Priekules vidusskola

Aizputes 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV3434,

tālrunis: 63461377, e-pasts: priekulesvsk@priekulesnovads.lv

 

Direktore Sandra GROSBERGA (tālrunis 26956341)

 

www.priekule.edu.lv

 

Skola piedāvā apgūt:

 • pamatizglītības programmu;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;
 • vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu;
 • vispārējās vidējās izglītības programma;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

 

Skolā darbojas 2.-5.klašu koris, ansambļi, tautisko deju kolektīvi, folkloras kopa „Priecele”, dažādu sporta veidu pulciņi, skolas avīze, robotikas pulciņš, debšu klubs, jaunsargu nodarbības. Ir iespēja apmeklēt Sporta skolas nodarbības vieglatlētikā, futbolā un handbolā.

 

Skola iesasitījusies šādos projektos:

 • Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;
 • “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” („Pumpurs”);
 • Latvijas skolas soma;
 • Karjeras izglītība;
 • Eiropas Parlamenta vēstnieku skola;
 • Erasmus+;
 • Sporto visa klase.

 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

 

Atbalsts ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kuri izglītību apgūst Dienvidkurzemes novadā iekļautās Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs - Iesnieguma veidlapa Priekules vidusskolas direktorei Sandrai Grosbergai