Izsoles 2018

Galvenā iela 11A, Priekulē, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Galvenā iela 11A, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra numurs 6415 003 0193, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0174  2415 m2 platībā.  

Saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu, zemes vienības atļautā izmantošana – dabas un apstādījumu teritorija.

Izsole notiks 2018. gada 18. septembrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.  

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā un pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2018. gada 13. septembrim plkst. 13.00.  

Izsoles sākumcena 1699 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit deviņi euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 169.90 EUR (viens simts sešdesmit deviņi euro un deviņdesmit euro centi) līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumi pieejami šeit! 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

 

 

 

Atpakaļ