40008141690 – par aktīvu darbošanos ar Priekules pilsētas senioriem, kas ieguvusi rezonansi novadā un aiz tā robežām. Par atzīstamu sabiedrisko un māksliniecisko darbību un sakarā ar biedrības 15 gadu jubileju.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu  GODA RAKSTS:

2.1.Inta GRUNTMANE – Par ilggadīgu un pašaizliedzīgi ieguldītu darbu audzēkņu muzikālo spēju attīstīšanā.

2.2.Ausma INNE – Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu audzēkņu sagatavošanā mācībām sākumskolā.

2.3.            Dagnija ZEMGALE – Par ilggadīgu un radošu pedagoģiskā darba organizēšanu PII “Dzirnaviņas”.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu  ATZINĪBAS RAKSTS:

3.1.Inta KULŠA -  Par ilggadīgi un pašaizliedzīgi veiktu saimniecisko darbu PII “Dzirnaviņas”.

3.2.Agnese AUZNIECE – Par godprātīgi un apzinīgi veiktu medicīnisko darbu PII “Dzirnaviņas”.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu PATEICĪBAS RAKSTS

4.1.Elena BUDRIĶIENE – senioru vokālā ansambļa vadītāja. Par darbošanos senioru kopas “Liepavots” labā bez atlīdzības, uzstājoties labdarības pasākumos slimnīcā un pansionātā un sakarā ar kopas 5 gadu jubileju.  

4.2.Irina ERHARDE – pašdarbības teātra grupas režisore un organizatore senioru kopas “Liepavots”. Par darbošanos senioru kopas “Liepavots” labā bez atlīdzības, uzstājoties labdarības pasākumos slimnīcā un pansionātā un sakarā ar kopas 5 gadu jubileju.  

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

480. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.480            

          (protokols Nr.14,  5.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      XX par viņas nekustamo īpašumu XX (kad.Nr. 6498 002 0300) tika aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis un uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi XX nosūtīti sekojoši maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli:

-          Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam Nr.14-2956 (27.01.2014.);

-          Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-2702 (02.02.2015.);

-          Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr.16-937 (26.01.2016.);

-          Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/978 (23.01.2017.);

-          Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/825 (23.01.2018.).

Maksāšanas paziņojumi nav apstrīdēti. Līdz pat 25.10.2018.XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus.

 

2.      25.10.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu XX (kad.Nr. 6498 002 0300) (personīgā konta numurs NINO sistēmā 18859) par laiku 01.01.2014. – 25.10.2018. ir sekojošs: 

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 33,25;

nokavējuma nauda līdz 25.10.2018. –            EUR 11,41;

KOPĀ                                                             EUR 44,66.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu XX (kad.Nr. 6498 002 0300), par laiku 01.01.2014. – 25.10.2018. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 33,25;

nokavējuma nauda līdz 25.10.2018. –            EUR 11,41;

KOPĀ                                                            EUR 44,66

(Četrdesmit četri euro, 66 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 30.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 3.decembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

481. Par atbalsta sniegšanu 2018.gada valsts mēroga dabas katastrofā cietušajām personām lauksaimniecībā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.481            

          (protokols Nr.14,  6.punkts)

 

 

Par atbalsta sniegšanu 2018.gada valsts mēroga dabas katastrofā cietušajām personām lauksaimniecībā

 

2018.gada 26.jūnijā Krīzes vadības padome ārkārtas sēdē nolēma 2018.gada pavasara ilgstošo sausumu definēt kā valsts mēroga dabas katastrofu.

Krīzes vadības padome aicinājusi rast iespēju nepiemērot soda sankcijas dabas katastrofā cietušajām personām lauksaimniecībā, kas tieši saistītas ar sausuma izraisītajām sekām.

Priekules novada pašvaldībā lauksaimnieki ir interesējušies par iespējām saņemt atbalstu sakarā ar sausuma izraisītajām sekām.

