24.02.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.3)

1.§ Par nomināciju GODA un GADA PRIEKULNIEKS 2010 laureātu apstiprināšanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj: 

      Pamatojoties uz Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieces Artas Braunas iesniegto GODA PRIEKULNIEKS 2010 un GADA PRIEKULNIEKS 2010 anketu apkopojumu –


1.      Piešķirt apbalvojumu GODA PRIEKULNIEKS 2010  Dzintrai, Modrim un Kasparam DZINTARIEM par aktīvu sabiedrisko darbu kultūras un sporta jomās, par piedalīšanos pilsētas kultūras dzīvē, par atsaucību un darbīgumu, par uzņēmību un neatlaidību nodibinot futbola klubu „Bandava”. Ģimene plecu pie pleca gan ģimenes dzīvē, gan sabiedriskajā dzīvē. Izmaksāt naudas balvu Ls 50 katram apbalvotajam.

 

2.      Piešķirt apbalvojumu GADA PRIEKULNIEKS 2010 Dainai Velgai ERDMANEI par ilgstošu darbu komunālo parādu piedziņā, veicot šo darbu ar lielu atbildības sajūtu, ir ļoti centīga, mērķtiecīga, laipna, atsaucīga un izpalīdzīga. Piemīt izteikti liela precizitāte.

 

2.§ Par 2011.gada izsludināšanu par aktīvas atpūtas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas gadu Priekules novadā.

Pamatojoties uz Priekules novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšlikumu (03.02.2011. prot. Nr.2;2.p.), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,    Agrita Driviņa, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izsludināt 2011.gadu par aktīvas atpūtas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas gadu Priekules novadā.

 

2. Apstiprināt par 2011. -  aktīvas atpūtas un  veselīga dzīvesveida gada koordinatori Daigu Egli.

3.§ Par Priekules novada Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.10.2009 noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,    Agrita Driviņa,  Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt Priekules novada Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam grozījumu pilnveidoto redakciju kā galīgo redakciju.

 

2. Nosūtīt Priekules novada Gramzdas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam grozījumu galīgo redakciju Kurzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.

 

4.§ Par iestāšanos Biedrībā „Liepājas rajona partnerība”.

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam un šī likuma 2.papildinājumam – Priekules novada pašvaldība ir Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules, Virgas pagastu kā arī Priekules pilsētas pašvaldību tiesību un saistību pārņēmēja. Pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likuma 29.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,    Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Iestāties Biedrībā „Liepājas rajona partnerība”.

 

5.§ Par Priekules novada domes kapitāla daļu turētāja pārstāvja apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta (1) un (2) punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,    Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbrīvot: Modri Baumani no kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumiem SIA „Priekules pakalpojumi”.

 

2.  Atbrīvot Agritu Driviņu no kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumiem SIA „Priekules slimnīca”.

 

 3.  Atbrīvot Andri Džeriņu no kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumiem SIA „Virgas tehnika”.

 

4. Atbrīvot Artu Braunu no kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumiem SIA „Bārtavas saimnieks”.

 

5.  Atbrīvot Artu Braunu no kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumiem SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”

 

6. Sakarā ar nepieciešamību taupīt finanšu līdzekļus noteikt, ka:

6.1. SIA „ Priekules slimnīca”; SIA „ RAS 30”, SIA „Bārtavas saimnieks” un SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska sava amata pienākumu ietvaros veic Priekules novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvja pienākumus un papildus atlīdzību par šo pienākumu pildīšanu nesaņem.           

 

6.2. SIA „Priekules pakalpojumi”, SIA „Priekules nami” un SIA „Virgas tehnika”  Priekules novada domes izpilddirektors Andris Razma veic Priekules novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvja pienākumus un papildus atlīdzību par šo pienākumu pildīšanu nesaņem.  

                                   

7. Saņemt no iepriekšējiem kapitāla daļu turētājiem viņu sagatavotos dokumentus, tajā skaitā protokolus, lēmumus un rīkojumus līdz 10.martam.

 

 

6.§ Par atbalstu projektam „Kurzemes plānošanas reģiona kapacitātes paaugstināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,    Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Kļūt par Kurzemes plānošanas reģiona sadarbības partneri projektu iesniegumu atlasē ESF apakšaktivitātē "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” piedaloties investīciju projektā „Kurzemes plānošanas reģiona kapacitātes paaugstināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

 

2. Projektu 100% apjomā finansē Eiropas Sociālais fonds.

7.§ Par atbalstu projektam „Speciālistu piesaiste Priekules novada pašvaldībā”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,   Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – 1 deputāts Daiga Egle, „atturas” – nav, nolemj: 

 

1.      Atbalstīt Priekules novada domes projektu „Speciālistu piesaiste Priekules novada pašvaldībā” investīciju projektā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātē 1.5.3.1. „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”.

