08.08.2013. ārkārtas sēde pieņemtie lēmumi (protokols nr.4)

1.§ Par Priekules novada domes līdzdalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā ‘’Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai’’

 ’’ ar projektu ‘’Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules novada Purmsātu speciālajā internātpamatskolā’’

 

 

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                            Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                              Daiga Tilgale

Piedalās – Deputāti:  Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde

 Nepiedalās- deputāti Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Artis Šteins, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls (darba apstākļu dēļ) .

 Pašvaldības administrācijas darbinieki:

 Priekules novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Andra Valuže, attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Modris Baumanis. 

(ziņo: M.Baumanis)

             2012.gada 25.oktobra domes sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt līdzdalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā konkursā ar projektu ‘’Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules novada Purmsātu speciālajā internātpamatskolā’’. Pēc grozījumiem, kas tika izdarīti ar 2013.gada 28.marta sēdes (prot.Nr.4, 19.§), projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums bija 15% un PVN no kopējām izmaksām un sastādīja 249 851 LVL. Ir mainījušies Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka attiecināmās izmaksas projektā. Līdz ar to attiecināmo izmaksu summa pieaugusi apmēram 2 reizes, salīdzinot ar to, kā tika lemts (25.10.2012.sēdes prot.Nr.14, 43.§). Sakarā ar to, ka pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir lielāka kā puse no KPFI finansējuma un liela daļa no projektā realizējamām aktivitātēm neatbilst KPFI finansējumam, nav attaisnojams tik liels pašvaldības ieguldījums projektā.

            Projekta ieviešana bija paredzēta 7.kārtās: 1.kārta- internāta ēkas papildus siltināšana, 2.kārta- mācību korpusa un ēdnīcas siltināšana, 3.kārta- ārējās siltumtrases siltināšana, 4.kārta – iekšējās apkures sistēmas rekonstrukcija, 5.kārta – ventilācijas sistēmas izbūve mācību korpusā, 6.kārta – logu nomaiņa, 7.kārta- lietusūdeņu savākšanas sistēmas izveide. Lai samazinātu izmaksas, bija iecere 7.kārtu neveikt, bet tas tomēr būtiski līdzfinansējuma summu nesamazinātu.

A.Cīrulis – Projekta izmaksas ir par lielu. Vajadzētu domāt kā panākt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanos, veicot pašus nepieciešamākos siltināšanas darbus.

A.Brauna – Uzskatu , ka galvenie pasākumi, kuri jāveic, ir ārējās siltumtrases siltināšana, internāta ēkas siltināšana un jumta rekonstrukcija.

I.Šteins – Uzskatu, ka piedalīties šādā projektā ar tik lielu pašvaldības līdzfinansējumu ir ļoti neekonomiski, ja parēķinām, cik ilgā laikā atmaksāsies apkures izdevumi pie šāda ieguldījuma. Domāju, ka jānosiltina tikai ārējā siltumtrase un energoefektivitāte būs panākta.

A.Šneidere – nedomāju, ka tikai nosiltinot ārējo trasi, telpās kļūs siltāk. Tā ir veca paneļu ēka un arī iekšējā apkures sistēma ir nolietojusies.

A.Džeriņš – Pirms pašvaldība iegulda tādus līdzekļus, jāzina, kāda ir skolas perspektīva.

A.Šneidere – Pašreiz Purmsātu specialajā internātpamatskolā mācās 90 skolēni un 80 darbinieki – ( skolotāji un tehniskie darbinieki). Skolnieku skaitam ir tendence nedaudz samazināties. Skolā mācās bērni ar īpašām vajadzībām un ir veikts ļoti daudz , lai šie skolēni saņemtu visu nepieciešamo – apmācību, psihologa konsultācijas, bērnu – invalīdu apmācību un rehabilitāciju. Skolas pakalpojumi būs nepieciešami un jādara viss iespējamais , lai siltināšanas darbi tiktu veikti.

V.Jablonska – rosinu deputātus domāt par iespēju pašvaldībai ņemt aizdevumu valsts kasē un veikt ārējās siltumtrases siltināšanu.

M.Baumanis –Tādā gadījumā ir jāmaina arī iekšējā apkures sistēma. Siltināšanas pasākumi ir ļoti svarīgi ēku turpmākai uzturēšanai un pastāvēšanai. Nepieciešams izskatīt iespēju veikt ēkas rekonstrukciju pa daļām (kārtām) bez KPFI finansējuma.

        

            Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis,  Andis Eveliņš, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ: 

 

1.      Atcelt Priekules novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu ‘’Par Priekules novada domes līdzfinansējumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā ‘’Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai’’, projektā ‘’Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules novada Purmsātu speciālajā internātpamatskolā’’’’.

 

2.      Neatbalstīt līdzdalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā konkursā ‘’Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai’’ ar projektu ‘’Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules novada Purmsātu speciālajā internātpamatskolā’’.