31.05.2018. domes sēde (protokols Nr.7)

257. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr.23 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.257            

          (protokols Nr.7, 18 .punkts)

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr.23  dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Priekules nami”, reģ.nr. 42103020465 valdes locekles Artas Braunas, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/18/265-S) ,pieņemt lēmumu par nodošanu atsavināšanai dzīvokli Liepājas iela 1-23,  Priekule, Priekules novads, vai nodot to izīrēšanai, tā kā patreiz nav personu, kurām saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, kuras būtu to izvēlējušās.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0023, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 82 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvoklim Nr.23 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

Dzīvoklis nr. 23 nav izīrēti.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0023 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklim Nr.23- 39,80 m² - 3/100 ;

2. Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv; nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; Finanšu nodaļai; Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.

258. Par nekustamā īpašuma „ Kaņūti” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr. 258            

          (protokols Nr.7, 19 .punkts)

Par  nekustamā īpašuma „ Kaņūti” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (Nr.2.1.4/ 18/998-S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kaņūti”, kadastra Nr.6446 003 0006, Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Kaņūti”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 003 0006, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000530005 uz XX vārda.

Nekustamais īpašums „ Kaņūti” 14,1 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6446 003 0006 sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām –zemes vienība 9,80 ha, kadastra apzīmējums 6446 003 0006 , zemes vienība  4,30 ha, kadastra apzīmējums 6446 003 0089.

Īpašniece vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „ Kaņūti”, kadastra Nr. 6446 003 0006 atdalot zemes vienību 9,80 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 003 0006 , piešķirot jaunu nosaukumu  „Ķēniņi” , atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, ( NĪLM kods- 0101).

Uz atdalāmās zemes vienības atrodas XX piederošas ēkas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Kaņūti”, kadastra Nr.6446 003 0006, Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446 003 0006, saskaņā ar pielikumu- zemes robežu skici.
  2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0006 , mainīt adresi no “Kaņūti”, Bunkas pagasts, Priekules novads, klasifikatora kods- 103784048, kadastra apz. 6446 003 0006 uz adresi : “Ķēniņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads.
  3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0006 piešķirt nosaukumu „Ķēniņi”, noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101
  4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0089 atstāt nosaukumu „Kaņūti”.
  5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei

1 eks. XX.

PIELIKUMS

259. Par „Krasta iela 3”, Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā nedzīvojamo telpu nomu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.259            

          (protokols Nr.7,  20.punkts)

Par „Krasta iela 3”, Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā nedzīvojamo telpu nomu XX

 

2018.gada 10.maijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/916-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, dzīvojoša XX iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpu 24,4 m2 platībā. Nomas telpas atrodas Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Telpa, kuru lūdz XX, nav iznomāta.

XX telpa nepieciešama dažādu saimniecisku instrumentu uzglabāšanai.

Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 6.punktu „lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas  nodošanu iznomāšanai pieņem tautsaimniecības un attīstības komiteja ”, 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu. Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Romāna Salnas iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.   Noslēgt nomas līgumu ar XX, personas kods XX, XX, nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu, ēkā „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0240 002 24,4 m2 nomu (skat.pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar oranžu līniju) saimnieciskās darbības  vajadzībām, nosakot:

2.    Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot.Nr.8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.    Nomas termiņu no 2018.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.maijam. 

4.   Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.   Uzdot Priekules novada nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks.XX

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

PIELIKUMS

260. Par daļu no pašvaldības zemes „Pakalni”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.260            

          (protokols Nr.7,  21.punkts)

Par daļu no pašvaldības zemes  „Pakalni”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

2018.gada 19.aprīlī (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/805-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Pakalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0226, 1,20  ha platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pakalni” ieskaitīts pašvaldībai piederošās apbūvētās zemēs.

XX vēlas iznomāt lauksaimniecības zemi.

Ar XX nav slēgts zemes nomas līgums uz minēto zemes vienības daļu.

XX iespējams iznomāt 1,0 ha lielu platību.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem 26.09.2013. protokols Nr.7, 5.§, „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

  Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.7, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar nosaukumu Pakalni, apzīmējums kadastrā 6446 005 0226 1,00 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.maijam.

-papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:      

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX.

PIELIKUMS

 

261. Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā, nomas līguma pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.261            

          (protokols Nr.7, 22 .punkts)

Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā, nomas līguma pagarināšanu ar  XX

 

            2018.gada 15.maijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/18/7954-S)Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX  iesniegums, kurā lūgts pagarināt 02.01.2008. nedzīvojamo telpu  nomas līgumu Nr. 3. Nomas telpa atrodas Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules nov., telpa nr.4 un nr.5.

 

            Pamatojoties uz 26.03.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 5) 33.§ “Par Priekules pilsētā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanās SIA “ Priekules nami”, un  Aktu par nekustamā īpašuma Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 506 0004 pieņemšanu-nodošanu Priekules novada pašvaldība nodevusi ēku - SPK pakalpojumi  un katlu māju SIA “Priekules nami” apsaimniekošanā.

 

            Atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 9.punktam, kas  nosaka, “ ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus” .

 

            Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.1 panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.

Līguma kopējais termiņš, pagarinot to uz 7 gadiem, kopā nepārsniedz likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Šobrīd Nomniekam iznomātā Telpa nav nepieciešams Priekules  novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

 

            Pamatojoties uz 29.01.2018. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu prot.Nr.1, 44.§, 20.03.2015., ar XX noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.2.3.2/10 par nedzīvojamo telpu nomu Aizputes ielā, Priekule, Priekules novads, 12,56 m2 platībā.

Uz minēto telpu XX  nav nomas parādu.

 

Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1 . Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Dz.Kanderes iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Veikt grozījumus 20.03.2015. Telpu nomas līgumā Nr.2.3.2/10slēdzot papildus vienošanos ar XX, personas kods XX, izsakot līguma 7.1. punktu šādā redakcijā:

         Šis līgums ir spēkā no 2018.gada 01.janvāra līdz 2027.gada 31.decembrim.

2.      Uzdot SIA “Priekules nami”, reģistrācijas nr.42103020465 noslēgt papildus vienošanos.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. XX

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai

1 eks. SIA “Priekules nami” : priekulesnami@inbox.lv.

262. Par zemes vienības ar nosaukumu „Zeme reformas pabeigšanai” un “Brenči 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu IK “Līga JV”

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr. 262           

          (protokols Nr.7, 23 .punkts)

Par zemes vienības ar nosaukumu „Zeme reformas pabeigšanai”  un  “Brenči 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu IK “Līga JV”

 

2018.gada 18.aprīlī (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/799-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts IK “Līga JV”  īpašnieces XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemes  vienību ar nosaukumu „Zemes reformas pabeigšanai”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 007 0040, 1,80 ha platībā un “Brenči 3”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 007 0038, 1,20 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada pašvaldības domes 31.08.2017. lēmumu , protokols Nr.5,18.,  nekustamais īpašums „Brenči 3” ar kadastra Nr. 6446 007 0038 1,20  ha kopplatībā ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

Ar Priekules novada domes lēmumu Nr.14, zemes vienība ar nosaukumu “Zeme reformas pabeigšanai”, kadastra apzīmējumu 6446 007 0040 1,80 ha platībā ieskaitīta rezerves zemes fonda zemēs.

Augstākminētās zemes vienības nav apbūvētas.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12. pantu, kas nosaka, ka līdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un ministru kabineta 31.05.2010. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu „pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.        Iznomāt IK “Līga JV”, reģistrācijas nr. 42102036308, zemes vienības „Brenči 3”, Bunkas pag., Priekules nov. 1,20 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 007 0038 un zemes vienību ar nosaukumu “Zeme reformas pabeigšanai”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz.6446 007 0040  1,80 ha platībā, slēdzot līgumu uz 5.(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

3.      Nomniekam divu mēneša laikā, no lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4.      Par lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                          

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. Bunkas pagasta  kasierei-nodokļu administratorei D.Puterei.

PIELIKUMS

263. Par daļu no zemes “Centrs ap ūdenstorni”, Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.263            

          (protokols Nr.7, 24 .punkts)

Par  daļu no zemes “Centrs ap ūdenstorni”, Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 02.05.2018. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi zemes vienībā “Centrs ap ūdenstorni” 1,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0370, Kalētu pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Centrs ap ūdenstorni” 2,34 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0370, Kalētu pag., Priekules nov. ir pašvaldībai piekrītoša zeme. Neiznomātā zemes vienības daļa ir 1,4 ha.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 16.punktu- informācijas publiskošana nav obligāta, ja tiek iznomāti neapbūvēti valsts vai pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām […].

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 3. punktu-neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 3.punktu,  atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt ar XX, personas kods XX, daļu no pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Centrs ap ūdenstorni” 1,4 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0370, Kalētu pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem,  saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam. 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

Lēmums1eks.izsūtāms: XX, nek.īp.speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS 

264. Par zemes nomas līguma Nr.13/2012 termiņa pagarināšanu XX par zemes “Upmalas”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.264            

          (protokols Nr.7,  25.punkts)

 Par zemes nomas līguma Nr.13/2012 termiņa pagarināšanu XX par zemes “Upmalas”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomu

 

2018.gada 08.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums ar lūgumu pagarināt 2012.gada 28.maija zemes nomas līguma Nr.13/2012 termiņu par zemes vienības “Upmalas”, kadastra apzīmējums 6458 001 2228, nomu Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2012.gada 28.maijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.13/2012 par zemes vienības “Upmalas” 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 2228, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 01.06.2018.

Zemes vienība 4,41 ha kopplatībā piekrīt valstij kā rezerves zemes fonda zeme.

Ir jāprecizē iznomātā zemes platība no 2,6 ha uz 4 ha.

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda un otrā daļa -Vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, ir noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Pamatojoties uz likuma Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 28.05.2012. Zemes nomas līgumā Nr.13/2012, noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2023.gada 31.maijam, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Precizēt iznomāto platību no 2,6 ha uz 4 ha.

3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4. Zemes nomas līgumā iekļaut punktu, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

6. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

265. Par zemes “Pauzeri”, Kalētu pagastā iznomāšanu XX ēku uzturēšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.265            

          (protokols Nr.7,  26.punkts)

Par zemes “Pauzeri”, Kalētu pagastā iznomāšanu XX ēku uzturēšanai

 

2018.gada 02.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese: XX, Priekules nov., iesniegums, ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Pauzeri”, Kalētu pagastā, ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Pauzeri” 4,0949 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0153, Kalētu pagastā ir pašvaldībai piekrītošā zeme.

Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas iesniedzējam lietošanā esošas ēkas: dzīvojamā māja ar palīgēkām. Zemes nomas līgums līdz šim bija noslēgts ar iesniedzēja tēvu (miris).

Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar XX, personas kods XX, par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Pauzeri” 4,0949 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0153, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 30.06.2028.

2.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 11. pantu- ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

266. Par adreses maiņu, piešķiršanu adresācijas objektiem Bunkas, Kalētu, Virgas un Priekules pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.266            

          (protokols Nr.7, 27 .punkts)

Par adreses maiņu, piešķiršanu adresācijas objektiem Bunkas, Kalētu, Virgas un Priekules pagastā, Priekules novadā

 2018.gada 02.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas elektroniski sūtīta vēstule, Par vienādām adresēm, kurā lūgts izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Valsts zemes dienests, veicot datu kvalitātes pārbaudi, ir konstatējis, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) ir izveidojusies situācija, kad Priekules novadā divām vai vairākām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām reģistrēta viena adrese, kas ir pretrunā ar  Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas noteikumi) 8.1 un 8.2 punktiem, kas nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties un katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi.

Adreses mērķis ir adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšana, kas ir vērsta uz sabiedrības interesēm nodrošināt orientēšanos un konkrētu objektu identificēšanu administratīvās teritorijas ietvaros.

Pašvaldībai ir jāizvērtē sarakstos iekļautā informācija un jāpiešķir vai jāmaina adreses atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- Adresācijas noteikumi) prasībām.

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 9.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 2.8., 8.1., 8.2. apakšpunktiem, 9., 14., 29.punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Mainīt adreses objektiem, kuri neatbilst Adresācijas noteikumu 8.1. un 8.2.punktiem   (pielikums).

2. Piešķirt adreses objektiem, kuri atbilst Adresācijas noteikumu 2.8. apakšpunktam:

2.1. apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0109 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0109 001- “Caunītes noliktavas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.;

2.2. apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0240 un ēkām ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0240 001 un 6446 005 0240 002- “Krasta kūtiņas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.;

2.3. apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0255 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0255 001- “Vīksniņas”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov.;

2.4. apbūvētai zemes vienībai 6498 004 0267 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0029 001- “Jaunlauku ferma”, Virgas pag., Priekules nov.

3. Nepiešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0023 un ēkai (šķūnis) ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0023 001, jo ēkas dabā nav.

4. Sarakstā Nr.3 norādītām papildus zemes vienībām adreses netiek piešķirtas, jo uz zemes vienībām esošās ēkas ir funkcionāli saistītas ar ēkām, kuras atrodas uz pamata zemes vienības.

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai (elektroniski parakstītu) uz adresi: kurzeme@vzd.gov.lv , nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS

267. Par daļu no zemes “Ukstiņi”, Virgas pagastā iznomāšanu XX ēku uzturēšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.267            

          (protokols Nr.7, 28 .punkts)

Par daļu no zemes “Ukstiņi”, Virgas pagastā iznomāšanu XX ēku uzturēšanai

 

2018.gada 15.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/944-S, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Ukstiņi” 5 ha platībā, Virgas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Ukstiņi” 15,44 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0074, Virgas pagastā pieder pašvaldībai.

Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas iesniedzējai lietošanā esošas ēkas: dzīvojamā māja ar palīgēkām.

Ar iesniedzēju bija noslēgts zemes nomas līgums par zemes daļas 5,3 ha platībā iznomāšanu. Līguma termiņš beidzās 2016.gada 30.jūnijā. Sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādiem, līguma termiņš netika pagarināts. Parādi nomaksāti 2018.gada aprīlī.

Zemes vienība ir instrumentāli uzmērīta. Lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība ir 3,11 ha, zeme zem ēkām ir 0,35 ha un zeme zem ceļa 0,02 ha. Pārējā zeme ir mežs- 3,4 ha, krūmāji- 6,4 ha un citas zemes 2,16 ha. Iznomājamā zemes platība ir 2,5 ha (zeme pie mājas).

Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar XX, personas kods XX,  par daļu no zemes vienības “Ukstiņi” 2,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0074, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 30.06.2028.

2.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”  11. pantu- ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

268. Par kustamas mantas – automašīnas GAZ 5312 ar valsts reģistrācijas Nr. BU 1637 nodošanu īpašumā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “SK DIENVIDKURZEME”, reģ.Nr. 40008208979

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.268            

          (protokols Nr.7,  29.punkts)

  Par kustamas mantas – automašīnas GAZ 5312 ar valsts reģistrācijas Nr. BU 1637 nodošanu īpašumā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “SK DIENVIDKURZEME”, reģ.Nr. 40008208979

 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

     

    2018.gada 11.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “SK DIENVIDKURZEME”, reģ.Nr.40008208979 iesniegums ar lūgumu nodot bez atlīdzības automašīnu GAZ 5312 ar reģistrācijas Nr. BU 1637.

            Biedrība iesniegumā norāda, ka automašīna tiks lietota autotrasē seguma laistīšanai auto sacensību laikā.

            Biedrība “SK DIENVIDKURZEME”, reģ.Nr. 40008208979,  reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 22.04.2013., sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts 10.05.2018. ar lēmumu Nr.30.6-8.2/126782.

            Pašvaldībai piederošās automašīnas GAZ 5312 izlaiduma gads – 1989.g., atlikusī vērtība ir EUR 0.00, saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaites kartīti Nr.810, inventāra Nr. 1231-810.

            Automašīna vairs nav nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai. Saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 42.panta trešo daļu – publiskas personas mantu var nodot bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijai.

 

            Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu, 42.panta trešo daļu,  atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atsavināt – nododot bez atlīdzības, automašīnu GAZ 5312 ar valsts reģistrācijas Nr. BU 1637 ar bilances vērtību EUR 0.00 sabiedriskā labuma organizācijai -  biedrībai “SK DIENVIDKURZEME”, reģ.Nr. 40008208979, adrese: Raiņa iela 39, Priekule, Priekules novads, turpmākai izmantošanai autotrases uzturēšanas vajadzībām.

2.Par automašīnas atsavināšanu noformējams pieņemšanas – nodošanas akts.

3.Noteikt, ka visus maksājumus, kas saistīti ar automašīnas nodošanu biedrībai, sedz biedrība “SK DIENVIDKURZEME”.

4.Par lēmuma izpildi, automašīnas atsavināšanu un dokumentu noformēšanu atbild izpilddirektors A.Razma.

 

Lēmums izsūtāms:     

1 eks. izpilddirektoram, 1 eks. Finanšu nodaļai, 1.eks. biedrībai “SK DIENVIDKURZEME”

269. Par adreses maiņu Liepu ielas adresācijas objektiem, Priekulē, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.269            

          (protokols Nr.7, 30 .punkts)

Par adreses maiņu Liepu ielas adresācijas objektiem, Priekulē, Priekules novadā

 

2018.gada 21.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas elektroniski sūtīta vēstule, iereģistrēta ar Nr.2.1.7/18/825-S, Par numerāciju Liepu ielā, kurā lūgts izvērtēt adresācijas objektu numerāciju Liepu ielā, Priekulē.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”  (turpmāk- Adresācijas noteikumi) 17.punktam, kas nosaka kārtību kādā pilsētās un ciemos piešķir apbūvei paredzētu zemes vienību un ēku numurus: ielās- no ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas centra uz nomali ielas kreisajā pusē piešķir nepāra numurus, labajā pusē – pāra numurus.

Numerācija Liepu ielā, Priekulē, raugoties virzienā no Uzvaras ielas, ir sekojoša: kreisajā pusē- 8,3,6,5,7, bet labajā pusē- 9,10,1,1A. Šāda numerācija neatbilsts Adresācijas noteikumu prasībām.

Adresācijas noteikumu 3. punkts nosaka, ka adrese ir šo noteikumu IV nodaļā noteiktajā secībā sakārtotu nosaukumu un numuru – adreses elementu – kopa, kas nodrošina adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu valstī un ko reģistrē Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā (turpmāk – adrešu reģistrs).

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 9.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 2.8.apakšpunktu 9., 17.,18., 29., atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Mainīt adreses Liepu ielas adresācijas objektiem, kuri neatbilst Adresācijas noteikumu 17.1.apakšpunktam (pielikums):

1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0020  un ēkām, no Liepu iela 8, Priekule, Priekules nov., adreses kods 101463977, uz Liepu iela 1, Priekule, Priekules nov.;

1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0050  un ēkām, no Liepu iela 6, Priekule, Priekules nov., adreses kods 101463960, uz Liepu iela 3B, Priekule, Priekules nov.;

1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0009  un ēkām, no Liepu iela 9, Priekule, Priekules nov., adreses kods 102665017, uz Liepu iela 2, Priekule, Priekules nov.;

1.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0007 un ēkām, no Liepu iela 10, Priekule, Priekules nov., adreses kods 101463944, uz Liepu iela 4, Priekule, Priekules nov.;

1.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0019  un ēkām, no Liepu iela 1, Priekule, Priekules nov., adreses kods 101463936, uz Liepu iela 6, Priekule, Priekules nov.;

1.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0043, no Liepu iela 1A, Priekule, Priekules nov., adreses kods 106397005, uz Liepu iela 8, Priekule, Priekules nov.;

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, elektroniski parakstītu uz adresi: kurzeme@vzd.gov.lv ; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai; XXXXX.

PIELIKUMS

 

270. Par adreses “Burtnieki”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā likvidēšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                               

Nr.270            

         (protokols Nr.7, 31 .punkts)

Par adreses “Burtnieki”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā likvidēšanu

 

Izskatot jautājumu par adreses “Burtnieki”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā likvidēšanu tika konstatēts, ka:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0097 un adresi “Burtnieki”, Gramzdas pagasts, Priekules novads nav apbūvēta. Būve no kadastra reģistra dzēsta 2018.gada 19.aprīlī un dabā nav.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 9.punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Noteikumu 30.punkts nosaka, ka beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9. un 30.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Likvidēt adresi “Burtnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 002 0097, kods adrešu reģistrā- 103791502.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmuma 1 eks. izsūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv,. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

271. Par 2018. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajam nodoklim sadales kārtības apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.271            

          (protokols Nr.7, 32 .punkts)

 Par  2018. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajam nodoklim sadales kārtības apstiprināšanu

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, Dziesmu un deju svētku likuma 9. panta otrās daļas 9. punktu, kas nosaka, ka valsts budžeta līdzekļi kārtējo Dziesmu un deju svētku starplaikā tiek izmantoti valsts mērķdotācijai kolektīvu vadītāju darba un sociālā nodokļa samaksai. Valsts mērķdotācijas apjoms 2018. gadā katrai pašvaldībai ir iekļauts likuma „Par valsts budžetu 2018. gadam” 10. pielikumā. Valsts mērķdotācija tiek aprēķināta un sadalīta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17.novembra noteikumiem Nr.649.

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt šādu valsts 2018. gadam piešķirtās mērķdotācijas Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtību:

1.1.   valsts mērķdotācija tiek piešķirta Pašvaldības tautas mākslas kolektīviem, kuri uz valsts mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi ir iekļauti elektroniskajā datubāzē "Latvijas digitālā kultūras karte" un kuri:

1.1.1.      gatavo Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem atbilstošu repertuāru (koprepertuāru - kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri), piedalās novada un strapnovadu rīkotajos pasākumos, turpmāk – G1;

1.1.2.     saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, koklētāju ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) un 2017. gadā vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos, turpmāk - G2.

 

1.2.   Pašvaldība veic 2018. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Noteikumos noteiktā kārtībā, ņemot vērā:

1.2.1.   valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru Priekules Pašvaldībai 2018. gadam – 2070 eiro;

1.2.2.   G1 un G2 kolektīvu skaitu Pašvaldībā uz mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi;

1.2.3.   G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients 2.

1.3.   Piešķirtā valsts mērķdotācija tiek izlietota Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

 

2.      veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi:

Kolektīvs

Kolektīvu skaits Pašvaldībā

Valsts piešķirtā mērķdotācija (M) kolektīviem

Bāzes finansējuma (B) 1 kolektīvam aprēķins

Bāzes finansējums 1 kolektīvam noteiktajā periodā

Mērķdotācija 1 kolektīvam mēnesī

G1

2

€ 1656,00

B=M/ ΣG1

€ 828,00

€ 69,00

G2

1

  € 414,00

B=M/ ΣG2

€ 414,00

€ 34,50

 

 

                                                                                                                                                                                               3.      Aprēķināt izmaksājamo daļu no valsts piešķirto mērķdotācijas (darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas) vienu reizi mēnesī tautas mākslas kolektīvu vadītājiem:

 

Kolektīva nosaukums

Mērķdotācijas saņēmējs

(amats)

Mērķdotācija mēnesī

(darba alga un VSAOI)

G1 Priekules k/n SIEVIEŠU koris

diriģente

€ 69,00

G1Priekules k/n vidējās paaudzes deju kolektīvs „DUVZARE”

vadītāja

 

€ 69,00

G2 Priekules Kultūras nama amatierteātris

režisors

 

€ 34,50

 

272. Par Priekules novada pašvaldības noteikumu “Par kārtību, kādā Priekules novada pašvaldībā piešķiramas biļetes uz Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertiem”apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.272            

          (protokols Nr.7, 33 .punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības noteikumu “Par kārtību, kādā Priekules novada pašvaldībā piešķiramas biļetes uz Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertiem”apstiprināšanu

 

            Izstrādātie noteikumi nosaka kārtību, kādā Priekules novadā piešķiramas  LNKC piešķirtajās kvotās pašvaldības iepirktās biļetes uz Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertiem.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības noteikumus “Par kārtību, kādā Priekules novada pašvaldībā piešķiramas biļetes uz Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertiem”.

Izsūtāms: Kultūras nodaļa.

PIELIKUMS

 

273. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.273            

          (protokols Nr.7, 34 .punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 10.maijā, reģ.Nr.2.1.5/18/952-s, Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k.XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX.

2.  Ar  pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

      2.1. XX agrāk dzīvojaXX divistabu dzīvoklī, kuram izveidojās parāds un 2014.gadā ar domes lēmumu tika no dzīvokļa izlikts, parāds tika piedzīts ar tiesas palīdzību un izpildu raksts nodots piedziņai zvērinātam tiesu izpildītājam. Parāds tiek segts.

      2.2. Pēc izlikšanas no dzīvokļa,XX daļēji uzturējās pie mātes XX, taču mājas ir pārdotas.

       2.3. 2018.gada 10.maijā Veselības un sociālo jautājumu komitejā XX informēja, ka vēlas īrēt vienistabas dzīvokli XX un iesniegumā sola, ka savlaicīgi kārtos dzīvojamās telpas īres maksājumus un  arī iepriekšējo parādu.

3.Pamatojoties uz  Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016. noteikumu “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas  īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 4., 5., 6. punktu dzīvoklis piešķirams īrē iesniedzējam.

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

        1.Piešķirt XX, p.k.XX,  īres tiesības uz vienistabas dzīvokli XX ar kopējo platību 20,4 m². Dzīvokļa apkure – plīts ar sildmūri.

      2.Pirmais īres tiesību termiņš ir seši mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

      3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Īres līgums ar Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā izīrētāja vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

      4. Par lēmuma izpildi atbildīga Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

274. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.274            

          (protokols Nr.7,  35.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

 2018.gada 14.maijā Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX, pers. kods XX, iesniegums (ind.2.1.4/18/939-S) ar lūgumu pārslēgt Dzīvojamās telpas īres tiesību līgumu  dzīvoklim XX, sakarā ar faktiskās dzīvesbiedres XX nāvi (mirusi 25.04.2018).

 

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas īres līgums XX, uz dzīvojamo telpu XX tika noslēgts 01.04.2011.

2.2. Ikmēneša īres un apsaimniekošanas un komunālo maksājumu apmērs ir EUR 14,69.

2.3. Minētajā dzīvoklī ir īres, apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parāds EUR 79,89.

 

3.Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piešķirt XX īres tiesības uz XX, ar kopējo platību 41,80 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 27,90 m².

     2. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams uz noteiktu laiku – līdz 2018.gada 1.augustam.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. Īres līgums noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Lēmumu var pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas tiesā.

6. Par lēmuma izpildi atbildīgs Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums.

7. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX, Gramzdas pagasta pārvaldei Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486.

275. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.275            

          (protokols Nr.7, 36 .punkts)

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

2018. gada 14. maijā Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX p/k. XX, dzīvojošas XX (turpmāk – Iesniedzējs), iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX.

 

Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

[1] Iesniedzējs deklarējis dzīvesvietu XX, no 16.07.2016.

[2] Iesniedzējs nav atzīstams par personu, kura tiesīga saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, līdz ar to konstatējams, ka Iesniedzējs pretendē uz brīvo dzīvokli.

 [3] Iesniedzējs ar dzīvokli XX, ir iepazinies un nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem. Īres un komunālos maksājumus turpmāk apņemas maksāt godprātīgi.

[4] Piešķiramais dzīvoklis uz iesnieguma izskatīšanas brīdi ir brīvs. Informācija par to izvietota atbilstoši Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īres pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 2.punktam.

[5 Iesniedzējam nav konstatētas parādsaistības pret Priekules novada pašvaldību un tās iestādēm un uzņēmumiem, kā arī nav konstatēts, ka varētu pastāvēt citi apstākļi vai šķēršļi dzīvokļa piešķiršanai atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt XX īres tiesības dzīvoklim XX ar kopējo platību 51,1 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 26,4 m².

      2. Noteikt pirmo īres tiesību termiņu 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo, īres līguma termiņam beidzoties.

3. Noslēgt īres līgumu ar XX par šā lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes  lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

          4. Uzdot kontroli pār lēmuma izpildi Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dz. Kudumam.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX, Gramzdas pagasta pārvaldei Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV – 3486.

276. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.276            

          (protokols Nr.7,  37.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 9.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, pers. kods XX iesniegums (ind. 2.1.5/18/907-S) ar lūgumu piešķirt īres tiesības uz  dzīvokli XX, sakarā ar mātes  nāvi.

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX minētajā dzīvoklī deklarējis savu dzīvesvietu kopš 03.08.2012., kur dzīvoja kopā ar māti XX, pers. kods XX.

2.2. Dzīvojamās telpas beztermiņa īres līgums XX uz dzīvokli XX bija noslēgts kopš 2011.gada 1.februāra.

2.3. Īres, apsaimniekošanas un komunālie parādi nav.

 

3.Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt XX īres tiesības uz divistabu dzīvokli XX, ar kopējo platību 47,80 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 27,80 m²

      2. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams uz nenoteiktu laiku.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. Īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Lēmumu var pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas tiesā.

6. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.