Izsoles 2018

“Dzirnavas 3”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Dzirnavas 3”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6446 005 0223, sastāv no zemes gabala 0.126 ha platībā un vienas divdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0223 001 102.1 m2 platībā. Īpašums atrodas Bunkas centrā, apmēram 9 km no Priekules, kur ir visi infrastruktūras objekti, apmēram 4 km no šosejas Grobiņa – Priekule. Pie zemes gabala ir izdevīga piebraukšana pa labu asfaltētu Dzirnavu ielu.

Īpašuma lietošanas veids – publiskas apbūves teritorija.

Izsole notiks 2018. gada 28. augustā plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst.16.00) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”. 

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2018. gada 23. augustam plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 2419 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņpadsmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t.i. 241.90 EUR (divi simti četrdesmit viens euro un deviņdesmit euro centi) līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

Izsoles noteikumi. 

 

Atpakaļ