28.05.2015. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 9)

21.§ Par zemes „ Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.B.

 2015.gada 16. aprīlī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/851) Priekules novada pašvaldībā saņemts A.B. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Pie Saules iela 10 ” 0.026 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0167, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

             Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0167 atrodas garāžas ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0152 002, kuras atrodas Priekules novada pašvaldības bilancē. Zeme A.B. nepieciešama garāžas uzturēšanai.

Nomas līgumu A. B. ar Priekules novada pašvaldību uz minēto zemes vienību nav slēdzis.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt A. B., personas kods [:] , zemi ar nosaukumu Pie Saules iela 10 , apzīmējums kadastrā 6446 003 0167,  0.026 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.06.2015. līdz 30.05.2019., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici (4.pielikums).

2.    Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.     Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A.B.,[dzīvesvieta]  Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei

22.§ Par grozījumu izdarīšanu 01.12.2009. zemes nomas līgumā Nr. 40/2009

 Izskatot jautājumu par platības precizēšanu 01.12.2009. zemes nomas līgumā Nr. 40/2009, kas noslēgts starp Priekules novada domi (Iznomātājs) un O. N. (Nomnieks), par zemes vienības Tirgoņu iela 9, Priekule, Priekules nov., nomu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmo daļu, un ņemot vērā 2015.gada 14.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Izdarīt 01.12.2009. zemes nomas līgumā Nr. 40/2009, (turpmāk tekstā –līgums) kas noslēgts starp Priekules novada domi (Iznomātājs) un O. N. (Nomnieks), par zemes vienības Tirgoņu iela 9, Priekule, Priekules nov., 1242 m² platībā, nomu šādus grozījumus:

Aizstāt līguma 1.punkta 1.1. apakšpunktā  skaitli „1242” ar skaitli „1808”.

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) viena  mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot atbilstošu  vienošanās par grozījumiem līgumā.

3. Atbildīgā par lēmuma nosūtīšanu ir Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļa.

4.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Paziņošanas likuma 8.panta otrajā daļā noteikts, ja (2) „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments”.

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldībai, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Izsūtāms:

1 eks. O. N. adrese:[:], Priekule, Priekules nov., LV-3434

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei,

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

23.§ Par grozījumiem ar garāžu lietotājiem (nomniekiem) par zemes vienības „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., noslēgtajos līgumos

 Izskatot jautājumu Par grozījumiem ar garāžu lietotājiem (nomniekiem) par zemes vienības „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., noslēgtajos līgumos, tiek konstatēts, ka:

            [1.] Ar Priekules novada domes 25.08.2011. lēmumu (prot. Nr. 14) 28.§ „Par zemes vienības „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules nov., nomu I. G.” starp (Iznomātāju) Priekules novada pašvaldību un I.G. 2011.gada 12.septembrī tika noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr. 3-38/10-2011 par zemes vienības daļas „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., kadastra numurs 6482 006 0028, nomu 1356 m² platībā. Zemesgabala daļas lietošanas mērķis –garāžas uzturēšanai. Nomas maksa noteikta 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomas līguma termiņš 31.08.2021.

[2.] Ar Priekules novada domes 25.08.2011. lēmumu (prot. Nr. 14) 24 „Par zemes vienības „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules nov., nomu P.K.” starp (Iznomātāju) Priekules novada pašvaldību un P. K. 2011.gada 12.septembrī tika noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr. 3-38/11-2011 par zemes vienības daļas „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., kadastra numurs 6482 006 0028, nomu 678 m² platībā. Zemesgabala daļas lietošanas mērķis –garāžas uzturēšanai. Nomas maksa noteikta 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomas līguma termiņš 31.08.2021.

[3.] Ar Priekules novada domes 25.08.2011. lēmumu (prot.Nr.14) 26.§ „Par zemes vienības „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules nov., nomu A.A.” starp (Iznomātāju) Priekules novada pašvaldību un A. A. 2011.gada 12.septembrī tika noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr. 3-38/12-2011 par zemes vienības daļas „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., kadastra numurs 6482 006 0028, nomu 678  m² platībā. Zemesgabala daļas lietošanas mērķis –garāžas uzturēšanai. Nomas maksa noteikta 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomas līguma termiņš 31.08.2021.

