31.03.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.5)

20. Par 01.07.2013. zemes nomas līguma Nr.31/13 pirmstermiņa izbeigšanu V.A. par zemes [:], Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu

 Izskatot jautājumu par 01.07.2013. zemes nomas līguma Nr.31/13 pirmstermiņa izbeigšanu V. A. par zemes [:] 7,0 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu tika konstatēts, ka:

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt ar 2016.gada 15.martu 01.07.2013. zemes nomas līgumu Nr.31/13, noslēgts ar V. A., par zemes [:] 7,0 ha, kad. apz.[:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, sakarā ar zemes iegūšanu īpašumā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V. A., adrese [:], Gramzdas pag., Priekules nov.,LV-3487;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. juristei I.Avotiņai;

1 eks. finanšu nodaļai

 

Pielikumā: 20.pielikums- lēmums ‘’ Par 01.07.2013. zemes nomas līguma Nr.31/13 pirmstermiņa izbeigšanu V.A. par zemes [:], Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu ’’.

21. Par 01.07.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/32-2011 pirmstermiņa izbeigšanu V.K. un zemes nomas līguma slēgšanu ar K.A. par zemes [:], Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu

 Izskatot jautājumu par 01.07.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/32-2011 pirmstermiņa izbeigšanu V.K. un zemes nomas līguma slēgšanu ar ēku/būvju „Lubejas”, Virgas pagastā īpašnieci K. A. par zemes “Lubejas”, Virgas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu tika konstatēts, ka:

 

            Zemes vienība “Lubejas” 0,2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0018, Virgas pagastā ir pašvaldībai piekritīgā zeme.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt ar 2016.gada 31.martu 01.07.2011. zemes nomas līgumu Nr.3-36/32-2011 par zemes „Lubejas” 0,2 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu V.K.

2. Slēgt ar 01.04.2016. zemes nomas līgumu ar K. A., personas kods [:],  par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Lubejas” 0,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0018, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

3. Noteikt:

3.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.03.2026.

3.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4. Uzdot zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”  11. pantu- ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V. K.,[:], Virgas pag., Priekules nov., LV 3433.

1 eks. K. A., [:], Virgas pag., Priekules nov.,LV-3485.

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai

1 eks. juristei I.Avotiņai

Pielikumā: 21.pielikums- lēmums ‘’ Par 01.07.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/32-2011 pirmstermiņa izbeigšanu V.K. un zemes nomas līguma slēgšanu ar K.A. par zemes „Lubejas”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu’’ un grafiskais pielikums pie lēmuma.

22. Par nekustamā īpašuma “Ķinēni”, Virgas pag., Priekules nov. atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai un pirkuma līguma noslēgšanu

 Noņemts no dienas kārtības.

23. Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Upes’’, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6458 003 0216 pārdošanas cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 Ar 2015.gada 30.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.7, 29.§) nekustamais īpašums „Upes”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  nodots atsavināšanai .

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta septīto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības  „Upes”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64580030213, nosacīto cenu un nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 11 535, 57 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci euro un 57 euro centi).

2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu.

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības uz atdalīto zemes vienību “Mežupes”, Gramzdas pag., Priekules nov. vai jāsniedz informācija par attiekšanos no pirmpirkuma tiesībām.

5. Pirmpirkuma tiesību attiekšanās gadījumā ar pirmpirkuma tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam.

 

Atbildīgā persona par pirkuma līguma noslēgšanu ir pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja A.Mickus.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Inārai Avotiņai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu           

 

Lēmums paziņojams:

S. B., dzīvojošs [:], Gramzdas pag., Priekules nov., LV – 3486;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai A.Mickus (2.eks.);

Pašvaldības grāmatvedei G.Vaičekauskai

 

Pielikumā: 22.pielikums- lēmums ‘’ Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Upes, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6458 003 0216 pārdošanas cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu’’ un pirkuma līguma paraugs uz 3 lp. un grafiskais pielikums.

