Izsoles 2020

Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Mazkalnenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā

Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Mazkalnenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6498 003 0128, kurš sastāv no vienas zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0128  4,77 ha platībā, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,6 ha un 1,36 ha mežs. Ērta piekļuve no valsts autoceļa.

 Īpašuma lietošanas veids – lauksaimniecība.

 Izsole notiks 2020.gada 16.decembrī plkst. 10.40, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst.8.00 – 12.00 un 12.45 – 17.00 (piektdienās līdz plkst.15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovad.lv Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2020.gada 11.decembrim plkst.13.00.

Izsoles sākumcena 10805,60 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 1080,56 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

IZSOLES NOTEIKUMI

Atpakaļ