[4.] Ar Priekules novada domes 25.08.2011. lēmumu (prot.Nr.14) 27.§ „par zemes vienības „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules nov., nomu Z.T.” starp (Iznomātāju) Priekules novada pašvaldību un Z. T. 2011.gada 12.septembrī tika noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr. 3-38/10-2011 par zemes vienības daļas „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., kadastra numurs 6482 006 0028, nomu 678 m² platībā. Zemesgabala daļas lietošanas mērķis –garāžas uzturēšanai. Nomas maksa noteikta 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomas līguma termiņš 31.08.2021.

            [5.] Ar Priekules novada domes 25.08.2011. lēmumu (prot.Nr.14) 25.§ „par zemes vienības „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules nov., nomu N.K.” starp (Iznomātāju) Priekules novada pašvaldību un N. K. 2011.gada 12.septembrī tika noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr. 3-38/15-2011 par zemes vienības daļas „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., kadastra numurs 6482 006 0028, nomu 678 m² platībā. Zemesgabala daļas lietošanas mērķis –garāžas uzturēšanai. Nomas maksa noteikta 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomas līguma termiņš 31.08.2021.

[6.] Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2 punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. (MK 06.05.2014. noteikumu Nr.238 redakcijā).

[7.] Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ir norādīts  uz to, ka minimālā nomas maksa gadā attiecās uz zemesgabalu vai tā daļu,   tai skaitā domājamo daļu .

[8.] Ar terminu „zemesgabala daļa” ir saprotama arī apbūvēta zemesgabala domājamā daļa, ar kuru publiskā persona ar personām ir noslēgusi zemes nomas līgumus par attiecīgām zemesgabala domājamām daļām.

[9.] Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” Pārejas noteikumu 43.punkts nosaka, „ Ja apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala nomas līgums noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un nomas līgumā ir pielīgtas zemesgabala iznomātāja tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību, zemes iznomātājam šie līgumi ir jāgroza deviņu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā”.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7² punktu, kas  nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā., 2015.gada 21. maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt starp (Iznomātājs) Priekule novada pašvaldība  un (Nomnieks):

1.1. I. G., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 3-38/10-2011;

1.2.P. K., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 3-38/11-2011;

1.3.A. A., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 3-38/12-2011;

1.4.Z. T., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 3-38/14-2011;

1.5. N. K., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 3-38/15-2011 šādus grozījumus :

 2. Papildināt visu augstākminēto līgumu 3.punkta 3.1. apakšpunktā pirmo teikumu ar šādu tekstu  apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 EUR gadā, ja aprēķinot  tā  ir mazāka nekā 28 EUR”.

3. Aizstāt Līgumu 3.punkta 3.1.apakšpunktā pēdējo teikumu „Nomas maksa jāiemaksā pašvaldības kasē līdz katra gada 31.martam (iesk.) ar šādu tekstu : „Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. Nomas maksu samaksā ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām, saskaņā ar Iznomātāja piesūtīto rēķinu.

 Par nomas līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem iznomātājs aprēķina nokavējuma procentus – 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Nomniekam maksājumi jāieskaita Iznomātāja kontā, Priekules novada dome, reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule AS Swedbank, SWIFT HABALV22, norēķinu konts LV30HABA0551018598451 vai samaksājot pašvaldības kasē, darba dienās no 8.00- 12.00- 13.00- 17.00”.

4. Grozījumi Līgumos stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri un ir līgumu neatņemama sastāvdaļa.

5. Pārējie līgumu nosacījumi netiek grozīti.    

6. Uzdot nekustamo īpašuma speciālistei (V.Rubezei) viena mēneša laikā veikt atbilstošus grozījumus augstāk minētajos zemes nomas līgumos. 

7. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

8. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks.  I. G., adrese:[:], Priekules pag., Priekules nov., LV-3434;

1 eks. P. K., adrese: [:], Priekules pag., Priekules nov., LV-3434;

1 eks. A. A., adrese: [:], Priekules pag., Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Z. T., adrese:[:], Priekules pag., Priekules nov., LV-3434;

1 eks. N. K., adrese: [:], Priekules pag., Priekules nov., LV-3434.

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei I.Sokolovskai.

24.§ Par grozījumiem ar Liepājas ielā 9B, Priekule garāžu lietotājiem (nomniekiem) noslēgtajos līgumos

 Izskatot jautājumu Par grozījumiem ar garāžu lietotājiem (nomniekiem) par zemes vienības  Liepājas iela 9B, Priekule, noslēgtajos līgumos, tiek konstatēts, ka:

            [1.] Ar Priekules novada domes 25.08.2011. lēmumu (prot. Nr. 14) 28.§  2011.gada 12.septembrī tika noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr. 3-38/10-2011 par zemes vienības daļas „  kadastra numurs 6482 006 0028, nomu 1356 m² platībā. Zemesgabala daļas lietošanas mērķis –garāžas uzturēšanai. Nomas maksa noteikta 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomas līguma termiņš 31.08.2021.

