25.01.2018. domes sēde (protokols Nr.1)

1. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18/1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.1                 

          (protokols Nr.1, 1.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18/1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”

      Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.18/1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.

        2.    Uzdot Priekules novada pašvaldības domes dokumentu pārvaldības nodaļai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā:

Saistošie noteikumi Nr.18/1 ''Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

 

2.Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.2                 

          (protokols Nr.1, 2.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana), Ministru kabineta 11.02.2008.noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību speciālo budžetu – ceļu un ielu fondu – izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidēja termiņa programmām (trijiem gadiem), atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2018.-2020.gadam.

2.      Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam finansējumam kārtējam gadam.

3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2018.-2020. gadam uz 1 lp.

 

 

3. Par grozījumiem 30.12.2016. g. Priekules novada pašvaldības komisijas lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanai nolikumā

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.3                 

          (protokols Nr.1, 3.punkts)

Par grozījumiem 30.12.2016. g. Priekules novada pašvaldības komisijas lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanai nolikumā

       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības komisijas lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanai nolikumā (apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra  sēdes  lēmumu (protokols Nr.23, 23.§)

 

Pielikumā: grozījumi 30.12.2016.g. Priekules novada pašvaldības komisijas lauksaimniecības  zemes darījumu izvērtēšanai nolikumā  uz 1 lp.

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. – lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijai;

1 eks. – personāla vadības speciālistei.

4. Par izmaiņām Vides uzraudzības komisijas sastāvā

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.4                

          (protokols Nr.1,  4.punkts)

Par izmaiņām Vides uzraudzības komisijas sastāvā

             Priekules novada pašvaldībā 2017.gada 29.decembrī saņemts Vides uzraudzības komisijas locekles Renātes Spirģes iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no amata Vides uzraudzības komisijā.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atbrīvot Renāti Spirģi no Vides uzraudzības locekļa amata ar lēmuma pieņemšanas dienu.

2.      Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam ievietot informāciju par iespēju pieteikties darbam Vides uzraudzības komisijā pašvaldības tīmekļvietnē www.priekulesnovads.lv.

3.      Līdz brīdim, kamēr netiek aizpildīta komisijas locekļa amata vakance, komisija darbojas sešu komisijas locekļu sastāvā.

5. Par Deleģēšanas īguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību - SIA “Priekules nami” par ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Virgas pagastā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.5                 

          (protokols Nr.1,  5.punkts)

 Par Deleģēšanas īguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību - SIA “Priekules nami” par ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Virgas pagastā

      Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā – ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu;

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.

Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus un 42.panta un 45.panta deleģēšanas nosacījumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk kā pašvaldība.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldība ir izveidojusi sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Priekules nami”, kuras darbības veidi ir arī ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana.

Uzņēmums pašvaldības teritorijā iedzīvotājiem nodrošina likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto autonomo funkciju - ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu. Uzņēmuma darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 2., 3. punktā noteiktajiem gadījumiem.

24.09.2015. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (protokols Nr. 14  6.§) “Par Priekules novada Virgas pagasta ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanas funkcijas nodošanu kapitālsabiedrībai SIA “Priekules nami” ”.

Lai nodrošinātu uzņēmuma sniegtos pakalpojums - ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu – visiem novada iedzīvotājiem, ik gadu ir izvērtējama nepieciešamība uzņēmumam piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības budžeta.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmo daļu šo likumu nepiemēro, ja līgumu slēdz ar tādu institūciju, kas atrodas pasūtītāja pilnīgā kontrolē un, kura galvenokārt sniedz pakalpojumus pasūtītājam. Uzņēmuma “Priekules nami” visas kapitāla daļas pieder Priekules novada pašvaldībai un uzņēmuma darbība izriet no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās autonomās kompetences – organizēt iedzīvotājiem ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Priekules nami”, reģ.Nr. 42103020465 par komunālo pakalpojumu sniegšanu ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomā Virgas pagastā 2018.gadā, piešķirot finansējumu EUR 16 597,77

 

Izsūtāms: Izpilddirektoram; SIA “Priekules nami”; Fin.nod.

Pielikumā: Tāme.

6. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.6                 

          (protokols Nr.1,  6.punkts)

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

2018.gadā ir nepieciešams noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” par Priekules pilsētas labiekārtošanas un pilsētas kapu uzturēšanas un apsaimniekošanas darbiem par līguma cenu 147 133,19 EUR. SIA “Priekules nami” ir iesnieguši  tāmi - kalkulāciju Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem 2018.gadam.

Priekules novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un ar to saistītos faktiskos apstākļus konstatē:

[1] Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē;

[2] Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, un pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes likuma 41.panta otrās un trešās daļas, kā arī 42.panta pirmo daļas noteikumus.

 [3] Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus, Priekules novada pašvaldība secina, ka:

[4] SIA „Priekules nami”,  pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina no likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkta izrietošu uzdevumu - teritorijas labiekārtošanas un sanitārās uzkopšanas veikšanu. SIA „Priekules nami” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

[5] Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkcijas izpildi.

[6] Priekules pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārā tīrības nodrošināšana labā kvalitātē, kā arī kapu uzturēšana un apsaimniekošana ir svarīgs faktors, lai pašvaldība spētu nodrošināt ikviena iedzīvotāja tiesības dzīvot sakoptā vidē. Lai nodrošinātu vienotu Priekules pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, kapsētu izveidošana un uzturēšana, ir pieļaujama likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā izrietošo pārvaldes uzdevumu deleģēšana SIA „Priekules nami”.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, uz 1gadu par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu – par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem, sabiedriskās tualetes uzturēšanu un pilsētas kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu par summu EUR 147 133,19.-

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma

Informāciju par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt Priekules novada iestādes mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

 

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums paziņojams:

1)SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;

            2)finanšu nodaļa.

Pielikums: Tāme-kalkulācija Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem 2018. gadam.

7. Par apsaimniekošanas izdevumu segšanu pašvaldībai piederošos īpašumos

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.7                

          (protokols Nr.1, 7.punkts)

Par apsaimniekošanas izdevumu segšanu pašvaldībai piederošos īpašumos

       2017.gada 13. decembrī, tika pārtrauktas īres tiesības uz dzīvokli Priekulē, Liepājas ielā 1-30 un 2018.gada 8.janvārī uz dzīvokli Priekulē, Liepājas ielā 1-33 un 2017.gada 18.oktobrī uz dzīvokli Liepājas iela 3-29, Priekule.

            Ņemot vērā to, ka pašvaldība ir dzīvokļu īpašniece (tiesiskā valdītāja) un dzīvokļa īpašnieka pienākums ir segt apsaimniekošanas izdevumus un norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Segt izdevumus par saņemtajiem pakalpojumiem dzīvokļiem Liepājas iela 1-30, Priekule, Liepājas iela 1-33, Priekule un Liepājas iela 3-29, Priekule.

 

 1. Maksājumus veikt līdz dzīvokļu atsavināšanas procesa pabeigšanai vai līdz dzīvokļu nodošanai īrē pēc SIA ‘’Priekules nami’’ iesniegtā rēķina.
8. Par Gramzdas pamatskolas likvidāciju

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.8                

          (protokols Nr.1, 8.punkts)

 Par Gramzdas pamatskolas likvidāciju

Gramzdas pamatskola īsteno 3 izglītības programmas: pirmsskolas izglītības programmu (kods01011111), pamatizglītības programmu (kods 21011111), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811). Mazā skolēnu skaita dēļ 2017.gada 26.janvārī tika pieņemts lēmums par Gramzdas pamatskolas reorganizāciju par sākumskolu, lai jaunākajiem bērniem būtu iespēja apgūt sākumskolas izglītību pēc iespējas tuvāk mājām. Pēc tā brīža situācijas Gramzdas sākumskolas 1.-6.klasēs mācījās 28 bērni, 2018./2019.mācību gadā – pēc tā brīža prognozēm - 23. Diemžēl 2017.gada 1.septembrī bērnu skaits 1.-6.klasēs ir 19, bet no tiem 2 bērni jau ir izbraukuši uz ārzemēm, viens 2.semestrī uzsācis mācības Kalētu pamatskolā. Līdz ar to šobrīd reāli Gramzdas pamatskolas 1.-6.klases apmeklē 16 bērni. Šāds izglītojamo skaits varētu būt arī 2018.gada 1.septembrī Gramzdas sākumskolas 1.-6.klasēs.