Pašvaldības dome 2018.gada 28.jūnijā ar lēmumu Nr.324 “PAR ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS IZSLUDINĀŠANU LAUKSAIMNIECĪBĀ PRIEKULES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ” lūdza Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā Priekules  novada administratīvajā teritorijā, paredzot noteiktā režīma darbības ietekmi lauksaimniecības uzņēmumiem vismaz 12 mēnešus, un lūdza Latvijas Republikas Zemkopības ministriju realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai.

Ārkārtas situācija lauksaimniecībā netika izsludināta, taču pašvaldībām ieteikts ņemt vērā 26.06.2018. Krīzes vadības padomes ārkārtas sēdes pieņemtos lēmumus.

Ņemot vērā 26.06.2018. Krīzes vadības padomes ārkārtas sēdes protokola lēmumus, pašvaldības dome uzskata par iespējamu neiekasēt soda sankcijas par 2018.gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kavējumu personām, kuras Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir atzinis par cietušo valsts mēroga dabas katastrofā.

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Nepiemērot soda sankcijas par 2018.gada nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas kavējumu dabas katastrofā cietušajām personām lauksaimniecībā, ja:

 

1.1.pašvaldībā ir iesniegts cietušās personas rakstisks iesniegums par soda sankciju nepiemērošanu par 2018.gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu;

 

      1.2.iesniegumam pievienots Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LKKC) atzinums par personas atzīšanu par cietušo valsts mēroga dabas katastrofā;

 

      1.3.ja nav maksājumu kavējumi par nekustamā īpašuma nodokli par laika periodu pirms 2018.gada.

 

 

2.      Rakstisks iesniegums un LKKC atzinums pašvaldībā iesniedzams līdz 2019.gada 1.martam.

 

Izsūtāms: Finanšu nodaļa, Attīstības plānošanas nodaļa, juriste.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

482. Par nekustamā īpašuma Dārza iela 1, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.482            

          (protokols Nr.14, 7.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma Dārza iela 1, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Dārza iela 1, Purmsāti, Virgas pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums Dārza iela 1, kadastra Nr.6498 004 0095, Purmsāti, Virgas pagastā ir pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000580371.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0095  0,4617 ha platībā, dzīvojamā ēka un kūts. Dzīvojamā ēka nav izīrēta un ir sliktā tehniskā stāvoklī.

PPMAL 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un otrajā daļā, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Virgas pagasta pārvaldes vadītāja D.Egle saskaņoja nekustamā īpašuma Dārza iela 1, Virgas pagastā nodošanu atsavināšanai. Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības un Virgas pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

2018.gada 20.septembrī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka nekustamā īpašuma Dārza iela 1, Purmsāti, Virgas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6498 004 0095, tirgus vērtība uz 2018.gada 05.septembri ir 1847,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit septiņi euro un 00 centi).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2869,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi euro un 00 centi), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

1) noteiktā nekustamā īpašuma vērtība –1847,00 EUR;

2) izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 181,50 EUR, saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) izdevumi par zemes uzmērīšanu- 423,50 EUR;

4) kadastra datu aktualizācija un ēku kadastrālā uzmērīšana- 381,81 EUR;

5) zemesgrāmatas kancelejas nodeva – 35,57 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dārza iela 1, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6498 004 0095, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Dārza iela 1, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 004 0095,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu  2869 EUR (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi eiro).

3. Apstiprināt izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Virgas pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

483. Par medību tiesību uz zemes vienību “Plosti”, Kalētu pagastā iznomāšanu mednieku apvienībai “Kalēti”

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.483            

          (protokols Nr.14, 8 .punkts)

 

Par medību tiesību uz zemes vienību “Plosti”, Kalētu pagastā iznomāšanu mednieku apvienībai “Kalēti”

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts mednieku apvienības “Kalēti”, reģ.Nr.40008215218, juridiskā adrese “Albrekši”, Kalētu pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētāja XX, 12.09.2018.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/1667-S, ar lūgumu iznomāt medību tiesības uz zemes vienību “Plosti”, kadastra apzīmējums 6464 003 007, Kalētu pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” (turpmāk-Noteikumi) (apstiprināti ar domes 24.04.2014. sēdes lēmumu, protokols Nr.9,24.§) 3.punktu informācija par brīvajām iznomājamām pašvaldības medību platībām tika ievietota novada mājas lapā. Tika izsludināta pieteikšanās uz medību tiesībām uz zemes vienību “Plosti”, Kalētu pagastā.