[2.] Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2 punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. (MK 06.05.2014. noteikumu Nr.238 redakcijā).

[3.] Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ir norādīts  uz to, ka minimālā nomas maksa gadā attiecās uz zemesgabalu vai tā daļu,   tai skaitā domājamo daļu .

[4.] Ar terminu „zemesgabala daļa” ir saprotama arī apbūvēta zemesgabala domājamā daļa, ar kuru publiskā persona ar personām ir noslēgusi zemes nomas līgumus par attiecīgām zemesgabala domājamām daļām.

[5.] Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” Pārejas noteikumu 43.punkts nosaka, „ Ja apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala nomas līgums noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un nomas līgumā ir pielīgtas zemesgabala iznomātāja tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību, zemes iznomātājam šie līgumi ir jāgroza deviņu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā”.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7² punktu, kas  nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā., 2015.gada 14. maija tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt 30.10.2008. starp (Iznomātājs) Priekule pilsētas domes un (Nomnieks):

1.1. G. A., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 36/2008;

1.2.I.  A., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 39/2008;

1.3.D. B., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 40/2008;

1.4. I.G., personas kods [:] noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 41/2008;

1.5.L. K., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 34/2008;

1.6. Ā. K., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 29/2008;

1.7.J.K., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 15/2008;

1.8. K. Ķ., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 24/2008;

1.9. K. M., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 26/2008;

1.10.A. O., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 25/2008;

1.11. A. P., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 37/2008;

1.12.I. P., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 16/2008;

1.13. A. R., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 27/2008;

1.14. D.S., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 35/2008 un  noslēgtajā zemes gabala nomas līgumā Nr. 22/2009;

 1.15. A. S., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā  Nr. 21/2008;

1.16.V. V., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 19/2008;

1.17. J. Z., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. /2008;

1.18. G. K., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 18/2008;

 1.19. Biedrību „Priekules pilsētas mednieku klubs”, reģistrācijas nr. 40008037497, noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 41/2008;

1.20. 30.04.2009. starp (Iznomātājs) Priekule pilsētas dome un (Nomnieks) G. E., personas kods [:], noslēgtajā zemes gabala nomas līgumā Nr. 20/2009;

1.21. 02.05.2011.  starp (Iznomātājs) Priekule pilsētas dome un (Nomnieks) E. P., personas kods [:], noslēgtajā zemes gabala nomas līgumā Nr. 3-38/4/2011, par daļu no zemesgabala Liepājas ielā 9B, Priekulē 2796 m² kopplatības nomu katram nomniekam 79,88m²,

1.22. 10.05.2011. starp (Iznomātājs) Priekule novada dome un (Nomnieks) J. Š., personas kods [:], noslēgtajā zemes gabala nomas līgumā Nr. 3-38/6-2011, par daļu no zemesgabala Liepājas ielā 9B, Priekulē 2796 m² kopplatības nomu katram nomniekam 79,88m²,

1.23.  21.05.2009. starp (Iznomātājs) Priekule novada pašvaldību un (Nomnieks) I. P., personas kods [:], noslēgtajā zemes gabala nomas līgumā Nr. 3-38/6-2013, par daļu no zemesgabala Liepājas ielā 9B, Priekulē 2796 m² kopplatības nomu katram nomniekam 79,88m²,

1.24. 28.09.2009. starp (Iznomātājs) Priekule novada dome un (Nomnieks) V. Š., personas kods [:], noslēgtajā zemes gabala nomas līgumā Nr. 27/2009;

par daļu no zemesgabala Liepājas ielā 9B, Priekulē 2796 m² kopplatības nomu katram nomniekam 79,88m²,

1.25. 01.09.2011. starp (Iznomātājs) Priekule pilsētas dome un (Nomnieks) L.E., personas kods[:], noslēgtajā zemes gabala nomas līgumā Nr. 3-38/ 9-2011

par daļu no zemesgabala Liepājas ielā 9B, Priekulē 2796 m² kopplatības nomu katram nomniekam 79,88m².

1.26. 30.10.2008. starp (Iznomātājs) Priekule pilsētas dome un (Nomnieks)E. P., personas kods[:], noslēgtajā zemes gabala nomas līgumā Nr. 38/ 2008,

 02.05.2011. noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 3-38/4/2011, par daļu no zemesgabala Liepājas ielā 9B, Priekulē 2796 m² kopplatības nomu katram nomniekam 79,88m²

  1.27. 28.06.2013. starp (Iznomātājs) Priekule novada pašvaldība  un (Nomnieks) I. P., personas kods [:], noslēgtajā zemes gabala nomas līgumā Nr. 3-38/ 6-2013 par daļu no zemesgabala Liepājas ielā 9B, Priekulē 2796 m² kopplatības nomu katram nomniekam 79,88m²

1.28. 30.04.2009. starp (Iznomātājs) Priekule pilsētas dome un (Nomnieks) V.A., personas kods [:], noslēgtajā zemes gabala nomas līgumā Nr. 21/2009 par daļu no zemesgabala Liepājas ielā 9B, Priekulē 2796 m² kopplatības nomu katram nomniekam 79,88m²

garāžas uzturēšanai šādus grozījumus :

1.      Aizstāt visu līgumu tekstā (ja ir nepieciešams) „Priekules pilsētas dome”, vai „Priekules novada dome” ar „Priekules novada pašvaldība”.

Izteikt visu Līgumu 3.1 apakšpunktu jaunā redakcijā:

 3.1. Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu  individuālo garāžu uzturēšanai 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,  apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja aprēķinot  tā  ir mazāka nekā 28 euro”.

 

 Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. Nomas maksu samaksā ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām, saskaņā ar Iznomātāja piesūtīto rēķinu.

            Par nomas līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem iznomātājs aprēķina nokavējuma procentus – 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu”.

Papildināt  Līguma   (ja tas ir nepieciešams) 3.punktu ar 3.2. un 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

3.2. Nomniekam maksājumi jāieskaita Iznomātāja kontā, Priekules novada dome, reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule AS Swedbank, SWIFT HABALV22, norēķinu konts LV30HABA0551018598451 vai samaksājot pašvaldības kasē, darba dienās no 8.00- 12.00- 13.00- 17.00.

 

3.3. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos vai pašvaldības pieņemtos lēmumos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šīs Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos vai pašvaldības lēmumos.

2. Grozījumi līgumos stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri un ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

3. Pārējie līgumu nosacījumi netiek grozīti.    

4. Uzdot nekustamo īpašuma speciālistei (V.Rubezei) divu mēnešu laikā veikt atbilstošus grozījumus augstāk minētajos zemes nomas līgumos. 

1.       Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

2.   Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā.

 

 Lēmums nosūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1 eks. katram nomniekam (saskaņā ar pievienoto sarakstu)

25.§ Par grozījumiem ar Paplakas ielā 28, Priekulē, garāžu lietotājiem (nomniekiem) noslēgtajos līgumos

 Izskatot jautājumu par grozījumiem ar Paplakas ielā 28, Priekulē, garāžu lietotājiem (nomniekiem) noslēgtajos līgumos tiek konstatēts, ka:

            [1.] Ar Priekules novada domes 25.08.2011. lēmumu (prot. Nr. 14) 28§ 2011.gada 12.septembrī tika noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr. 3-38/10-2011 par zemes vienības daļas   kadastra numurs 6482 006 0028, nomu 1356 m² platībā. Zemesgabala daļas lietošanas mērķis –garāžas uzturēšanai. Nomas maksa noteikta 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomas līguma termiņš 31.08.2021.

 [2.] Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2 punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. (MK 06.05.2014. noteikumu Nr.238 redakcijā).

[3.] Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ir norādīts  uz to, ka minimālā nomas maksa gadā attiecās uz zemesgabalu vai tā daļu,   tai skaitā domājamo daļu .

[4.] Ar terminu „zemesgabala daļa” ir saprotama arī apbūvēta zemesgabala domājamā daļa, ar kuru publiskā persona ar personām ir noslēgusi zemes nomas līgumus par attiecīgām zemesgabala domājamām daļām.