Agrita Purviņa informē deputātus, ka ir veiktas sarunas ar Gramzdas pamatskolas 1.-6.klašu vecākiem, lai noskaidrotu viņu viedokli par nākamo mācību gadu. No klātesošajiem vecākiem 7 vecāki atzina, ka nākamajā mācību gadā neatkarīgi no pašvaldības lēmuma, savus bērnus Gramzdas skolā nesūtīs. Viņus neapmierina tas, ka klasē ir 1-2 bērni, ka ir apvienotās klases.

Ņemot vērā prognozējamo izglītojamo skaitu Gramzdas pamatskolas pamatizglītības programmā, mērķdotācijas apmērs nav pietiekams, lai pilnvērtīgi realizētu mācību procesu šajās izglītības iestādēs īstenotajās izglītības programmās, pedagogi nesaņem atalgojumu par gatavošanos mācību stundām, izglītojamo rakstu darbu labošanu. 2017./18.mācību gadā Gramzdas pamatskola jau saņem papildus finansējumu no valsts mērķdotācijas, lai varētu nodrošināt mācību plāna izpildi 9.klasei. Nākamajā mācību gadā būtu nepieciešams papildus finansējums arī 1.-6.klašu mācību procesa nodrošināšanai.

Pirmsskolas grupā pašreiz mācās 16 bērni, tai skaitā 6 obligātajā izglītības vecumā. Arī nākamajā mācību gadā prognozējams līdzīgs izglītojamo skaits.  Ir ierosinājums pirmsskolas grupu Gramzdā saglabāt, pievienojot to Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas".

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punkts noteic, ka iestādi likvidē, pievienojot to citai iestādei, rezultātā pievienojamā iestāde beidz pastāvēt.

Ņemot vērā iepriekšminēto, ir priekšlikums Gramzdas pamatskolu likvidēt.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, kā arī par iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kas paredz to, ka pašvaldībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu, kas nosaka, ka novada dome reorganizē un likvidē izglītības iestādes, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS – 2 deputāti (Ruta Balode, Inese Meļķe) Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Uzsākt izglītības iestādes „Gramzdas pamatskola” (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4112901016, adrese: Skolas ielā 4, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486) likvidāciju, pirmsskolas grupu pievienojot Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas" (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4101901733, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 2, Priekule, Priekules novads, LV-3434) ar pirmsskolas izglītības programmas realizācijas adresi Skolas ielā 4, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, LV-3486.

2.      Noteikt izglītības iestādes „Gramzdas pamatskola” likvidācijas pabeigšanas datumu - 2018.gada 31.jūlijs.

3.      Noteikt, ka Priekules novada pašvaldība ir izglītības iestādes “Gramzdas pamatskola” tiesību, saistību, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmējs.

4.      Noteikt, ka no 2018.gada 1.augusta Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" pirmsskolas izglītības programmas īsteno šādās adresēs: Dzirnavu iela 2, Priekulē, Priekules novadā, LV3434 un Skolas iela 4, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novadā, LV-3486.

5.      Uzdot likvidējamās izglītības iestādes „Gramzdas pamatskola” direktoram Henrijam Ķeružim:

5.1.   neuzņemties jaunas saistības skolas darba organizēšanā bez saskaņošanas ar Priekules novada pašvaldības izpilddirektoru;

5.2.   līdz 2018.gada 1.februārim brīdināt iestādes pedagoģiskos darbiniekus par iestādes likvidāciju un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt par izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās;

5.3.   līdz 2018.gada 1.februārim informēt pamatizglītības izglītojamo vecākus (vai personas, kuras viņus aizstāj) par iestādes likvidāciju;

5.4.   līdz 2018.gada 1.februārim informēt pirmsskolas izglītojamo vecākus par izglītības procesa turpināšanu Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" adresē Skolas iela 4, Gramzdā, Gramzdas pagastā, LV3486;

5.5.   līdz 2018.gada 1.jūnijam nodrošināt likvidējamās izglītības iestādes „Gramzdas pamatskola” materiālo vērtību sakārtošanu un sagatavošanu nodošanai Priekules novada pašvaldībai;

5.6.   līdz 2018.gada 15.jūnijam sakārtot visus iestādes pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos dokumentus un personāla dokumentus nodošanai Priekules novada pašvaldībai un Liepājas zonālajam valsts arhīvam.