Uz medību tiesību nomu pieteicās viens pretendents- mednieku apvienība “Kalēti”.

Medību tiesības tiek piešķirtas pretendentiem, kas atbilst noteikumu 5.punkta prasībām. Pārbaudot iesniegtos dokumentus un pieprasot informāciju no Dienvidkurzemes virsmežniecības par medību kolektīvam reģistrēto medību iecirkni tika secināts, ka pretendenta iesniegums atbilst noteikumu 5.punkta prasībām.

 Pamatojoties uz  Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 8., 13.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt medību tiesības uz zemes vienību “Plosti”- 23,0668 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640030073, Kalētu pagastā mednieku apvienībai “Kalēti”, reģ. Nr.40008215218, juridiskā adrese  “Albrekši”, Kalētu pag., Priekules nov.

2. Noslēgt medību tiesību nomas līgumu par medību tiesību nomas maksu 0,40 EUR (četrdesmit euro centi) bez PVN gadā par 1 ha (vienu hektāru) uz 5 (pieciem) gadiem 15 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3. Noteikt, ka līdz līguma parakstīšanai nomniekam jāveic avansa maksājums par medību tiesību nomas gadu, saskaņā ar pašvaldības izrakstīto rēķinu.

4. Atbildīgā par šā lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste M.Kokovihina.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:  mednieku apvienībai “Kalēti”, Liepu aleja 2A-4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.; grāmatvedei I.Sokolovskai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

484. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Zemītes”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.484            

          (protokols Nr.14, 9 .punkts)

 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Zemītes”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā-iesniedzēja), dzīvojošas XX, 27.09.2018. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/1749-S, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma XX zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0068 un piešķirt jaunu nosaukumu “Pie upes”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu XX (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6458 003 0067, XX, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000002011 uz iesniedzējas vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzēja vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0068 -3,0 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Pie upes”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma XX, kadastra Nr.6458 003 0067, XX , zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0068, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0068 piešķirt jaunu nosaukumu “Pie upes” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: lēmumu saņems domē; Valsts zemes dienestam, kurzeme@vzd.gov.lv, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja      (personiskais paraksts) V.Jablonska

 

 

 

NORAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības

dokumentu pārvaldības speciāliste                                                                   D.Tilgale

Priekulē, 02.11.2018.

 

 

 

485. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ”Stūrīšu Krejotava” un “Straupnieki”, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.485            

          (protokols Nr.14,  10.punkts)

 

 

Par  pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ”Stūrīšu Krejotava” un “Straupnieki”, Virgas pag., Priekules nov.,  uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda       

 

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Stūrīšu Krejotava” un “Straupnieki”, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.10, 1.24.§, apbūvētai zemes vienībai “Stūrīšu Krejotava” 0,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0054, Virgas pagastā noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme. Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas pašvaldībai valdījumā esoša dzīvojamā māja, kura ir izīrēta.

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.14, 47.§, zemes vienībai “Straupnieki” 4,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0198, Virgas pagastā noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme. Zeme ir iznomāta pirmnomas personai.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 30.08.2018. sēdes lēmumu Nr.400 augstāk minētajām zemes vienībām pārkārtoja zemes vienību robežas un precizēja platības.

 Zemes vienības “Straupnieki” nomnieks (pirmnomas persona) vēlas iegādāties šo zemi īpašumā.

Zemes vienības nav instrumentāli uzmērītas.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja: uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves) un 3. panta piektās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu un 3.panta piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Stūrīšu Krejotava” 0,4 ha lielā platībā ( platība var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6498 003 0054, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda. 

2. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Straupnieki” 4,6 ha lielā platībā ( platība var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6498 003 0198, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda. 

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienību(lēmuma 1. un 2.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

4. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U. Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums  1 eks. izsūtāms: Finanšu nodaļai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.          

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

486. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo zemes vienības daļu “Gravnieki”, Virgas pagasts Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.486            

          (protokols Nr.14,  11.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo zemes vienības daļu “Gravnieki”, Virgas pagasts  Priekules novads

 

Ar 2018. gada 30. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.356 pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota Priekules novada pašvaldībai piederoša zemes vienības daļa “Gravnieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā 3,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0078 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 16,52  EUR (sešpadsmit euro un piecdesmit divi centi) bez PVN par 1 ha gadā.

Informācija par izsoli publicēta Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

2018. gada 15. oktobra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti trīs dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko izsoles cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.3 – Priekules novada Virgas pagasta zemnieku saimniecība “Pumpuri”, reģ.Nr.42101025010, juridiskā adrese, “Pumpuri”, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3434, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt zemes vienības daļas nomas līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 176,52 EUR (viens simts septiņdesmit seši euro un piecdesmit divi centi) bez PVN par vienu hektāru gadā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK  noteikumi Nr.350) 40.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). […]

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 43.punktu, iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 5.2.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2018. gada 15. oktobra Priekules novada pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas “Gravnieki” 3,9 ha platībā Virgas pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 176,52 EUR (viens simts septiņdesmit seši euro un piecdesmit divi centi) bez PVN par 1 ha gadā.  

3.      Papildus nosolītajai nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis un citi ar nekustamo īpašumu saistītie maksājumi LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.

4.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par nomas līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. Priekules novada Virgas pagasta z/s “Pumpuri”, “Pumpuri”, Virgas pag., Priekules nov., LV-3433;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

487. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 1-30, Priekule, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.487            

          (protokols Nr.14,  12.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 1-30, Priekule,  Priekules novads

 

Ar 2018. gada 25. janvāri Priekules novada pašvaldības lēmumu Nr.51 nekustamais īpašums Liepājas iela 1-30, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 900 0341 tika nodots atsavināšanai.

Ar 2018. gada 30. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.357 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2960,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks -  XX, deklarētā dzīvesvietas adrese,XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 2960,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 2018. gada 30. augusta lēmumu Nr.357 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2018. gada 15. oktobra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 1-30, Priekulē, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 2960,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi).

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1.XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3.  Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

488. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 1-33, Priekule, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.488            

          (protokols Nr.14, 13.punkts)

 

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 1-33, Priekule,  Priekules novads

 

Ar 2018. gada 25. janvāri Priekules novada pašvaldības lēmumu Nr. 51 nekustamais īpašums Liepājas iela 1-33, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 900 0342 tika nodots atsavināšanai.

Ar 2018. gada 30. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.358 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 3075,00 EUR (trīs tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

2018. gada 15. oktobra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 –XX, deklarētā dzīvesvietas adrese,XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 5305,00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti pieci euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2018. gada 15. oktobra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 1-33, Priekulē, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 5305,00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti pieci euro un 00 centi).  

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

489. Par nekustamā īpašuma Dārza iela 10, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.489            

          (protokols Nr.14,  14.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma Dārza iela 10, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Dārza iela 10, Purmsātos, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 27.septembra sēdē tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Dārza iela 10, kadastra Nr.6498 004 0200, Virgas pagastā nodošanu atsavināšanai. Atsavināšanas ierosinātājs- pirmtiesīgā persona.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 05.09.2018. ir 3518 EUR (trīs tūkstoši pieci simti astoņpadsmit eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dārza iela 10, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6498 004 0200, nosacīto cenu 3518 EUR (trīs tūkstoši pieci simti astoņpadsmit eiro).

2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu.