24. Par nekustamā īpašuma “Dārziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 Ar Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumu (prot.Nr.17, 41.) nekustamais īpašums “”Dārziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., nodots atsavināšanai par nosacīto cenu.

 

2016.gada 16.februārī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “INVEST – RĪGA – LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236 noteicis, ka visvairāk iespējamā nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 11 662 EUR (vienpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit divi euro un 00 euro centi).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –„Dārziņi”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580010119, nosacīto cenu un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 11 826 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit seši euro euro).

2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu.

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību attiekšanās gadījumā ar pirmpirkuma tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam.

 

Atbildīgā persona par pirkuma līguma noslēgšanu ir pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja A.Mickus.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Inārai Avotiņai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu           

 

Lēmums paziņojams:

L.P., dzīvojošs [:], Liepāja, LV – 3401;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai A.Mickus (2.eks.);

Pašvaldības grāmatvedei G.Vaičekauskai

 

Pielikumā: 23.pielikums- lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma “Dārziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu’’ un pirkuma līguma paraugs uz 3 lp.

25. Par nekustamā īpašuma “Martas”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 25.februāra lēmumu (prot.Nr.4, 24.) nekustamais īpašums “Martas”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., nodots atsavināšanai par nosacīto cenu 1818,56 EUR (viens tūkstotis astoņi simti astoņpadsmit euro un 56 euro centi).

 

Priekules novada pašvaldības dome, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, nolemj:

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Martas”, Kalnenieki, Priekules pag.,, Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli noteikumus un to pielikumus.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai rīkot nekustamā īpašuma mutisku izsoli ar augšupejošu soli;

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja p.i. I.Avotiņai

 

Lēmums paziņojams:

Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai (2 eks.).

 

 

Pielikumā: 24.pielikums- lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma “Martas”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., izsoles noteikumu apstiprināšanu’’, izsoles noteikumi un 1.,2.,3.,4.,5.pielikumi pie izsoles noteikumiem.

26. Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 25.februāra lēmumu (prot.Nr.4, 22.) nekustamais īpašums Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., nodots atsavināšanai par nosacīto cenu 4017,98 EUR (četri tūkstoši septiņpadsmit euro un 98 euro centi).

 

Priekules novada pašvaldības dome, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli noteikumus un to pielikumus.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja p.i. I.Avotiņai

 

Lēmums paziņojams:

Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai (2 eks.).

 

Pielikumā: 25.pielikums- lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., izsoles noteikumu apstiprināšanu’’, izsoles noteikumi un 1.,2.,3.,4.,5.pielikumi pie izsoles noteikumiem.

27. Par atbalstu projektam ’’Zivju resursu kontroles un aizsardzības līdzekļu iegāde Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvei”

 2016.gada 23.martā Priekules novada pašvaldībā  tika saņemts Virgas pagasta pārvaldes iesniegums par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam ‘’Zivju resursu kontroles un aizsardzības līdzekļu iegāde Prūšu ūdenskrātuvei”, iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā Zivju fondā  programmai  ‘’Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība’’.

 

           

Projekta kopējās izmaksas                                            EUR  4696.15

Zivju fonda finansējums                                               EUR  4083.61

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 15%    EUR  612.54

 

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piedalīties Zivju fonda programmā  ‘’Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība’’.
  2.  Piešķirt līdzfinansējumu Eur 612.54.
  3. Līdzfinansējumu nodrošināt no dabas resursu nodokļa.
  4. Apstiprināt par projekta vadītāju Virgas pagasta pārvaldes vadītāju Daigu Egli.

Lēmums izsniedzams:

2 eks.- iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā Zivju fondā;

1 eks.- Virgas pagasta pārvaldei.

 

Pielikumā: 26.pielikums- lēmums ‘’ Par atbalstu projektam  ’’Zivju resursu kontroles un aizsardzības līdzekļu iegāde Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvei’’.

