Izsoles 2020

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Liepājas iela 1-6, Priekulē, Priekules novadā

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumuLiepājas iela 1-6, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0370, sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 49,30 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 3/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0023 001 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0023.

Īpašuma lietošanas veids – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

Izsole notiks 2020. gada 08. jūlijā plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00, no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu  dome@priekulesnovads.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2020. gada 03. jūlijam plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 2720,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 272,00 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

            Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

Atpakaļ