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;       

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

490. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX par zemes daļas XX, nomu un zemes nomas līgumu apvienošanu vienā līgumā

  

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.490            

          (protokols Nr.14,  15.punkts)

 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX par zemes daļas XX, nomu un zemes nomas līgumu apvienošanu vienā līgumā

 

2018.gada 18.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), dzīvojošas XX, iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma Nr.3-36K/22-2013 termiņu par zemes vienības daļas XX, nomu XX.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2013.gada 11.decembrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36K/22-2013 par zemes vienības daļas XX 1,96 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0094, Kalētu pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 31.12.2018.

Zemes vienība XX 7,18 ha kopplatībā piekrīt pašvaldībai un ir iznomāta trim nomniekiem.

Ar iesniedzēju dažādos laika posmos par zemes vienības daļasXX nomu ir noslēgti četri zemes nomas līgumi:

1.      2009.gada 05.janvāra zemes nomas līgums Nr.318 par 1,11 ha;

2.      2012.gada 30.novembra zemes nomas līgums Nr.3-36K/19-2012 par 1,12 ha;

3.      2013.gada 11.decembra zemes nomas līgums Nr.3-36K/22-2013 par 1,96 ha;

4.      2014.gada 19.augusta zemes nomas līgums Nr.2.3.4/91 par 1,05 ha.

 

Iesniedzēja izteica vēlmi apvienot šos zemes nomas līgumus vienā zemes nomas līgumā.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi)  30.4.apakšpunktu, kas nosaka, ka, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā […], uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem […], nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i. 28 euro gadā).[…].

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 5.punktu- nomas maksa pārējos gadījumos noteikta 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā [..].

Noteikumu 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Iesniedzējai kopējais līguma termiņš ir 10 gadi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 53.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apvienot sekojošus zemes nomas līgumus vienā zemes nomas līgumā, izsakot to jaunā redakcijā:

1.1.  2009.gada 05.janvāra zemes nomas līgumu Nr.318;

1.2.  2012.gada 30.novembra zemes nomas līgumu Nr.3-36K/19-2012;

1.3.  2013.gada 11.decembra zemes nomas līgumu Nr.3-36K/22-2013;

1.4.  2014.gada 19.augusta zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/91.

2. Noteikt:

2.1. iznomājamo platību – 5,24 ha.

2.2. nomas līguma termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim;

2.3. nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

2.4. ka lēmuma 1. punktā minētie zemes nomas līgumi zaudē spēku ar jauna līguma noslēgšanas dienu.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

491. Par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.491            

          (protokols Nr.14, 16.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību

 

2018.gada 16.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Durbes novada pašvaldības priekšsēdētāja Ojāra Petrēvica iesniegums Nr.2.1.4/1473e (reģ.Nr.2.1.20/18/1895), kurā lūgts izskatīt jautājumu par abu pašvaldību bāriņtiesu sadarbību. Iesniegumā norādīts, ka Durbes novada bāriņtiesā ir izveidojusies situācija, ka Durbes novada bāriņtiesa nevar nodrošināt lemttiesīgu bāriņtiesu, jo šobrīd bāriņtiesā ir divi bāriņtiesas locekļi ar balsstiesībām, bet sākot ar 2018.gada 16.oktobri līdz bāriņtiesas ievēlēšanai paliks viena balsstiesīgā persona, jo divām bāriņtiesas loceklēm ir darba nespēja. Iesniegums pamatots ar Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1  daļu.

Izvērtējot iesniegumā minētos apstākļus Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

Durbes novada pašvaldības iesniegums pēc būtības atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 55.panta pirmajai daļai, kas nosaka, ka iestāde var ierosināt citai iestādei nodrošināt atsevišķu pārvaldes amatpersonu piedalīšanos konkrētu pārvaldes uzdevumu veikšanā.

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1 daļai, ja bāriņtiesai nav iespējams nodrošināt pietiekamu personu skaitu, kas var nodrošināt lemtspējīgu bāriņtiesas sastāvu, tad bāriņtiesa šajā likumā noteikto uzdevumu izpildē sadarbojas ar citu bāriņtiesu.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta otrajai daļu iestāde, kura no citas iestādes ir saņēmusi sadarbības ierosinājumu, var atteikt sadarbību tikai tad, ja pastāv šā likuma 56.pantā paredzētie atteikuma iemesli.

