Izsoles 2018

“Garozas”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Garozas”, Kalētu pagastā, Priekules novadā,  kadastra numurs 6464 005 0006, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 005 0006  21,7 ha platībā, no tiem meža platība 19,3 ha ( mežs 16,90 ha un pārējās zemes 2,40 ha), ganības 1,70 ha. Īpašums atrodas pie Lietuvas robežas. Piebraukšana braucot no Kalētiem pa vietējās nozīmes grants seguma autoceļu virzienā uz Svipstu kapiem, tālāk jāšķērso citai personai piederošs īpašums (pa servitūta ceļu). Reljefs līdzens. Zemes gabals dienvidu daļā robežojas ar Apšes upi un ir noteikta ūdensteces aizsargjosla.

Īpašuma lietošanas veids – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 Izsole notiks 2018.gada 15.augustā plkst.10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst.8.00 – 12.00; 12.45 – 17.00 (piektdienās līdz plkst.16.00) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā un pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2018.gada 10.augusta plkst.13.00.  

Izsoles sākumcena EUR 29 510 (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti desmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 2951, līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

 
Izsoles noteikumi pieejami šeit! 

 

Domes priekšsēdētāja                                                 V.Jablonska

Atpakaļ