28. Par autorallija “Kurzeme 2016” Latvijas čempionāta rallijā un rallijsprintā posmu 2016.gada 6.un 7.maijā Priekules novadā saskaņošanu

 Biedrības “Liepājas Rallija Komanda” valdes priekšsēdētājs Uldis Hmieļevskis iesniedzis iesniegumu (reģ.Nr.2.1.7/281 no 23.02.2016.), kurā norādīts, ka šī gada 6.-7.maijā notiks autorallijs “Kurzeme 2016”, kas būs Latvijas čempionāta rallijā un rallijsprintā posms.

 

            Iesniegumā lūgts saskaņot ātrumposmu norisi Priekules novada administatīvajā teritorijā un  nepieciešamo autoceļu slēgšanu Virgas un Gramzdas pagastos 6. un 7.maijā.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut biedrībai „Liepājas Rallija Komanda” 2016.gada 6. un 7.maijā rīkot   ātrumposmu Virgas pagastā izmantojot ceļu B38 Paplakas kalnu ceļš un, izmantojot valsts ceļu maršrutā Paplaka – Purmsāti – Gramzda. Gramzdas pagastā izmantojot ceļu C80 Trekņu aleja un ceļu B66 Trekņu kapi izpildot šādus nosacījumus:

 

1) garantēt ceļa sakārtošanu divu darbu dienu laikā pēc autorallija sacensībām, pirms tam līdz 15.aprīlim uzrādot noslēgto līgumu ar darbuzņēmēju par ceļu sakārtošanu;

2) rakstiski saskaņot līdz 15.aprīlim rallija norisi ar zemju īpašniekiem, kuru zemes robežojas ar rallijā izmantojamiem ceļiem;

3)noslēgto līgumu par ceļu sakārtošanu un saskaņojumus ar zemju īpašniekiem iesniegt Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram līdz 2016.gada 18.aprīlim.

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. biedrībai ‘’Liepājas rallija komanda’’;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei.

 

Pielikumā: 27.pielikums- lēmums ‘’ Par autorallija “Kurzeme 2016” Latvijas čempionāta rallijā un rallijsprintā posmu 2016.gada 6.un 7.maijā Priekules novadā saskaņošanu’’.

29. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Virši”, Kalētu pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 Ar Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.9, 23.§ “ par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A.Š., Kalētu pag., Priekules nov.” zemes vienībai “Virši”, Kalētu pagastā noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

 

2014.gada 02.janvārī ar pirmnomas personu A.Š. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par zemes “Virši” 18,5 ha, Kalētu pagastā nomu.

Uz zemes vienības atrodas A.Š. piederošas ēkas/būves- dzīvojamā māja un palīgēkas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Virši” 18,5 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0023, Kalētu pag., Priekules nov., saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam. 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai,

1 eks. zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai,

1 eks. izpilddirektoram A.Razmam,

1 eks. juristei I.Avotiņai.

 

Pielikumā: 28.pielikums- lēmums ‘’Par  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Virši”, Kalētu pag., Priekules nov.,  reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda’’ un grafiskais pielikums.

30. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, nosakot dalīto lietošanas mērķi pašvaldības īpašuma „Purmsātu muiža”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0208, Virgas pag., Priekules nov.

 Pašvaldībā saņemts Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores iesniegums ar lūgumu mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0208 lietošanas mērķi no aramzeme uz dabas pamatu un rekreācijas nozīmes zemi.

 

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. un 18.punktu, Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi pašvaldības nekustamā īpašuma “Purmsātu muiža”, kadastra Nr.6498 004 0149, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 208, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosakot dalīto lietošanas mērķi, saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes robežu plānu:

1.1.  0,34 ha (aramzeme), 1,65 ha (augļu dārzi), 0,03 ha zem (ceļiem), 0,08 ha (pārējās zemes)- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM- 0101;

1.2.  0,84 ha (aramzemei) –dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, kods NĪLM- 0501,

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401,

1 eks. zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai,

1 eks. Purmsātu speciālai internātpamatskolai, “Purmsātu muiža”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., LV-3485.