Izvērtējot iesniegumā minētos apstākļu atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 56.panta pirmajai daļai, Priekules novada pašvaldības dome nav konstatējusi apstākļus, kas būtu par pamatu sadarbības atteikumam.

2018.gada 16.oktobrī starp Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu ir panākta mutiska vienošanās par iespējamo sadarbību un puses ir vienojušās par sadarbības līguma saturu, darbības laiku, veicamajiem pienākumiem kā arī citiem būtiskiem jautājumiem.

Pamatojoties uz likuma Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1 daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, 61.panta pirmo un otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2018.gada 22, oktobrī noslēgto sadarbības līgumu par Priekules novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību uz laiku no 2018.gada 22.oktobra līdz 2018.gada 31.decembrim.

2.      Noteikt, ka atbildīgā persona par šā līguma izpildi ir Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja Olga Niedola.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums izsniedzams-Priekules novada Bāriņtiesai, Durbes novada Bāriņtiesai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                         V.Jablonska

 

 

 

492. Par Priekules novada pašvaldības Informācijas sistēmas (IS) drošības politikas, IS drošības noteikumu, IS lietošanas noteikumu, IS drošības riska pārvaldības plāna un IS darbības atjaunošanas plāna apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.492            

          (protokols Nr.14,  17.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības politikas, Informācijas sistēmas drošības noteikumu, Informācijas sistēmas lietošanas noteikumu, Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāna un Informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plāna apstiprināšanu

 

            Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 8.panta 4.punkts nosaka, ka katra pašvaldības institūcija nodrošina, ka šajā institūcijā ir reglamentēti informācijas tehnoloģiju drošības noteikumi.

Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 8.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldības institūcijas vadītājs nosaka atbildīgo personu, kura īsteno informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību attiecīgajā institūcijā.

Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 8.panta 1.punkts nosaka, ka pašvaldību institūciju informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību nodrošina katras attiecīgās institūcijas vadītājs.

Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 8.panta 5.punkts nosaka, ka Ministru kabinets nosaka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju minimālās drošības prasības un kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūcijas nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstību minimālajām drošības prasībām.

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr.442 „Kārtība, kāda tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 8.punkts nosaka, kādus dokumentus nepieciešams izstrādāt.

 Pašvaldībā ir izstrādāti un nepieciešams apstiprināt šādus iekšējos normatīvos aktus:

1. Priekules novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības politika;

2. Priekules novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības noteikumi;

3. Priekules novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumi;

4. Priekules novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāns;

5. Priekules novada pašvaldības Informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plāns.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus.

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt “Priekules novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības politiku” (1.pielikums ).

2. Apstiprināt “Priekules novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības noteikumus (2.pielikums).

3. Apstiprināt “Priekules novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumus” (3.pielikums).

4. Apstiprināt “Priekules novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plānu” (4.pielikums).

5. Apstiprināt “Priekules novada pašvaldības Informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plānu” (5.pielikums).

6. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

7. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina pašvaldības informācijas sistēmu uzturētāji.

 

Izsūtāms: Informācijas sistēmu uzturētājiem

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

493. Par nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 6, Priekule , Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.493            

          (protokols Nr.14,  18.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 6, Priekule , Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Deputāts Toms Šteins, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 6, Priekulē, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2018.gada 30.augustā pašvaldībā tika lēmums nodot būvju īpašumu Vaiņodes iela 6 , Priekulē, Priekules nov. atsavināšanai.

Nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000528235.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 7. punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu .

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 7740 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas 21.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (būvju īpašumu) Vaiņodes iela 6, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 507 0007.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (būvju īpašuma) Vaiņodes iela 6 , Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 507 0007, nosacīto cenu 7740 ( septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit eiro).

 

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (   pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

6. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

 Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- SIA “Maileks : maileks@inbox.lv

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska