Priekules vidusskola

Aizputes 1, Priekule, Priekules novads LV3434,

tālrunis: 63461377, e-pasts: priekulesvsk@priekulesnovads.lv

Direktore Irina Tiesnese tālrunis: 26671920

www.priekule.edu.lv

 

Skola piedāvā apgūt:

 • pamatizglītības programmu;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;
 • vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu;
 • vispārējās vidējās izglītības programma;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

 

Skolā darbojas 2.-5.klašu koris, ansambļi, tautisko deju kolektīvi, folkloras kopa „Priecele”, dažādu sporta veidu pulciņi, skolas avīze, robotikas pulciņš, debšu klubs, jaunsargu nodarbības. Ir iespēja apmeklēt Sporta skolas nodarbības vieglatlētikā, futbolā un handbolā.

 

Skola iesasitījusies šādos projektos:

 • Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;
 • “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” („Pumpurs”);
 • Latvijas skolas soma;
 • Karjeras izglītība;
 • Eiropas Parlamenta vēstnieku skola;
 • Erasmus+;
 • Sporto visa klase.

 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020