Izsoles 2019

Tirgoņu iela 1, Priekulē

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 1, Priekulē, kadastra numurs 6415 003 0196, sastāv no zemes vienības 2500 m2 platībā.

 

Īpašuma lietošanas veids – jaukta centra apbūves teritorija.

 

Izsole notiks 2019. gada 13. novembrī plkst. 10.40, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovad.lv Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 08. novembrim plkst. 13.00.

 

Izsoles sākumcena 3175,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 317,50 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

Atpakaļ