[5.] Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” Pārejas noteikumu 43.punkts nosaka, „ Ja apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala nomas līgums noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un nomas līgumā ir pielīgtas zemesgabala iznomātāja tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību, zemes iznomātājam šie līgumi ir jāgroza deviņu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā”.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7² punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā., 2015.gada 14. maija tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt 30.10.2008. starp (Iznomātājs) Priekule pilsētas domes un (Nomnieks)

1.1. J.A., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 87/2008;

1.3.Irenu I. B., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 87/2008;

1.4.D. B., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 82/2008;

1.5.A. B., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 72/2008;

1.6.Dz. C., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 57/2008;

1.7. I.D., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 65/2008;

1.8.I.E., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 82/2008;

1.9.V. G., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 56/2008;

1.10. R.G., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 62/2008;

1.11. S. G., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 78/2008;

1.12.G. H., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 47/2008;

1.13. R. J., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 82/2008;

1.14.I. J., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 50/2008;

1.15.V. J., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 51/2008;

1.16 A. J., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 82/2008;

1.18.R.K., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 71/2008;

1.19.A. L., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 44/2008;

1.21.D. M., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 75/2008;

1.22.I. O., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 82/2008;

1.23. R.O., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 77/2008;

1.25. N. P., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 84/2008;

1.26.V. R., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 86/2008;

1.27. R.R., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 91/2008;

1.28. I.S., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 64/2008;

1.29.Dz. S., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 52/2008;

1.30.A. S., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 53/2008;

1.31.A.Š., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 58/2008;

1.32. A. Š., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 48/2008;

1.33. N. Š., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 76/2008;

1.34. N. Š., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 77/2008;

1.35.G. T., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 63/2008;

1.36. J. Ū., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 85/2008; ( garāžas Nr. 7;Nr.8;Nr.9;Nr. 49);

1.37.A.V., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 90/2008;

1.38.I. V., personas kods[:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 69/2008; Nr. 68/2008;

1.39. R. Ž., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 83/2008; Nr. 73/2008;

1.40. 30.04.2009. starp (Iznomātājs) Priekule pilsētas dome un (Nomnieks) I. R., personas kods [:], noslēgtajā zemes gabala nomas līgumā Nr. 19/2009;

1.41. 01.12.2009. starp (Iznomātājs) Priekule pilsētas dome un (Nomnieks) A. M., personas kods [:], noslēgtajā zemes gabala nomas līgumā Nr. 46/2009,

par daļu no zemesgabala Paplakas ielā 28, Priekulē 3656 m² kopplatības nomu katram nomniekam 65,28 m ²,

1.42. 10.05.2011. starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) J.D., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 3-38/5-2011 par daļu no zemesgabala Paplakas ielā 28, Priekulē 3656 m² kopplatības nomu katram nomniekam 65,28 m ²,

1.43. 21.09.2011. starp (Iznomātājs) Priekules novada dome un (Nomnieks) I.T., personas kods [:], noslēgtajā zemesgabala nomas līgumā Nr. 5-2010 par daļu no zemesgabala Paplakas ielā 28, Priekulē 3656 m² kopplatības nomu katram nomniekam 65,28 m ² garāžas uzturēšanai šādus grozījumus :

Aizstāt visu līgumu tekstos (ja ir nepieciešams) „Priekules pilsētas dome”, vai „Priekules novada dome” ar „Priekules novada pašvaldība”.

Izteikt Līguma 3.1 apakšpunktu jaunā redakcijā:

 3.1. Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu  individuālo garāžu uzturēšanai 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,  apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 EUR gadā, ja aprēķinot  tā  ir mazāka nekā 28 EUR”.  

Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. Nomas maksu samaksā ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām, saskaņā ar Iznomātāja piesūtīto rēķinu.

            Par nomas līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem iznomātājs aprēķina nokavējuma procentus – 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu”.

2. Papildināt  Līgumos (ja tas ir nepieciešams) 3.punktu ar 3.2.  un 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā :

3.2. Nomniekam maksājumi jāieskaita Iznomātāja kontā, Priekules novada dome, reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule AS Swedbank, SWIFT HABALV22, norēķinu konts LV30HABA0551018598451 vai samaksājot pašvaldības kasē, darba dienās no 8.00- 12.00- 13.00- 17.00.

3.3. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos vai pašvaldības pieņemtos lēmumos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šīs Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos vai pašvaldības lēmumos.

 

3. Grozījumi Līgumos stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.

4. Pārējie līgumu nosacījumi netiek grozīti.    

5. Uzdot nekustamo īpašuma speciālistei (V.Rubezei) divu mēnešu laikā veikt atbilstošus grozījumus augstāk minētajos zemes nomas līgumos. 

6.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

7. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā.

Lēmums nododams:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1 eks. katram nomniekam (saskaņā ar pievienoto sarakstu)

26.§ Par pašvaldībai piekrītošās apbūvētās zemes vienības ”Ķinēni”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 08.05.2015. iesniegums par apbūvētas zemes vienības „Ķinēni”  28,1 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0144, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.07.2012. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.9, A. V. (miris 04.01.2010.) izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz apbūvētu zemes vienību „Ķinēni” 28,1 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0144, Virgas pagastā un zemei noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Ar mantinieci Birutu Vītolu (09.05.2011. Mantojuma apliecība ar reģ. Nr.1053 (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma), kuru sastādījusi un apstiprinājusi zvērināta notāre Milda Ancāne) ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.3-36V/11-2012 par zemes „Ķinēni” 28,1 ha, Virgas pagastā nomu.

            Zemes vienība ir instrumentāli uzmērīta. Uz zemes vienības atrodas mežs 4,8 ha platībā un ir veikta meža taksācija.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktam, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Reģistrēt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību „Ķinēni”  28,1 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0144, Virgas pag., Priekules nov., uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu (9.pielikums). 

2. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības „Ķinēni”, kadastra apzīmējums 6498 001 0144, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam. 

Lēmums izsūtāms:

2 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam 

27.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Pie Talušiem”, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 08.05.2015. iesniegums par zemes vienības „Pie Talušiem”  30,9 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0155, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.14, zemes vienībai „Pie Talušiem” 30,9 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0155, noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar pirmnomas personu N.Š.

            Zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta. Uz zemes vienības „Pie Talušiem” Virgas pagastā atrodas mežs aptuveni 7,8 ha platībā (pēc zemes instrumentālās uzmērīšanas platība var mainīties).

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2.punktam, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1. daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktam,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Pie Talušiem”  30,9 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0155, Virgas pag., Priekules nov., uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu (10.pielikums). 

2. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības „Pie Talušiem”, kadastra apzīmējums 6498 003 0155, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim. 

Lēmums izsūtāms:

3 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam.

28.§ Par saistošo noteikumu Nr.7„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Priekules novada teritorijā” apstiprināšanu

 Ar Priekules novada pašvaldības domes 26.02.2015. lēmumu (protokols Nr.3  20§) izteikts nodoms noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Priekules novada teritorijā. Jautājums par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu nodots sabiedriskajai apspriešanai. Paziņojums ievietots Priekules novada mājas lapā un 2015.gada marta mēneša vietējā izdevumā „Priekules novada ziņas”. Rakstisku priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas termiņš noteikts 30 dienas no paziņojuma publicēšanas vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas”, t.i. līdz 2015.gada 27.aprīlim.

 

Publiskās apspriešanas laikā no 2015.gada 27.marta līdz 2015.gada 27.aprīlim saņemti 129 iesniegumi ar izteiktu vēlējumu, lai tiktu aizliegts Priekules novada teritorijā audzēt ģenētiski modificētus organismus. 128 iesniegumi ir individuāli, bet vienu iesniegumu parakstījuši biedrības desmit dalībnieki. Līdz ar to 139 iedzīvotāji izteikuši vēlmi aizliegt Priekules novada teritorijā audzēt ģenētiski modificētus organismus. Nav saņemti iesniegumi par atbalstu ģenētiski modificētu organismu audzēšanai Priekules novadā.

 Priekules novada pašvaldībā 2010.gada 25.martā apstiprināti saistošie noteikumi Nr.5 „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Priekules novada administratīvajā teritorijā” (prot.Nr.7, 1.§), kuru darbības termiņš beidzas 2015.gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.pantu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Priekules novada teritorijā uz 10 gadiem.

2.     Apstiprināt Priekules novada saistošos noteikumus Nr.7 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Priekules novada teritorijā”

3.     Saistošie noteikumi Nr.7 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Priekules novada teritorijā” stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

4.     Lietvedības nodaļai rakstiski informēt Vaiņodes novada, Aizputes novada, Durbes novada, Grobiņas novada un Rucavas novada pašvaldības Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Priekules novada teritorijā.

5.     Lietvedības nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.7 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Priekules novada teritorijā” nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai atzinuma sniegšanai. Pēc atzinuma saņemšanas nodrošināt saistošo noteikumu Nr.7 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Priekules novada teritorijā” publicēšanu vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

6.     Lietvedības nodaļai informēt Zemkopības ministriju, Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un Valsts augu aizsardzības dienestu par noteikto aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Priekules novada teritorijā.

 

Lēmums nosūtāms:  Priekules novada pagastu pārvaldēm, būvvaldei, kā arī attīstības un plānošanas nodaļai.