 

2.      Projekta attiecināmās tiešās izmaksas 18 500 Ls.

 

3.      Eiropas Sociālā fonda finansējuma intensitāte - 100 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

 

 

 

8.§ Par atbalstu projektam „Priekules novada iedzīvotāju aktīvās atpūtas un kultūras komplekss Purmsātos”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt Priekules novada domes projektu „Priekules novada iedzīvotāju aktīvās atpūtas un kultūras komplekss Purmsātos” ELFLA atklātam projektu konkursam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

 

2. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 100% - Ls 13800.

 

3. ELFLA finansējums 90% - Ls 12420.

 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 10% - Ls 1380;

4.1. No Purmsātu speciālās internātpamatskolas budžeta 7% - Ls 966;

4.2. No Pašvaldības budžeta – dotācijas biedrībām un nodibinājumiem, kods 3263-  3% - Ls 414.

 

5. Projekta realizācijai ņemt kredītu Valsts Kasē Ls 9936.

9.§ Par atbalstu projektam „Infrastruktūras nodrošinājums Brīvā laika pavadīšanas centram Virgas pagastā”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt ar līdzfinansējumu projektu „Infrastruktūras nodrošinājums Brīvā laika pavadīšanas centram Virgas pagastā”, iesniedzamu biedrībā Liepājas rajona partnerība ”LEADER” programmas ietvaros:

 

2. „Infrastruktūras nodrošinājums Brīvā laika pavadīšanas centram Virgas pagastā” projektu realizēs no 01.08.2011.- 01.03.2012.

 

3. Projekta kopējās izmaksas    LVL 5009,16.

 

4. Līdzfinansējums 10% - LVL 500,92 no Virgas pagasta budžeta – pārvaldes  01.1106 koda 2275.

 

5. Projekta iesniedzējs ir pašvaldība – Priekules novada dome.

 

6. Projekta koordinatore –  Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Balode.

 

 

 

10.§ Par atbalstu projektam „Saglabāsim Virgas pagasta dabas un kultūras mantojumu”.

Pēc šī darba kārtības jautājuma ierosinātājas - Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Rutas Balodes lūguma, jautājums tiek izņemts no darba kārtības.

                    

 

 

 

11.§ Par atbalstu biedrībai „Pārcēlājs” projektam „Aprīkojuma iegāde aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanai Priekulē un Priekules novadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 6) punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Atbalstīt biedrības „Pārcēlājs” projektu „Aprīkojuma iegāde  aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanai Priekulē un Priekules novadā”, ko paredzēts iesniegt ELFLA atklātam projektu konkursam.

 

2. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 100% - Ls 7280.

 

3. ELFLA finansējums 90% - Ls 6552.

 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 10% - Ls 728.

12.§ Par atbalstu Sporta biedrībai „Kanu atvars” projektam „Lielās zivis, mazās zivis”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 6) punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Atbalstīt Sporta biedrības „Kanu atvars” projektu „Lielās zivis, mazās zivis”, ko paredzēts iesniegt ELFLA atklātam projektu konkursam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 2. rīcības 2. aktivitātē „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”.

 

2. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 100% - Ls 9500.

 

3. ELFLA finansējums 90% - Ls 8550.

 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 10% - Ls 950.

 

13.§ Par atbalstu Sporta biedrībai „Kanu atvars” projektam „Sports visām paaudzēm”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 6) punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt Sporta biedrības „Kanu atvars” projektu „Sports visām paaudzēm”, ko paredzēts iesniegt ELFLA atklātam projektu konkursam „Vietējās attīstības stratēģijas” 413. pasākuma 2. aktivitātē „Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbībai un attīstībai”

 

2. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 100% - Ls 10000.

 

3. ELFLA finansējums 90% - Ls 9000.

 

4. Pašvaldības līdzfinansējums 10% - Ls 1000.

14.§ Par atbalstu Kalētu pagasta pārvaldes projektam konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:


Atbalstīt Kalētu pagasta pārvaldes iniciatīvu piedalīties IZM izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „ATBALSTS JAUNIEŠU CENTRU DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI PAŠVALDĪBĀ”.

15.§ Priekules novada perspektīvais plāns darbam ar jaunatni 2011. – 2013.gadam.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

Apstiprināt „Priekules novada perspektīvo plānu darbam ar jaunatni 2011.-2013.gadam” (līdz Priekules novada attīstības plāna pieņemšanai). Plāns pielikumā.

 

 

16.§ Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu.

Nolūkā stabilizēt demogrāfisko situāciju un veicināt jauno ģimeņu nostiprināšanos novadā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Piešķirt vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā Priekules novadā dzīvesvietu deklarējušām un dzīvojošām ģimenēm, kurās piedzimis bērns sākot ar 2011.gadu.