6.      Uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam:

6.1.   informēt izglītības iestādes “Gramzdas pamatskola” direktoru un tehniskos darbiniekus (izņemot pirmsskolas skolotāja palīgu) par iestādes „Gramzdas pamatskola” likvidāciju un darba attiecību izbeigšanu LR Darba likuma noteiktajā kārtībā;

6.2.   līdz 2018.gada 1.maijam, izveidot izglītības iestādes „Gramzdas pamatskola” inventarizācijas komisiju, kuras uzdevums ir līdz 2018.gada 31.jūlijam nodrošināt materiālo vērtību un finanšu līdzekļu inventarizāciju, kā arī finanšu līdzekļu, mantas, saistību un lietvedības nodošanu Priekules novada pašvaldībai;

7.      Uzdot Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" vadītājai Inai Dalbiņai:

7.1.   līdz 2018.gada 1.jūnijam sagatavot un iesniegt Priekules novada domei Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" nolikuma grozījumu projektu, kurā noteikt, ka pirmsskolas izglītības programmas īsteno adresēs: Dzirnavu iela 2, Priekulē, Priekules novadā, LV3434 un Skolas iela 4, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novadā, LV-3486;

7.2.   līdz 2018.gada 29.jūnijam sagatavot dokumentus un iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā par izmaiņām Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" nolikumā.

8.      Uzdot izglītības vadītājai Agritai Purviņai:

8.1.   līdz 2018.gada 1.februārim sagatavot un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā dokumentus saskaņojuma saņemšanai par izglītības iestādes „Gramzdas pamatskola” likvidāciju;

8.2.   līdz 2018.gada 1.februārim sagatavot dokumentus un iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā par izglītības iestādes „Gramzdas pamatskola” izslēgšanu no Izglītības iestāžu reģistra no 2018.gada 1.augusta.

9.      Atzīt par spēku zaudējušu 26.01.2017 lēmumu Nr.12 “Par Gramzdas pamatskolas reorganizāciju”.

9. Par dzīvokļa piešķiršanu pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.9              

          (protokols Nr.1, 9.punkts)

 Par dzīvokļa piešķiršanu pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām

 

2018.gada 11.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts Sociālā dienesta vadītājas M.Gertneres iesniegums (ind. 2.1.5/18/64-S) ar lūgumu piešķirt dzīvokli Raiņa ielā 35 dz. Nr. 8, Priekule, Priekules novadā Sociālā dienesta vajadzībām uz laiku atsevišķu krīzes situāciju risināšanai.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piešķirt dzīvokli Raiņa ielā 35 dz. Nr. 8, Priekule, Priekules novads Sociālā dienesta vajadzībām uz laiku līdz 2018.gada 30.jūnijam atsevišķu krīzes situāciju risināšanai.  

Izsūtāms: Sociālajam dienestam, SIA “Priekules nami”, juristei I.Avotiņai.

10. Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.10                 

          (protokols Nr.1, 10.punkts)

Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā

 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” nosaka, ka pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā vismaz viens komisijas loceklis ir sertificēta ārstniecības persona (ārsts).

Piekrišanu strādāt pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā ir devusi ārste Evija Siliņa.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      Ar 2018.gada 1.februāri iekļaut Priekules novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā kā komisijas locekli ārsti Eviju Siliņu.

 

Lēmumu izsniegt: A.Purviņai, I.Juškevicai

11. Par Priekules novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.11                

          (protokols Nr.1, 11.punkts)

Par Priekules novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu

Lai godinātu ārstus visā Latvija un izceltu tos īpašos ginekologus, kuri ikdienā pašaizliedzīgi rūpējas par savām pacientēm, žurnāls ‘’Veselība’’ sadarbībā ar MFD Veselības grupu rīkoja akciju ‘’Mans labākais ginekologs’’. Ginekoloģe R.Zarembina ir ieguvusi titulu ‘’Mans labākais ginekologs’’ Kurzemes reģionā.