               Pielikumā: 29.pielikums- lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, nosakot dalīto lietošanas mērķi pašvaldības īpašuma „Purmsātu muiža”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0208, Virgas pag., Priekules nov.’’ un grafiskais pielikums.

31. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma ”Prinči” zemes vienības ar kad. apz.6464 006 0017 un 2.zemes vienības atdalīšanu, Kalētu pag., Priekules nov.

 Pašvaldībā saņemts V.M. iesniegums par zemes gabala 0,95 ha platībā atdalīšanu (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), no nekustamā īpašuma „Prinči” un  nosaukuma “Vecprinči” piešķiršanu. Zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

 

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2., 11. punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus, pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Prinči”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6464 006 0017, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0017 sadalīšanai. Grafiskais plāns ar plānoto sadalījumu pielikumā.

2.Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (2. pielikums)

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu, nosaukums atdalāmajam zemes gabalam tiks piešķirts, pēc zemes ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

4. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Prinči”, kadastra Nr.6464 006 0017, Kalētu pagastā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0016  2,34 ha lielā platībā, piešķirot nosaukumu “Vecprinči” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. V. M.,[adrese], Kalētu pag., Priekules nov., LV 3484;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

               Pielikumā: 30.pielikums- lēmums ‘’ Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma ”Prinči” zemes vienības ar kad. apz.6464 006 0017 un  2.zemes vienības atdalīšanu, Kalētu pag., Priekules nov.’’, grafiskais pielikums un nosacījumi zemes ierīcības projektam.

32. Par grozījumu izdarīšanu 30.12.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā, (protokols Nr.17) 19. “Par zemes vienības “Dārziņi” Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu L. P.”

 Ar 30.12.2015. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu, protokols nr.17, 19. “Par zemes vienības “Dārziņi” Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu Leonīdam Puķēvicam” tika nolemts, ka L. P. tiek iznomāts nekustamais īpašums “Dārziņi”, Gramzdas pagastā, sastāvošs no trim atsevišķām zemes vienībām.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Izdarīt 30.12.2015. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumā, protokols nr.17, 19. “Par zemes vienības “Dārziņi” Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu L. P.” lemjošā daļā šādus grozījumus:

1. Papildināt lemjošo daļu ar 1¹. punktu un izteikt to šādā redakcijā: “1¹. Izbeigt ar 2016.gada 01.janvāri 01.01.2013. zemes nomas līgumu Nr.28/13, noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un Dagniju Rutku un 01.01.2013. zemes nomas līgumu Nr.29/13, noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un L. I. par nekustamā īpašuma “Dārziņi’’, Gramzdas pagastā iznomāšanu””.

2. Lemjošās daļas 2.punktā aizstāt ciparu “0,5” ar “1,5”.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

               Pielikumā: 31.pielikums- lēmums ‘’ Par grozījumu izdarīšanu 30.12.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā, (protokols Nr.17) 19. “Par zemes vienības “Dārziņi” Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.P.’’.

33. Par zemes „Zemes reformas pabeigšanai” ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0040, Bunkas pag., Priekules nov. iznomāšanu IK „Līga JV”

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi IK „Līga JV” pārstāves L. J.-V.  iesniegumu  ar lūgumu iznomāt  zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6446 007 0040, Bunkas pag., Priekules nov.,  1.80  ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Ar 2016.gada 1.aprīli iznomāt IK „Līga JV”  reģ. nr. 42102036308 , rezerves zemes fonda  zemi, kadastra apzīmējums  6446 007 0040 , 1.80 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, nosakot:

1.1. nomas maksu  1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

 Nomas  līguma termiņu līdz 2021.gada 31.martam, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

  1. Zemes nomas līgumā paredzēt  pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
  2. Uzdot  Bunkas pagasta Zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
  3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms: 

1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei,

1eks. IK „Līga JV”  L. J.-V.: [:], Durbes novads, LV-3446 .

 

               Pielikumā: 32.pielikums- lēmums ‘’ Par zemes „Zemes reformas pabeigšanai” ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0040, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu IK ‘’Līga JV’’ un grafiskais pielikums.

34. Par zemes ierīcības projekta „Jaundižbrakši”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Jaundižbrakši”, Bunkas pag., Priekules nov.,  sadalīšanu.

 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.punktu un 11.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaundižbrakši” Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 006 0413 , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0413 sadalīšanai.

2.     Atļaut veikt zemes vienības ”Jaundižbrakši”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 006 0413 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 8.00 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.2.

3.     Plānotajai zemes vienībai Nr.1 16.54 ha platībā atstāt nosaukumu „ Jaundižbrakši”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.     Atdalītajam zemes gabalam 8.00 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Vecdižbrakši” un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 .

5.     Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 Lēmums izsūtāms:

1 eks. A.O.: [:], Vaiņodes pag. Vaiņodes nov.,  LV-3435,

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei,

1 eks. SIA „Latvijasmernieks”: Graudu  iela 27/29, Liepāja, LV-3412.

 

               Pielikumā: 33.pielikums- lēmums ‘’Par zemes ierīcības projekta  „Jaundižbrakši”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu’’ un grafiskais pielikums.

35. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanai

 Priekules novada pašvaldībā saņemts M.J. , dzīvo. [:], Bunkas pag., Priekules nov., pilnvarotās personas SIA „Hansaprojekts” zvērinātas notāres Jevgenijas Jaunģelžes izsniegta ģenerālpilnvara Nr. 1059 ) iesniegums ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu „Pīlādži”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

 

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 7.panta, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.,11. punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., un 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums  2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.6446 003 0032 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0032 sadalīšanu (2.pielikums Zemes robežu plāns).

2.Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus (1.pielikums).

3.Plānotajam atdalāmajam zemesgabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukums – „Sapņu zeme”, Bunkas pagasts, Priekules novads.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Nosacījumi zemes ierīcības projektam pielikumā uz 2 lp. (skat. pielikumu Nr. 1) un robežu plāns uz 2 lp. ( skat. pielikumu Nr.2).

 

Lēmums izsūtāms:

1   eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. SIA „Hansaprojekts”: „Madaras”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447

 

               Pielikumā: 34.pielikums- lēmums ‘’Par zemes ierīcības projekta izstrādi  nekustamā īpašuma  „Pīlādži”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanai’’, nosacījumi zemes ierīcības projektam un grafiskais attēls.

36. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu nekustamā īpašumā Vaiņodes iela 15A, Priekule un adreses piešķiršanu

 Saņemts SIA „Latvijasmernieks.lv” Dienvidkurzemes biroja  administratores S.Čīmas iesniegums ar lūgumu iepazīties un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 15A, Priekulē, Priekules nov., sadalīšanu.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu nr. 288”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”9.8.punktu , Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496  ”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas un maiņas kārtība”16.1.punktu,Ministru kabineta  08.12.2015.noteikumiem Nr. 698. „Adresācijas noteikumi”, Priekules novada pašvaldības   apbūves noteikumi, 2016.gada 17.marta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Apstiprināt zemes vienības Vaiņodes iela 15A,Priekule,Priekules nov., zemes ierīcības projektu, saskaņā ar SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības lietu.

2       Apstiprināt zemes vienības Vaiņodes iela 15A, Priekule, ar kopējo platību 148524 m² sadali:

2.1. atdalot zemes vienības daļu 0.6006 ha platībā un saglabāt adresi Dzirnavu iela 2,Priekule,Priekules nov., noteikt lietošanas mērķi Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve –NĪLM kods -0901.

2.2. atdalot zemes vienības daļu 1.5215 ha platībā, saglabāt adresi Dzirnavu iela 1, Priekule, Priekules nov., noteikt lietošanas mērķi - Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme NĪLM kods – 0702.

2.3.atdalot zemes vienības daļu 4.1900 ha platībā un piešķirot adresi Vaiņodes iela 15B, Priekule, Priekules nov., noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM kods -NĪLM kods – 0101.

3.     Noteikt, ka zemes vienības Vaiņodes iela 15A,Priekule platība pēc atdalīšanas ir 4.5230 ha un saglabāt adresi Vaiņodes iela 15A, Priekule, Priekules nov., saglabāt lietošanas mērķi –Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve – kods 1001.

4.     Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

5.     Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”, adrese: Graudu iela 27/29,Liepāja,LV-3401;

1 eks. Dz. K., adrese: [:], Priekules pag., Priekules nov., LV-3434,

 

               Pielikumā: 35.pielikums- lēmums ‘’ Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales  apstiprināšanu nekustamā īpašumā Vaiņodes iela 15A, Priekule un adreses piešķiršanu’’.

37. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Ievnieki”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanai

 Priekules novada pašvaldībā saņemts L.P. iesniegums ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu „Ievnieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā. Atdalītajiem zemesgabaliem, piešķirot nosaukumu „Ievas”.

 

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 7.panta, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2, 11. punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., un 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums  2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma „Ievnieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.6446 005 0059 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0059 sadalīšanu (2.pielikums -Zemes robežu plāns).

2.Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus (1.pielikums).

3.Plānotajiem atdalāmajiem zemesgabaliem pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukums – „Ievas”, Bunkas pagasts, Priekules novads.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Nosacījumi zemes ierīcības projektam pielikumā uz 2 lp. (skat.1.pielikumu) un robežu plāns uz 2 lp. ( skat. 2.pielikumu).

                                                                         

Lēmums izsūtāms:                                      

  1   eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

  1 eks. L. P.: [:], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

               Pielikumā: 36.pielikums- lēmums ‘’Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  „Ievnieki”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanai’’, nosacījumi zemes ierīcības projektam un grafiskais attēls.

38. Par zemes ierīcības projekta „Turaidas”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Turaidas”, Bunkas pag., Priekules nov.,  sadalīšanu.

 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.punktu un 11.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Turaidas” Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 001 0107 , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0107 sadalīšanai.

2.     Atļaut veikt zemes vienības ”Turaidas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 001 0107 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 10,04 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.2.

3.     Plānotajai zemes vienībai Nr.1 0,86 ha platībā atstāt nosaukumu „ Turaidas”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.     Atdalītajam zemes gabalam 10.04 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Vecturaidas” un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 .

5.     Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I. Ķ.,[:], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV- 3446;

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei;

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”: Graudu iela27/29 -315, Liepāja, LV-3412.

 

               Pielikumā: 37.pielikums- lēmums ‘’Par zemes ierīcības projekta  ‘’Turaidas’’, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu’’ un grafiskais attēls.

39. Par zemes ierīcības projekta „Zuļģi”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Zuļģi”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.

 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.punktu un 11.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Zuļģi”,  Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 006 0011, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0011 sadalīšanai.

2.     Atļaut veikt zemes vienības ”Zuļģi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 006 0011 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 10.20 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.2.

3.     Plānotajai zemes vienībai Nr.1 5.00 ha platībā atstāt nosaukumu „ Zuļģi”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.     Atdalītajam zemes gabalam 10.20 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Zuļģēni” un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 .

5.     Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. S.,[:], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV- 3446,

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei,

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”: Graudu iela27/29 -315, Liepāja, LV-3412.

 

               Pielikumā: 38.pielikums- lēmums ‘’Par zemes ierīcības projekta  ‘’Zuļģi’’’’, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu’’ un grafiskais attēls.