Izsoles 2018

Liepājas iela 1-30, Priekulē, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Liepājas iela 1-30, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0341, sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 56,50 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 5650/160930 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0023 001 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0023.

Īpašuma lietošanas veids – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

Izsole notiks 2018. gada 15. oktobrī plkst. 10.30, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2018. gada 10. oktobrim plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 2960,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 296,00 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

Izsoles noteikumi. 

 

 

 

 

Atpakaļ