Pamatojoties uzPriekules novada pašvaldības 2016.gada 24.novembra noteikumu ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis,  Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piešķirt apbalvojumu GODA RAKSTS un naudas balvu Priekules slimnīcas ārstei ginekoloģei Ritai ZAREMBINAI par iegūto titulu ‘’Mans labākais ginekologs’’ Kurzemes reģionā.

 Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai

12. Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 90.dzimšanas dienas priekšvakarā

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.12              

          (protokols Nr.1, 12.punkts)

Par  Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 90.dzimšanas dienas priekšvakarā

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu (09.01.2018 komitejas sēdes protokols Nr.1), atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GODA PRIEKULNIEKS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 120.00):

1.1.  Zentai SVARAI – Priekules bibliotēkas  vadītājai, Priekules Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas vadītājai;

 

 1. Piešķirt apbalvojumu  GODA RAKSTS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 75.00):

2.1.Dzidrai IVANOVAI – seniorei, biedrības „Zilais lakatiņš” loceklei,

2.2.Vijai TANONAI – SIA „Priekules slimnīca” dienas stacionāra vecākajai māsai;

2.3.Bangai ZABĪTEI – neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta ārsta palīdzei;

2.4. Andrai ZABEI – Priekules Mūzikas un mākslas skolas ilggadējai pedagoģei;

2.5. Indrai ANDERSONEI - Priekules Mūzikas un mākslas skolas ilggadējai pedagoģei;

2.6.Dagnijai SOKOLOVSKAI – ārsta palīgam, kura ilgus gadus sava profesionālā darba veltījusi Priekules slimnīcai;

2.7.Vijai ZĪVERTEI – ārsta palīgam, kura strādā ģimenes ārsta praksē Priekules slimnīcā un lielāko daļu savas profesionālās darbības veltījusi Priekules iedzīvotājiem;

2.8.Gunai SIKSNAI – PII „Dzirnaviņas” pirmsskolas skolotājai;

2.9.Arikai BAHTINAI – PII „Dzirnaviņas” pavārei;

2.10.Inesei VILKAVECKAI – PII „Dzirnaviņas” skolotāja palīgam.

13. Par ziedojuma pieņemšanu Gramzdas pagasta pārvaldei

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.13                 

          (protokols Nr.1,  13.punkts)

Par ziedojuma pieņemšanu Gramzdas pagasta pārvaldei

 

            Saņemts iesniegums no Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu EUR 1500 apmērā no SIA “Artis JP”.

 Iesniegumā norādīts, ka ziedojums tiks ieskaitīts pašvaldības ziedojumu kontā un to izmantos  Gramzdas pagasta velosporta komandas dalībai sacensībās.

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt saņemto ziedojumu EUR 1500,00 apmērā no SIA “Artis JP”.

2.      Minēto ziedojumu izlietot Gramzdas pagasta velosporta komandas dalības sacensībās līdzfinansēšanai Gramzdas pagasta pārvaldei.

3.      Par lēmuma izpildi atbild Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums.

 

Lēmums nosūtāms:

Gramzdas pagasta pārvaldei, Finanšu nodaļai

14. Par dzīvojamās ēkas “Stūrīšu Krejotava”, Virgas pagastā, Priekules novadā uzņemšanu pašvaldības bilancē

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.14                

          (protokols Nr.1, 14.punkts)

Par dzīvojamās ēkas “Stūrīšu Krejotava”,  Virgas pagastā, Priekules novadā uzņemšanu pašvaldības bilancē

  Izskatot jautājumu par dzīvojamās ēkas “Stūrīšu Krejotava”, Virgas pagastā, Priekules novadā uzņemšanu pašvaldības bilancē, tika konstatēts, ka:

Uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Stūrīšu Krejotava”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6498 003 0054, atrodas dzīvojamā ēka-  83,80 m² platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0054 001.

Dzīvojamā ēka ir apdzīvota un 1997.gadā tika noslēgts īres līgums un tiek iekasēta īres maksa.

Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēti ēku piederības dokumenti.

Likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta ceturtā daļa nosaka, ka ēkas (būves), kuras Zemesgrāmatu nodaļā, Valsts zemes dienestā vai pašvaldībā nav reģistrētas kā patstāvīgi īpašuma objekti, uzskatāmas par zemes īpašnieka īpašumu atbilstoši Civillikuma 968.pantam. Citas personas īpašuma tiesības uz šādām ēkām (būvēm) var iegūt, ja tiesa apmierinājusi šo personu prasību atzīt īpašuma tiesības uz attiecīgajiem objektiem.

 Civillikuma 968.pants noteic, ka uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu.

 Likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta pirmās daļas sestais punkts nosaka, ka ēkas (būves) zemesgrāmatās ierakstāmas uz pašvaldības vārda, pamatojoties uz pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka (būve) ir pašvaldības bilancē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma 968.pantu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Uzņemt pašvaldības bilancē dzīvojamo ēku “Stūrīšu Krejotava”, kadastra apzīmējums 6498 003 0054 001, Virgas pagastā, Priekules novadā:

1.1. platība- 83,80 m²;

1.2. ēkas kadastrālā vērtība – 1908,00 EUR.

1.3. stāvu skaits – 1;

1.4. sienu materiāls- koks/mūris.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi grāmatvede G.Vaičekauska.

 

Lēmums 1 eks. nododams: grāmatvedei G.Vaičekauskai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

15. Par nekustamā īpašuma Upes iela 3, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.15                 

          (protokols Nr.1,  15.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma Upes iela 3, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “BIG DREAM” ,reģ.nr. 42103080074 juridiskā adrese: Tirgoņu iela 3, Priekule, Priekules nov., valdes locekļa XX iesniegums, kurā lūgts atsavināt nekustamo īpašumu Upes iela 3, Priekulē, Priekules novadā 6920 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 005 0044 .

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Upes iela 3, kadastra Nr.6415 005 0044 – 6920 m2 platībā, Priekulē, Priekules novadā, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000552484 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

            21.12.2017. ar SIA “BIG DREAM” , reģ.nr. 42103080074 noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums par izsolē nosolīto telpu Upes ielā 3, Priekule, kadastra apz.6415 005 0044 001, 442,5 m2  platībā.

SIA “BIG DREAM” neatbilst 31.10.2002. “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.punktā noteiktajām personām, kurām ir tiesības ierosināt publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu.

“Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 2.punkts nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1.  Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Upes iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 005 0044.
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu. nekustamam īpašumam Upes iela 3, Priekule, Priekules novads
 3. Nekustamā īpašuma nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :

Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,                   

SIA “BIG DREAM”: Tirgoņu iela 3, Priekule, Priekules novads,  LV-3434

PIELIKUMS

 

16. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.16                 

          (protokols Nr.1, 16.punkts)

 Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts atsavināt zemes vienību Dzirnavu iela 3m, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads 0,1260 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0223.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Dzirnavu iela 3, kadastra Nr.6446 005 0223 – 0,1260 ha platībā, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā nr. 187 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētajā īpašumā atrodas dzīvojamā ēka. Īpašums nav iznomāts, netiek apsaimniekots.

XX neatbilst 31.10.2002. “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.punktā noteiktajām personām, kurām ir tiesības ierosināt publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu.

“Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 2.punkts nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1.  Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Dzirnavu iela 3, Bunka, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0223.
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu. nekustamam īpašumam Dzirnavu iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads.
 3. Nekustamā īpašuma nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :

 Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

 XX

PIELIKUMS

17. Par daļu no zemes Aizputes iela , Priekule, Priekules nov., iznomāšanu VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.17                

          (protokols Nr.1, 17.punkts)

Par daļu no zemes Aizputes iela , Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

 

Priekules novada pašvaldībā saņemta Valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) juridiskā adrese Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079, elektroniski parakstīta vēstule (Priekules novada pašvaldībā iereģistrēta 19.12.2017. ar Nr.2.1.7/17/3520-S) „Par elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvi Priekulē”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Vēstulē norādīts, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr. 242 “Satiksmes ministrijas nolikums” 5.24. punktam un Satiksmes ministrijas  deleģēšanas līgumam VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”  uzdots par pienākumu Latvijā izveidot un uzturēt Nacionālā līmeņa elektromobiļu uzlādes staciju tīklu, realizējot Eiropas Savienības fonda projektu Nr. 4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” (turpmāk -  ETL) , kura ietvaros paredzēts uzstādīt ETL ātrās uzlādes stacijas lielākajās Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 5000.

Izvērtējot iespējamās ETL ātrās uzlādes stacijas izveides vietas Priekulē , ir secināts, ka piemērotākā vieta būtu zemes gabals Aizputes iela, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējumu 6415 006 0096 , uz kura atrodas automašīnu stāvlaukums.

ETL ātrās uzlādes stacijas izbūvei nepieciešams 50 m² liels zemes gabals, uz kura paredzēts ierīkot stāvvietas divām automašīnām, apzīmēt stāvvietu ar ceļa zīmi Nr.537 ‘’Stāvvieta” ar papildzīmēm – Nr.805, 806 vai 807 „Darbības zona”, Nr.860 “Elektromobiļiem”,  kā arī uzstādīt  ETL ātrās uzlādes staciju (ieejas strāvas stiprums 80A).                                 
     Visus darbus, kas saistīti ar ETL ātrās uzlādes stacijas izbūvi, veiks CSDD. Tāpēc CSDD lūdz Pašvaldību izvērtēt iespēju CSDD uzstādīt ETL ātrās uzlādes staciju stāvlaukumā, kas atrodas uz zemes gabala Aizputes iela , Priekule, Priekules nov. (kadastra apzīmējums 6415 006 0096), šim nolūkam iznomājot atbilstoša lieluma zemes gabalu.

Nekustamais īpašums Aizputes iela, Priekule ,Priekules novads kadastra nr. 6415 001 0303 ir pašvaldībai piekritīga zeme, uz kuras atrodas inženierbūve- Aizputes iela .

Saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu (2015.-2026.)  zemes vienība atrodas transporta infrastruktūras teritorijā .

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt Valsts akciju sabiedrībai „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas Nr.40003345734, juridiskā adrese Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079, zemes gabala Aizputes iela, Priekule, Priekules nov. (kadastra apzīmējums 6415 006 0096) daļu 50 m2 platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot nomas zemes gabalu dabā.

2.      Noteikt, ka tiek piešķirtas apbūves tiesības uz Nomas zemes gabala celt un lietot elektrotransportlīdzekļu ātrās uzlādes staciju kā īpašniekam apbūves tiesības spēkā esamības laikā.

3.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

4.      Noslēgt zemes nomas līgumu (2.pielikums).

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :                           

  VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijai “, Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079

  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei, Finanšu nodaļai.

PIELIKUMS

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ”Straupnieki”, Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.18                 

          (protokols Nr.1, 18.punkts)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma  ”Straupnieki”, Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 

2018.gada 09.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Metrum”, reģ.Nr.40003388748, Liepājas biroja vadītājas XX 08.01.2018. elektroniskā vēstule, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/43-S, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Straupnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0049 sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Straupnieki” 35,9 ha kopplatībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6464 001 0049, kas sastāv no vienas zemes vienības, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz XX vārda (turpmāk- īpašnieks).

Īpašnieks vēlas sadalīt zemes vienību divos zemes gabalos.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu un Priekules novada pašvaldības 2017.gada 13.novembra izsniegtajiem “Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes vienībai “Straupnieki”, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6464 001 0049”. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA “Metrum” Liepājas birojs.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA “Metrum”, reģ.Nr.40003388748, Liepājas biroja, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Straupnieki”, kadastra Nr.6464 001 0049, Kalētu pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0049 sadalīšanai divās zemes vienībās, saskaņā ar projekta grafisko daļu (pielikums).

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6464 001 0287, platība 10,8 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu “Jaunstraupnieki” un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6464 001 0286, platība 25,1 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saglabāt nosaukumu „Straupnieki” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv un SIA “Metrum”, liepaja@metrum.lv,1 eks. nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS