Izsoles 2018

“Mazkalētu mežs”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Mazkalētu mežs”, Kalētu pagastā, Priekules novadā,  kadastra numurs 6464 001 0242, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0242  10,3 ha platībā, no tiem meža platība 8,4 ha, t.sk., jaunaudzes platība 5,54 ha. Reljefs līdzens. Piekļūšana sākumā  no vietējās nozīmes autoceļa V 1218 Bārta-Kalēti-Gramzda, tālāk jāšķērso citām personām piederoši īpašumi.

Īpašuma lietošanas veids – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Izsole notiks 2018.gada 29. maijā plkst. 10.00 , Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst.8.00 – 12.00; 12.45 – 17.00 (piektdienās līdz plkst.16.00) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2018.gada 28. maija plkst.15.00. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Izsoles sākumcena 11 480 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t.i. 1148 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem. 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910. Izsoles noteikumi pieejami šeit! 

 

Domes priekšsēdētāja V.Jablonska

 

 

Atpakaļ