 

Pielikumā: saistošie noteikumi Nr.7 ‘’Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Priekules novada teritorijā’’ uz 1 lp., Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.

29.§ Par Priekules novada pašvaldības Purmsātu speciālās internātpamatskolas Attīstības plāna 2015./2016. – 2017./2018. gadam apstiprināšanu

 Purmsātu speciālās internātpamatskolas vadība sagatavojusi un iesniegusi internātpamatskolas attīstības plānu 2015./2016.-2017./2018.gadam.

 

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkta, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Apstiprināt Priekules novada pašvaldības Purmsātu speciālās internātpamatskolas Attīstības plānu 2015./2016.-2017./2018.gadam.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības Purmsātu speciālās internātpamatskolas Attīstības plāns 2015./2016.-2017./2018.gadam uz 49  lp.

 

30.§ Par Priekules novada Virgas pagasta Virgas bibliotēkas nolikuma un bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu

 1. 2015.gada 12.maijā Priekules novada pašvaldības domes Kultūras izglītības un sporta komitejā izskatīts un apstiprināts Priekules novada Virgas pagasta Virgas bibliotēkas nolikums un bibliotēkas lietošanas noteikumi.

 

 

2.Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu pašvaldībām ir pienākums  rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), savukārt likuma 21.panta 1.daļas 8.punkts nosaka, ka tikai dome var  apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus.

 

3.Bibliotēku likuma  4.pants nosaka, ka bibliotēku darbības tiesiskais pamats ir Bibliotēku likums, likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku", citi likumi un normatīvie akti, kā arī bibliotēku nolikumi (statūti). Bibliotēkas nolikumu (statūtus) apstiprina tās dibinātājs, kas šajā gadījumā ir Priekules novada pašvaldības dome.

Bibliotēku likuma 5.pants 3.daļa nosaka, ka valsts un pašvaldību bibliotēkās lietotāja apkalpošana un bibliotēkas informācijas sistēmu izmantošana ir bez maksas. Bibliotēkas pakalpojumu veidus, par kuriem ņemama samaksa, nosaka bibliotēkas nolikums (statūti) un bibliotēkas lietošanas noteikumi. Valsts bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumu noteikšanas metodiku nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un maksas apmēru nosaka attiecīgās pašvaldības dome.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, 21.panta 1.daļas 8.punktu, Bibliotēku likuma 4.panta 2.daļu, 5.panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt Priekules novada Virgas pagasta Virgas bibliotēkas nolikumu.

2.Apstiprināt Priekules novada Virgas pagasta Virgas bibliotēkas lietošanas noteikumus.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā: Priekules novada Virgas pagasta Virgas bibliotēkas nolikums uz 5 lp, un lietošanas noteikumi ar 1.un 2.pielik.uz 5 lp.

 

31.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V. B.

 1. Priekules novada dome izskatīja V. K. iesniegumu, kas saņemts 27.03.2015. Nr. 2.9.1/654 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma mājas[adrese], Kalētu pag., Priekules nov. nedzīvojošo bijušo nekustamā īpašuma īpašnieku B. V. personas kods[:] , kurš minētajā adresē vairs nedzīvo vairākus gadus un  nekustamā īpašuma nodokli un komunālos maksājumus nemaksā.

 

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. Saskaņā ar Liepājas tiesas Zemes grāmatu nodaļas Kalētu pagasta Zemes grāmatas nodalījuma Nr.100000158430 informāciju nekustamā īpašuma īpašnieks no 2014.gada 4.jūlija ir V. K., personas kods [:]

 

2.2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.3. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas B. V. minētajā īpašumā ilgstoši nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.4. B. V. ir deklarēta dzīvesvieta [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā no 14.11.1997.

 

2.5. B. V. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2015. gada 20.maija pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

 

2.6. B. V. 2015. gada 8.aprīlī, reģ. Nr. 2.1.17/53, Kalētu pagasta pārvalde nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Kalētu pasta nodaļas 08.04.2015. čeks Nr.0048921), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis  atpakaļ  nosūtītājam 20.05.2015.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka B. V. būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka”:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu nosaka:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, (deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās) ; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu “Priednieki”, Kalētu pagastā, Priekules novadā B. V., personas kods [:] jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personas tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.
  1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
  2. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt B. V. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
  3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
32.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.A.

 1. Priekules novada dome izskatīja V. K. iesniegumu, kas saņemts 27.03.2015. Nr. 2.9.1/654 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma mājas [adrese], Kalētu pag., Priekules nov. nedzīvojošo personu A. V. personas kods[:], kura minētajā adresē vairs nedzīvo vairākus gadus un  nekustamā īpašuma nodokli un komunālos maksājumus nemaksā.

 

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. Saskaņā ar Liepājas tiesas Zemes grāmatu nodaļas Kalētu pagasta Zemes grāmatas nodalījuma Nr.100000158430 informāciju nekustamā īpašuma īpašnieks no 2014.gada 4.jūlija ir V. K., personas kods [:]

 

2.2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.3. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas A. V. minētajā īpašumā ilgstoši nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.4. A. V. ir deklarēta dzīvesvieta [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā no 03.10.1995.

 

2.5. A. V. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2015. gada 20.maija pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikusi.

 

2.6. A. V.  2015. gada 8.aprīlī, reģ. Nr. 2.1.17/52, Kalētu pagasta pārvalde nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Kalētu pasta nodaļas 08.04.2015. čeks Nr.0048921), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis  atpakaļ  nosūtītājam 20.05.2015.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka A. V. būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka”:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu nosaka:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, (deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās) ; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.               Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā A. V. ,personas kods [:] jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personas tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

2.               Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

3.               Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt A.V. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

4.               Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

33.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I. G.

 1. Priekules novada pašvaldība izskatīja A.V. iesniegumu, kas saņemts 08.04.2015. Nr. 2.9.1/1746 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu dzīvoklī [adrese], Priekule, Priekules nov., nedzīvojošo I. G., kurš minētāja adrese nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1.A.V. īpašuma tiesības nostiprinātas uz minēto dzīvokli Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0037 3068-10, kadastra Nr. 6415 900 0285., lēmuma datums 13.08.2007.

 

2.2. A.V. dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. G. nav slēgusi.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka: 

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas I. G. minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. I. G. ir deklarēta dzīvesvieta [adrese], Priekulē, Priekules novadā no 06.05.2014.

 

2.7. I. G. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2014. gada 22. maiju pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

 

2.8. I.G. 2015. gada 8. aprīlī, reģ.Nr. 2.9.1/500, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR3299935LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 12.05.2015.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka Ilmāram Grīslim būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Priekulē, Priekules novadā I. G., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt I. G. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

34.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 26.marta lēmumā (prot.Nr.5, 60.§) ‘’Par pašvaldības iestādes ‘’Jauniešu māja Priekulē’’ izveidošanu

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 26.marta lēmumā (prot.Nr.5, 60.§) ‘’Par pašvaldības iestādes ‘’Jauniešu māja Priekulē’’ izveidošanu’’, lemjošo daļu izsakot šādā redakcijā:

 ,, Izveidot pašvaldības iestādi ‘’Jauniešu māja ‘’Priekule’’’’,,

35.§ Par grozījumiem izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 30.04.2015. sēdes lēmumu (prot.Nr.7, 39.§)

 Sakarā ar to, ka Priekules novada laikraksta maija izdevumā „Priekules novada ziņas” netika izsludināta 2015.gada 9.jūlijā paredzētā pirmā izsole par nekustamā īpašuma „Saušu birze”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 004 0249 atsavināšanu, izsoli nav iespējams organizēt izsoles noteikumos paredzētājā laikā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta pirmo daļu, sludinājumi par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, mājas lapā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā.

Aprēķinot normatīvajos aktos noteiktos izsoles izsludināšanas termiņus, izsoles noteikumos, nosakot izsoles datumu, pieļauta kļūda.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Labot kļūdas Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Saušu birze”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 004 0249 izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības 30.04.2015. sēdes lēmumu (prot.Nr.7, 39.§) šādos punktos:

1.1. 3.2.punktā vārdus 8.jūlijs, aizstājot ar vārdiem 24.jūlijā;

1.2. 5.1. punktā vārdus 9.jūlijā, aizstājot ar vārdiem 27.jūlijā;

1.3. 5.pielikumā vārdus 9.jūlijā, aizstājot ar vārdiem 27.jūlijā un vārdus 8.jūlijam, aizstājot ar vārdiem 24.jūlijam.

2.     Uzdot pašvaldības sekretārei  noformēt izsoles noteikumu konsolidēto redakciju.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums un izsoles noteikumu konsolidētā redakcija paziņojami Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai un Kalētu pagasta pārvaldei.

36. Par paraksta tiesību noteikšanu

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Noteikt paraksta tiesības Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļas vadītājai Patricijai ANDERSONEI darījumiem, kas saistīti ar Valsts kasi un citām kredītiestādēm.