 

2.      Novada Sociālo dienestam iestrādāt šo pabalstu saistošo noteikumu projektā par sociālajiem pabalstiem novadā dzīvojošiem iedzīvotājiem.

17.§ Par izmaiņām Priekules novada bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Priekules novada domes 27.01.2011. sēdes lēmumā (prot. Nr.2) 14.§ „Par izmaiņām Priekules novada bāriņtiesas sastāvā”.

Priekules novada dome izskatījusi M[:] S[:], personas kods [:], dzīvojošas [:], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/119 no 17.02.2011.) ar lūgumu pieņemt darbā par Priekules novada bāriņtiesas locekli. Kopā ar iesniegumu iesniegti dokumenti (izglītības dokumentu kopijas), kas apliecina M[:]S[:]atbilstību Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļā noteiktajām prasībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus, kā arī uz Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti   Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ievēlēt par Priekules novada bāriņtiesas locekli M[:] S[:] uz pieciem gadiem, sākot ar 2011.gada 1.martu.

 

2. Veikt sekojošus grozījumus Priekules novada domes 27.01.2011. sēdes lēmumā (prot. Nr.2)  14.§ „Par izmaiņām Priekules novada bāriņtiesas sastāvā”  -

 

Svītrot lēmumā vārdus „līdz bāriņtiesas darbības beigām” un ierakstīt to vietā vārdus „uz pieciem gadiem”.

 

18.§ Par grozījumiem Priekules novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

            Papildināt Priekules novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu (Apstiprināts 27.08.2009. Priekules novada domes sēdē (prot. Nr.6; 15.§ 12.punktā) ar 13.punktu:

 

13. KOMISIJA darbā izmanto zīmogu ar pilnu tās nosaukumu.

19.§ Par Priekules novada pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumu tarifiem

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Atcelt Priekules novada domes 2010.gada 25.marta sēdes protokola Nr.7; 9.§ lēmumu „Par Priekules novada pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumu tarifiem”.

 

2.                  Noteikt, ka  sākot ar 2011.gada janvāri Priekules  novada pedagoģiski medicīniskā komisija pakalpojumus arī citu novadu pakalpojumu saņēmējiem sniegs bez maksas.

 

 

20.§ Par dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos Priekules novadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta b apakšpunktu un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta un 13.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, , Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Noteikt dzīvojamo telpu īres maksu Bunkas pagastā, Priekules novadā:

1.1. Krasta iela 3                                                                      Ls 0,12 par 1 kv.m.

1.2. Kurši, Lāčplēši, Dzirnavu 3, Rūķīši,

Suvorova 31                                                                             Ls 0,10 par 1 kv.m.

1.3. Tarifs stājas spēkā ar 2011.gada 1.septembri.

 

2.      Pārapstiprināt nedzīvojamo telpu (kūts) īres maksu

Bunkas pagastā, Priekules novadā                                             Ls 0,05 par 1 kv.m.

 

3.      Noteikt apsaimniekošanas maksu Bunkas pagastā, Priekules novadā

3.1. Lāčplēši un Suvorova 31                                                    Ls 0,10 par 1 kv.m.

3.2. Tarifs stājas spēkā ar 2011.gada 1.aprīli

 

4.      Noteikt dzīvojamo telpu īres maksu Gramzdas pagastā, Priekules novadā:

4.1. Skolas iela 6                                                                      Ls 0,12 par 1 kv.m.

4.2. Miera iela 2.4.5.7., Meža iela 3                                          Ls 0,08 par 1 kv.m.

4.3. Uzvaras iela 4                                                                    Ls 0,06 par 1 kv.m.

4.4. Tarifs stājas spēkā ar 2011.gada 1.septembri.       

 

5.      Noteikt nedzīvojamo telpu (kūts) īres maksu

Gramzdas pagastā, Priekules novadā                                         Ls 0,05 par 1 kv.m.

5.1.Tarifs stājas spēkā ar 2011.gada 1.septembri.        

 

6.      Noteikt dzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksu Kalētu pagastā, Priekules novadā Liepu aleja 2, 2a, 3, 3a, Brūzis                           Ls 0.10 par 1 kv.m.

6.1.Tarifs stājas spēkā ar 2011.gada 1.aprīli.

     

7.      Noteikt dzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksu Priekules pagastā Ls 0,07 par 1 kv.m.

      7.1. Tarifs stājas spēkā ar 2011.gada 1.septembri.

 

  1. Par lēmuma izpildi atbildīgi –

8.1. Bunkas pagastā - pagasta pārvaldes vadītājs E.Dargužis;

8.2. Gramzdas pagastā - pagasta pārvaldes vadītājs A.Eidejus;

8.3. Kalētu  pagastā -  pagasta pārvaldes vadītājs Dz.Kudums;

8.4. Priekules pagastā – Arta Brauna.